Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những ưu điểm, khuyết điểm và kiến nghị :

Những ưu điểm, khuyết điểm và kiến nghị :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sáng kiến kinh nghiệm

thường xuyên gần 100 em có những buổi có khi lên tới 250 em,nhưng tạm sử

dụng sân trường cho nên hơi bất tiện mỗi khi mưa gió các em nghỉ quá lâu.

Trang bị cầu cho các em q ít, tính trung bình 1 quả cầu/2 em/ tháng, cho nên

dụng cụ thiếu nên rất khó tập luyện.

- Một số học sinh ngày tập CLB này mai tập CLB khác khó cho giáo viên

khi kiểm sốt.

- Đa số học sinh dùng vợt không đạt chuẩn

- Trang bị các loại bóng,cầu,cờ vua còn thiếu.

+ Kiến nghị:

- Nhà trường nên có cơ chế khác để điều hành CLB, như là có thể các loại

phí như thuê sân, mua dụng cụ nên để học sinh phụ huynh hổ trợ phần nào.

- Kiến nghị cùng UBND Phường Tây Lộc đến Trung tâm TDTT giảm cho

một số chi phí thuê sân.

- Nên để giáo viên định hướng năng khiếu cho một số em. Ví dụ em nào

tập bóng đá cần có năng khiếu thật thụ,phải có chiều cao.v.v....

- Nếu được cần phải thuê thêm giáo viên dạy chun mơn ở các CLB, đó

là những giáo viên có năng khiếu và nhiệt tình để thu hút và giữ học sinh.

- Học sinh đã đăng ký CLB nào thì phải tập ở CLB đó tránh việc “nhảy”

qua “nhảy” lại làm giáo viên khó kiểm sốt.

III. Kết luận:

Qua một thời gian tập luyện với học sinh trong các mơ hình CLB điều mà

chúng tơi dễ dàng nhận thấy nhất đó là sự vơ tư, nhiệt tình, năng nỗ của học sinh

mình trong các tiết sinh hoạt, ở đó các năng khiếu các em dần lộ rõ, như hạt

giống được gieo vào đất. các em đã tự làm chủ bản thân mình, có thể nói các em

được làm cái mình thích, được học cái mình chọn, sở trường các em được phát

huy. Qua đó các năng lực các em được giải phóng và lộ rõ ra bên ngồi. Các em

học hành ngày càng ngoan, biết vâng lời giáo viên, chất lượng học tập các môn

văn thể mỹ ngày càng khởi sắc thể hiện ở việc xếp loại cuối năm môn nào cũngTrường .....................9Sáng kiến kinh nghiệm

gần như 100% học sinh xếp loại đạt, thi hội khỏe phù đổng, nhà trường đạt được

một số thành tích đáng khích lệ.

Các hoạt động vui chơi, sinh hoạt dã ngoại, học sinh có nhiều kỹ năng hơn. Đặc

biệt trong những năm học gần đây nổi lên những học sinh khá tiêu biểu năm học

2015-2016 bóng đá nữ đạt giải nhỉ tồn đồn,bóng đá nam đạt giải 3 toàn đoàn.2016

-2017 em ……….đạt huy chương bạc cự ly 60m,…………..huy chương bạc cư ly

100m,Võ Duy đạt giải nhì cờ vua.Năm học 2017-2018 tuy mới học lớp 6 nhưng 2

em ……………. đạt giải 3 môn Cầu lơng HKPĐ TP, em …………..Lê Thị Mỹ Liên

giải 3 bóng đá nữ cấp Tĩnh. Có nhiều học sinh đã thể hiện khá xuất sắc ở các nội

dung điền kinh, bơi, cầu lơng, đá cầu….Đạt nhiều thành tích Hội Khỏe Phù Đổng cấp thành phố

Trên đây là những việc làm và sự nghiên cứu của bản thân tôi. Trong khuôn

khổ bài viết này chắc có le cũng khơng thể nào tránh được sai sót. Có những

điều còn thiếu, còn chưa hiểu tới mong nhận được sự đóng góp của các cấp xét

duyệt.

Như vậy muốn có thành tích thể thao tầm cỡ quốc tế thì đòi hỏi tốn kém nhiều

cơng sức và thời gian,yêu cầu này luôn nhắc nhở chúc ta phải thận trọng trong công

việc tuyển chọn và đào tạo nhằm đạt được hiểu quả cao trong sinh hoạt câu lạc bộTrường .....................10Sáng kiến kinh nghiệm

nhất. Vì vậy phải xuất phát từ những vấn đề đầu tiên cơ bản,tức là phải xem xét

công tác tuyển chọn và định hướng thể thao là cơ sở quan trọng đầu tiên.

Qua đó chúng ta cũng thấy được tuyển chọn trong sinh hoạt câu lạc bộ ban

đầu vơ cùng quan trọng,nó là yếu tố quyết định đến thành tích thể thao sau này

của vận động viên.Sinh hoạt CLB là nhiệm vụ mở đầu cho công tác huấn luyện

sau này,sinh hoạt CLB đúng chúng ta se tiết kiệm được thời gian,tiền của và có

thể dự báo được thành tích thể thao.Học sinh đã chọn được “MƠN THỂ THAO

THÍCH HỢP ĐỂ TẬP LUYỆN THƯỜNG XUYÊN".

Là một giáo viên, thời gian công tác chưa nhiều, kinh nghiệm giảng dạy và

vốn sống thực tế còn hạn chế. Tơi nghĩ rằng ý kiến trên đây chắc chắn se còn nhiều

thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến và giúp đỡ tận tình của lãnh đạo,

ngành, chun mơn và ban giám hiệu nhà trường cũng như các bạn đồng nghiệp.Trường .....................11Sáng kiến kinh nghiệm

MỤC LỤC

A. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH........................................................................................1

B. SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ.......................................1

1. Thuận lợi:..........................................................................................................1

2. Khó khăn:..........................................................................................................2

C. NHỮNG GIẢI PHÁP CHÍNH CỦA SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT...2

I. Lý do chọn đề tài:...............................................................................................2

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ...................................................................................3

1.Câu lạc bộ...........................................................................................................5

2.Đối tượng nghiên cứu:........................................................................................6

3.Phạm vi nghiên cứu:...........................................................................................6

4. Phương pháp nghiên cứu:..................................................................................6

5. Các bài tập nghiên cứu:.....................................................................................6

6. Những ưu điểm, khuyết điểm và kiến nghị :.....................................................8

III. Kết luận:........................................................................................................10Trường .................HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SÁNG

KIẾN KINH NGHIỆMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

1. Họ và tên tác giả: …………………………………….................................................

2. Chức vụ (nhiệm vụ đảm nhiệm) ………………………..............................................

3. Đơn vị công tác …………….……………………………...........................................

4. Tên đề tài (SKKN): …………………………………..................................................

...........................................................................................................................................

5. Lĩnh vực (SKKN):........................................................................................................

Điểm

Điểm GK

STT

Nội dung

tối đa

thống nhất

Lý do chọn đề tài (đặt vấn đề, thực trạng, tính cấp thiết,

1

10

tính đổi mới của đề tài…)

Giải quyết vấn đề, nội dung của đề tài nêu ra

80

2.1. Tính mới và sáng tạo

25

- Hoàn toàn mới, được áp dụng lần đầu tiên

21-25

- Có cải tiến so với phương pháp trước đây với mức độ tốt

16-20

- Có cải tiến so với phương pháp trước đây với mức độ khá

11-15

- Có cải tiến so với phương pháp trước đây với mức độ TB

6-10

- Có cải tiến so với phương pháp trước đây với mức độ thấp

1-5

2.2. Khả năng áp dụng và nhân rộng

25

2

- Có khả năng áp dụng và nhân rộng ở mức độ tốt

21-25

- Có khả năng áp dụng và nhân rộng ở mức độ khá

16-20

- Có khả năng áp dụng và nhân rộng ở mức độ TB

11-15

- Ít có khả năng áp dụng và nhân rộng

1-10

2.3. Hiệu quả áp dụng và phạm vi của đề tài

30

- Có hiệu quả và phạm vi áp dụng ở mức độ tốt

26-30

- Có hiệu quả và phạm vi áp dụng ở mức độ khá

16-25

- Có hiệu quả và phạm vi áp dụng ở mức độ TB

11-15

- Ít có hiệu quả và áp dụng

1-10

Hình thức trình bày (cấu trúc, ngơn ngữ, chính tả, văn

3.

10

phong, thể thức văn bản…….)

TỔNG ĐIỂM:

Xếp loại:

Nhận xét chung:...............................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

………, ngày….tháng….năm….

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Chủ tịch Hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SÁNG

KIẾN KINH NGHIỆMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúcPHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

1. Họ và tên tác giả: …………………………………….................................................

2. Chức vụ (nhiệm vụ đảm nhiệm) ………………………..............................................

3. Đơn vị công tác …………….……………………………...........................................

4. Tên đề tài (SKKN): …………………………………..................................................

...........................................................................................................................................

5. Lĩnh vực (SKKN):........................................................................................................

STTNội dungĐiểm

tối đaĐiểm GK

thống nhấtLý do chọn đề tài (đặt vấn đề, thực trạng, tính cấp thiết,

10

tính đổi mới của đề tài…)

Giải quyết vấn đề, nội dung của đề tài nêu ra

80

2.1. Tính mới và sáng tạo

25

- Hoàn toàn mới, được áp dụng lần đầu tiên

21-25

- Có cải tiến so với phương pháp trước đây với mức độ tốt

16-20

- Có cải tiến so với phương pháp trước đây với mức độ khá

11-15

- Có cải tiến so với phương pháp trước đây với mức độ TB

6-10

- Có cải tiến so với phương pháp trước đây với mức độ thấp

1-5

2.2. Khả năng áp dụng và nhân rộng

25

2 - Có khả năng áp dụng và nhân rộng ở mức độ tốt

21-25

- Có khả năng áp dụng và nhân rộng ở mức độ khá

16-20

- Có khả năng áp dụng và nhân rộng ở mức độ TB

11-15

- Ít có khả năng áp dụng và nhân rộng

1-10

2.3. Hiệu quả áp dụng và phạm vi của đề tài

30

- Có hiệu quả và phạm vi áp dụng ở mức độ tốt

26-30

- Có hiệu quả và phạm vi áp dụng ở mức độ khá

16-25

- Có hiệu quả và phạm vi áp dụng ở mức độ TB

11-15

- Ít có hiệu quả và áp dụng

1-10

Hình thức trình bày (cấu trúc, ngơn ngữ, chính tả, văn

3.

10

phong, thể thức văn bản…….)

TỔNG ĐIỂM:

Xếp loại:

Nhận xét chung:...............................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

………, ngày….tháng….năm….

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Chủ tịch Hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

1UBND

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SÁNG

KIẾN KINH NGHIỆMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Huế, ngày.....tháng.....năm 2018PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI KHOA HỌC, SÁNG KIẾN

Đề nghị công nhận danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”

1. Họ và tên tác giả: …………………………….............................................................

2. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………....................................................

3. Chức vụ (nhiệm vụ đảm nhiệm):..................................................................................

4. Đơn vị công tác:...........................................................................................................

5. Tên đề tài (SKKN): .....................................................................................................

.........................................................................................................................................

Điểm Điểm GK

STT

Nội dung

tối đa thống nhất

Lý do chọn đề tài (đặt vấn đề, thực trạng, tính cấp thiết,

1

10

tính đổi mới của đề tài…)

Giải quyết vấn đề, nội dung của đề tài nêu ra

80

2.1. Tính mới và sáng tạo

25

- Hồn tồn mới, được áp dụng lần đầu tiên

21-25

- Có cải tiến so với phương pháp trước đây với mức độ tốt

16-20

- Có cải tiến so với phương pháp trước đây với mức độ khá

11-15

- Có cải tiến so với phương pháp trước đây với mức độ TB

6-10

- Có cải tiến so với phương pháp trước đây với mức độ thấp

1-5

2.2. Khả năng áp dụng và nhân rộng

25

2 - Có khả năng áp dụng và nhân rộng ở mức độ tốt

21-25

- Có khả năng áp dụng và nhân rộng ở mức độ khá

16-20

- Có khả năng áp dụng và nhân rộng ở mức độ TB

11-15

- Ít có khả năng áp dụng và nhân rộng

1-10

2.3. Hiệu quả áp dụng và phạm vi của đề tài

30

- Có hiệu quả và phạm vi áp dụng ở mức độ tốt

26-30

- Có hiệu quả và phạm vi áp dụng ở mức độ khá

16-25

- Có hiệu quả và phạm vi áp dụng ở mức độ TB

11-15

- Ít có hiệu quả và áp dụng

1-10

Hình thức trình bày (cấu trúc, ngơn ngữ, chính tả, văn

3.

10

phong, thể thức văn bản…….)

Tổng cộng:

XẾP LOẠINGƯỜI NHẬN XÉTPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”

ĐỀ TÀI : TỔ CHỨC SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TDTT NHẰMPHÁT HIỆN NĂNG KHIẾU - HƯỚNG ĐẾN BỒI DƯỠNG HỌC

SINH THAM GIA HKPĐ CẤP THÀNH PHỐ,

CẤP TỈNH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những ưu điểm, khuyết điểm và kiến nghị :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×