Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Đề nghị của tổ chức tư vấn giám sát.

II. Đề nghị của tổ chức tư vấn giám sát.

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN D: PHỤ LỤC BIỂU MẪU CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM THU

Các hạng mục cơng trình hoặc cơng trình hồn thành để đưa vào sử dụng biên

bản nghiệm thu theo theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật, Luật Xây dựng số

50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày

12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì cơng trình xây dựng;

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu

tư xây dựng; Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng về quy

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng cơng trình và các quy định hiện

hành của nhà nước.

Trong q trình thi cơng, các biên bản nếu chưa đầy đủ hoặc thiếu, TVGS sẽ

cùng đơn vị thi công lập bổ sung đảm bảo cho cơng tác kiểm tra nghiệm thu được

chính xác và đầy đủ.57

Đề cương Tư vấn giám sát thi công xây dựng cơng trình: Cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường

La, Tỉnh Sơn La đến Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái.

Đề cương Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng gói thầu hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Xuân Phương giai đoạn 1- phân

kỳ 1 dự án Khu nhà ở sinh thái tại xã Xn Phương.CƠNG TY TNHH QUANG ĐẠTCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngàythángnăm 201BIÊN BẢN SỐ………NGHIỆM THU HIỆN TRẠNG TRƯỚC KHI THI CƠNG

XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH

Dự án: Xây dựng cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

đén Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh n Bái.

Cơng trình : Dự án: Xây dựng cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường La,

Tỉnh Sơn La đén Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái.

Hạng mục: ……………………………………………….

Địa điểm xây dựng: Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La.

1. Đối tượng nghiệm thu:

……………………………………………………………………

2. Thành phần tham gia:

a. Đại diện Chủ đầu tư : Ban QLDA-Cơng ty TNHH Quang Đạt

Ơng:…………………..Chức vụ: …………………….Ơng:…………………..Chức vụ: ……………………..b. Đại diện Tư vấn giám sát: Cơng ty CP TVXD CT Thăng Long.

Ông:…………………..Chức vụ: ……………………..Ông:…………………..Chức vụ: ……………………..c. Nhà thầu thi cơng: Cơng ty ...........................................................

Ơng:…………………..Chức vụ: ……………………..Ơng:…………………..Chức vụ: ……………………..Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu:…………..ngày……….. tháng……….năm 201

Kết thúc:…………..ngày………..tháng……….năm 201

Tại cơng trình: Nút giao Xn Phương4. Các căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu ngày……tháng…….năm 201 của Nhà thầu thi công;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Hạng mục …………………. được Chủ đầu tư phê duyệt và

những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;

- Hợp đồng xây dựng số ……………. giữa …………. và ……………. về việc thi cơng

cơng trình nút giao Xn Phương (Cầu vượt đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển).

- Bản vẽ hồn cơng hiện trạng số ………………………………………………….

58- Tiêu chuẩn áp dụng thi công, kiểm tra va nghiệm thu :

+ TCXDVN 371-2006 : Nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng cơng trình

+ TCXDVN 309-2004 : Cơng tác trắc địa trong cơng trình xây dựng – u cầu chung

……………………………………………………………………………………

5. Đánh giá về chất lượng đã thực hiện:

…………………………………………….…………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

6. Kết luận:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….BAN QLDATƯ VẤN GIÁM SÁTNHÀ THẦU THI CÔNG59

Đề cương Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường

La, Tỉnh Sơn La đến Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái.

Đề cương Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Xuân Phương giai đoạn 1- phân

kỳ 1 dự án Khu nhà ở sinh thái tại xã Xn Phương.CƠNG TY ............................................CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngàythángnăm 201PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN THI CÔNG

Dự án: Xây dựng cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

đén Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh n Bái.

Cơng trình : Dự án: Xây dựng cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường La,

Tỉnh Sơn La đến Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái.

Hạng mục: ……………………………………………….

Địa điểm xây dựng: Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La.

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án hạ tầng;

- Văn phòng TVGS: Cơng ty CP TVXD cơng trình Thăng.

- Căn cứ vào hồ sơ thiết kế BVTC đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

- Căn cứ tình hình thực tế thi cơng.

Nhà thầu thi công: Công ty .......................................

Đề nghị CĐT, TVGS cho tổ chức nghiệm thu với các nội dung sau:

+ Đối tượng nghiệm thu: …...…..…………………………………

+ Bắt đầu: …………………ngày …..….. tháng …….. năm 201

+ Tại: ………………………………………………………………

* Ý kiến của TVGS: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

* Ý kiến của Ban QLDA HT: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

BAN QLDATVGSNHÀ THẦU THI CÔNGHẠ TẦNGCÔNG TY................................................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc60Hà Nội, ngàythángnăm 201BIÊN BẢN SỐ………NGHIỆM THU HỒN THÀNH BỘ PHẬN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG, GIAI

ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

Dự án: Xây dựng cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

đén Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh n Bái.

Cơng trình : Dự án: Xây dựng cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường La,

Tỉnh Sơn La đén Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái.

Hạng mục: ……………………………………………….

Địa điểm xây dựng: Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La.

Đối tượng nghiệm thu:

...........................................................................................................................................

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện Chủ đầu tư : Ban QLDA hạ tầng

Ông:…………………..Chức vụ: ……………………..Ông:…………………..Chức vụ: ……………………..b. Đại diện Tư vấn giám sát: Liên danh Công ty CP TVXD CT Thăng Long - Viện KH và

CN GTVT

Ông:…………………..Chức vụ: ……………………..Ơng:…………………..Chức vụ: ……………………..c. Nhà thầu thi cơng: Cơng ty ………………………………………….

Ông:…………………..Chức vụ: ……………………..Ông:…………………..Chức vụ: ……………………..3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu:…………....ngày………..tháng……….năm 201

Kết thúc:……….…..ngày………..tháng……….năm 201

Tại cơng trình: Nút giao Xn Phương4. Đánh giá bộ phận cơng trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số …......... ngày….tháng …..năm…. của Nhà thầu thi công

xây dựng;

61

Đề cương Tư vấn giám sát thi công xây dựng cơng trình: Cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường

La, Tỉnh Sơn La đến Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái.

Đề cương Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng gói thầu hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Xuân Phương giai đoạn 1- phân

kỳ 1 dự án Khu nhà ở sinh thái tại xã Xuân Phương.- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Hạng mục ………….. được Chủ đầu tư phê duyệt và

những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

+ TCXDVN ………………

+ TCVN ……………………

- Hợp đồng xây dựng số………….. giữa ……………. và ………..…………. về việc

….......................................

- Các kết quả kiểm tra , thí nghiệm chất lượng vật liệu , thiết bị được thực hiện trong

q trình thi cơng:

- Nhật ký thi cơng và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Bản vẽ hồn cơng bộ phận cơng trình xây dựng (bản vẽ số……..);

- Biện pháp thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt ngày…. tháng…. năm……;

b) Về chất lượng xây dựng bộ phận cơng trình (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn và quy

phạm): …………………………………………….……

c) Các ý kiến khác (nếu có).

……………………………………………………………………………………

d) Ý kiến của TVGS thi cơng:

……………………………………………………………………………………

e) Ý kiến của Ban QLDA:

……………………………………………………………………………………

5. Kết luận :

……………………………………………………………………………………

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁNTƯ VẤN GIÁM SÁTNHÀ THẦU THI CÔNGHồ sơ nghiệm thu bộ phận cơng trình xây dựng, giai đoạn thi cơng xây dựng bao gồm:

- Biên bản nghiệm thu hồn thành bộ phận cơng trình, giai đoạn thi cơng xây dựng và

các phụ lục kèm theo;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.62CƠNG TY ......................................CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngàythángnăm 201PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: Xây dựng cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

đén Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh n Bái.

Cơng trình : Dự án: Xây dựng cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường La,

Tỉnh Sơn La đén Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái.

Hạng mục: ……………………………………………….

Địa điểm xây dựng: Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La.

Kính gửi:- TVGS Cơng ty CP TVXD CT Thăng Long- Căn cứ vào hồ sơ thiết kế BVTC đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

- Căn cứ tình hình thực tế thi cơng.

Đơn vị thi cơng: Cơng ty ................................................

Đề nghị TVGS cho tổ chức nghiệm thu với các nội dung sau:

+ Đối tượng nghiệm thu: …………………………………………

+ Bắt đầu: …………………ngày …..….. tháng …….. năm 201

+ Tại: ………………………………………………………………

* Ý kiến của TVGS:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

VĂN PHỊNG TVGSNHÀ THẦU THI CƠNG63

Đề cương Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường

La, Tỉnh Sơn La đến Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái.

Đề cương Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng gói thầu hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Xuân Phương giai đoạn 1- phân

kỳ 1 dự án Khu nhà ở sinh thái tại xã Xuân Phương.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngàythángnăm 201BIÊN BẢN SỐ………

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: Xây dựng cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

đén Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh n Bái.

Cơng trình : Dự án: Xây dựng cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường La,

Tỉnh Sơn La đén Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái.

Hạng mục: ……………………………………………….

Địa điểm xây dựng: Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La.

1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên công việc nghiệm thu và vị trí xây dựng)........................

.......................................................................................................................................................

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP TVXD CT Thăng Long

Ơng:…………………..Chức vụ: ……………………..Ơng:…………………..Chức vụ: ……………………..b. Nhà thầu thi cơng: Cơng ty ..................................................................

Ơng:…………………..Chức vụ: ……………………..Ơng:…………………..Chức vụ: ……………………..3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu…..ngày…….tháng……năm 201

Kết thúc……ngày…...tháng…...năm 201

Tại cơng trình: Nút giao Xuân Phương

4. Căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp

thuận;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong q trình xây

dựng;

- Nhật ký thi cơng và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

.........................................................................................................................................................

5. Đánh giá chất lượng công việc xây dựng đã thực hiện:

a. Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu đồ án thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ

thuật của cơng trình xây dựng):64.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

b. Các ý kiến khác nếu có:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

c. Ý kiến của tư vấn giám sát thi công xây dựng:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

6. Kết luận:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

TƯ VẤN GIÁM SÁTCHỈ HUY CƠNG TRƯỜNGHồ sơ nghiệm thu cơng việc xây dựng gồm:

- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có.

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.65

Đề cương Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường

La, Tỉnh Sơn La đến Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái.

Đề cương Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Xuân Phương giai đoạn 1- phân

kỳ 1 dự án Khu nhà ở sinh thái tại xã Xuân Phương.PHIẾU TRAO ĐỔI THÔNG TINNgày:

Người phát hành:

Họ tên:

Chức vụ:

Chữ ký:Phúc đáp phiếu số:

Số:

Đơn vị/người nhậnGửi bằng:

Chữ kýHọ và tênNgười theo dõi việc thực hiện:NỘI DUNG THÔNG TIN TRAO ĐỔISTTÝ kiến bên phát hànhChÝ kiến bên nhậnCHỈ DẪN HIỆN TRƯỜNGØ dÉn hiÖnNgày gửi: ../…/201..

Chỉ thị này được ban hành bởi:Lần gửi: ..

Đơn vị nhậnSố: ..

Họ và tênGửi bằng:

Chữ kýChức vụ:

Họ tên:

Chữ ký:66Người theo dõi việc thực hiện:STTThực hiện

ngàyNỘI DUNG CHỈ THỊTài liệu kèm theo:………………………………………………………………………………

Tiến độ thực hiện: ……………………………………………………………………………..

`Y. cầu thực hiện trách nhiệmĐược tính phát sinh mục:Khiển tráchThay đổi thiết kếKhơng được tính phát sinhLàm cơ sở phạt tiềnChØ thÞ hiƯn trêng

ChØ thÞ hiƯn trêngNgày gửi:

Chỉ thị này được ban hành bởi:Lần gửi:

Đơn vị nhậnSố:

Họ và tênGửi bằng:

Chữ kýHọ và tên:

Chức vụ:

Chữ ký

Người theo dõi việc thực hiện:Về việc: …………………………………………………………………………………..

STT

Nội dung chỉ thị67

Đề cương Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường

La, Tỉnh Sơn La đến Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái.

Đề cương Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng gói thầu hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Xuân Phương giai đoạn 1- phân

kỳ 1 dự án Khu nhà ở sinh thái tại xã Xuân Phương.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Đề nghị của tổ chức tư vấn giám sát.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×