Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Trình tự công tác tư vấn giám sát

IV. Trình tự công tác tư vấn giám sát

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Kiểm tra các nguồn vật tư vật liệu cung ứng cho dự án.

- Kiểm tra và chấp thuận các nguồn vật liệu, cấu kiện dự kiến sử dụng cho cơng

trình.

- Giám sát phòng thí nghiệm thiết kế thành phần cấp phối bê tông xi măng, vữa xi

măng các loại, thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa, phù hợp với yêu cầu của hồ sơ thiết kế.

- Kiểm tra và giám sát trong q trình xây dựng cơng trình, bao gồm:

+ Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình;

+ Kiểm tra và giám sát thường xun có hệ thống q trình nhà thầu thi cơng

xây dựng cơng trình triển khai các cơng việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra

đều phải ghi nhật ký giám sát hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;

+ Xác nhận bản vẽ hồn cơng;

+ Nghiệm thu cơng trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý

chất lượng cơng trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày

12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì cơng trình xây

dựng);

+ Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận

cơng trình, giai đoạn thi cơng xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hồn

thành từng hạng mục cơng trình xây dựng và hồn thành cơng trình xây dựng;

+ Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để đề nghị Bên A điều chỉnh hoặc

yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh;

+ Phối hợp với CĐT và cấp có thẩm quyền tổ chức kiểm định lại chất lượng

bộ phận cơng trình, hạng mục cơng trình và cơng trình xây dựng khi có nghi

ngờ về chất lượng;

+ Phối hợp với CĐT và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát

sinh trong thi công xây dựng công trình.

- Căn cứ theo hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt, hồ sơ trúng thầu, quy định chỉ

dẫn kỹ thuật của dự án, quy trình quy phạm thi cơng hiện hành, tiêu chuẩn, quy chuẩn

hiện hành tiến hành kiểm tra, hướng dẫn, sốt xét, chấp thuận và trình CĐT phê duyệt

các hồ sơ sau:

+ Bố trí mặt bằng thi cơng, các cơng trình phụ trợ phục vụ thi cơng, các bước thi

công chủ đạo.

+ Tiến độ thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục cơng trình;

+ Biện pháp thi công tổng thể và chi tiết (công nghệ) đài móng.

+ Biện pháp thi cơng tổng thể và chi tiết mố, trụ cầu, tường chắn….

+ Biện pháp thi công tổng thể và chi tiết; công tác lao lắp dầm T.

+ Biện pháp thi công tổng thể và chi tiết lớp BTN, chống thấm mặt cầu.

+ Biện pháp thi công điện chiếu sáng.

+ Đề cương thí nghiệm các loại vật liệu.

+ Đề cương thí nghiệm thử tải cọc (thử tĩnh, thử động …).

22+ Đề cương thí nghiệm kiểm tra chất lượng ( siêu âm, khoan mùn…).

+ Các hồ sơ tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của hợp đồng và chỉ dẫn kỹ thuật

của dự án.

- Quy trình xử lý khối lượng phát sinh:a) Khối lượng phát sinh là khối lượng khơng có trong hồ sơ mời thầu.

b) Khối lượng có trong hồ sơ mời thầu nhưng trong bản vẽ thi cơng tính thiếu là khối

lượng bổ sung.

c) Ngun tắc giải quyết khối lượng phát sinh, bổ sung: Khối lượng trên chỉ được thi

cơng hoặc nghiệm thu khi có quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Trình tự giải quyết khối lượng phát sinh. bổ sung:

- Nhà thầu báo cáo TVGS và Chủ đầu tư về khối lượng phát sinh, bổ sung.

- Chủ đầu tư chấp thuận chủ trương triển khai việc thực hiện khối lượng phát sinh.

- Nhà thầu và TVGS phối hợp lập Hồ sơ khối lượng và dự toán phát sinh, bổ sung.

- Chủ đầu tư xem xét Hồ sơ khối lượng phát sinh trình và cấp có thẩm quyền phê

duyệt.

- Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhà thầu tiến hành triển khai thi công.

- Trường hợp khối lượng phát sinh, bổ sung mang tính chất phải thi cơng ngay để

đảm bảo tiến độ và an tồn cho cơng trình, TVGS kiến nghị Chủ đầu tư cho tiến hành

thi cơng ngay khi có đầy đủ cơ sở xác nhận khối lượng bổ sung.

- Hồ sơ hồn cơng của nhà thầu phải thể hiện khối lượng phát sinh, bổ sung, TVGS

xác nhận nhưng chỉ nghiệm thu thanh tốn cho nhà thầu khi cấp có thẩm quyền phê

duyệt.

-Quy trình xử lý sự cố cơng trình.- Báo cáo nhanh sự cố:

- Khi phát hiện có sự cố xảy ra tại cơng trình xây dựng đang thi cơng có khả năng gây

mất an tồn cho người, phương tiện lưu thơng và các cơng trình lân cận, Nhà thầu

ngay lập tức phải lập báo cáo nhanh sự cố. Báo cáo nhanh sự cố phải được Tư vấn

giám sát kiểm tra, cùng xác nhận và trình Chủ đầu tư.

- Thu dọn hiện trường sự cố:

- Trước khi thu dọn hiện trường sự cố phải lập hồ sơ sự cố cơng trình xây dựng;

- Sau khi có đầy đủ hồ sơ xác định ngun nhân sự cố cơng trình xây dựng, nhà thầu

thi cơng xây dựng cơng trình, chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sử dụng được phép tiến

hành thu dọn hiện trường sự cố;

- Trường hợp khẩn cấp cứu người bị nạn, ngăn ngừa sự cố gây ra thảm họa tiếp theo

thì người có trách nhiệm quy định tại các điểm a và điểm b khoản 1 Điều này được

phép quyết định tháo dỡ hoặc thu dọn hiện trường xảy ra sự cố. Trước khi tháo dỡ

hoặc thu dọn, chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sử dụng phải tiến hành chụp ảnh, quay

23

Đề cương Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường

La, Tỉnh Sơn La đến Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái.

Đề cương Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Xuân Phương giai đoạn 1- phân

kỳ 1 dự án Khu nhà ở sinh thái tại xã Xuân Phương.phim hoặc ghi hình, thu thập chứng cứ, ghi chép các tư liệu phục vụ cơng tác điều tra

sự cố sau này.

-Quy trình quản lý tài liệu và dữ liệu:

Phần dưới đây mô tả quy trình quản lý cơng văn, tài liệu và các dữ liệu tại Văn

phòng tư vấn giám sát hiện trường .

+ Quy định chung về trao đổi văn bản, tài liệu

Tất cả các văn bản, thư từ, tài liệu trao đổi giữa các bên trong dự án phải được

người có trách nhiệm của đơn vị gửi ký, gửi đến người có trách nhiệm của đơn vị

nhận, tại địa chỉ đã được đăng ký và thông báo giữa các bên tham gia dự án.

+ Các văn bản gửi đến đơn vị tư vấn

(a) Tất cả các văn bản gửi đơn vị tư vấn và một bản sao của tất cả các văn bản liên

quan đến dự án của đơn vị thi công gửi Chủ đầu tư phải được gửi tới văn phòng tư

vấn giám sát hiện trường.

(b) Tất cả các văn bản gửi tới văn phòng tư vấn giám sát hiện trường sẽ do thư ký văn

phòng hoặc người được tư vấn trưởng phân công (từ đây chỉ gọi ngắn gọn là thư ký)

nhận, lưu trữ và chuyển cho người có trách nhiệm xử lý.

(c) Nói chung, khơng được trực tiếp chuyển các văn bản cho các kỹ sư và/hoặc giám

sát viên mà phải được xử lý và phân công qua tư vấn trưởng. Tuy nhiên, đối với các

vấn đề khẩn, cần xử lý gấp thì một bản sao của văn bản cần được thư ký chuyển cho

kỹ sư và/hoặc giám sát viên có liên quan sau khi thơng báo cho tư vấn trưởng.

+.Các văn bản gửi đến đơn vị thi cơng

Đơn vị thi cơng có trách nhiệm thơng báo bằng văn bản cho tư vấn trưởng người

của đơn vị mình có trách nhiệm tiếp nhận các văn bản từ văn phòng tư vấn giám sát

hiện trường.

+. Hệ thống lưu trữ văn bản tại Văn phòng tư vấn giám sát hiện trường

(a) Hệ thống lưu trữ văn bản tại văn phòng tư vấn giám sát hiện trường sẽ được mơ tả

chi tiết tại cuối phần này.

(b) Nguyên tắc cơ bản của Hệ thống lưu trữ văn bản tại văn phòng tư vấn giám sát

hiện trường là : “một hệ thống lưu trữ văn bản tập trung cho một người điều

hành nhưng phải dễ dàng cho tất cả thành viên của văn phòng tư vấn giám sát

tiếp cận, tham khảo”.

(c) Thư ký sẽ ln là người có trách nhiệm sắp xếp và lưu trữ văn bản đến (vào) và đi

(ra).

(d) Hệ thống lưu trữ văn bản tại văn phòng tư vấn giám sát hiện trường phải được

công khai dễ tiếp cận và tham khảo đối với tất cả các thành viên tư vấn trong văn

phòng

(e) Khơng ai được phép chuyển dời hoặc thay thế các văn bản khỏi các file lưu trữ

cũng như không được phép mang file lưu trữ khỏi văn phòng.

(f) Chỉ các nhân viên thuộc đơn vị tư vấn và chủ đầu tư (khi có yêu cầu bằng văn

bản) mới được phép tiếp cận và tham khảo hệ thống lưu trữ văn bản.

+. Hệ thống lưu trữ văn bản của đơn vị thi cơng

24(a) Khuyến khích các đơn vị thi công sử dụng hệ thống lưu trữ văn bản của riêng

mình tương tự với hệ thống lưu trữ văn bản của tư vấn tại văn phòng Ban điều hanh

dự án của đơn vị thi cơng.

+ Kiểm sốt và xử lý các văn bản

Kiểm soát và giải quyết các văn bản đến

Chuẩn bị bản dự thảo các văn bản phúc đáp hoặc cung cấp các thông tin cần thiết cho

Tư vấn trưởng để ban hành công văn phúc đáp.

- Tham khảo phần dưới đây để nắm được công tác chuẩn bị công văn phúc đáp.

(g) Sau khi nhận lại văn bản đã được các kỹ sư và Giám sát Viên xử lý và giải quyết,

Thư ký sẽ:

- Lưu giữ bản sao đó của văn bản, bao gồm tất cả các tài liệu gửi kèm cùng ý kiến

giải quyết của Tư vấn trưởng, các Kỹ sư và Giám sát viên có liên quan trên phiếu

giao nhiệm vụ vào file tương ứng của Hệ thống lưu giữ văn bản tại Văn phòng tư vấn

giám sát hiện trường theo quy định của các phần dưới đây.

Chuẩn bị văn bản phúc đáp( văn bản đi)

(a) Trừ trường hợp Tư vấn trưởng có yêu cầu khác, các Kỹ sư hoặc/ và Giám sát

viên có liên quan sẽ chuẩn bị các văn bản phúc đáp và các văn bản đi khác. Các bản

dự thảo được đánh máy vi tính, đảm bảo được các thơng tin cần thiết của văn bản,

theo một mẫu thống nhất và chuyển cho Tư vấn trưởng xem xét, chấp thuận.

(b) Sau khi văn bản phúc đáp được Tư vấn trưởng chấp thuận, Thư ký phải lấy số

tham chiếu của văn bản theo quy định từ Sổ đăng ký văn bản đi. Lưu ý, số tham

chiếu này phải không được trùng với bất kỳ số tham chiếu của văn bản nào khác.

(c) Sau cùng văn bản phúc đáp được được chuyển lại cho Tư Vấn trưởng ký phát

hành.

+.Kiểm sốt các cơng văn đi

Tất cả các văn bản đi (sau khi đã được Tư vấn trưởng ký) sẽ được Thư ký gửi đi theo

các thủ tục sau:

- Vào Sổ đăng ký văn bản đi.

- Sao chụp số bản sao cần thiết cho các đơn vị và bộ phận lưu trữ có liên quan tại

phần nơi nhận.

- Gửi bản gốc của văn bản tới địa chỉ của người nhận văn bản. Đồng thời gửi các

bản sao còn lại tới địa chỉ của các đơn vị tại phần nơi nhận.

- Lưu trữ một bản sao của văn bản vào file của tất cả các văn bản đi, và lưu trữ các

bản sao khác vào các file tương ứng trong Hệ thống lưu trữ văn bản của Văn phòng

tư vấn giám sát hiện trường.

+Quy định chung về văn bản

Mẫu văn bản của TVGS thống nhất nội dung và hình thức như sau:

Số…/TVGS – NV

25

Đề cương Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường

La, Tỉnh Sơn La đến Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái.

Đề cương Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng gói thầu hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Xuân Phương giai đoạn 1- phân

kỳ 1 dự án Khu nhà ở sinh thái tại xã Xuân Phương.4.2.2. Trong giai đoạn thực hiện thi công xây dựng:

- Trước khi bắt đầu q trình thi cơng, Chủ đầu tư phải phê duyệt danh mục các bước

nghiệm thu cho phù hợp với quy mơ và tính chất của dự án, đưa ra quy trình nghiệm

thu, thành phần nghiệm thu, biểu mẫu nghiệm thu các hạng mục cơng trình.

- Sau khi thi cơng xong một hạng mục cơng trình nhà thầu tập hợp các tài liệu như

biên bản nghiệm thu các hạng mục, chứng chỉ thí nghiêm vật liệu, hồ sơ hồn cơng

hạng mục cơng trình để TVGS xem xét chấp thuận báo Ban quản lý dự án nghiệm thu

chuyển giai đoạn thi công.

Tổ tư vấn giám sát phải kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục thi công:

- Kiểm tra các số liệu cơ bản trong hồ sơ: địa hình, địa chất cơng trình, thuỷ văn

so sánh với số liệu thực ngoài hiện trường, nếu phát hiện thấy sự sai khác phải báo

cáo với Chủ đầu tư để tìm biện pháp xử lý.

- Vật liệu: Nguồn gốc, chứng chỉ thí nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng.

- Thiết bị: Số lượng, chủng loại. Mỗi loại thiết bị phải có nguồn gốc, chứng chỉ

kỹ thuật, năng lực hồn thành cơng việc theo tiêu chuẩn thiết kế và hồ sơ dự thầu.

- Nhân công: Số lượng, chuyên ngành. Kiểm tra lý lịch về trình độ, tay nghề, khả

năng đáp ứng công việc (theo hồ sơ dự thầu).

- Thí nghiệm: Thể hiện đầy đủ tính năng, tính chất của hạng mục cần thí nghiệm.

IV.3. Sơ đồ trình tự thi cơng và nghiệm thu cơng việc xây dựng.26V. Hồ sơ hồn cơng cơng trình:

a) Danh mục chính của một bộ hồ sơ hồn cơng: Gồm 04 tập:

- Tập I: Các văn bản, tài liệu liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị

xây dựng.

- Tập II: Các tài liệu liên quan đến thiết kế và thi công.

27

Đề cương Tư vấn giám sát thi công xây dựng cơng trình: Cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường

La, Tỉnh Sơn La đến Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái.

Đề cương Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng gói thầu hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Xuân Phương giai đoạn 1- phân

kỳ 1 dự án Khu nhà ở sinh thái tại xã Xuân Phương.- Tập III: Các chứng chỉ thí nghiệm vật liệu, xác nhận chất lượng và các biên bản

nghiệm thu và nghiệm thu chuyển giai đoạn.

- Tập IV: Hồ sơ bản vẽ hồn cơng cơng trình.

Các u cầu về hồ sơ:

1. Số lượng bộ hồ sơ:

Sẽ theo thông báo của Ban Quản lý dự án bằng văn bản. Kèm theo mỗi bộ là 1

đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đã được quét (máy Scaner) dưới dạng File ảnh.

2. Đóng hộp và bìa hồ sơ:

* Phải đóng từng quyển cho vào hộp cứng có bìa ghi bằng mực khơng phai (theo

mẫu bìa – Mẫu số 01HC) có dánh số thứ tự hộp theo tập (vì một tập có thể nhiều hộp)

tuỳ theo khối lượng tài liệu.

* Cách đánh số hộp như sau : Ví dụ : Hộp số III-1

trong đó : III là tập số III và 1 là hộp số 1 của tập III.

* Ngoài ra bìa mỗi hộp phải ghi tên tài liệu theo bảng nội dung và danh mục

chính các loại tài liệu.

Ví dụ :

Tập III

Hộp số III – 1

Các chứng chỉ thí nghiệm vật liệu

Các hạng mục :

1 - Cát đắp lớp K95

2 - Cát đắp đỉnh nền đường K95

* Phải có tờ dán gáy ghi số tập, số hộp.

* Tờ đầu mỗi hộp là ghi mục lục chi tiết.

Ví dụ :

Mục lục chứng chỉ thí nghiệm mỏ đất cho :

1 – San nền đắp đến đỉnh K95.

Cho đến hết tất cả các đoạn thi cơng theo q trình thi cơng và các lần nghiệm

thu chuyển giai đoạn.

3. Khổ hồ sơ :

- Khổ A4. Đối với bản vẽ khổ A3 phải gấp lại đóng vào hộp cứng khổ A4.

- Bề dày hộp : Khơng nên đóng hộp dày q 20 cm.

b) Nội dung các tập hồ sơ:

Đơn vị lập hồ sơ hoàn cơng là đơn vị thi cơng (ĐVTC). Hồ sơ hồn cơng được

lập cho từng phân đoạn hoặc từng cơng trình theo hợp đồng kinh tế.

Nội dung và sắp xếp Hồ sơ hồn cơng thành 4 tập, ngồi tập do BQL lập chung

cho toàn bộ dự án. 4 tập do đơn vị thi công lập theo các danh mục sau:

Tập I : Các văn bản tài liệu liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, xây dựng

28TTTài liệu trong nội dung hồ sơĐơn vị lập hồ sơ1Tờ trình duyệt kết quả đấu thầu2Các quyết định giao nhiệm vụ, quyết định

duyệt kết quả đấu thầu (kể cả các QĐ điều Đơn vị thi công

chỉnh bổ sung)3Hợp đồng kinh tế theo dự tốn ban đầu và Đơn vị thi cơng

dự tốn chính thức4Các quyết định duyệt TKKT (kể cả QĐ Đơn vị thi công

duyệt TKKT điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi)5Các quyết định chấp thuận thiết kế BVTC

(kể cả QĐ duyệt TKKT điều chỉnh, bổ Đơn vị thi công

sung, sửa đổi)6Các quyết định duyệt dự tốn chính thức7Các văn bản chỉ thị thơng báo khác có liên

quan trong q trình triển khai thực hiện dự Đơn vị thi công

ánGhi chúĐơn vị thi côngĐơn vị thi côngTập II : Các tài liệu liên quan đến thiết kế và thi công

TTTài liệu trong nội dung hồ sơĐơn vị lập hồ sơ1Bản thuyết minh TKKT tổng thể cơng trìnhĐơn vị thi cơng lấy

trong TKKT2Bản tổng hợp khối lượng cơng trình

- Theo TKKT được duyệt

- Theo TKBVTC được duyệt

- Theo thực tế hồn thành cơng trìnhĐơn vị thi công3Hồ sơ về toạ độ, mốc cao độĐơn vị thi cơng4Hồ sơ địa chất cơng trình :

- Theo TKKT gồm thuyết minh, bình đồ vị

trí lỗ khoan, mặt cắt địa tầng, số liệu thí

nghiệm

Đơn vị thi cơng

- Theo khoan bổ sung trong q trình thi

cơng gồm thuyết minh, bình đồ vị trí lỗ

khoan, đào mặt cắt địa tầng, số liệu thí

nghiệmGhi chú29

Đề cương Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường

La, Tỉnh Sơn La đến Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái.

Đề cương Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng gói thầu hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Xuân Phương giai đoạn 1- phân

kỳ 1 dự án Khu nhà ở sinh thái tại xã Xuân Phương.TTTài liệu trong nội dung hồ sơĐơn vị lập hồ sơGhi chú- Biên bản xác định địa chất hiện trường

5Thuyết minh tổng thể kỹ thuật cơng trình,

đánh giá chung về chất lượng và những TVGS

vấn đề còn tồn tại6Hồ sơ Giải phóng mặt bằng

- Chính sách, phương án GPMB

Đơn vị thi công xin

- Quyết định của các cấp chính quyền về của Ban quản lý

cấp đất, đền bù, di chuyển

- Tài liệu về phạm vi đã đề bù, giải toả7Danh sách các Nhà thầu chính, Nhà thầu

Đơn vị thi cơng

phụ thi cơng cơng trình8Danh sách các kỹ sư TVGS thi cơng cho

từng gói thầu hoặc theo từng thời gian của Văn phòng TVGS

gói thầu9Tiến độ thi công, bao gồm :

- Tiến độ thi công tổng thể được chấp

Đơn vị thi công

thuận

- Tiến độ thi công tổng thể đã thực hiện10Nhật ký cơng trình : Ghi đầy đủ diễn biến

q trình thi cơng có nhận xét về chất

lượng thi công, các biên bản xử lý kỹ thuật Đơn vị thi công

như thay đổi, bổ sung thiết kế, các vi phạm

chất lượng .......11Các kết quả kiểm định, phúc tra của các

Ban quản lý

cấp (nếu có)12Biên bản nghiệm thu hồn thành cơng trình

(cơ sở) gồm : Ban quản lý, TVGS, TVTK, Đơn vị thi công

ĐVTC13Biên bản nghiệm thu hồn thành cơng trình

đưa vào sử dụng và bàn giao (cấp Nhà

Đơn vị thi công

nước) thành phần Hội đồng nghiệm thu

(có thể đóng sau)

theo quy định của Hội đồng nghiệm thu

cấp Nhà nướcTập III : Các chứng chỉ thí nghiệm vật liệu, xác nhận chất lượng và các biên bản

nghiệm thu bộ phận kết cấu và các biên bản nghiệm thu chuyển giai đoạn

30TTTên tài liệu trong nội dung hồ sơĐơn vị lập hồ1. Các chứng chỉ thí nghiệm vật liệu và bán thành phẩm

Chứng chỉ TN vật liệu cấp phối đá dăm

tại nơi sản xuất đã được chấp thuận công

1-1

nghệ sản xuất và thành phần cấp phối đã Đơn vị thi công

được chấp thuận

Chứng chỉ TN vật liệu cấp phối đá dăm

1-2

Đơn vị thi cơng

trong q trình thi cơng

Chứng chỉ thí nghiệm vật liệu xi măng,

1-3

cát, đá, nước, cốt thép, cáp DƯL, phụ Đơn vị thi công

gia … trong q trình thi cơng

Chứng chỉ thí nghiệm các loại vật liệu,

thiết bị đặc chủng để chấp thuận đưa vào

sử dụng trong cơng trình:Ghi chúCó chữ ký của

TVGS

Có chữ ký của

TVGS

Có chữ ký của

TVGS- Gối cầu, khe co dãn, lan can

1-4- Màng chống thấm, giấy dầu, phụ giaĐơn vị thi công

- Sơn cầu, sơn tín hiệu kẻ đường, sơn tín

hiệu giao thơngCó chữ ký của

TVGS- Trụ tiêu, tơn lượn sóng và biển báo

- Các loại vật liệu khác

2. Các chứng chỉ thí nghiệm, kiểm tra, xác nhận chất lượng của từng bộ phận

hạng mục cơng trình

Chứng chỉ thí nghiệm độ chặt và bề dày

Có chữ ký của

2-1

Đơn vị thi cơng

nền đường, các lớp móng và mặt đường

TVGS

Chứng chỉ thí nghiệm cường độ bê tông

xi măng cho từng bộ phận của kết cấu

Có chữ ký của

cơng trình

2-2

Đơn vị thi cơng

TVGS

- bó vỉa, dải phân cách…2-3

2-4- Các kết cấu khác

Chứng chỉ TN đất nền đào để chấp thuận

kết cấu mặt đường và giải pháp thiết kế Đơn vị thi công

thi công nền đào

Kết quả kiểm tra chất lượng : Kích Đơn vị thi công

thước cốt thép, cường độ bê tông (xuất

xưởng) các đốt cống đúc sẵn (cống trònChấp thuận của

TVGS

Có chữ ký của

TVGS31

Đề cương Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu Hua Na trên đường từ Xã Hua Trai, Huyện Mường

La, Tỉnh Sơn La đến Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái.

Đề cương Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng gói thầu hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Xuân Phương giai đoạn 1- phân

kỳ 1 dự án Khu nhà ở sinh thái tại xã Xuân Phương.TT2-5

2-6Tên tài liệu trong nội dung hồ sơĐơn vị lập hồ Ghi chú

hoặc cống hộp), và các kết cấu đúc sẵn

Kết quả kiểm tra độ dốc, dốc ngang các

Đơn vị thi cơng

lớp móng, mặt đường BTN

Kết quả kiểm tra độ bằng phẳng các lớp

Đơn vị thi cơng

móng, mặt đường.2-7Kết quả kiểm tra độ nhám mặt đường.Đơn vị thi công2-8Kết quả kiểm tra cường độ mặt đường.Đơn vị thi cơngCó chữ

TVGS

Có chữ

TVGS

Có chữ

TVGS

Có chữ

TVGS

Có chữ

TVGSký của

ký của

ký của

ký củaKết quả kiểm tra hướng tuyến, kích

ký của

Đơn vị thi cơng

thước mặt đường

Kết quả kiểm tra kích thước hình học, vị

trí từng bộ phận kết cấu cơng trình :

Có chữ ký của

2-10

Đơn vị thi cơng

Móng, thân tường chắn, rãnh, lề, gia cố

TVGS

mái dốc ta luy, an tồn giao thơng.

Kết quả kiểm tra siêu âm, khoan lõi, nén

Có chữ ký của

2-11

Đơn vị thi công

tĩnh cọc khoan nhồi

TVGS

3. Các biên bản cần thiết để nghiệm thu bộ phận và nghiệm thu chuyển giai đoạn

từng hạng mục cơng trình

A. Đối với cơng trình đường

NT-CGĐ 3

thành phần.

Các biên bản nghiệm thu hồn thành

3-1

Đơn vị thi cơng

cơng tác đào theo lý trình

Ban quản lý +

TVGS + ĐVTC

NT-CGĐ 3

Các biên bản nghiệm thu hồn thành lớp

thành phần.

3-2

móng mặt đường, mặt đường BTN hoặc Đơn vị thi công

Ban quản lý +

BTXM …

TVGS + ĐVTC

Các biên bản nghiệm thu hoàn thành

NT-CGĐ 3

móng cọc khoan nhồi, cọc bê tơng

thành phần.

Đơn vị thi công

3-3

Ban quản lý +

TVGS + ĐVTC

Các biên bản nghiệm hoàn thành bệ,

NT-CGĐ 3

thân và xà mũ

thành phần.

Đơn vị thi cơng

3-4

Ban quản lý +

TVGS + ĐVTC

3-5

Các biên bản nghiệm hồn thành gác

NT-CGĐ 3

dầm …

thành phần.

Đơn vị thi công

2-932Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Trình tự công tác tư vấn giám sát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×