Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
30 DẤU HIỆU CẢNH BÁO RẮC RỐI CÓ THỂ XẢY RA

30 DẤU HIỆU CẢNH BÁO RẮC RỐI CÓ THỂ XẢY RA

Tải bản đầy đủ - 0trang

30 DẤU HIỆU CẢNH

BÁO RẮC RỐI CÓ THỂ

9. Doanh nghiệp của bạn phụ thuộc vào một sản

XẢY

RA

phẩm hay một dòch

vụ duy nhất?

10. Công ty của bạn phụ thuộc vào một vài nhà cung

cấp lớn?

11. Công ty của bạn phụ thuộc vào một vài khách

hàng lớn?

12. Hệ thống công nghệ thông tin của bạn yếu kém?

13. Gần đây công ty của bạn được đa dạng hoá vào

thò trường mới hay đòa điểm mới?

14. Thái độ chung của phòng hay nhóm bạn có kiêu

căng, dễ kích động và mạo hiểm?

15. Hoạt động kinh doanh của bạn có làm tổn hại môi

trường không?

16. Công ty của bạn có thiếu người thay thế các

nhân viên chính hoặc có kế hoạch chuyển tiếp

không?30 DẤU HIỆU CẢNH

BÁO RẮC RỐI CÓ THỂ

17. Phòng hay công ty của bạn gần đây có trải qua

RA

sự tăng trưởngXẢY

nhanh chóng

không?

18. Sản phẩm hay công ty của bạn có bò giảm sút

thò phần không?

19. Công ty của bạn có dính vào kiện tụng hay tranh

cãi với kiểm toán bên ngoài không?

20. Công ty của bạn có phụ thuộc vào hệ thống

tài chính kế toán mơ hồ hay chiếu lệ không?

21. Doanh nghiệp của bạn có phụ thuộc vào quyền

sở hữu hay quan hệ gia đình không?

22. Công ty của bạn có dẽ ảnh hưởng bởi thiên tai

không?

23. Mức độ tín nhiệm của công ty của bạn có kém

không?

24. Phòng hay công ty của bạn có mức độ thay thế

nhân viên hoặc gặp khó khăn trong việc giữ

chân nhân tài không?30 DẤU HIỆU CẢNH

BÁO RẮC RỐI CÓ THỂ

25. Công ty của bạn có dễ bò lừa gạt không?

XẢY RA

26. Bạn hay công ty của bạn có tầm nhìn ảnh

27.

28.

29.

30.hưởng mạnh mẽ đến công chúng không?

Lực lượng lao động trong công ty có quan hệ xấu

với ban quản lý hay không?

Công ty của bạn có hoạt động trong một nước

có bất ổn về kinh tế hoặc chính trò không?

Công ty bạn có thiếu nguồn dự trữ tiền mặt

không?

Phòng hay công ty của bạn có dùng nguyên liệu

độc hại hay sản xuất sản phẩm độc hại không?

Nếu trả lời có cho 15 câu trở lên : Chuẩn

bò khủng hoảng; 10-14 câu công ty bạn đang

gặp rắc rối; 6-9 bạn có thể gặp rắc rối; 5

câu trở xuống tốt. Bạn có chắc là mình

đang kinh doanh?BÀI TẬP

1. Một dự án đầu tư có sức sinh lợi trên tổng

tài sản (BEP) là 10%. Thu nhập và chi phí khác

bằng không. Thuế thu nhập của công ty là

28%. Công ty có 3 phương án tài trợ như sau:

1. Toàn bộ tài sản được tài trợ bằng vốn sở

hữu.

2. 40% tài sản được tài trợ bằng vốn vay.

3. 70% tài sản được tài trợ bằng vốn vay.

Hãy xác đònh tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ

sở hữu của dự án trong từng trường hợp

lãi suất sau và cho nhận xét.

 Lãi vay là 7%/ năm

 Lãi vay là 10%/năm

 Lãi vay là 13%/năm.BÀI TẬP

2. Một dự án đầu tư co giá bán một đơn vò sản

phẩm là 7000USD. Biến phí một đơn vò sản phẩm

là 4000 USD. Tổng đònh phí là 1.500.000 USD.

 Xác đònh sản lượng và doanh thu hòa vốn lời lỗ?

 Nếu đònh phí hạch toán là 600.000 USD. Xác đònh

sản lượng và doanh thu hòa vốn tiền mặt?

 Nếu ngân quỹ dự trù trả nợ hàng năm là

1.200.000 USD. Xác đònh sản lượng và doanh thu

hòa vốn trả nợ?

 Nếu sản lượng kỳ vọng của công ty là 800 sản

phẩm. Hãy xác đònh đòn bảy đònh phí cho sản

lượng này?BÀI TẬP

 Nếu lãi vay phải trả hàng năm là

450.000USD. Hãy xác đònh đòn bảy nợ và

đòn bảy tổng hợp cho sản lượng kỳ vọng?

 Nếu biết doanh thu biến động 10% năm và

mong muốn lợi nhuận ròng biến động tối

đa là 100%, thì đòn bảy tổng hợp tối đa

của doanh nghiệp nên là bao nhiêu. Nếu

đòn bảy đònh phí không đổi, đòn bảy nợ

tối đa là bao nhiên? Khi đó lãi vay tối đa là

bao nhiêu? Và nếu lãi vay là 7% năm thì

tổng nợ tối đa của doanh nghiệp là bao

nhiêu?Bài tập tính Z

• Xác định hệ số Z và nhận xét, khi tình

hình tài chính cơng ty A như sau:

• BEP là 10%

• Tỷ lệ nợ là 70% trong đó nợ ngắn hạn

là 50% tổng nợ.

• Lãi suất khoản nợ bình qn là 9%/

năm

• Thu nhập và chi phí khác bằng khơng

01/12/19TS. Ngơ Quang HnBài tập tính Z

• Thuế thu nhập của cơng ty là 20%.

• Chỉ số P/E là 10.

• Hiệu quả sử dụng tổng tài sản là 2

lần.

• Tỷ số thanh tốn hiện thời là 1.5.

• Tỷ lệ chi trả cổ tức là 30%.01/12/19TS. Ngô Quang HuânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

30 DẤU HIỆU CẢNH BÁO RẮC RỐI CÓ THỂ XẢY RA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×