Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHÂN TÍCH HIỂM HỌA

PHÂN TÍCH HIỂM HỌA

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHÂN TÍCH HIỂM HỌA

• Để giúp thực hiện các cuộc điều tra, nhà

quản trò rủi ro có thể thiết kế một danh

sách nhắc nhở người kiểm tra các mối

hiểm họa có thể có.Chẳng hạn, một

mẫu chỉ yêu cầu (1) đánh giá các điều

kiện tổng quát về các trang thiết bò,

dụng cụ, bộ phận tạp vụ… và (2) các đề

nghò cải thiện các điều kiện nầy. Một

mẫu dễ hiểu hơn yêu cầu (1) các tình hình

không an toàn hay các hành động cần lưu

ý, (2) các dấu hiệu này có được trao đổi

với quản đốc chưa, (3) các nguyên nhân

của mỗi dấu hiệu này, và (4) kiến nghò

các biện pháp đối với các nguyên nhân

này.PHÂN TÍCH HIỂM HỌA

1. PHƯƠNG PHÁP TRUY LỖI

Môät kỹ thuật tỏ ra ngày càng hữu dụng

trong việc phân tích các nguyên nhân tai nạn

là phương pháp truy lỗi. Kỹ thuật này có thể

được dùng trong phân tích tổn thất để xác

đònh các nguyên nhân của tổn thất thực sự

hay trong phân tích sự mạo hiểm để xác đònh

nguyên nhân và hậu quả tai nạn.2. PHÂN TÍCH CHUỖI RỦI RO cung cấp một

cấu trúc phân tích để xem xét mối quan

hệ giữa mối hiểm họa và tổn thất .

1.YẾU TỐ MẠO HIỂM

2.MÔI TRƯỜNG

3.CƠ CHẾ TƯƠNG TÁC

4.KẾT QUẢ

5.HẬU QUẢ30 DẤU HIỆU CẢNH

BÁO RẮC RỐI CÓ THỂ

1. Công ty bạn là

một doanhRA

nghiệp mới thành

XẢY

lập?

2. Nhóm bạn chuẩn bò tung ra một sản phẩm mới

hoặc một dòch vụ mới?

3. Bạn đang thiết lập một qui trình mới?

4. Doanh nghiệp của bạn thuộc lónh vực công

nghệ tiến bộ nhanh?

5. Gần đây công ty bạn đã trải qua một cuộc

cải tổ trong quản lý?

6. Phòng hay công ty của bạn vừa hoặc chuẩn bò

có một cuộc tái cơ cấu quan trọng?

7. Lợi nhuận của phòng hay công ty của bạn bò

giảm sút?

8. Việc kinh doanh của công ty bạn được chỉnh

đốn đáng kể?30 DẤU HIỆU CẢNH

BÁO RẮC RỐI CÓ THỂ

9. Doanh nghiệp của bạn phụ thuộc vào một sản

XẢY

RA

phẩm hay một dòch

vụ duy nhất?

10. Công ty của bạn phụ thuộc vào một vài nhà cung

cấp lớn?

11. Công ty của bạn phụ thuộc vào một vài khách

hàng lớn?

12. Hệ thống công nghệ thông tin của bạn yếu kém?

13. Gần đây công ty của bạn được đa dạng hoá vào

thò trường mới hay đòa điểm mới?

14. Thái độ chung của phòng hay nhóm bạn có kiêu

căng, dễ kích động và mạo hiểm?

15. Hoạt động kinh doanh của bạn có làm tổn hại môi

trường không?

16. Công ty của bạn có thiếu người thay thế các

nhân viên chính hoặc có kế hoạch chuyển tiếp

không?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÂN TÍCH HIỂM HỌA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×