Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sáu bước để tư duy lại tương lai

Sáu bước để tư duy lại tương lai

Tải bản đầy đủ - 0trang

NGUY CƠ RỦI RO

1. Nguy cơ rủi ro về tài sản.

2. Nguy cơ rủi ro về trách

nhiệm pháp lý.

3. Nguy cơ rủi ro về nguồn

nhân lực.NGUY CƠ RỦI RONguy cơ rủi ro về tài sản.

Nguy cơ rủi ro là khả năng được hay mất đối

với tài sản vật chất, tài sản tài chính hay tài

sản vô hình (danh tiếng, hỗ trợ về chính trò,

quyền tác giả) và các kết quả này xảy ra do

các hiểm họa hoặc rủi ro. Tài sản có thể bò hư

hỏng, bò hủy hoại hay tàn phá, mất mát hoặc

giảm giá theo nhiều cách khác nhau. Việc

không thể sử dụng tài sản trong một thời gian tổn thất về mặt thời gian– là ví dụ cho một loại

tổn thất thường bò bỏ qua. Thật vậy, một biến

cố như sự sụp đổ thò trường tài chính ở các

nước châu Á gần đây làm ngưng trệ các hoạt

động của nhiều doanh nghiệp ở những nước

này và đã gây ra tổn thất lớn lao về tài sản

cho các doanh nghiệp này. Nguy cơ về tài sản

cũng có thể tạo ra các kết quả tích cực.NGUY CƠ RỦI RO

• Nguy cơ rủi ro về trách nhiệm pháp lý.

• Là các nguy cơ có thể gây ra các tổn thất

về trách nhiệm pháp lý đã được quy đònh.

Luật dân sự và hình sự quy đònh chi tiết các

trách nhiệm mà người dân phải thực hiện.

Nhà nước ban hành hiến pháp, các luật, quy

đònh và chỉ thò áp đặt các giới hạn theo

luật cho một số hoạït động. Các trách

nhiệm pháp lý thay đổi theo từng quốc gia

cũng là một vấn đề phải lưu ý. Nguy cơ rủi

ro về trách nhiệm pháp lý thực sự là một

bộ phận cuả nguy cơ rủi ro về tài sản. Thật

ra nguy cơ rủi ro trách nhiệm pháùp lý có

những đặc trưng khác hẳn với các nguy cơ

rủi ro về tài sản vì nó là nguy cơ rủi ro

thuần túy.NGUY CƠ RỦI RONguy cơ rủi ro về nguồn nhân lực.

Là nguy cơ rủi ro có liên quan đến “tài sản con

người” của tổ chức. Rủi ro có thể gây tổn

thương hoặc tử vong cho các nhà quản lý, công

nhân viên hay các đối tượng có liên quan đến

tổ chức như khách hàng, người cung cấp, người

cho vay, các cổ đông … Về phương diện rủi ro suy

đoán, một người lao động có thể xem là một

nguy cơ rủi ro về nguồn nhân lực nhưng năng suất

của họ có thể có kết quả tích cực. Một thiết bò

kỹ thuật cao có thể xem là nguồn gây tổn thất

(do gây tai nạn lao động) đồng thời cũng là

nguồn tạo ra lợi ích (làm tăng năng suất). Cuối

cùng ta không nên nghó rủi ro về nguồn nhân

lực luôn liên hệ với các thiệt hại về thể xác,

sự bất ổn về kinh tế cũng là những tổn thất

phổ biến (như thất nghiệp hay về hưu). Vì vậy

quản trò rủi ro về nguồn nhân lực phải quan tâm

đến các lợi ích về kinh tế và thể chất của con

người.NHẬN DẠNG NGUỒN RỦI

RO

KHUYNH HƯỚNG

KINH TẾ -XÃ HỘILUẬT PHÁP, CHỦ TRƯƠNGĐỐI THỦ

CẠNH TRANH

ĐIỀU

KIỆN

TỰ

NHIÊNCÁC

NHÀ

CUNG

CẤPDOANH

NGHIỆPKHÁCH

HÀNGCƠ QUAN

CHÍNH QUYỀNCHÍNH TRỊTRUYỀN THÔNGTIẾN

BỘ

KHOA

HỌC

KỸ

THUẬTCÁC PHƯƠNG PHÁP

NHẬN DẠNG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.THIẾT LẬP BẢNG KÊ

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

PHÂN TÍCH CÔNG NGHỆ

THANH TRA HIỆN TRƯỜNG

THAM KHẢO CÁC CHUYÊN GIA

PHÂN TÍCH CÁC TỔN THẤT

PHÂN TÍCH CÁC HP ÑOÀNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sáu bước để tư duy lại tương lai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×