Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các lợi ích cơ bản

Các lợi ích cơ bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các lợi ích cơ bản

• Lãnh đạo điều hành cấp cao, và chủ yếu là các giám

đốc điều hành và giám đốc tài chính, có được một

chương trình quản lý rủi ro tinh vi hơn, cung cấp khả

năng chống sốc tốt hơn. Công ty sẽ trải qua biến

động bất lợi ít hơn và nhiều tích hợp kế hoạch chiến

lược hơn, tiềm năng cao hơn để đạt được mục tiêu

kế hoạch chiến lược. Có lẽ quan trọng hơn đối với

các giám đốc điều hành và giám đốc tài chính, ERM

cung cấp cho họ với một bộ công cụ tiên tiến và dễ

tiếp cận hơn để truyền đạt những lợi thế cạnh tranh

đến các bên liên quan, từ đó có thể dẫn đến giá cổ

phiếu cao hơn và một đánh giá tín nhiệm tốt hơn.Các lợi ích cơ bản

• Cổ đơng: Cổ đơng được hưởng lợi từ ERM theo hai cách

chính:

– 1. Tăng khả năng đạt được lợi nhuận

– 2. Các công bố rủi ro được cải thiện

• Ban Giám đốc: Các thành viên của ban giám đốc được

thoải mái thêm từ các rủi ro chính của tổ chức được

hiểu rõ và quản lý có hiệu quả. Kết luận này chủ yếu

xuất phát từ ba khía cạnh của chương trình ERM:

– 1. Một cách tiếp cận có kỷ luật để định lượng rủi ro doanh

nghiệp, dựa trên tất cả các rủi ro chính

– 2. Một định nghĩa rõ ràng về mức chấp nhận rủi ro của cơng ty

– 3. Một quy trình chính thức để quản lý rủi ro trong giới hạn

chấp nhận được, được hỗ trợ bởi một cơ cấu quản trị rủi roNHIỆM VỤ NHÀ QTRR

1. Giúp tổ chức nhận dạng, phân tích đo

lường và phân loại những rủi ro đã và sẽ

đến với tổ chức.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình

kiểm soát rủi ro, với những điều kiện phù

hợp với tổ chức đó.

3. Xây dựng và thực hiện tốt các chương trình

tài trợ rủi ro:

1. Thu xếp và thực hiện nhanh chóng các hợp đồng

bảo hiểm.

2. Xây dựng và quản lý hiệu quả các quỹ dự

phòng.

3. Vận động sự ủng hộ của các chủ thể có liên

quan

4. Phân tích và lựa chọn các hình thức tài trợ thích

hợp khácMỘT SỐ LƯU Ý

• Nhiều người làm trong lĩnh vực quản trị rủi ro

muốn đưa ra một thông điệp cho mọi người là:

Bạn khơng thể đảm bảo hồn tồn khơng có một

rủi ro nào. Đó là một mục tiêu phi thực tế.

• Quản trị rủi ro là một ngành phức tạp. Gần như là

phải thỏa hiệp và đánh đổi – đánh đổi bệnh

thương hàn lấy một số chất gây ung thư trong

nước uống chẳng hạn.

• Có những điều thực sự cần lo ngại lại bị lãng bởi

sự ồn ào với những lo sợ thường trực về những

điều không quan trọng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các lợi ích cơ bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×