Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các biến đặc thù của cơng ty ảnh hưởng đến việc áp dụng ERM là 10 chữ C sau đây:

Các biến đặc thù của cơng ty ảnh hưởng đến việc áp dụng ERM là 10 chữ C sau đây:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các biến đặc thù của công ty ảnh

hưởng đến việc áp dụng ERM là 10

chữ C sau đây:

• 6. Climate (Hồn cảnh). Có sự phân tán làm chậm việc áp dụng? Hay

ngược lại, có một sự kiện rủi ro gần đây đã nâng cao nhận thức về rủi

ro?

• 7. Circumstances (Các tình huống). Có một mối đe dọa hoặc cơ hội

lớn sắp xảy ra mà chương trình ERM có thể giúp đánh giá các lựa

chọn quyết định khác?

• 8. Contagion (Dễ lan truyền). Các khái niệm ERM có thể phổ biến

nhanh trong tồn doanh nghiệp thơng qua truyền thơng, đào tạo,

tương tác liên bộ phận, và chia sẻ các thực tiễn tốt nhất khơng?

• 9. Cascade (Thơng tầng). Mất bao lâu để các ứng dụng ERM, và các

công cụ và kỹ thuật hỗ trợ được truyền dẫn từ cấp độ chiến lược

xuống cấp chiến thuật và giao dịch?

• 10. Confirmation (Xác nhận). Các tổ chức đánh giá đã phê duyệt

chương trình ERM của cơng ty? Quản lý nhà nước và cổ đơng?Tích hợp

• Trong nhiều cơng ty, quản lý rủi ro truyền thống là

một chức năng nằm trong một bộ phận của công

ty, tách biệt với bộ phận kinh doanh. Quy trình

quản lý rủi ro được coi là một phụ trợ có thể được

thực hiện một cách độc lập với các quy trình khác.

Đây thường là dấu hiệu cho thấy cơng ty có cách

tiếp cận tập trung vào tn thủ quản lý rủi ro, liên

quan chủ yếu với giảm thiểu rủi ro tiêu cực.

• Đây khơng phải là trường hợp của ERM, là một

phương pháp tiên tiến hơn liên quan đến việc sáp

nhập quản lý rủi ro và quản lý lợi nhuận. Quy trình

ERM phải được tích hợp hồn tồn với các quy

trình quan trọng khác của cơng ty.Mục tiêu

• Mục tiêu cuối cùng, đạt được một

chương trình ERM trưởng thành, là

làm cho ERM tích hợp tới mức nó trở

thành một phần của văn hóa; ERM

chỉ trở thành một cách tốt hơn để

làm kinh doanh.Có bốn bước trong chu trình ERM

liên tục.Các lợi ích cơ bản

• Một cách hữu ích khác để định nghĩa ERM là dựa theo

các kết quả của nó. Nói cách khác, “Những lý do để

một cơng ty nên thực hiện chương trình ERM là gì? Họ

nhận được những gì từ nó?” Chúng tơi xem xét những

lợi ích của ERM từ quan điểm của mỗi bên liên quan

chính:

• Cổ đơng

• Ban Giám đốc

• Lãnh đạo điều hành cấp cao

• Quản lý

• Tổ chức đánh giá

• Quản lý nhà nướcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các biến đặc thù của cơng ty ảnh hưởng đến việc áp dụng ERM là 10 chữ C sau đây:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×