Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiêu chí 10: Chú trọng bên liên quan chính.

Tiêu chí 10: Chú trọng bên liên quan chính.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chu trình ERM

• ERM cũng có thể được định nghĩa theo chu

trình của nó. Đầu tiên chúng ta làm rõ định

nghĩa của q trình. Sau đó, chúng ta xác

định các thành phần của chu trình ERM.

• ERM là một q trình. Nó khơng phải là

việc thực hiện xác nhận định kỳ, nó khơng

thể được phác họa hồn tồn ngay từ đầu,

và nó khơng phải là một chức năng độc lập

riêng biệt. Thay vì thế, ERM là một quá

trình liên tục, phát triển, và được tích hợp.Chu trình ERM

• Liên tục: ERM không phải là việc thực hiện xác nhận định

kỳ, như kiểm định xe hàng năm. ERM giống như các hoạt

động liên tục bạn làm để bảo vệ mình khỏi các rủi ro liên

quan đến chiếc xe của bạn, chẳng hạn như bảo dưỡng

định kỳ, thực hành lái xe an tồn, và bảo hiểm xe.

• Phát triển: Khơng thể xác định đầy đủ ngay từ đầu

chương trình ERM của một tổ chức cụ thể cuối cùng chính

xác sẽ là gì. ERM tiến hóa theo thời gian. Ngồi ra, khi

chương trình phát triển, một số khía cạnh có thể được

phổ biến hơn và được mở rộng. Tốc độ và phạm vi áp

dụng ERM là một hàm nhiều biến số, trong đó có nhiều

biến là độc nhất cho từng tổ chức.Các biến đặc thù của công ty ảnh

hưởng đến việc áp dụng ERM là 10

chữ C sau đây:• 1. Catalyst (Xúc tác). Cái gì hay ai khởi xướng

mong muốn thực hiện ERM?

• 2. Commitment (Cam kết). Hội đồng quản trị có

chú trọng thúc đẩy việc thông qua ERM không?

Hay quản lý cấp cao?

• 3. Champion (Qn qn). Có một giám đốc rủi ro

(CRO) để liên tục thúc đẩy nỗ lực?

• 4. Culture (Văn hóa). Họ có nhanh chóng chấp

nhận sự thay đổi?

• 5. Centralization (Tập trung). Công ty đưa ra các

yêu cầu hay các bộ phận kinh doanh độc lập?Các biến đặc thù của công ty ảnh

hưởng đến việc áp dụng ERM là 10

chữ C sau đây:

• 6. Climate (Hồn cảnh). Có sự phân tán làm chậm việc áp dụng? Hay

ngược lại, có một sự kiện rủi ro gần đây đã nâng cao nhận thức về rủi

ro?

• 7. Circumstances (Các tình huống). Có một mối đe dọa hoặc cơ hội

lớn sắp xảy ra mà chương trình ERM có thể giúp đánh giá các lựa

chọn quyết định khác?

• 8. Contagion (Dễ lan truyền). Các khái niệm ERM có thể phổ biến

nhanh trong tồn doanh nghiệp thông qua truyền thông, đào tạo,

tương tác liên bộ phận, và chia sẻ các thực tiễn tốt nhất khơng?

• 9. Cascade (Thơng tầng). Mất bao lâu để các ứng dụng ERM, và các

công cụ và kỹ thuật hỗ trợ được truyền dẫn từ cấp độ chiến lược

xuống cấp chiến thuật và giao dịch?

• 10. Confirmation (Xác nhận). Các tổ chức đánh giá đã phê duyệt

chương trình ERM của công ty? Quản lý nhà nước và cổ đông?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiêu chí 10: Chú trọng bên liên quan chính.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×