Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần lớn các chương trình ERM tập trung tất cả, hay hầu hết, sự chú ý của họ chỉ trong rủi ro tài chính. Chứng cứ chính của sự mất cân bằng này là việc thiếu một phương pháp đủ mạnh để định lượng rủi ro chiến lược và rủi ro hoạt động.

Phần lớn các chương trình ERM tập trung tất cả, hay hầu hết, sự chú ý của họ chỉ trong rủi ro tài chính. Chứng cứ chính của sự mất cân bằng này là việc thiếu một phương pháp đủ mạnh để định lượng rủi ro chiến lược và rủi ro hoạt động.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiêu chí 3: Tập trung rủi

ro chính• Từ ‘chính’ trong định nghĩa cơ bản chỉ ra rằng

ERM chỉ nên bao gồm những rủi ro lớn đối với

giá trị của công ty. ERM khơng có ý định bao

gồm một danh sách tồn bộ các rủi ro tiềm ẩn,

có thể lên đến hàng trăm hoặc hàng ngàn. ERM

là chiến lược về bản chất và tập trung vào một

danh sách tương đối nhỏ các rủi ro có tác động

tiềm năng lớn nhất đến cơng ty.

• Đối với lần đầu tiên một cơng ty thơng qua chu

trình ERM, số lượng hợp lý các rủi ro chính có

thể nằm trong khoảng từ 10 đến 30Tiêu chí 4: Tích hợp các loại rủi ro

khác nhau• Hầu như tất cả các công ty đều đã quản lý rủi ro từ

khi mới thành lập theo một cách nào đó. Tuy nhiên,

các cơng ty thường quản lý từng loại rủi ro một cách

riêng biệt, chứ không phải trên cơ sở tích hợp: Bộ

phận cơng nghệ thơng tin (CNTT) xử lý các rủi ro

liên quan đến công nghệ; bộ phận nguồn nhân lực

(HR) quản lý rủi ro liên quan đến con người; bộ phận

đầu tư bao quát các rủi ro thị trường và rủi ro tín

dụng; và cứ như thế. Thật không may, cách tiếp cận

quản lý rủi ro ‘tách biệt’ này có ba nhược điểm là:

• 1. Khơng đầy đủ

• 2. Khơng hiệu suất

• 3. Khơng nhất qn trong nội bộTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần lớn các chương trình ERM tập trung tất cả, hay hầu hết, sự chú ý của họ chỉ trong rủi ro tài chính. Chứng cứ chính của sự mất cân bằng này là việc thiếu một phương pháp đủ mạnh để định lượng rủi ro chiến lược và rủi ro hoạt động.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×