Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 1.Tổng quan về ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn

Phần 1.Tổng quan về ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

thành lập ngày 01/04/1991 theo quyết định số 61/NHNN-QĐ của Thống đốc NHNN Việt

Nam và được đổi tên thành Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nơng thơn Sài

Gòn, theo quyết định số 41/QĐ-HĐQT-TCCB, ngày 25/02/2002 của Chủ tịch Hội đồng

quản trị NHNo&PTNT Việt Nam. Là đơn vị được xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước hạng I,

trực thuộc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thơn Việt Nam.

Đã được kiểm tốn hàng năm từ năm 1994 đến nay bởi cơng ty kiểm tốn Quốc tế

PWC, cơng ty kiểm tốn nhà nước. Hồ cùng nhịp độ phát triển của đất nước, qua hơn 20

năm xây dựng và trưởng thành; đặc biệt từ năm 2001 trở lại đây thực hiện đề án phát triển

hoạt động kinh doanh trên địa bàn đô thị loại I. Chi nhánh NHNo&PTNT Sài Gòn đã có

những bước đi vững chắc trên con đường đổi mới hoạt động, hội nhập và đã gặt hái được

những thành quả đáng khích lệ trên mọi phương diện, cụ thể là:

Về mạng lưới, ngoài Hội sở những năm qua Chi nhánh đã bàn giao 8 Chi nhánh cấp 2

để nâng cấp lên Chi nhánh cấp 1 trực thuộc NHNo&PTNT Việt Nam; hiện nay Chi nhánh

có 3 phòng giao dịch trực thuộc, 16 máy rút tiền tự động (ATM) 26 điểm đặt máy chấp nhận

thanh toán thẻ (POS).

Về cơng nghệ, Ngân hàng đã áp dụng chương trình hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống

thanh toán theo tiêu chuẩn của Ngân hàng thế giới, nhằm cung cấp những sản phẩm, dịch vụ

ngân hàng hoàn hảo cho khách hàng.

Về khách hàng, những năm qua số lượng khách hàng có quan hệ giao dịch với chi

nhánh không ngừng tăng lên, đến nay chi nhánh có gần 200 ngàn khách hàng có quan hệ

giao dịch tiền gửi, thanh tốn; trong đó trên 120 ngàn khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ và

trên 3.000 khách hàng có quan hệ tín dụng.

Từ năm 2001 đến nay họat động kinh doanh của AgriBank Sài Gòn từng bước tăng

trưởng khá. Nguồn vốn tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 30%, dư nợ tăng trưởng bình

quân hàng năm 15%, lợi nhuận tăng trưởng bình quân hàng năm trên 10%/năm. Họat động

thanh tóan quốc tế và kinh doanh ngọai tệ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 20%, chi

3Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

nhánh đã có quan hệ thanh tóan với trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ; uy tín vị thế của

Chi nhánh trên địa bàn đối với các đối tác và khách hàng tiếp tục được nâng cao. Với sự cố

gắng liên tục của tập thể CBCNV, Chi nhánh đã được Thống đốc NHNN và Chính phủ tặng

nhiều bằng khen, đúng dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (01/04/1991 – 01/04/2006)

Agribank Sài Gòn đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng phần thưởng cao quý: Hn

chương lao động hạng III.

Chi nhánh NHNo&PTNT Sài Gòn ln thực hiện tất cả các sản phẩm, dịch vụ hiện có

của một ngân hàng hiện đại; với đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo, tinh thông

nghiệp vụ, luôn tận tâm, nhiệt thành nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn .

1.2.Bộ máy tổ chức.

AGRIBANK Sài Gòn có cơ cấu tổ chức gồm 7 phòng nghiệp vụ với 58 Cán bộ nhân

viên. Đến nay cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi nhánh Sài Gòn có 98 người, bao gồm Giám

đốc và các phó Giám đốc, 8 phòng (tổ) nghiệp vụ và 3 phòng giao dịch ở TP Hồ Chí Minh.1

phòng giao dịch ở Huyện Cơn Đảo, BR-VT.Sơ đồ 1.2: Tổ chức bộ máy của Agribank Sài GònGiám Đốc Chi NhánhPhó Giám ĐốcPhó Giám Đốc4Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Phòng

Kinh

Doanh

Ngoại

HốiPhòng

Tín

DụngPhòng

Kế

Hoạch

Tổng

HợpPGD Số

1Phòng

Hành

Chính

Nhân

SựPhòng

Kế

Tốn

Ngân

QuỹPGD Số

2Phòng

Kiểm Tra

Kiểm Sốt

Nội BộPhòng

Dịch Vụ

&

Marketin

gPhòng

Điện

TốnPGD Số

3Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận:

• Ban giám đốc: gồm 1 Giám đốc và 2 Phó giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm và

giữ vai trò chỉ đạo trong Ngân hàng; giúp việc cho giám đốc là Phó giám đốc

− Giám đốc: Là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Ngân hàng, chịu

trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của

mình và là người đại diện của Ngân hàng theo pháp luật.

− Phó giám đốc: Là người giúp việc trực tiếp cho giám đốc. Phó giám đốc là người do

giám đốc bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước giám đốc về các hoạt động kinh doanh,

được uỷ quyền của Giám đốc để ký kết các hợp đồng uỷ thác với các đối tác của

Ngân hàng.

• Phòng kế hoạch tổng hợp: có chức năng tham mưu, giúp việc, soạn thảo cho Ban

Giám Đốc về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh; trực tiếp quản lý và thực

hiện các nghiệp vụ về kế hoạch nguồn vốn theo nhiệm vụ của phòng; tham gia một

số hội đồng theo quyết định của Giám đốc

Phòng tín dụng: đầu mối tham mưu đề xuất với Giám đốc chi nhánh xây dựng chiến

lược khách hàng tín dụng, phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối

với từng loại khách hàng nhằm mở rộng theo hướng đầu tư tín dụng khép kín: sản

xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu và gắn tín dụng sản xuất, lưu thông và tiêu dùng;5Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

tổng hợp báo cáo phân tích kết quả hoạt động tín dụng; xây dựng kế hoạch tín dụng

ngắn, trung và dài hạn hàng quý, năm…

• Phòng Kinh doanh ngoại hối: Nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế đối ngoại trên

địa bàn, xây dựng chiến lược phát triển các sản phẩm, dịch vụ như: kinh doanh ngoại tệ,

thanh toán quốc tế trong từng thời kỳ; thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ,

thanh tốn quốc tế…

• Phòng Kiểm tra, kiểm sốt nội bộ: là bộ phận chuyên trách giúp việc cho Giám đốc

chi nhánh điều hành mọi hoạt động nghiệp vụ đúng Pháp luật; Trực tiếp triển khai tác

nghiệp các nghiệp vụ về kiểm tra, kiểm sốt nhằm đảm bảo an tồn trong hoạt động

kinh doanh tại đơn vị

• Phòng Điện tốn: tham mưu cho Giám đốc và hướng dẫn các phòng nghiệp vụ,

phòng giao dịch về cơng tác khai thác nguồn thơng tin thông qua việc sử dụng hệ thống

công nghệ thông tin của Chi nhánh và đảm bảo an toàn dữ liệu toàn Chi nhánh; Trực

tiếp quản lý và thực hiện các nghiệp vụ về công tác công nghệ thông tin trong phạm vi

tồn Chi nhánh

• Phòng Kế tốn ngân quỹ: Tham mưu cho Giám đốc về chiến lược, kế hoạch phát

triển kinh doanh; về tổ chức quản lý tài chính, kế toán, ngân quỹ trong Chi nhánh; Trực

tiếp triển khai thực hiện nghiệp vụ về tài chính, kế tốn, ngân quỹ cũng như cơng tác

hạch tốn kế tốn, hạch tốn thống kê, thanh toán, ngân quỹ để quản lý, kiểm soat

nguồn vốn và sử dụng vốn; quản lý tài sản; quản lý, kiểm sốt thu nhập và chi phí từ đó

xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh

• Phòng Hành chính nhân sự: Tư vấn pháp chế trong việc thực thi các nhiệm vụ cụ thể

về giao kết hợp đồng, hoạt động tố tụng, tranh chấp dân sự, hình sự, kinh tế, lao động,

hành chính liên quan đến cán bộ, nhân viên và tài sản của Chi nhánh; Trực tiếp triển

khai thực hiện các nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, thi đua, khen

thưởng, cơng tác hành chính trong Chi nhánh

• Phòng Dịch vụ và Marketing: Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược sản phẩm,

dịch vụ mới, chiến lược Marketing; Trực tiếp quản lý và thực hiện các nghiệp vụ liên

quan đến phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, marketing, dịch vụ thẻ, quản lý thiết bị đầu

cuối…theo nhiệm vụ của phòng.

6Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

• Các Phòng Giao Dịch 1, 2, 3,…: Thực hiện các nghiệp vụ cho vay và huy động tiềngửi, cung cấp các sản phẩm dịch vụ phù hợp theo quy chế, quy định của chi nhánh, tổ

chức hạch tốn kế tốn và bảo quản an tồn kho quỹ, thực hiện công tác tiếp thị phát

triển thị phần, bảo vệ thương hiệu, nghiên cứu, đề xuất các nghiệp vụ phù hợp cho yêu

cầu địa bàn hoạt động. Đồng thời, phòng giao dịch cũng tổ chức cơng tác quản lý hành

chính, đảm bảo an tồn và quản lý nhân sự tại đơn vị.7Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

Các phòng giao dịch và chi nhánh phụ thuộc

PHỊNG

GIAO DỊCHTÂNHỌ VÀ TÊNCHỨC DANHƠ. Phạm Văn ThọGiám đốcSỐQUAN

38.482.455

38.480.689ĐỊNH81A Trần Quang Khải,Tổ Tín dụng35.265.311Q1Tổ Kế tốn NQ35.265.312Fax:35.265.310Giám đốc35.882.980Phó giám đốc73.079.597Tổ Tín dụng35.882.978Tổ Kế tốn NQ35.882.978Fax:35.882.979Giám đốc22.453.463Phó giám đốc22.453.716Tổ Tín dụng22.455.462Tổ Kế tốn NQ22.453.715Fax:22.205.313Ơ. Đỗ Xn Hồ

1 Bà Lê Thị HoaSỐ

12NguyễnVănBảo,Q.GVƠ. Nguyễn Văn Gặp

Bà Nguyễn Thị Hương

TƠNĐỨCTHẮNG Giang35 Tơn Đức Thắng, Q1Chi Nhánh Cơn Đảo

KDC số 7, Huyện CơnƠ. Phan DiệpGiám đốcĐảo, BR-VTPhòng Tín Dụng8064.383.18

2

064.383.18

2Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-20151.3.Nguồn Vốn

1.3.1.Huy động vốn

Huy động vốn trong những năm qua có tăng lên, năm gần đây huy động vốn

giảmxuống so với năm trước 2.095 tỷ đồng, tương đương giảm 24,4%.

Một điểm đáng lưu ý ở đây là nguồn vốn không kỳ hạn luôn chiếm tỷ trọng cao so

với tổng nguồn vốn ở các năm và có xu hướng tăng dần, đây là điều không tốt đối với ngân

hàng trong việc chủ động sử dụng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư của ngân hàng.

Nguyên nhân khách quan do các tổ chức rút tiền ra để đầu tư vào vàng hoặc đem gửi

các NHTM khác có lãi suất cao hơn.

Bên cạnh đó yếu tố chủ quan của ngân hàng là cán bộ làm công tác nguồn vốn chưa

thực hiện tốt việc chăm sóc khách hàng và chưa làm tốt cơng tác tìm khách hàng mới

Bảng 1: Huy động vốn phân theo thời hạn

( Đơn vị: tỷ đồng)

Năm

Chỉ

Tiêu

Tổng nguồn vốn

Tiền gửi không kỳ

hạn

Tỷ lệ % trên tổng

nguồn vốn

Tiền gửi có kỳ hạn

dưới 12 tháng

Tỷ lệ % trên tổng

nguồn vốn

Tiền gửi có kỳ hạn

trên 12 tháng

Tỷ lệ % trên tổng

nguồn vốn20092010201120127.065,6

3.403,811.936.6

6.286,88.571,7

4.555,56.499

3.64548,252,653561.474,61.924,41.475,51.91720,816,117,2292.187,63.725,41.889,49153131,32214(Nguồn: Bảng báo cáo kết quả kinh doanh Agribank Sài gòn)

Xét về cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế trong những năm gần đây tỷ

lệ này có xu hướng giảm và tiền gửi dân cư cũng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn

vốn. Thông thường ở các nước nguồn vốn này thường là nguồn vốn ổn định lâu dài và là

điểm tốt cho ngân hàng chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn này. Tuy nhiên, nếu ngân

9Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

hàng có các dịch vụ sản phẩm tốt thì việc bán chéo các sản phẩm sẽ tận dụng được các

nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế trong nền kinh tế. Theo số liệu thống kê đây là nguồn vốn

chiếm tỷ trọng lớn trong tổng huy động vốn qua các năm.

Bảng 2: Huy động vốn phân theo thành phần kinh tếNăm20092010(Đơn vị: tỷ đồng)2011Chỉ

Tiêu

Tổng nguồn vốn

7.065,6

11.936.6

8.571,7

Tiền gửi dân cư

1.447,5

2.050,5

1.1168

Tỷ lệ % trên tổng 20,5

17,2

13,6

nguồn vốn

Tiền gửi của các 5.450,5

9.630,5

7.327

TCKT

Tỷ lệ % trên tổng 76,2

80,7

85,5

nguồn vốn

Tiền gửi của các 557,6

255,6

77

TCTD

Tỷ lệ % trên tổng 3,6

2,1

0,9

nguồn vốn

(Nguồn: Bảng báo cáo kết quả kinh doanh Agribank Sài gòn)2012

6.499

1.027

15,8

4.896

75,3

598

9,21.3.2.Dư nợ cho vay

Bảng 3: Dư nợ tín dụng phân theo thời hạn

Năm

Chỉ

Tiêu

Tổng dư nợ

Ngắn hạn

Tỷ trọng % trên

tổng dư nợ

Trung và dài hạn

Tỷ trọng % trên

tổng dư nợ(Đơn vị: tỷ đồng)20092010201120123.428,2

1.793,1

52,35.801,2

4.047

69,84.759

2.878,6

60,54.320

2.233

521.635,1

47,71.754,2

30,21.880,4

39,52.087

4810Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

Dư nợ tín dụng tăng trưởng qua các năm, tuy nhiên những năm gần đây dư nợ giảm do tình

hình kinh tế thế giới giảm sút ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam. Mặt khác trong năm 2008 và

2009 tốc độ lạm phát có tăng lên, do đó Chính phủ thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ nên

mức dư nợ tín dụng giảm cũng là tình hình chung của thị trường. Tuy nhiên, nhìn vào cơ

cấu dư nợ qua các năm cho thấy dư nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ,

điều này đòi hỏi cơng tác quản trị phải tốt để thực hiện được mục tiêu sử dụng vốn hiệu quả

và có nhiều khoản vay cho hiệu quả kinh tế cao.

Xét về cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế tại Agribank Sài gòn cho thấy dư nợ của các

thành phần kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn qua các năm trên 72% trong tổng

dư nợ. Điều này, đòi hỏi cơng tác giám sát xét duyệt các khoản vay cũng phải ln đúng quy

trình và lấy hiệu quả kinh tế hàng đầu. Nhìn chung kế hoạch hoạt độngkinh doanh của

doanh nghiệp thực hiện tốt theo kế hoạch và thực hiện tốt chủ trương .Bảng 4: Dư nợ tín dụng phân theo thành phần kinh tế

( Đơn vị: tỷ đồng)

Năm

2009

2010

2011

2012

Chỉ tiêu

Tổng dư nợ

3.428,2

5.801,2

4.759

4.320

Doanh nghiệp nhà nước

956,7

873,5

1.212,4

728

Tỷ trọng % trên tổng dư nợ 27,9

15

25,5

16,9

Doanh nghiệp ngoài QD

2.471,5

4.927,7

3.545,6

3.592

Tỷ trọng % trên tổng dư nợ 72,1

85

74,5

83,1

Nợ xấu

72,8

58,3

180,6

40

Tỷ Tỉ lệ nợ xấu

1,2

1

3,8

0.9(Nguồn: Bảng báo cáo kết quả kinh doanh Agribank Sài gòn)

1.4.Cơ Sở Vật Chất

Về mạng lưới, ngoài Hội sở những năm qua Chi nhánh đã bàn giao 8 Chi nhánh cấp 2 để

nâng cấp lên Chi nhánh cấp 1 trực thuộc NHNo&PTNT Việt Nam; hiện nay Chi nhánh có 3

phòng giao dịch trực thuộc, 16 máy rút tiền tự động (ATM) 26 điểm đặt máy chấp nhận

thanh toán thẻ (POS).

11Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

Về công nghệ, Ngân hàng chúng tôi đã áp dụng chương trình hiện đại hố ngân hàng

và hệ thống thanh toán theo tiêu chuẩn của Ngân hàng thế giới, nhằm cung cấp những sản

phẩm, dịch vụ ngân hàng hoàn hảo cho khách hàng.

Danh sách mạng lưới

♣ Hội sở:

Địa chỉ:Số 2 – Võ Văn Kiệt - Quận 1 - TP. HCM.Điện thoại: 38.210.567 – 38.213.669- Fax: 38.211.953♣ Phòng Giao Dịch Tân Định:

Địa chỉ:81A Trần Quang Khải, Quận 1, Tp.HCMĐiện thoại: 35.265.312- Fax: 35.365.310♣ Phòng Giao Dịch Số 1:

Địa chỉ:12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp.HCMĐiện thoại: 35.882.978- Fax: 35.882.978♣ Phòng Giao Dịch Tơn Đức Thắng:

Địa chỉ:35 Tơn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCMĐiện Thoại: 22.453.715Fax: 22.305.313♣ Chi nhánh huyện Côn Đảo:

Địa chỉ:KDC số 7, Đường Phạm Văn Đồng, Huyện Côn Đảo, Tỉnh BR-VTĐiện Thoại: 064.383.182912Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

1.5.Chức năng nhiệm vụ:

1.5.1.Chức Năng:

Agribank Sài Gòn đang từng bước phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ theo

hướng một ngân hàng hiện đại như :

1. Nhận các loại tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu bằng VND và ngoại tệ từ các tổ chứckinh tế và cá nhân với lãi suất linh hoạt, hấp dẫn. Tiền gửi của các thành phần kinh tế được

bảo hiểm theo qui định của Nhà nước.

2. Thực hiện đồng tài trợ bằng VND, USD các dự án, chương trình kinh tế lớn với tư cách làngân hàng đầu mối hoặc ngân hàng thành viên với thủ tục thuận lợi nhất, hoàn thành nhanh

nhất.

3. Cho vay các thành phần kinh tế theo lãi suất thỏa thuận với các loại hình cho vay đa dạng:ngắn hạn, trung, dài hạn bằng VND và các ngoại tệ mạnh. Cho vay cá nhân, hộ gia đình có

bảo đảm bằng tài sản, cho vay tiêu dùng, cho vay du học sinh…

4. Phát hành thẻ ATM (Success), thẻ tín dụng nội địa, thẻ Quốc tế Visa, thẻ Master ...Thanhtoán thẻ Visa, Master, JCB Card qua hệ thống POS.

5. Bảo lãnh ngân hàng: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán,bảo lãnh đối ứng. Chiết khấu các loại chứng từ có giá với mức phí thấp.

6. Thanh tốn xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ, chuyển tiền bằng hệ thống SWIFT với cácngân hàng lớn trên thế giới bảo đảm nhánh chóng, an tồn, chi phí thấp.

7. Chuyển tiền nhanh chóng trong và ngoài nước, với dịch vụ chuyển tiền nhanh WesternUnion, chuyển tiền du học sinh, kiều hối.

8. Mua bán trao ngay và có kỳ hạn các loại ngoại tệ; thu đổi ngọai tệ mặt.

9. Cung cấp dịch vụ kiểm ngân tại chỗ, dịch vụ thu hộ, chi hộ theo yêu cầu của kháchhàng. Thực hiện dịch vụ thu hộ học phí cho các Trường đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí

Minh.

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 1.Tổng quan về ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×