Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.10: Bảng đánh giá tổng hợp tài nguyên KDL Suối Mỡ

Bảng 2.10: Bảng đánh giá tổng hợp tài nguyên KDL Suối Mỡ

Tải bản đầy đủ - 0trang

đồng/vé người lớn và 10.000 đồng/vé trẻ em) và vé trơng giữ xe tại đền Trung.

Ngồi ra khơng thu được thêm khoản nào khác của du khách

Sản phẩm du lịch ở đây chưa có gì là đặc trưng, đặc sắc. Du khách đến đây ngồi

ngắm cảnh và lễ đền thì khơng có gì khác để làm và khơng biết nên mua gì vì các cửa

hàng lưu niệm bán chủ yếu những món đồ lưu niệm mà ở đâu cũng có thể nhìn thấy.

Chất lượng mơi trường ở KDL rất thấp. Lòng suối và lòng hồ Suối Mỡ tuy vẫn

giữ được ở mức an toàn nhưng trên bờ, dọc con đường đi lên tham quan suối dù có

rất nhiều thùng rác được đặt ở hai bên đường, nhưng dường như chỉ cho có, còn

nhiều du khách vẫn vơ tư xả rác ra xung quanh cho tiện mặc cho thùng rác ở các đó

một đoạn khơng xa. Thùng rác được bố trí ở ngay ven đường, nhưng nhiều du

khách có thói quen vứt rác ngay tại nơi ngồi nghỉ các đó một đoạn ngắn.

Đội ngũ nhân viên làm du lịch chưa chuyên nghiệp và chưa được đào tạo bài

bản về du lịch

Nạn phá rừng lấy gỗ của cư dân địa phương vẫn đang diễn ra làm mất dần tính

hoang sơ, thiên nhiên, những giống thú quý hiếm và gây ra nguy cơ xói òn các sườn

núi bao quanh KDL

Ngồi hệ thống đền Suối (Hạ, Trung, Thượng) thì Suối Mỡ còn rất nhiều các

phế tích liên quan đến cuộc kháng chiến lừng lẫy chống Nguyên Mông nhưng hiện

nay vẫn chưa được đầu tư phục dựng nên khách du lịch đến đây hầu như khơng biết

đến những di tích này

2.3.2.2. Ngun nhân

Diện tích quản lý còn phân tán, hiện nay cơng tác chuyển đổi rừng vẫn đang

trong giai đoạn triển khai thực hiện, công tác vệ sinh mơi trường còn nhiều bất cập

do chưa có bãi rác, tiến độ đầu tư xây dựng còn chậm

Công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ đôi khi còn gặp khó khăn do cán bộ

đa phần là trẻ, nhiều cán bộ là nữ, thường xuyên có sự luân chuyển, chưa có nhiều

kinh nghiệm trong cơng tác chun mơn, xử lý cơng việc đơi khi còn thụ động, chưa

dứt khốt, trong cơng việc phải kiêm nhiệm nhiều.56Cơng tác vệ sinh mơi trường còn nhiều bất cập do chưa có bãi rác, bãi để xe dẫn

đến lượng khách tham quan đến với KDL không tăng nhiều so với những năm trước.

Cơng tác quản lý còn có sự bất cập, thậm chí còn chồng chéo ảnh hưởng tới

cơng tác quản lý cũng như việc xử lý và giải quyết các vấn đề về Rừng, về nguồn

nước trong KDL. Hiện nay, công trình hồ chứa nước Suối Mỡ đã được hồn thành

song việc điều tiết nguồn nước chủ yếu phục vụ cho hoạt động tưới tiêu chưa có sự

phối hợp phục vụ cho du lịch.

Địa bàn quản lý rộng, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, cơng tác đào tạo

bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó,

nhận thức của một bộ phận người dân địa phương về tầm quan trọng của việc phát

triển du lịch còn hạn chế phần nào ảnh hưởng đến công tác quản lý, phát triển du

lịch trên địa bàn

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Chương 2 đã cụ thể chi tiết hóa được điều kiện để phát triển du lịch của KDL

Suối Mỡ. Thơng qua việc đi sâu phân tích, tìm hiểu có thể thấy rằng, KDL Suối Mỡ

đã có một số điều kiện cần có để phát triển du lịch. Tiêu biểu trong đó là các điều

kiện về tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Yên Tử.

Bằng việc sử dụng phương pháp đánh giá tài nguyên, cho điểm một số tiêu chí cơ

bản của KDL, luận văn đã đánh giá được rằng KDL có tiềm năng du lịch ở mức

tương đối hấp dẫn đối với khách du lịch. Bên cạnh việc tìm hiểu các điều kiện phát

triển du lịch, chương 2 cũng đã nêu ra những vấn đề cơ bản đang tồn tại tại KDL

cần phải khắc phục. Từ đó làm tiền đề để đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm bảo

tồn những giá trị sẵn có và phát huy tối đa những thế mạnh để phục vụ phát triển du

lịch, đưa KDL Suối Mỡ sớm trở thành một trong những KDL trọng điểm của tỉnh

Bắc Giang nói riêng và miền Bắc nói chung.57CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI

KHU DU LỊCH SUỐI MỠ

3.1. Phương hướng, định hướng, mục tiêu phát triển du lịch tại KDL Suối Mỡ

3.1.1. Mục tiêu

Mục tiêu về kinh tế: với mục tiêu quy mô khách giai đoạn 2020 khoảng

160.000 khách, giai đoạn 2030 khoảng 650.000 khách tăng doanh thu lên đạt

khoảng 6 tỷ/năm [32], đóng góp hiệu quả vào kinh tế vùng, địa phương, thúc đấy

phát triển các ngành kinh tế khác của địa phương

Mục tiêu về môi trường: phương hướng phát triển du lịch sinh thái phải gắn

liền với bảo vệ môi trường, phải xem xét dựa vào các nguyên tắc và điều kiện phát

triển du lịch sinh thái bền vững phù hợp với điều kiện của địa phương

Mục tiêu về văn hóa xã hội: phương hướng phát triển du lịch cộng đồng, văn

hóa tâm linh phải gắn liền với việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa bản địa, bảo tổn

được môi trường nhân văn trong sạch, làm giàu văn hóa dân tộc, góp phần tái tạo

sức khỏe cộng đồng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân

địa phương

- Mục tiêu về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội: phải được xem xét

gắn liền với mục tiêu an ninh quốc gia, an toàn xã hội

3.1.2. Định hướng

+ Nghiên cứu, xác định thị trường khách mục tiêu của KDL để có hướng đầu

tư, khai thác hợp lý, cũng như thống kê phân loại khách du lịch để xây dựng những

sản phẩm dịch vụ phù hợp nhằm phục vụ khách tốt hơn

+ Thuê chuyên gia, đơn vị có chức năng và uy tín xây dựng Quy hoạch chi

tiết phát triển du lịch trên cơ sở Quy hoạch tổng thể đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Chú trọng khai thác các sản phẩm có ưu thế, nổi bật và đặc thù của tỉnh về văn hóa,

lịch sử, tự nhiên.

+ Trên cơ sở đánh giá đúng tài nguyên du lịch, cần đầu tư nghiên cứu, phát

triển sản phẩm độc đáo, nổi bật có thể cạnh tranh. Hiện nay, du lịch Bắc Giang đang58trong giai đoạn khởi đầu, hầu như khách du lịch chưa biết đến các địa danh du lịch

tại địa phương. Trong giai đoạn tới, một số tài nguyên, tiềm năng có thể đưa vào

đầu tư, khai thác phát triển du lịch liên kết giữa các điểm du lịch với nhau, tạo nên

các tour du lịch tâm linh, sinh thái phù hợp

+ Tổ chức nghiên cứu thị trường và quảng bá xúc tiến. Ngành du lịch tỉnh

cần chủ động đề xuất cơ chế hỗ trợ tư vấn, xây dựng kế hoạch tổng thể tiếp thị,

quảng bá, xúc tiến du lịch Bắc Giang rộng rãi tại các thị trường mục tiêu trong và

ngoài nước. Chú trọng thị trường khách nghỉ dưỡng cuối tuần tại Hà Nội, khách du

lịch văn hóa tâm linh và khách Trung Quốc làm khâu đột phá.

+ Chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Đây là khâu quan trọng, quyết định

sự thành công trong kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn tới. Đề nghị sở

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang giúp đỡ tổ chức đào tạo cán bộ, công

chức đang làm việc tại KDL; nâng cao năng lực quản lý nhà nước và trình độ

chuyên môn. Đối với các doanh nghiệp tham gia kinh doanh du lịch, cần định

hướng tiêu chuẩn chuyên môn; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy

định của Ngành về trình độ lao động trong lĩnh vực lữ hành và lưu trú du lịch.

3.2. Xác định thị trường

Trong giai đoạn quy hoạch đến năm 2030, thị trường khách du lịch trọng tâm

của KDL Suối Mỡ là khách du lịch nội địa khu vực miền Bắc và hướng tới mở rộng

ra toàn bộ thị trường trong nước.

3.3. Các giải pháp phát triển du lịch tại khu du lịch Suối Mỡ

3.3.1.Giải pháp về đầu tư phát triển du lịch

3.3.1.1. Giải pháp về thúc đẩy dự án đầu tư

Việc đầu tư phát triển du lịch phải kết hợp tốt việc sử dụng ngân sách nhà

nước với việc khai thác, huy động nguồn lực trong dân theo phương châm xã hội

hóa phát triển du lịch. Trong đó, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại các điểm, khu

du lịch bằng ngân sách của Trung Ương hoặc địa phương, huy động vốn đầu tư từ

các nguồn khác vào phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đặc biệt là hoạt

động vui chơi giải trí nhằm tăng số thời gian lưu trú của khách. Bên cạnh đó, cần59khuyến khích các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp

thuộc mọi thành phần kinh tế và dân cư trên địa bàn có thể vay vốn đầu tư phát triên

khu vực dịch vụ du lịch, đặc biệt là vốn ưu đãi đầu tư phát triển các ngành dịch vụ

du lịch chất lượng cao

Cần rà soát lại việc khai thác quỹ đất, khắc phục tình trạng chiếm dụng đất,

đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án cải tạo, tu bổ các phế tích đình chùa để sớm

hồn thiện lại quần thể khu di tích tại KDL.

Nâng tầm lễ hội đền Suối Mỡ, tổ chức các sự kiện nhằm quảng bá hình

ảnh KDL như chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm ngày thống nhất đất nước,

lễ hội âm nhạc, tổ chức các cuộc thi leo núi, bơi thuyền…

Tăng cường công tác chống chèo kéo khách du lịch, hạn chế các tệ nạn xã

hội như cờ bạc, xóc đĩa…; kiểm tra giám sát, bảo đảm vệ sinh môi trường và vệ

sinh an toàn thực phẩm

Ngoài ra cần ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông phục vụ cho du

lịch. Cần nâng cao chất lượng phục vụ của các ngành vận chuyển đến KDL

3.3.1.2. Giải pháp về đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch

Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng: cơ sở hạ tậng vừa là điều kiện vừa tạo ra

tính hấp dẫn thứ cấp để phát triển sản phẩm du lịch, đồng thời du lịch chỉ có thể

phát triển bền vững trên điều kiện bền vững về môi trường . Đầu tư phát triển cơ sở

hạ tầng và nâng cao chất lượng môi trường điểm đến là yêu cầu cấp bách không chỉ

đảm bảo cho phát triển du lịch bền vững mà còn có cả ý nghĩa kinh tế xã hội, giải

pháp mang tính cốt lõi đảm bảo cho sự phát triển bền vững lâu dài như định hướng

phát triển của KDL

Với quan điểm phát triển cơ sở hạ tầng taj KDL cần sử dụng tối đa các yếu tố

sẵn có của địa phương, trước mắt cần tập trung giải quyết tốt các điều kiện tối cần

thiết như điện, nước, đường giao thông, quản lý xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi

trường tại các khu có đơng khách du lịch tập trung như khu vực đền Trung, thác

Thùm Thùm.60Khuyến khích cộng đồng địa phương và doanh nghiệp tăng cường đầu tư cơ

sở hạ tầng nội vùng, liên vùng nhằm triển khai hiệu quả “nhà nước và nhân dân

cùng làm”. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương,

các ban ngành chức năng trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng, đất rừng, xử

lý nghiêm các trường hợp vi phạm lâm luật, khai thác không đúng mục đích

Cần đầu tư xây dựng hệ thống nước thải riêng. Về vấn đề vệ sinh môi trường,

bên cạnh việc tuyên truyền giáo dục người dân về ý thức vệ sinh mơi trường thì cần

giải quyết vệ sinh phân loại rác và chất thải rắn. Thu gom vận chuyển về nơi xử lý

bằng hình thức phù hợp theo quy định của cơ quan quản lý vệ sinh môi trường. Cần

nghiên cứu thiết kế lại chỗ để rác cho phù hợp hơn.

3.3.2. Giải pháp về nâng cấp chất lượng và xây dựng sản phẩm du lịch mới

3.3.2.1. Phát triển sản phẩm du lịch lễ hội,tâm linh

Để phát triển du lịch lễ hội cần có các hoạt động marketing cơ bản như

nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường khách du lịch mục tiêu của địa phương

nhằm phát triển du lịch lễ hội; các chính sách marketing nhằm phát triển du lịch lễ

hội của địa phương.

Lựa chọn thị trường khách du lịch mục tiêu của địa phương: Để lựa chọn thị

trường khách du lịch mục tiêu sử dụng sản phẩm du lịch lễ hội của địa phương,

trong phần nghiên cứu đã xác định được đoạn thị trường mục tiêu của KDL Suối

Mỡ là khách trong vùng 1 ( khoảng cách từ nhà đến KDL trong khoảng từ 0 –

10km). Đây là đối tượng khách có số lượng đơng nhất trong số 5 vùng khách khảo

sát được

Các chính sách marketing nhằm phát triển du lịch lễ hội của một địa phương

bao gồm một số chính sách chủ yếu: Chính sách phát triển sản phẩm du lịch lễ hội

theo quy hoạch phát triển du lịch của địa phương; chính sách xúc tiến, quảng bá thu

hút khách du lịch đến các điểm đến có du lịch lễ hội; chính sách liên kết với các

điểm đến khác để phát triển du lịch lễ hội; chính sách giá; chính sách con người.

Việc phát triển du lịch lễ hội theo quy hoạch phát triển du lịch của địa

phương gồm ba giai đoạn:61Thứ nhất, xác định được sự hấp dẫn và tiềm năng của du lịch địa phương;

điều này đã được đánh giá và khẳng định ở chương 2

Thứ hai, cần điều chỉnh cơ sở tiện nghi gần điểm du lịch của địa phương và

dịch vụ phục vụ để trở thành sản phẩm du lịch;

Thứ ba, quảng bá, thông tin tới khách du lịch hiện tại và tiềm năng. BQL

KDL cần xây dựng cho mình một bản thuyết minh về KDL cũng như truyền thuyết

về bà Quế Mỵ Nương, phải giới thiệu nhất quán và cần phải tổ chức các hoạt động

xúc tiến liên tục để giúp điểm du lịch tránh bị lãng quên. Các hoạt động xúc tiến

phải cung cấp nhiều thông tin cho khách, khách dễ dàng tiếp cận với các công cụ

mà hoạt động xúc tiến sử dụng và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiềm năng

biết tới điểm đến. Các công cụ xúc tiến của KDL để thu hút khách du lịch đến các

điểm đến có du lịch lễ hội bao gồm: quảng cáo, marketing trực tiếp, khuyến mại

(xúc tiến bán), quan hệ công chúng, bán hàng trực tiếp.

Thông thường, để chuẩn bị cho một lễ hội, KDL cần phải mất 1 năm để lên

kế hoạch chi tiết cụ thể. Phần lễ là truyền thống cần giữ nguyên trạng, bảo tồn và

phát huy. Tuy nhiên phần hội sẽ là phần kéo dài và thu hút được nhiều khách tham

quan nhất. Bên cạnh những hoạt động thường niên, đã tổ chức trong nhiều năm cần

xây dựng và tổ chức nhiều những hoạt động mới, đánh vào thị hiếu của du khách.

3.3.2.2. Sản phẩm du lịch sinh thái

Du lịch sinh thái cùng với du lịch tâm linh là hai hướng phát triển chính

trong các năm qua của KDL. Để phát triển hơn nữa sản phẩm du lịch sinh thái, bên

cạnh việc bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên còn cần cải tạo, thêm mới các

hoạt động để kết hợp với du lịch sinh thái sẵn có.

Trước tiên, cần xây dựng và sử dụng hiệu quả website của KDL

dulichsuoimo.com.vn

Liên hệ với các tổ chức du lịch sinh thái trong và ngoài nước để thuê quảng

cáo sản phẩm du lịch sinh thái của KDL

Mời một số khách du lịch sinh thái đích thực đến KDL đi các chuyến du lịch

làm quen (fam trip) và đề nghị sự tu vấn, trợ giúp của họ, có thể đặt hàng trong việc62xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái. Đối tượng khách này là các thành viên của

tổ chức phi chính phủ có mục đích bảo vệ mơi trường, khoa học đặc biệt là bảo tồn

các giá trị tự nhiên, văn hóa bản địa.

Lựa chọn đối tác kinh doanh sản phẩm du lịch sinh thái để tổ chức nhóm

cơng tác bao gồm đại diện BQL, các chun gia, đại diện cư dân, đại diện các

doanh nghiệp. Nhóm cơng tác này với tư cách là khách du lịch sinh thái có mục

đích chính là thực hiện dự án để nghiên cứu học tập cách thức kinh doanh sản phẩm

du lịch sinh thái của các điểm tương tự với KDL Suối Mỡ

3.3.2.3. Hình thành các tour du lịch liên kết các điểm du lịch trong vùng

Tỉnh Bắc Giang là khu vực có nhiều đặc điểm tự nhiên, khí hậu, lịch sử văn

hóa thích hợp để phát triển du lịch. Bởi thế, trong vùng rất nhiều những KDL đã và

đang được phát hiện, tập trung đầu tư phát triển

Quảng Ninh vốn nổi tiếng với vịnh Hạ Long – di sản thiên nhiên thế giới và

đỉnh thiêng Yên Tử. Hàng năm tỉnh này đón một lượng khách du lịch nội địa và

quốc tế rất lớn. Đây là nguồn khách tiềm năng cho tỉnh Bắc Giang. Tiếp đó, tỉnh

Lạng Sơn với cửa khẩu Tân Thanh, đền Bắc Lệ điển hình trong thờ Thánh Mẫu

Thượng Ngàn tương đồng với KDL Suối Mỡ. Ngoài ra Bắc Ninh, Thái Nguyên

cũng là những tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch. Liên kết du lịch với các tỉnh thành

này, Bắc Giang nói chung và Suối Mỡ nói riêng sẽ có nhiều cơ hội trong việc thu

hút khách du lịch. Cần phải đề ra những chính sách, giải pháp phù hợp. Một số giải

pháp có thể thực hiện như:

- Thương thảo bản bạc với các cấp chính quyền hay Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch của các địa phương trên về kế hoạch liên kết du lịch

- Vạch ra tour tuyến du lịch liên tỉnh, nối các điểm du lịch của các địa phương

với nhau một cách phù hợp

- Xúc tiến quảng cáo tour tuyến du lịch vừa đặt ra

- Đưa ra chính sách ưu đãi lớn đối với du khách tham gia các tour tuyến du

lịch này63- Liên hệ với các hãng vẫn chuyển nhằm phục vụ một cách tốt nhất cho việc di

chuyển địa điểm du lịch cho du khách

3.3.3. Giải pháp về công tác quảng bá, xúc tiến du lịch

Truyền thông và quảng bá để phát huy giá trị của KDL, cần áp dụng các kỹ

thuật truyền thông và quảng bá tương tự như các doanh nghiệp, bao gồm: phân tích

khách hàng, quảng bá qua các ấn phẩm, quan hệ với giới truyền thông, nghiên cứu

thị trường, xây dựng trang web, tổ chức các sự kiện,... Các hoạt động này mang ý

nghĩa giúp cho KDL được quảng bá trong thị trường du lịch, tăng khả năng tiếp cận

của KDL với công chúng.

Tài liệu hướng dẫn là loại công cụ hỗ trợ khách tham quan. Du khách thường

có nhu cầu cần các loại tài liệu hướng dẫn như: sơ đồ, tài liệu hướng dẫn chung và

hướng dẫn chi tiết được phát miễn phí. Máy nghe hướng dẫn cũng là một dạng tài

liệu khá phổ biến gần đây tại các điểm di sản trên thế giới cần được quan tâm trang

bị. Các phương tiện nghe nhìn hiện đại, áp dụng cơng nghệ 2D, 3D, mang tính

tương tác hiện nay cũng đã được áp dụng trong các nhà lưu niệm, bảo tàng, các di

tích khảo cổ học lớn

Xây dựng chiến dịch xúc tiến, quảng bá lớn có tính chất giới thiệu trong cả

trong nước với các hoạt động cụ thể như khởi động chiến dịch quảng bá trên mạng

internet, trên sóng truyền hình, truyền thanh quốc gia, quản trị tốt trang thông tin

điện tử quảng bá du lịch Suối Mỡ: Đẩy mạnh giới thiệu hình ảnh trên nhiều kênh

thông tin truyền thông đại chúng; xây dựng các ấn phẩm, các tờ rơi, tờ gấp, cẩm

nang du lịch, đĩa DVD giới thiệu về Suối Mỡ; xây dựng kế hoạch xúc tiến, quảng bá

cho du lịch tỉnh nói chung và cho Suối Mỡ nói riêng như “Trở về miền đất Thánh”,

“Suối rừng reo vang”; quản trị website riêng về du lịch Suối Mỡ trợ giúp các thông

tin du lịch, các sản phẩm và dịch vụ du lịch đến với du khách nhằm tun truyền

quảng bá hình ảnh Bắc Giang nói chung và Suối Mỡ nói riêng với khách du lịch

trong nước và quốc tế, góp phần đáng kể trong xây dựng thương hiệu, nâng cao

hình ảnh điểm đến hấp dẫn.64Cụ thể, cần xây dựng hình ảnh nhận diện thương hiệu du lịch Suối Mỡ như

xây dựng logo, slogan, người đại diện hình ảnh,… khi quảng bá trên các phương

tiện truyền thông, khách du lịch dễ dàng nhận diện thương hiệu du lịch Suối Mỡ.

Đó là phương pháp xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp đối với du khách trong tương

lai. Trước mắt, du lịch Bắc Giang khai thác thế mạnh về “con đường tâm linh” mới

đến với chùa Đồng từ phía Tây đối với du khách đi qua hàng loạt các điểm di tích,

danh lam thắng cảnh của tỉnh. KDL Suối Mỡ cần phải tận dụng tốt sự thuận lợi này

để tạo các tour, tuyến liên kết du lịch, thu hút thêm khách du lịch đến với mình.Để

được như vậy cần tạo sự khác biệt và hấp dẫn đến với du khách khám phá khu vực

văn hóa tâm linh – sinh thái này.

Xây dựng sản phẩm du lịch Bắc Giang tiếp tục triển khai đồng bộ việc xây

dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng trở thành hình ảnh đại diện cho du lịch Suối

Mỡ, tổ chức khảo sát nhằm hình thành các tour du lịch lấy các điểm ở Suối Mỡ trở

thành điểm đến quen thuộc, nghiễm nhiên phải đến của du khách khi đến với Bắc

Giang. Ngoài ra, du lịch văn hóa – sinh thái trở thành hướng du lịch chính của Suối

Mỡ, vậy cần xác định cụ thể chương trình xúc tiến thu hút khách từ các thị trường

quan trọng. Bên cạnh đó, liên kết với du lịch có tính liên vùng nhằm quảng bá

chung về một điểm đến du lịch thống nhất như chùa Vĩnh Nghiêm, hay du lịch Tây

Yên Tử,…

3.3.4. Giải pháp về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Hiện nay không chỉ chất lượng nguồn nhân lực phục vụ trong du lịch tại KDL

Suối Mỡ nói riêng mà chất lượng nguồn nhân lực phục vụ trong du lịch tại Việt

Nam nói chung chưa cao. Số lao động phục vụ trong du lịch được qua đào tạo là rất

thấp, vì thế đây cũng là một vấn đề khó khăn đối với các KDL.

Đối với nguồn lực quản lý của địa phương nên có cán bộ chuyên trách về vấn

đề này. Trong xu thế hội nhập nguồn nhân lực, lao động chất lượng cao là một vấn

đề cần được quan tâm, đào tạo. Một thực tế cho thấy, lực lượng lao động trong

ngành du lịch của KDL đều thiếu, yếu và kém ngoại ngữ nên rất khó để hội nhập.

Nếu như ở các KDL lớn nhân viên đều có ít nhất 2 ngoại ngữ để phục vụ du khách65thì ở KDL Suối Mỡ nếu có khách nước ngồi đến thì khơng đủ nguồn lực để phục

vụ chu đáo được. Đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên luôn là yếu

tố thu hút tỷ lệ khách tham quan cao. Hướng dẫn viên và thuyết minh có chức năng

cung cấp các thơng tin cơ bản của KDL về mặt văn hóa, lịch sử, địa lý, cao hơn là

người tạo khơng khí sơi nổi cho du khách và đòi hỏi phải là người có kỹ năng trình

bày mang tính thu hút, lơi cuốn. Do đó, cơng tác tăng cường đào tạo nguồn nhân lực

là hết sức cần thiết

Tạo điều kiện cho nhân viên trong BQL đi học tập tại tỉnh bạn, các nước, các

trường chuyên về đào tạo du lịch để tích lũy thêm kinh nghiệm và kiến thức

Đối với cộng đồng dân cư sống tại KDL tham gia vào các hoạt động bán hàng,

phục vụ ăn uống cho du khách… cần được tập huấn một cách chuyên nghiệp để họ

tham gia vào việc tạo ra những sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch có tính chuyên

nghiệp cao. Họ cũng cần được nâng cao nghiệp vụ chun mơn, có thái độ giao tiếp

ứng xử nhẹ nhàng, có tinh thần trách nhiệm cao. Chỉ có như vậy mới bổ sung được

hiệu quả nguồn nhân lực tại KDL

3.3.5. Giải pháp về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

Để có thể tiến hành khai thác được các tài nguyên du lịch phải tạo ra được hệ

thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương ứng. Hệ thống này phải vừa đảm bảo phù hợp

với đặc trưng của dịch vụ du lịch, đồng thời phải phù hợp với đặc thù của tài

nguyên du lịch tại đó. Trong thời gian tới, cần phát triển cơ sở vật chất theo hướng

hiện đại hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời nâng cao tính đặc thù của

điểm đến. Tuy nhiên phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc bảo vệ môi trường và

phát triển bền vững mang phong cách đặc trưng, tạo tính độc đáo

- Về loại hình lưu trú: thay vì xây các nhà nghỉ với bê tơng cốt thép kiên cố thì

có thể thay bằng các nhà sàn mang nét đẹp hài hòa, phù hợp với cảnh quan thiên

nhiên nơi đây. Có thể xây dựng với hai loại kích thước lớn phù hợp cho nhóm người

và kích thước nhỏ phù hợp với gia đình. Nên đầu tư phát triển các ngơi nhà với mức

chi phí thấp, mơ phỏng theo kiến trúc địa phương tạo ấn tượng với du khách, sử

dụng các vật liệu sẵn có như tranh, tre nứa; các điểm cắm trại, chòi quan sát cần66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.10: Bảng đánh giá tổng hợp tài nguyên KDL Suối Mỡ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×