Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1: ĐẶC VẤN ĐỀ

PHẦN 1: ĐẶC VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

hút khách đến với khách sạn, bắt đầu tập trung hơn cho các hoạt động

quảng cáo của mình. Dựa trên thực tế đó trong thời gian thực tập tại khách

sạn tôi đã quyết định nghiên cứu đề tài : ” Đánh giá hiệu quả chính sách

quảng cáo của khách sạn Hue Four Seasons Hotel.”

2. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu.

2.1. Mục tiêu nghiên cứu.

Mục tiêu chung :

Nghiên cứu thực trạng hoạt động quảng cáo tại khách sạn Hue Four

Seasons Hotel, qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệuquả hoạt động quảng cáo của khách sạn trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể :

+ Hệ thống những vấn đề lý luận về quảng cáo.

+ Phân tích thực trạng hoạt động liên quan đến quảng cáo của khách

sạn Hue Four Seasons Hotel trong ba năm 2014 – 2016.

+ Đề suất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quảng cáo để nâng

cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của khách sạn.2.2. Đối tượng nghiên cứu.

Đề tài tập trung phân tích hoạt động quảng cáo của khách sạn, chủ

yếu là những phương tiện quảng cáo mà khách sạn đã sử dụng.

3. Phạm vi nghiên cứu.Khơng gian nghiên cứu: khách sạn Hue Four Seasons Hotel.

Thời gian thu thập số liệu: được thực hiện trong thời gian từ01/02/2017 đến 01/04/2017.

+ Số liệu thứ cấp 3 năm 2014 – 2016.

+ Số liệu sơ cấp từ tháng 02 đến tháng 04 năm 2017.4. Các phương pháp nghiên cứu.

4.1. Phương pháp thu thập tài liệu.

Số liệu thứ cấp:

Nguồn thông tin chung về khách sạn Hue Four Seasons Hotel từ

website của khách sạnThơng tin về hoạt động quảng cáo của khách sạn do bộ phận thị

trường cung cấp.Tham khảo tài liệu thơng qua báo và tạp chí chun ngành.Số liệu sơ cấp:Xây dựng bảng hỏi để phỏng vấn du khách, sử dụng thang đo Likert

để lượng hóa mức độ đánh giá với vấn đề định tính được nghiên cứu trong

đề tài.

Phương pháp phân tích, sử lý số liệu: sử dụng phần mềm spss đểphập và sử lý số liệu khảo sát từ bảng hỏi.

4.2. Phương pháp sử lí tài liệu và số liệu.

Phương pháp này nhằm đưa ra những nhận xét và kết luận thông qua

việc phân tích thơng tin vừa thu thập được.Sử dụng thang đo Likert để lượng hóa các mức độ đánh giá của du

khách đối với các vấn đề định tính.Thống kê tấn suất (Frequency), phần tram (Percent).

5. Bố cục đề tài.

Chương 1: Những vấn đề lý luận về hoạt động quảng cáo của kháchsạn

Chương 2: Thực trạng hoạt động quảng cáo của khách sạn Hue FourSeasons Hotel.Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động

quảng cáo của khách sạn Hue Four Seasons Hotel.PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

CỦA KHÁCH SẠN

1.Khái niệm khách sạn, sản phẩm khách sạn và kinh doanh khách sạn.

1.1Khái niệm khách sạn.

Theo Điều 4 – Luật du lịch Việt Nam 2005: Cơ sở lưu trú du lịch và

các cơ sở cho thuê buồng, giường và cung cấp các dịch vụ khác phục

vụ khách lưu trú, trong đó khách sạn là cơ sở lưu trú du lịch chủ yếu.

Trên cơ sở khái niệm “ Cơ sở lưu trú du lịch”, đã có nhiều khái niệm

khác nhau về khách sạn. Sau đây là một số định nghĩa cơ bản:

Định nghĩa 1 : khách sạn là cơ sở lưu trú du lịch có quy mơ từ 10buồng ngủ trở lên, đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và

dịch vụ cần thiết phục vụ cho khách du lịch ( theo TCVN về xếp hạng khách

sạn) .

Định nghĩa 2: theo thông tư số 75/TCDL ra tháng 7/1994 của TCDLhướng dẫn thực hiện nghị định 09/CP của chính phủ về tổ chức và quản lý

các doanh nghiệp du lịch thì “Doanh nghiệp khách sạn là đơn vị có tư cách

pháp nhân, hoạch tốn độc lập nhằm mục đích sinh lợi bằng việc kinh

doanh phục vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí, bán hàng và các dịch vụ

cần thiết khác cho khách du lịch”.

Khách sạn là những cơng trình kiến trúc lớn kiên cố bao gồm nhiều

phòng ngủ được trang bị đầy đủ các thiết bị, tiện nghi chuyên dùng

nhằm phục vụ du cầu về lưu trú, ăn uống, giải trí…để thỏa mãn tốt du

cầu của du khách lưu trú qua đêm tại một điểm du lịch nào đó.

Tuy khái niệm khách sạn được nhìn nhận dưới những cách tiếp cận

khác nhau, nhưng vẫn cùng chung một nội dung chính: “Khách sạn làcơ sở kinh doanh phục vụ, hoạt động nhằm mục đích sinh lời bằng việc

phục vụ khách du lịch trong một thời gian ngắn, đáp ứng yêu cầu các

mặc ăn, ngủ, vui chơi, giải trí và dịch vụ cần thiết khác cho khách đến ở

với điều kiện khách phải trả các khoản tiền dịch vụ trên”.

1.1.2.Khái niệm và đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách

sạn.

1.1.2.1. Khái niệm :

Trên phương diện chung nhất có thể đưa ra định nghĩa kinh

doanh khách sạn như sau:

Tác giả Nguyễn Văn Mạnh và Hồng Thị Lan Hương trong

giáo trình “Quản trị khách sạn” cho rằng. “Kinh doanh khách

sạn là hoạt động kinh doanh trên cơ sở cung cấp các dịch vụ

lưu trú, ăn uống và các dịch vụ bổ sung cho khách nhằm đáp

ứng các du cầu ăn, ngủ, nghỉ và giải trí của họ tại điểm du lịch

nhằm mục đích có lãi”.

1.1.2.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn.

Kinh doanh khách sạn phụ thuộc vào tài nguyên du lịch tại

các điểm du lịch.

Tài nguyên du lịch ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh

của một khách sạn bởi lẻ nếu một nơi có tài nguyên du lịch hấp

dẫn thì nơi đó có rất nhiều lợi thế để thu hút khách du lịch,

hơn nửa đối tượng khách hàng quan trọng nhất của một khách

sạn là khách du lịch.

Kinh doanh khách sạn đòi hỏi dung lượng lao động trực tiếp

tương đối lớn:

Việc sử dụng nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn có

ý nghĩa rất quan trọng và cũng là một yếu tố quyết định đến

hiệu quả kinh doanh. Chất lượng sản phẩm của khách sạnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1: ĐẶC VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×