Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D. Giúp chuyển gen quí từ loài này sang loài khác.

D. Giúp chuyển gen quí từ loài này sang loài khác.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Cơ quan thối hóa cũng là 1 loại cơ quan tương đồng nhưng cấu trúc đã bị tiêu giảm và không còn chức năng. Cơ quan

thối hóa giúp ta xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài, là bằng chứng rõ rệt nhất chứng tỏ những loài này bắt nguồn

từ một tổ tiên chung

Câu 204. Trong cac phat biêu sau, phat biêu nao co nọi dung phan anh vê qua trinh ti ên hoa h ọi t u c ua cac loai?

A. Sinh vật sông trong điêu kiẹn tự nhiên tuơng tự thi hinh thanh cac đặc điêm thich nghi giông nhau

B. Cac loai sinh vật co xu huơng tập trung tai 1 khu đia lý nao đo

C. Nhưng loai khac nhau sông chung vơi nhau qua thời gian dai thi sẽ co nhiêu đi êm gi ông nhau

D. Hiẹn tuợng tiêu giảm một sô cơ quan trên cơ thê

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Sinh vật sông trong điêu kiẹn tự nhiên tuơng tự thi hinh thanh cac đặc điêm thich nghi giông nhau

Câu 205. Băng chưng tê bao hoc đã cho thây luc lap trong tê bao thưc vạt co ngu ồn gôc t ừ đau?

A. Một loai vi khuẩn lam

B. Một loai vi khuẩn E.coli

C. Một cơ quan thoai hoa

D. Nhan con tiên hoa thanh

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Một loai vi khuẩn lam

Câu 206. Trong cac phat biêu sau, phat biêu nao mô ta vê hiẹn tuơng đồng quy tinh tr ang trong qua trinh ti ên hoa?

A. Nhưng loai khac nhau nhung co kiêu hinh giông nhau do sông trong điêu kiẹn môi tr uờng gi ông nhau

B. Cac quân thê bi cach li thời gian dai nhung vẫn giư đuợc sự tuơng đồng vê hinh thai

C. Cac ca thê trong quân thê mặc du co nhưng đặc điêm khac nhau nhung vẫn gi ư đuợc nh ưng tinh trang đ ặc tr ung

cho loai

D. Cac ca thê cung loai thuộc cac giông khac nhau vẫn giư đ uợc cac tinh trang đ ặc tr ung cho loai

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Nhưng loai khac nhau nhung co kiêu hinh giông nhau do sông trong đi êu ki ẹn môi truờng gi ông nhau

Câu 207. Băng chưng sinh hoc phan tư la băng chưng chinh xac nhât cho thây m ôi lien h ẹ gi ữa cac loai. Ng uơi ta

dung phép lai phan tư đê tim hiêu vê đêu gi?

A. Mưc độ tuơng đồng va khac biẹt vê trinh tự nuclêôtit giưa cac loai.

B. Mưc độ khac biẹt vê trinh tự nuclêôtit giưa cac loai

C. Cach thưc hinh thanh loai mơi trong qua trinh tiên hoa

D. Mưc độ tuơng đồng vê trinh tự nuclêôtit giưa cac loai

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Mưc độ tuơng đồng va khac biẹt vê trinh tự nuclêôtit giưa cac loai.

Dùng phương pháp lai phân tử: lai các phân tử ADN của các loài với nhau và đánh giá mức độ tương đồng về trình tự nu

giữa các lồi qua khả năng bắt cặp bổ sung giữa các sợi ADN đơn thuộc 2 loài khác nhau.

Nếu 2 lồi có họ hàng gần có nhiều đoạn bắt cặp bổ sung nhau, “phân tử lai” càng bền vững với nhiệt (mức độ tương đồng

được đánh giá qua nhiệt độ làm “nóng chảy phân tử lai”)

Câu 208. Khai niẹm nao sau đay noi vê cơ quan thoai hoa la đung nh ât?

A. La cơ quan ma truơc đay ơ cac loai tô tiên co một chưc nang quan trọng nao đo nh ung nay không con ch ưc nang

hoặc chưc nang bi tiêu giảm

B. Cac cơ quan tiên hoa từ một nguồn gôc chung mặc dâu hiẹn tai cac cơ quan nay co thê th ực hi ẹn cac ch ưc nang

rất khac nhau hoặc bi tiêu giảm.

C. Cac cơ quan thực hiẹn nhưng chưc nang rất giông nhau nhung đên nay không con thực hiẹn n ưa.

D. Cac cơ quan thực hiẹn nhưng chưc nang tuơng tự nhau nhung nay bi tiêu giảm.

Huơng dẫn giải - độ kho: 3

Bai 24 SGK 12cb

Cơ quan thối hóa cũng là 1 loại cơ quan tương đồng nhưng cấu trúc đã bị tiêu giảm và khơng còn chức năng. Cơ quan

thối hóa giúp ta xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài, là bằng chứng rõ rệt nhất chứng tỏ những loài này bắt nguồn

từ một tổ tiên chung

Câu 209. Hoc thuyêt tê bao đã dung băng chưng nao đê khẳng đinh tât c a cac sinh v ạt ngay nay xu ât phat t ừ m ọt

nguồn gôc?

A. Tất cả cac cơ thê sinh vật từ đơn bao đên động-thực vật đêu đuợc cấu tao từ tê bao.

B. Tất cả cac cơ thê sinh vật đêu co tê bao vơi hinh dang giông nhau.

C. Tất cả cac cơ thê sinh vật từ đơn bao đên đa bao đêu co môi quan hẹ vơi nhau.D. Tất cả cac cơ thê sinh vật đêu đuợc cấu tao bơi cac đai phan tư hưu cơ: axit nuclêic va prôtêin, pôliphotphat.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Tất cả cac cơ thê sinh vật từ đơn bao đên động-thực vật đêu đuợc cấu tao từ tê bao

Câu 210. Đê xac đinh môi quan hẹ ho hang giữa cac loai vê cac đ ặc đi êm hinh thai thi ng uơi ta hay s ư d ung cac c ơ

quan thoai hoa vi:

A. Đo la bằng chưng rõ rẹt nhất chưng to nhưng loai nay đêu bắt nguồn từ tô tiên chung.

B. Cung cấp cho ta bằng chưng vê phôi sinh học giưa cac sinh vật.

C. Xay dựng lai hinh thai cơ quan khi chua bi thoai hoa.

D. Giup so sanh vê giải phẫu cua cac loai.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Đo la bằng chưng rõ rẹt nhất chưng to nhưng loai nay đêu bắt nguồn từ tơ tiên chung

Cơ quan thối hóa cũng là 1 loại cơ quan tương đồng nhưng cấu trúc đã bị tiêu giảm và khơng còn chức năng. Cơ quan

thối hóa giúp ta xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài, là bằng chứng rõ rệt nhất chứng tỏ những loài này bắt nguồn

từ một tổ tiên chung

Câu 211. Phuơng phap nao sau đay đuơc goi la phuơng phap lai phan tư?

A. Lai cac phan tư ADN cua cac loai vơi nhau va đanh gia mưc độ t uơng đ ồng qua khả nang bắt cặp bô sung gi ưa cac

sợi ADN đơn thuộc 2 loai khac nhau.

B. Lai giưa 2 dong thuân khac nhau.

C. Tô hợp vôn gen cua 2 hay nhiêu loai sinh vật vơi nhau.

D. La phuơng phap lai giưa cac dang bô mẹ co bộ gen khac nhau.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Lai cac phan tư ADN cua cac loai vơi nhau va đanh gia m ưc đ ộ t uơng đ ồng qua kh ả nang bắt c ặp b ô sung gi ưa cac s ợi

ADN đơn thuộc 2 loai khac nhau

Dùng phương pháp lai phân tử: lai các phân tử ADN của các loài với nhau và đánh giá mức độ tương đồng về trình tự nu

giữa các loài qua khả năng bắt cặp bổ sung giữa các sợi ADN đơn thuộc 2 loài khác nhau.

Nếu 2 loài có họ hàng gần có nhiều đoạn bắt cặp bổ sung nhau, “phân tử lai” càng bền vững với nhiệt (mức độ tương đồng

được đánh giá qua nhiệt độ làm “nóng chảy phân tử lai”)

Câu 212. Khẳng đinh nao duơi đay đung nhât trong viẹc xac đinh m ôi quan h ẹ h o hang gi ữa cac loai?

A. Cac loai co quan hẹ họ hang cang gân thi trinh tự cac nuclêôtit va trinh t ự cac axit amin cang gi ông nhau va ng uợc

lai

B. Cac loai co quan hẹ họ hang cang gân thi sự sai khac vê thanh phân cac lo ai axit amin trong phan t ư prôtêin cang

nho.

C. Cac loai co quan hẹ họ hang cang gân thi trinh tự sắp xêp cac nuclêôtit cang khac nhau.

D. Cac loai co họ hang cang gân thi sự sai khac thanh phân cac lo ai nuclêôtit cang l ơn.

Huơng dẫn giải - độ kho: 3

Bai 24 SGK 12cb

Cac loai co quan hẹ họ hang cang gân thi trinh tự cac nuclêôtit va trinh t ự cac axit amin cang gi ông nhau va ng uợc l ai

=> bằng chưng sinh học phan tư

Câu 213. Chuôi hemôglôbin giữa tinh tinh va nguơi co những sư sai khac nao vê sô luơng va trinh t ư cac axit amin?

A. Không co sai khac.

B. Khac nhau 8 axit amin.

C. Khac nhau 1 axit amin.

D. Khac nhau 3 axit amin.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Không co sai khac

Câu 214. Mô ta nao duơi đay vê cac cơ quan tuơng tư la chinh xac nhât?

A. Cac cơ quan thực hiẹn cac chưc nang tuơng tự nhau nhung lai không đuợc tiên hoa t ừ một cơ quan chung cua loai

tô tiên.

B. Cac cơ quan thực hiẹn nhưng chưc nang tuơng tự nhau.

C. Cac cơ quan đuợc tiên hoa từ một nguồn gôc chung nhung nay không con chưc nang.

D. Cac cơ quan đuợc tiên hoa từ một nguồn gôc chung.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Cac cơ quan thực hiẹn cac chưc nang tuơng tự nhau nhung lai không đ uợc tiên hoa từ một cơ quan chung c ua loai t ô

tiênCâu 215. Đê xac đinh mưc đọ tuơng đồng vê trinh tư nucleôtit giữa cac loai, nguơi ta th uơng s ư d ung ph uơng phap

nao?

A. Lai phan tư.

B. Lai khac loai.

C. Lai khac dong đơn.

D. Lai khac thư.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Phuơng phap lai phan tư:

Dùng phương pháp lai phân tử: lai các phân tử ADN của các loài với nhau và đánh giá mức độ tương đồng về trình tự nu

giữa các lồi qua khả năng bắt cặp bổ sung giữa các sợi ADN đơn thuộc 2 lồi khác nhau.

Nếu 2 lồi có họ hàng gần có nhiều đoạn bắt cặp bổ sung nhau, “phân tử lai” càng bền vững với nhiệt (mức độ tương đồng

được đánh giá qua nhiệt độ làm “nóng chảy phân tử lai”)

Câu 216. Mô ta nao duơi đay la chinh xac nhât vê cac cơ quan tuơng đồng?

A. Cac cơ quan đuợc tiên hoa từ một nguồn gôc chung mặc dâu hiẹn tai cac cơ quan nay co thê thực hi ẹn cac ch ưc

nang rất khac nhau.

B. Cac cơ quan thực hiẹn nhưng chưc nang tuơng tự nhau.

C. Cac cơ quan đuợc tiên hoa từ một nguồn gôc chung.

D. Cac cơ quan thực hiẹn nhưng chưc nang rất giông nhau.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Cac cơ quan đuợc tiên hoa từ một nguồn gôc chung mặc dâu hiẹn t ai cac cơ quan nay co thê th ực hiẹn cac ch ưc

nang rất khac nhau

Câu 217. Viẹc nghien cưu cac cơ quan thoai hoa cho phép ta đua ra kêt lu ạn nao sau đay?

A. Phản anh ảnh huơng cua môi truờng sông. B. Phản anh sự tiên hoa phan li.

C. Phản anh sự tiên hoa đồng quy.

D. Phản anh chưc phận quy đinh cấu tao.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Cơ quan thối hóa cũng là 1 loại cơ quan tương đồng nhưng cấu trúc đã bị tiêu giảm và khơng còn chức năng. Cơ quan

thối hóa giúp ta xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài, là bằng chứng rõ rệt nhất chứng tỏ những loài này bắt nguồn

từ một tổ tiên chung

Phản anh ảnh huơng cua môi truờng sông

Câu 218. Băng chưng giai phẩu so sanh dưa vao sư giông nhau va khac nhau c ua cac loai v ê nh ững đ ặc đi êm nao?

A. Cấu tao cơ quan va cơ thê

B. Giai đoan phat triên phôi thai

C. Cấu tao pôlipeptit va pôlinuclêotit

D. Sinh học va biên cô đia chất

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Giải phẫu so sánh là 1 lĩnh vực của sinh học, nghiên cứu mối quan hệ tiến hóa giữa các lồi dựa trên việc so sánh các đặc

điểm giải phẫu hình thái bên ngồi và cấu tạo bên trong cơ thể sinh vật

Cấu tao cơ quan va cơ thê

Câu 219. Đặc điêm cơ ban cua cac cơ quan tuơng đồng la gi?

A. Cung nguồn gôc nhung khac nhau vê chưc nang

B. Cung chưc nang nhung co nguồn gôc khac nhau

C. Cung vi tri trên cơ thê va cung chưc nang

D. Cung cấu tao bên trong va hinh thai bên ngoai

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Cung nguồn gôc nhung khac nhau vê chưc nang

Câu 220. Hai cơ quan cua 2 loai khac nhau đuơc coi la tuơng đồng khi chung co nh ững đ ặc đi êm gi?

A. Cung nguồn gôc từ phôi, co vi tri tuơng đồng B. Giông nhau vê hinh thai va cấu tao trong

C. Khac nguồn gôc nhung cung chưc nang

D. Ở vi tri tuơng đuơng nhau trên cơ thê

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Cung nguồn gôc từ phôi, co vi tri tuơng đồng

Câu 221. Tuyên noc đọc cua rắn hổ mang la cơ quan tuơng đồng v ơi loai c ơ quan nao?

A. Tuyên nuơc bọt

B. Tuyên lẹ

C. Tuyên nhay

D. Tuyên yên

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Tuyên nuơc bọt

Câu 222. Cac cơ quan tuơng đồng co những đặc điêm nao giông nhau?

A. Cấu truc bên trong

B. Chưc nang hoat độngC. Cấu tao bên ngoai

D. Vi tri tuơng tự nhau

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Cấu truc bên trong

Câu 223. Hiẹn tuơng cơ quan thoai hoa lai phat triên va biêu hiẹn ơ ca thê cua loai đ uơc g oi la hi ẹn t uơng gi?

A. Hiẹn tuợng lai tô

B. Hiẹn tuợng đột biên

C. Tiên hoa nguợc

D. Hiẹn tuợng thoai hoa

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Hiẹn tuợng lai tô

Câu 224. Cau nao không đung khi noi vê cơ quan tuơng đồng va c ơ quan thoai hoa?

A. Chỉ ơ động vật mơi co cơ quan thoai hoa

B. Cơ quan thoai hoa cũng la cơ quan tuơng đồng

C. 2 loai cơ quan nay phản anh quan hẹ họ hang

D. Thực vật cũng co cơ quan tuơng đồng

Huơng dẫn giải - độ kho: 3

Bai 24 SGK 12cb

Chỉ ơ động vật mơi co cơ quan thoai hoa

Cơ quan thoai hoa va cơ quan tuơng đồng co cả ơ động vật va thực vật

Câu 225. Cơ quan tuơng đồng ơ cac nhom sinh vạt không phan anh đ ặc điêm nao sau đay c ua s ư ti ên hoa?

A. Sự tiên hoa đồng quy

B. Sự tiên hoa phan li

C. Vai tro cua chọn lọc tự nhiên

D. Quan hẹ họ hang

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Sự tiên hoa đồng quy => tiên hoa từ 1 nguồn gôc chung nhung theo nhiêu huơng khac nhau

Câu 226. Cơ quan tuơng tư phan anh kêt qua cua qua trinh nao?

A. Sự tiên hoa đồng quy

B. Sự tiên hoa phan li

C. Môi truờng khac nhau

D. Quan hẹ họ hang

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Sự tiên hoa đồng quy

Câu 227. Cơ quan tuơng tư la kêt qua cua kiêu chon loc tư nhien nao?

A. Ở cung môi truờng nhu nhau

B. Ở cac môi truờng khac nhau

C. Trên cac đôi tuợng co họ hang

D. Theo nhiêu huơng khac nhau

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Ở cung môi truờng nhu nhau => chiu tac động cua chọn lọc tự nhiên nhu nhau

Câu 228. Cơ sơ cua băng chưng sinh hoc phan tư la dưa vao cac điêm giông nhau va khac nhau v ê đ ặc đi êm nao?

A. Cấu tao pôlipeptit hoặc pôlinuclêotit

B. Sinh học va biên cô đia chất

C. Cac giai đoan phat triên phôi thai

D. Cấu tao trong giưa cac loai khac nhau

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Cấu tao pôlipeptit hoặc pôlinuclêotit => cấp độ phan tư

Câu 229. Nguơi va tinh tinh khac nhau, nhung thanh phân axit amin ơ chu ôi Hemôglobin gi ông nhau ch ưng t o 2 loai

nay co nguồn gôc chung; đay la băng chưng gi?

A. Bằng chưng sinh học phan tư

B. Bằng chưng đia lý sinh học

C. Bằng chưng phôi sinh học

D. Bằng chưng giải phẫu so sanh

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Bằng chưng sinh học phan tư

Câu 230. Cơ quan tuơng đồng la những cơ quan

A.co nguồn gôc khac nhau nhung đảm nhiẹm nhưng chưc phận giông nhau, co hinh thai t uơng t ự.

B.cung nguồn gôc, nằm ơ nhưng vi tri tuơng ưng trên cơ thê, co thê thực hiẹn cac chưc nang khac nhau.

C.cung nguồn gôc, đảm nhiẹm nhưng chưc phận giông nhau.

D.co nguồn gôc khac nhau, nằm ơ nhưng vi tri tuơng ưng trên cơ thê, co kiêu cấu tao giông nhau.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cbCơ quan tương đồng: là cơ quan được tiến hóa từ 1 cơ quan ở cùng loài tổ tiên mặc dù hiện tại các cơ quan này có thể thực

hiện các chức năng rất khác nhau

cung nguồn gôc, nằm ơ nhưng vi tri tuơng ưng trên cơ thê, co thê thực hiẹn cac chưc nang khac nhau

Câu 231. Cơ quan tuơng tư la những cơ quan

A.co nguồn gôc khac nhau nhung đảm nhiẹm nhưng chưc phận giông nhau, co hinh thai t uơng t ự.

B.cung nguồn gôc, nằm ơ nhưng vi tri tuơng ưng trên cơ thê, co kiêu cấu tao giông nhau.

C.cung nguồn gôc, đảm nhiẹm nhưng chưc phận giông nhau.

D.co nguồn gôc khac nhau, nằm ơ nhưng vi tri tuơng ưng trên cơ thê, co kiêu cấu tao giông nhau.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Cơ quan tương tự: là những cơ quan thực hiện các chức năng như nhau nhưng không được bắt nguồn từ một nguồn gốc

co nguồn gôc khac nhau nhung đảm nhiẹm nhưng chưc phận giông nhau, co hinh thai t uơng t ự

Câu 232. Trong tiên hoa cac cơ quan tuơng đồng co ý nghĩa phan anh

A. sự tiên hoa phan li.

B.sự tiên hoa đồng quy.

C.sự tiên hoa song hanh.

D.phản anh nguồn gôc chung.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

sự tiên hoa phan li

Câu 233. Trong tiên hoa cac cơ quan tuơng tư co ý nghĩa phan anh

A.sự tiên hoa phan li. B.sự tiên hoa đồng quy.

C.sự tiên hoa song hanh.

D.nguồn gôc chung.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

sự tiên hoa đồng quy

Câu 234. Cơ quan thoai hoa la cơ quan

A.phat triên không đây đu ơ cơ thê truơng thanh.

B.biên mất hoan toan.

C. thay đôi cấu tao phu hợp chưc nang.

D. thay đôi cấu tao.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

phat triên không đây đu ơ cơ thê truơng thanh

Câu 235. Băng chưng sinh hoc phan tư la dưa vao cac điêm giông nhau va khac nhau gi ữa cac loai v ê

A.cấu tao trong cua cac nội quan.

B.cac giai đọan phat triên phôi thai.

C. cấu tao pôlipeptit hoặc pôlinuclêôtit.

D. đặc điêm sinh học va biên cô đia chất.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

cấu tao pôlipeptit hoặc pôlinuclêôtit.

Câu 236. Nguơi va tinh tinh khac nhau, nhung thanh phân axit amin ơ chu ôi β Hb nh u nhau ch ưng t o cung ngu ồn

gôc thi goi la

A. bằng chưng giải phẫu so sanh.

B. bằng chưng phôi sinh học.

C.bằng chưng đia li sinh học.

D. bằng chưng sinh học phan tư.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

bằng chưng sinh học phan tư

Câu 237. Moi sinh vạt co mã di truyên va thanh phân prôtein gi ông nhau la ch ưng minh ngu ồn g ôc chung c ua sinh

giơi thuọc

A. bằng chưng giải phẫu so sanh.

B. bằng chưng phôi sinh học.

C.bằng chưng đia li sinh học.

D. bằng chưng sinh học phan tư.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

bằng chưng sinh học phan tư.

Câu 238. Băng chưng quan trong nhât thê hiẹn nguồn gôc chung cua sinh gi ơi la

A. bằng chưng đia li sinh vật học.

B. bằng chưng phôi sinh học.

C. bằng chưng giải phẩu học so sanh.

D. bằng chưng tê bao học va sinh học phan tư.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

bằng chưng tê bao học va sinh học phan tư

Câu 239. Hai cơ quan tuơng đồng la

A. gai cua cay xuơng rồng va tua cuôn ơ cay đậu Ha Lan

B. mang cua loai ca va mang cua cac loai tôm.

C. chan cua loai chuột chũi va chan cua loai dê nhũi. D. gai cua cay hoa hồng va gai cua cay xuơng rồng.Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

gai cua cay xuơng rồng va tua cuôn ơ cay đậu Ha Lan => đêu la kêt quả cua bi ên thai la

Câu 240. Cho cac vi du sau:

1.Quân đao Galapagot trong 48 loai than mêm co 41 loai đia phuơng.

2. Thu co tui ơ Oxtraylia.

3.Quân đảo Galapagot co điêu kiẹn sinh thai phu hợp, nhung không co loai luơng cu nao.

4.Hẹ động vật ơ đảo đai duơng nghèo hơn đảo luc đia.

5.Chuột tui, soc tui ơ Oxtraylia co hinh dang giông vơi chuột, soc nhau thai ơ Chau Á

Hiẹn tuợng nao thê hiẹn tiên hoa hội tu ( đồng qui )

A. 1. B. 2, 3. C. 4, 5

D. 5.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 24 SGK 12cb

Chuột tui, soc tui ơ Oxtraylia co hinh dang giông vơi chuột, soc nhau thai ơ Chau Á => ngu ồn g ôc khac nhau nh ung do

qua trinh tiên hoa nên chung co nhưng đặc điêm giông nhau

Câu 241. Theo Darwin, kêt qua cua chon loc tư nhien tao ra sư phan hoa vê đ ặc đi êm nao c ua cac ca th ê?

A. Khả nang sông sot giưa cac ca thê trong quân thê

B. Khả nang phat sinh biên di cua cac ca thê trong quân thê

C. Khả nang phản ưng truơc môi truờng cua cac ca thê trong quân thê

D. Khả nang sinh sản cua cac ca thê trong quân thê

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Khả nang sông sot giưa cac ca thê trong quân thê

Câu 242. Điêm thê hiẹn sư han chê trong thuyêt tiên hoa cua Darwin la gi?

A. Chua nêu đuợc nguyên nhan phat sinh va cơ chê di truyên cua biên di

B. Cho rằng động lực cua chọn lọc nhan tao la nhu câu cua con nguời

C. Biên di ca thê la nguồn nguyên liẹu cua tiên hoa va chọn giông

D. Chọn lọc tự nhiên la con đuờng dẫn đên hinh thanh loai mơi

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Chua nêu đuợc nguyên nhan phat sinh va cơ chê di truyên cua biên di

Câu 243. Darwin giai thich sư hinh thanh đặc điêm thich nghi mau xanh l uc ơ cac loai sau ãn la la do y êu t ô nao sau

đay?

A. CLTN đa giư lai nhưng ca thê mau xanh luc va đao thải nhưng ca thê khac

B. Sau bi ảnh huơng do mau la cay

C. Do quân thê sau co nhiêu hinh dang va CLTN đa vô tinh giư lai mau xanh

D. Dang đột biên mau xanh luc la gen trội nên đuợc giư lai

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

CLTN đa giư lai nhưng ca thê mau xanh luc va đao thải nhưng ca thê khac

Câu 244. Darwin la nguơi đâu tien đua ra khai niẹm nao sau đay?

A. Biên di ca thê

B. Đột biên trung tinh

C. Biên di tô hợp

D. Đột biên

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Biên di ca thê: nhưng sai khac ơ từng ca thê xuất hiẹn trong qua trinh sông

Câu 245. Biên di sinh ra do thay đổi tạp tinh sinh hoat cua cơ quan thưc chât la lo ai bi ên đ ổi nao?

A. Thuờng biên

B. Biên di ca thê

C. Đột biên

D. Biên di tô hợp

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Thuờng biên: không co khả nang di truyên

Câu 246. Vai tro lơn nhât cua Darwin đôi vơi viẹc nghien cưu qua trinh tiên hoa la:

A. Phat hiẹn vai tro cua chọn lọc tự nhiên

B. Giải thich sự hinh thanh loai nguời từ động vật

C. Chưng minh nguồn gôc chung cua sinh giơi D. Giải thich thanh công qua trinh hinh thanh tinh thich nghi

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Phat hiẹn vai tro cua chọn lọc tự nhiên

Câu 247. Theo Darwin chon loc nhan tao bắt đâu từ khi nao?A. Từ khi loai nguời bắt đâu biêt trồng trọt, chan nuôi

B. Từ khi loai nguời xuất hiẹn

C. Từ khi sự sông xuất hiẹn

D. Từ khi khoa học chọn giông đuợc hinh thanh

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Từ khi loai nguời bắt đâu biêt trồng trọt, chan nuôi

Câu 248. Theo Darwin nguyen liẹu cho chon giông va tiên hoa la gi?

A. Cac biên di phat sinh trong qua trinh sinh sản theo nhưng huơng không xac đinh ơ t ừng ca thê riêng le

B. Nhưng biên đôi do tac động cua tập quan hoat động ơ động vật

C. Nhưng biên đôi đồng loat tuơng ưng vơi điêu kiẹn ngoai cảnh

D. Đột biên va biên di tô hợp

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Cac biên di phat sinh trong qua trinh sinh sản theo nhưng huơng không xac đ inh ơ t ừng ca th ê riêng l e

Câu 249. Darwin đã giai thich qua trinh hinh thanh loai m ơi d ân d ân qua nhi êu d ang trung gian, d uơi tac d ung c ua

chon loc tư nhien theo con đuơng nao?

A. Phan ly tinh trang

B. Chọn lọc tự nhiên

C. Chọn lọc nhan tao

D. Đấu tranh sinh tồn

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Phan ly tinh trang

Câu 250. Darwin đã cho răng yêu tô nao la nguyen nhan c ua qua trinh ti ên hoa?

A. Chọn lọc tự nhiên tac động thông qua đặc tinh biên di va di truyên cua sinh vật

B. Sự cung cô ngẫu nhiên cac biên di trung tinh không liên quan vơi tac d ung cua ch ọn l ọc t ự nhiên

C. Tac động trực tiêp cua ngoai cảnh lên cơ thê sinh vật trong qua trinh phat triên cua ca thê va cua loai

D. Tac động cua sự thay đôi ngoai cảnh hoặc tập quan hoat động ơ động vật trong một thời gian dai

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Chọn lọc tự nhiên tac động thông qua đặc tinh biên di va di truyên cua sinh vật

Câu 251. Theo Darwin qua trinh nao la cơ chê chinh cua sư tiên hoa?

A. Sự tich lũy cac biên di co lợi, đao thải cac biên di co hai duơi tac động cua ch ọn l ọc t ự nhiên

B. Sự di truyên cac đặc tinh thu đuợc trong đời ca thê duơi tac dung cua ngoai cảnh hay t ập quan ho at đ ộng

C. Sự thay đôi cua ngoai cảnh thuờng xuyên không đồng nhất dẫn đên sự biên đôi dân da va liên t uc cua loai

D. Sự tich lũy cac đột biên trung tinh một cach ngẫu nhiên, không liên quan vơi tac d ung c ua ch ọn l ọc t ự nhiên

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Sự tich lũy cac biên di co lợi, đao thải cac biên di co hai duơi tac đ ộng cua chọn lọc t ự nhiên

Câu 252. Theo quan điêm cua Darwin cac loai ngay nay co môi quan h ẹ v ơi nhau nh u th ê nao?

A. Cac loai la kêt quả cua qua trinh tiên hoa từ một nguồn gôc chung

B. Cac loai la kêt quả cua qua trinh tiên hoa từ rất nhiêu nguồn gôc khac nhau

C. Cac loai đêu đuợc sinh ra cung một luc va không hê bi biên đôi

D. Cac loai đuợc biên đôi theo huơng ngay cang hoan thiẹn nhung co nguồn gôc riêng rẽ

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Cac loai la kêt quả cua qua trinh tiên hoa từ một nguồn gôc chung

Câu 253. Theo Darwin, thi biên di ca thê co những đặc điêm gi?

A. La nhưng đặc điêm sai khac giưa cac ca thê cung loai phat sinh trong qua trinh sinh sản

B. Xảy ra theo huơng xac đinh

C. Không phải la nguồn nguyên liẹu cua qua trinh chọn giông

D. Không phải la nguồn nguyên liẹu cua qua trinh tiên hoa

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

La nhưng đặc điêm sai khac giưa cac ca thê cung loai phat sinh trong qua trinh sinh s ản

Câu 254. Theo Darwin, nhan tô nao la nhan tô chinh trong qua trinh hinh thanh cac đ ặc đi êm thich nghi?

A. Chọn lọc tự nhiên thông qua biên di va di truyên

B. Biên di ca thê va qua trinh giao phôi

C. Chọn lọc tự nhiên, đột biên va giao phôiD. Đột biên va chọn lọc tự nhiên

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Chọn lọc tự nhiên thông qua biên di va di truyên

Câu 255. Theo Darwin, sinh vạt co những đặc điêm thich nghi v ơi môi tr uơng la do qua trinh nao?

A. Chọn lọc tự nhiên đa loai bo nhưng ca thê mang đặc điêm co hai, giư lai nhưng ca thê mang đặc điêm co l ợi

B. Môi truờng sông thuờng xuyên thay đôi nên đặc điêm co hai trơ nên co lợi

C. Sinh vật co khả nang biên đôi đê phu hợp vơi sự biên đôi cua ngoai cảnh

D. Con nguời đa tac động lên sinh vật

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Chọn lọc tự nhiên đa loai bo nhưng ca thê mang đặc điêm co hai, giư lai nhưng ca thê mang đặc điêm co lợi

Câu 256. Theo Darwin, kêt qua cua chon loc tư nhien đã tao ra nhom phan lo ai nao sau đay?

A. Tao nên loai mơi

B. Tao nên noi mơi C. Tao nên chi mơi

D. Tao nên giông mơi

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Tao nên loai mơi

Câu 257. Trong viẹc giai thich nguồn gôc cua chung cua loai, qua trinh nao d uơi đay đong vai tro quy êt đ inh?

A. Qua trinh phan ly tinh trang

B. Qua trinh chọn lọc tự nhiên

C. Qua trinh giao phôi

D. Qua trinh đột biên

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Qua trinh phan ly tinh trang: từ 1 nguồn gôc chung theo con đ uờng phan li tinh trang ma hinh thanh nên nhi êu loai

khac nhau => nhưng loai nay vẫn giư đuợc 1 sô đặc điêm chung cua tô tiên

Câu 258. Khi quan sat biên di ơ sinh vạt, Darwin la nguơi đâu tien đã đua ra khai ni ẹm nao?

A. Biên di ca thê

B. Đột biên trung tinh

C. Biên di tô hợp

D. Thuờng biên

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Biên di ca thê

Câu 259. Quan niẹm nao sau đay vê biên di la cua Darwin?

A. Biên di ca thê la nguyên liẹu chinh cua tiên hoa

B. Biên đôi nho tich lũy dân thanh biên đôi lơn

C. Biên đôi do sư dung cơ quan la di truyên đuợc

D. Biên di sinh ra khi ngoai cảnh thay đôi

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Biên di ca thê la nguyên liẹu chinh cua tiên hoa

Câu 260. Khai niẹm biên đổi theo quan niẹm cua Darwin co nghĩa la:

A. Cac sai khac giưa cac ca thê cung loai, phat sinh qua sinh sản

B. Cac sai khac giưa cac sinh vật cung loai, do môi tr uờng thay đ ôi gay ra

C. Cac biên đôi đột ngột trong đời ca thê, lam no khac hẳn ca thê cung loai

D. Một dang biên di ca thê phat sinh do ngoai cảnh thay đôi

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Cac sai khac giưa cac ca thê cung loai, phat sinh qua sinh s ản

Câu 261. Darwin mô ta biên di ca thê la biên đổi gi?

A. Cac sai khac nho giưa cac ca thê cung loai, phat sinh qua sinh sản

B. Cac sai khac giưa cac ca thê cung loai do môi truờng thay đ ôi gay ra

C. Cac biên đôi đột ngột trong đời ca thê, lam no khac hẳn ca thê cung loai

D. Một dang biên di ca thê phat sinh do ngoai cảnh thay đôi

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Cac sai khac nho giưa cac ca thê cung loai, phat sinh qua sinh s ản

Câu 262. Đặc điêm nao sau đay không phai cua biên di ca thê?

A. Không co ý nghĩa đôi vơi qua trinh tiên hoa B. Phat sinh qua sinh sản

C. Không do môi truờng

D. Không đinh huơng

Huơng dẫn giải - độ kho: 2Bai 25 SGK 12cb

Không co ý nghĩa đôi vơi qua trinh tiên hoa => đay la đặc điêm cua thuờng biên

Câu 263. Theo Darwin, đâu tranh sinh tồn la gi?

A. Tranh gianh điêu kiẹn sông va sinh sản

B. Chu động tim điêu kiẹn sông va sinh sản

C. Đấu tranh vơi điêu kiẹn bất lợi đê tồn tai D. Tranh gianh thưc an đê tồn tai

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Tranh gianh điêu kiẹn sông va sinh sản => động lực cho qua trinh chọn lọc t ự nhiên

Câu 264. Theo Darwin, qua trinh đâu tranh sinh tồn ơ sinh giơi di ễn ra m anh va ro r ẹt nh ât khi nao?

A. Nguồn sông không đu

B. Ca thê không thich nghi kip

C. Động vật thuộc loai hung dư

D. Sinh vật sản xuất nhiêu

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Nguồn sông không đu

Câu 265. Theo Darwin, chon loc tư nhien dưa tren cơ sơ cua qua trinh nao?

A. Di truyên va biên di

B. Đao thải va tich lũy

C. Phan li tinh trang

D. Đồng quy tinh trang

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Di truyên va biên di

Câu 266. Đọng lưc cua CLTN theo Darwin la

A. Đấu tranh sinh tồn

B. Thay đôi cua môi truờng

C. Nhu câu va sơ thich cua sinh vật

D. Bản nang vuơn lên đê sông

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Đấu tranh sinh tồn

Câu 267. Hoc thuyêt vê qua trinh tiên hoa cua sinh giơi, Darwin đã nhắc đên nh ững nhan t ô ti ên hoa nao?

A. Biên di ca thê, di truyên va chọn lọc tự nhiên

B. Biên đôi va môi truờng

C. Đột biên, giao phôi va CLTN

D. Biên di, di truyên, CLTN va phan li tinh trang

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Biên di ca thê, di truyên va chọn lọc tự nhiên

Câu 268. Qua trinh chon loc theo Darwin co nọi dung chinh la:

A. Đao thải va tich lũy

B. Phan hoa khả nang sông sot

C. Phan hoa khả nang sinh sản

D. Hinh thanh tinh thich nghi

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Đao thải va tich lũy

Câu 269. Theo Darwin, vạt nuôi va cay trồng co đặc điêm nổi bạt va khac bi ẹt la do y êu t ô nao?

A. Thich nghi vơi nhu câu va ý thich con nguời

B. Phong phu hơn dang tuơng ưng trong

tự nhiên

C. Mang đặc điêm co hai cho chinh chung

D. Sưc chông chiu kém

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Thich nghi vơi nhu câu va ý thich con nguời

Câu 270. Giông cay su hao la kêt qua cua chon loc nhan tao từ bọ phạn nao cua cay c ai d ai?

A. Than

B. La

C. Hoa

D. Rễ

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Cay su hao la do biên thai từ phân than duơi

Câu 271. Giông cay cai bắp la kêt qua cua chon loc nhan tao từ bọ phạn nao cua cay c ai d ai?

A. La B. Than

C. Hoa

D. Rễ

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Cay cải bắp la do biên thai từ phân la

Câu 272. Chon loc nhan tao giông chon loc tư nhien ơ những đặc điêm nao?

A. Nội dung chọn lọc đêu la đao thải va tich lũyB. Đêu dung nguyên liẹu la biên di ca thê

C. Thuờng diễn ra theo con đuờng phan li

D. Kêt quả đêu tao ra dang thich nghi.Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Nội dung chọn lọc đêu la đao thải va tich lũy

Câu 273. Chon loc nhan tao khac chon loc tư nhien chu yêu ơ đặc đêm nao?

A. Động lực (đấu tranh sinh tồn hay nhu câu con nguời)

B. Nội dung (biên di nao đuợc giư lai)

C. Tôc độ (lich sư lau dai hay xảy ra tuơng đôi nhanh)

D. Kêt quả (co lợi cho sinh vật hay cho con nguời)

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Động lực (đấu tranh sinh tồn hay nhu câu con nguời)

Câu 274. Theo Darwin, thi CLTN co trưc tiêp tao ra đặc điêm thich nghi không?

A. Không, đặc điêm thich nghi ngẫu nhiên xuất hiẹn

B. Không, no chỉ tiêu diẹt ca thê không thich nghi

C. Co, CLTN tao ra tinh thich nghi cua sinh vật

D. Co, CLTN tao ra trong thời gian lau dai

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Không, đặc điêm thich nghi ngẫu nhiên xuất hiẹn => Darwin chua giải thich đ uợc nguyên nhan xuất hi ẹn cua nh ưng

đặc điêm thich nghi va ông gọi chung no la cac biên di ca thê

Câu 275. Theo Darwin, loai huơu cao cổ co chan cao, cổ dai vi sao?

A. Biên di nay tinh cờ co lợi va đuợc CLTN cung cô

B. Đay la đột biên ngẫu nhiên đuợc CLTN giư lai

C. Do nhiêu đời ruơn chan, vuơn đê an la trên cao

D. Đay la đột biên trung tinh đuợc ngẫu nhiên duy tri

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Biên di nay tinh cờ co lợi va đuợc CLTN cung cô

Câu 276. Đong gop quan trong nhât cua hoc thuyêt Darwin la gi?

A. Phat hiẹn nội dung va vai tro cua CLTN

B. Giải thich thanh công đặc điêm thich nghi

C. Đua ra khai niẹm biên di ca thê va tinh chất cua no

D. Khẳng đinh sự thông nhất trong đa dang ơ sinh giơi

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Phat hiẹn nội dung va vai tro cua CLTN

Câu 277. Theo Darwin, kêt qua quan trong nhât cua CLTN la gi?

A. Sự sông sot cua cac ca thê thich nghi nhất B. Sự đao thải tất cả biên di không thich nghi

C. Sự sinh sản uu thê cua ca thê thich nghi D. Sự hinh thanh đặc điêm thich nghi

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Sự sông sot cua cac ca thê thich nghi nhất

Câu 278. Theo Darwin, câp đọ nao la câp đọ tac đọng chu yêu cua CLTN?

A. Ca thê B. Quân thê C. Loai

D. Quân xa

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Ca thê

Câu 279. Khuyet điêm lơn nhât trong hoc thuyêt Darwin la gi?

A. Chua rõ nguyên nhan biên di va cơ chê di truyên

B. Giải thich không đung viẹc hinh thanh đặc điêm thich nghi

C. Chua giải thich cơ chê hinh thanh loai mơi

D. Nhấn manh tinh khôc liẹt cua đấu tranh sinh tồn

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Chua rõ nguyên nhan biên di va cơ chê di truyên

Câu 280. Theo Darwin, huơng chu yêu cua qua trinh tiên hoa la:

A. Đao thải cac biên di co hai do CLTN

B. Thay đôi vôn gen theo huơng thich nghi

C. Cung cô ngẫu nhiên đột biên trung tinh

D. Sự di truyên tinh trang thich nghiHuơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Đao thải cac biên di co hai do CLTN

Câu 281. Theo Darwin, nguyen liẹu cua qua trinh tiên hoa la

A. Biên di - di truyên

B. Chọn lọc tự nhiên

C. Chọn lọc nhan tao D. Phan li tinh

trang

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Biên di - di truyên

Câu 282. Theo Darwin, nhan tô chu đao cua qua trinh tiên hoa la:

A. Chọn lọc tự nhiên

B. Chọn lọc nhan tao

C. Biên di va di truyên D. Phan li tinh

trang

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Chọn lọc tự nhiên

Câu 283. Theo Darwin, qua trinh hinh thanh loai mơi đã di ễn ra theo con đ uơng nao?

A. Phan li tinh trang

B. Chọn lọc tự nhiên

C. Chọn lọc nhan tao D. Cach li sinh

thai

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Phan li tinh trang: co nghĩa la từ một loai gôc ban đâu tiên hoa theo nhiêu huơng khac nhau

Câu 284. Theo Darwin, nhan tô tham gia hinh thanh đặc điêm thich nghi g ồm

A. Biên di, di truyên va chọn lọc tự nhiên

B. Ngoai cảnh không đồng nhất va hay thay đôi

C. Biên di, di truyên va phan li tinh trang

D. Đột biên, giao phôi va chọn lọc tự nhiên

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

Biên di, di truyên va chọn lọc tự nhiên; trong đo biên di đong vai tro la nguyên liẹu va CLTN ch iu trachi ẹm tich lũy

hoặc đao thải

Câu 285. Phan li tinh trang theo quan niẹm cua Darwin thưc chât diễn ra nh u th ê nao?

A. CLTN tiên hanh theo nhiêu huơng khac nhau trên cung đôi tuợng

B. Phan hoa khả nang sông sot trong quân thê

C. Phan hoa khả nang thich nghi theo nhiêu huơng

D. CLTN tiên hanh trên nhiêu đôi tuợng theo một huơng

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

CLTN tiên hanh theo nhiêu huơng khac nhau trên cung đôi tuợng

Câu 286. Theo Đacuyn, sư hinh thanh nhiêu giông v ạt nuôi, cay tr ồng trong m ôi loai xu ât phat t ừ m ọt ho ặc vai d ang

tổ tien hoang dai la kêt qua cua qua trinh

A. phan li tinh trang trong chọn lọc nhan tao. B. phan li tinh trang trong chọn lọc tự nhiên.

C. tich luỹ nhưng biên di co lợi, đao thải nhưng biên di co hai đôi vơi sinh vật.

D. phat sinh cac biên di ca thê.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

phan li tinh trang trong chọn lọc nhan tao

Câu 287. Theo Đacuyn, nhan tô chinh quy đinh chiêu huơng va tôc đọ biên đ ổi c ua cac gi ông v ạt nuôi, cay tr ồng la

A. chọn lọc nhan tao. B. chọn lọc tự nhiên. C. biên di ca thê.

D. biên di xac đinh.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

chọn lọc nhan tao

Câu 288. Theo Đacuyn, chon loc tư nhien la qua trinh

A.đao thải nhưng biên di bất lợi.

B. tich lũy nhưng biên di co lợi cho sinh vật.

C. vừa đao thải nhưng biên di bất lợi vừa tich lũy nhưng biên di co lợi cho sinh vật.

D.tich lũy nhưng biên di co lợi cho con nguời va cho bản than sinh vật.

Huơng dẫn giải - độ kho: 2

Bai 25 SGK 12cb

vừa đao thải nhưng biên di bất lợi vừa tich lũy nhưng biên di co lợi cho sinh vật

Câu 289. Theo Đacuyn, hinh thanh loai mơi diễn ra theo con đuơngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. Giúp chuyển gen quí từ loài này sang loài khác.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×