Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả xếp loại NVSP

Kết quả xếp loại NVSP

Tải bản đầy đủ - 0trang

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớpĐỀ TÀI: Một số biện phápTổ chức trao đổi phương pháp dạy học, cho thấy việc đánh giá của CBQL và

đánh giá của tổ trường và GV là thống nhất. Giáo viên luôn được tạo điều kiện để dự

giờ đồng nghiệp.

Tổ chức các chuyên đề về các môn học để định hướng cho giáo viên về

phương pháp, hình thức tổ chức các họat động học tập đồng thời bồi dưỡng cho giáo

viên đi thi GVG do Phòng GD- ĐT tổ chức.

Để quản lý tốt hoạt động này, Ban giam hiệu đã tổ chúc thực hiện nhu sau:

- Có kế hoạch chuyên đề từ đầu năm học.

- Chọn lọc chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của trường về đội ngũ GV, về

cơ sở vật chất phương tiện phụ vụ cho hoạt động dạy học.

- Chuẩn bị chu đáo, phân cơng nhiệm vụ cụ thể, tránh phơ trương, hình thức kém

hiệu quả.

Cơng tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ GV có ý nghĩa

hết sức quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học. Quản lý công tác bồi dưỡng GV

được nhà trường tập trung ở nội dung sau:

- Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp, kiểm tra hướng dẫn soạn bài.

- Tổ chức phổ biến, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.

- Tổ chức hội thi, thao giảng.

- Phân công GV giỏi giúp đỡ GV yếu kém và GV mới.

- Tổ chức bồi dưỡng GV giỏi.

- Tạo điều kiện về tinh thần và cơ sở vật chất, tài chính do GV tự học, tự bồi

dưỡng, dự các lớp bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên đề chuẩn hoá và trên

chuẩn cho đội ngũ GV.

Đổi mới phương pháp dạy học là yêu cầu bức thiết để nâng cao chất lượng

dạy học. Vì thế bằng nhiều hình thức và các biện pháp khác nhau, HT đã chỉ đạo

chặt chẽ đổi mới phương pháp dạy học theo hướng kích thích tích cực, chủ động của

học sinh.

Tổ chức cho giáo viên dự giờ của đồng nghiệp ở các khối lớp giúp giáo

viên có điều kiện tìm hiểu nội dung phương pháp giảng dạy toàn cấp để học hỏi

kinh nghiệm, giúp giờ dạy của họ đạt kết quả tốt hơn.

Nhà trường có nhiều hình thức dự giờ ở tổ chun môn nhất là tăng cường

đột xuất theo kế hoạch riêng của Ban giám hiệu và làm công tác tư tưởng đối với

giáo viên để họ hiểu được vai trò ý nghĩa của việc kiểm tra, mục đích chính của

kiểm tra là nhằm xây dựng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao tay nghề

cho giáo viên.

Kiểm tra đánh giá năng lực của GV được thực hiện thường xuyên nên kết quả

thực hiện đạt ở mức khá tốt .

Người thực hiện:BÙI THỊ HẬU

11 PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG TH LÊ LISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớpĐỀ TÀI: Một số biện pháp2.7 Quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

Tiêu chuẩn đánh giá cơ bản giờ dạy của GV là kết quả của lao động sư phạm,

chất lượng kiến đã quản lý nghiêm túc công tác kiểm tra đánh giá học tập của học

sinh mới có căn cứ chính xác để đánh giá GV.

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh là một bộ phận hợp thành, là một

thành tố quá trình dạy học. Kết quả học tập của học sinh chính là kết quả giảng dạy

của thầy. Kiểm tra được coi như một nguyên tắc của mối liên hệ ngược. Từ thơng tin

đó làm cơ sở đều chỉnh q trình dạy học. Ban giám hiệu đã có kế hoạch cụ thể để

quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Cụ thể là:

- Có kế hoạch kiểm tra định kì, kiểm tra thường xuyên.

- Yêu cầu chấm, trả bài đúng thời hạn có sữa chữa hướng dẫn học sinh .

- Phân cơng người quản lý tổng hợp tình hình kiểm tra đánh giá kết quả học tập

theo định kỳ.

2.8 Quản lý phương tiện, điều kiện hỗ trợ cho hoạt động dạy học.

- Để giờ lên lớp của giáo viên đạt kết quả tốt, nhà trường đã tạo mọi điều

kiện về trang thiết bị như: ti vi, máy chiếu - phục vụ cho việc cải tiến phương

pháp giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên nhằm nâng cao

chất lượng giảng dạy.

- Công tác tổ chức phong trào thi đua “Hai tốt” đã được Ban giám hiệu quan

tâm thường xuyên và có kết quả khá tốt. Trường đã tổ chức hội thi GV giỏi cấp

trường, tổ chức tạo điều kiện thuận lợi giúp GV phấn đấu đạt các danh hiệu như GV

giỏi cấp cơ sở, GV giỏi cấp Tỉnh và các danh hiệu của các tổ chun mơn. Bên cạnh

kích thích về mặt tinh thần thì HT ln chú ý tới những phần thưởng vật chất kịp

thời để động viên sự cố gắng trong giảng dạy của GV. Chính vì thế mà mọi người cố

gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu vì sự tiến bộ của nhà trường.

- Tạo điều kiện môi trường sư phạm thân thiện, đồng thời phối hợp các tổ chức

trong trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh thúc đẩy hoạt động dạy học.

Tóm lại:

Các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giờ dạy của GV rất đa dạng. Chỉ

khi thực hiện một cách có kế hoạch và linh hoạt thì mới đạt kết quả như mong muốn.

Để làm tốt nhiệm vụ này, người Quản lí cần lưu ý các điều sau:

- Trước hết, CBQL thường xuyên tổ chức nhiều hình thức khác nhau như tổ chức

dự giờ, thăm lớp, tổ chức thao giảng, hội thi, tổ chức các hoạt động chun mơn, qua

đánh giá các tổ trưởng, nhóm trưởng chun môn, qua kết quả chất lượng công tác

dạy học của GV. Từ đó đánh giá đúng năng lực của GV qua giờ dạy và phát huy

mặt mạnh và khắc phục bồi dưỡng năng lực cho họ.

Người thực hiện:BÙI THỊ HẬU12PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG TH LÊ LISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớpĐỀ TÀI: Một số biện pháp- Ban giám hiệu phải lập kế hoạch phát triển đội ngũ trên cơ sở phát triển kế hoạch

của nhà trường mang tính chiến lược và kế hoạch ngắn hạn, đảm bảo đủ về số lượng,

cân đối về các mơn đồng thời có mũi nhọn nòng cốt cho từng tổ chuyên môn. Tạo

điều kiện cho GV được bồi dưỡng theo chu kỳ và bồi dưỡng thường xuyên, tham gia

các lớp tập huấn, tạo điều kiện cho GV học nâng cao trình độ chun mơn, tham

quan học hỏi kinh nghiệm của các trường khác.

- Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học và viết sáng kinh nghiệm dạy học. Đây là

cơng việc khó, song khơng thể bng lỏng, nên BGH nhà trường phải:

+ Có kế hoạch chỉ đạo cơng tác này từ đẩu năm học.

+ Huy động GV có năng lực tham gia nòng cốt. Hướng dẫn cho GV cách

viết sáng kiến nghiệm.

+ Tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm phổ biến những kinh nghiệm tốt.

+ Có chế độ ưu tiên, khuyến khích với những GV làm nòng cốt cơng tác

này.

+ Chỉ đạo tốt sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng cho đội ngũ tổ trưởng có

khả năng làm việc sáng tạo và đi sâu tổ chức tốt công tác bồi dưỡng thành viên trong

tổ, nhóm, lựa chọn một số GV có năng lực dạy chun đề trường để GV tồn truờng

dự giờ học hỏi phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy.

- Nhà trường tổ chức xây dựng đội ngũ GV đạt tiêu chuẩn GV giỏi dạy cấp Thành

phố, cấp Tỉnh để có đội ngũ GV đầu đàn làm nòng cốt cho các tổ chuyên môn,

Thường xuyên giúp GV được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm qua sinh

hoạt tổ chuyên môn. Phân công GV giỏi giúp đỡ GV yếu, kém và GV chuyển sang

công tác giảng dạy. Chăm lo đời sống tinh thần và đảm bảo chế độ đúng, đủ giúp

GV yên tâm dạy học.

- Tạo điều kiện thuận lợi về sách, tài liệu và giúp đỡ GV có ý thức tự bồi dưỡng,

hoạt động quản lý bồi dưỡng của GV một cách có hiệu quả nhất đó là: tạo nên khơng

khí thi đua trong đội ngũ sư phạm, và thường xuyên kiểm tra hoạt động dạy học,

tránh làm theo kiểu hình thức. Ban giám hiệu đánh giá hoạt động tự bồi dưỡng của

GV là qua ý thức chấp hành quy chế chuyên môn, qua năng lực dạy học, qua niềm

đam mê và qua kết quả giảng dạy. Công tác tự bồi dưỡng của GV phải được đánh

giá qua chất lượng giáo dục học sinh và khả năng dạy học của GV (so với đầu vào).

Có như vậy cơng tác tự bồi dưỡng nói riêng và cơng tác bồi dưỡng phát triển của

Nhà trường mới đạt kết quả.

- Tăng cường quản lý đổi mới công tác, kiểm tra đánh giá:

Mục đích là ngăn ngừa vi phạm của GV trong thực hiện hoạt động dạy học. Thúc

đẩy, tạo điều kiện để GV làm đúng, làm tốt nhiệm vụ dạy học. Giúp CBQL có căn

cứ chính xác để đánh giá hoạt động dạy học của GV và của tồn trường.

Người thực hiện:BÙI THỊ HẬU

13 PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG TH LÊ LISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớpĐỀ TÀI: Một số biện phápBan giám hiệu phải giúp GV nhận thức và xem xét việc kiểm tra là một việc rất

bình thường trong hoạt động dạy học và là một chức năng trong chu trình quả lý.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra phải được soạn, thống nhất và thông báo từ đầu năm

học một cách công khai về kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra giờ dạy

theo thời gian nhất định.

Thành phần kiểm tra phải được mở rộng. HT thành lập ban kiểm tra gồm HT,

PHT, tổ trưởng chun mơn và GV giỏi.

Hình thức kiểm tra phải đa dạng, kết hợp hình thức kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột

xuất, kiểm tra trực tiếp, gián tiếp, kiểm tra toàn diện hoặc kiểm tra chuyên đề.

Về phương pháp kiểm tra: Để đạt được kết quả HT phải lựa chọn phương

pháp sao cho phù hợp với đối tượng. Có thể sử dụng phương pháp như nghiên cứu

sản phẩm, trò chuyện, quan sát, kiểm tra kết quả, dự giờ thăm lớp. Những đối tượng

dạy giỏi, hồ sơ chuyên mơn rõ ràng, kỹ lưỡng thì tổ chức kiểm tra để nhân điển hình.

Ngược lại, với GV mới vào nghề hoặc chun mơn còn non yếu, chất lượng thấp thì

phải kiểm tra giúp đỡ, uốn nắn.

Các kết luận kiểm tra phải rõ ràng chính xác, phải được dựa trên các tiêu

chuẩn xây dựng thống nhất. Tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá phải được cơng bố cơng

khai. Trong q trình thực hiện có thay đổi cho phù hợp phải có sự thống nhất và

thông báo bổ sung.

Kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học của GV bao gồm nhiều mặt. Tuy nhiên,

một mặt phải tuân thủ quy chế kiểm tra, kiểm tra hiện hành của bộ giáo dục, mặt

khác phải hết sức linh hoạt để đạt được kết quả tốt cho mỗi loại hình trường, cho

mỗi đối tượng GV. Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra hoạt động dạy học của

GV, phải đảm bảo được mục đích và hiệu quả kiểm tra. Kiểm tra để ngăn ngừa

những vi phạm, giúp GV kịp thời sửa chữa những sai phạm và bổ sung những thiếu

sót, đồng thời nhân điển hình tích cực, biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự

kiểm tra của GV. Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá, Ban giám hiệu có cơ sở để điều

chỉnh, để có kế hoạch bồi dưỡng GV, giúp cho công tác quản lý đạt được kết quả

tốt.

- Đảm bảo yếu tố kích thích về điều kiện hỗ trợ cho hoạt động dạy học tuy

không trực tiếp thay đổi chất lượng dạy học song nó có ý nghĩa tích cực, là điều kiện

để thay đổi chất lượng. Nên tăng cường nhóm giải pháp này nhằm mục đích xây

dựng mơi trường sư phạm mang tính thân thiện và tạo điều kiện tốt để thúc đẩy việc

nâng cao chất lượng dạy học.

- Cơ sở vật chất và phương tiện dạy học là điều kiện thiết yếu đảm bảo cho

hoạt động dạy học được tiến hành và nâng cao chất lượng giáo dục. Vì thế lãnh đạo

nhà trường phải có biện pháp tích cực để khai thác một cách có hiệu quả và xây

Người thực hiện:BÙI THỊ HẬU

14 PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG TH LÊ LISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớpĐỀ TÀI: Một số biện phápdựng, bổ sung cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động dạy học. Để cơ sở vật chất

và phương tiện dạy học sẵn có thật sự phát huy tác dụng. Xây dựng kế hoạch, quy

chế bảo quản và khai thác cơ sở vật chất của trường để mỗi người coi đó là trách

nhiệm, là nghĩa vụ tự thực hiện. Tổ chức kiểm tra, đánh giá có chế độ báo cáo

thường xun về tình hình sử dụng thiết bị dạy học. Tạo điều kiện thuận lợi cho GV

có thể khai thác, sử dụng phương tiện dạy học về các mặt như kinh phí, quỹ thời

gian, bồi dưỡng kiến thức cần thiết sử dụng phương tiện dạy học. Tăng cường bổ

sung, cơ sở vât chất, trang thiết bị dạy học. Bổ sung, đầu tư sách tham khảo, báo chí,

tư liệu phục vụ cho hoạt động dạy học, xây dựng thư viện đạt chuẩn theo yêu cầu

của Bộ Giáo dục. Tổ chức cho GV thi đồ dùng dạy học tự làm, phân công hợp lý

người quản lý phương tiện, tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho GV cách thức sử dụng

phương tiện dạy học mới.

PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN

1. Bài học kinh nghiệm :

Tăng cường công tác quản lý giờ dạy trên lớp là vấn đề hết cần thiết. Quản

lý nhiệm vụ dạy học là hoạt động bắt buộc đối với mỗi người CBQL nhà trường. Vì

thế nghiên cứu lý luận của vấn đề này là điều cần thiết cho người quản lý nhà

trường. Những vấn đề lý luận cơ sở soi sáng cho hoạt động thực tiễn, giúp người

quản lý trường học quản lý trên cơ sở khoa học giáo dục và khoa học quản lý.

Qua tìm hiểu nghiên cứu cơ sở lí luận về cơng tác quản lí nhằm nâng cao

chất lượng giờ dạy trên lớp và quá trình thực hiện tại trường tiểu học Lê Lợi tôi

rút ra bài học kinh nghiệm như sau:

- Trước tiên lãnh đạo nhà trường phải nhận thức đúng mục tiêu và nhiệm vụ

của công tác.

- Thực hiện đúng quy trình quản lí từ khâu lập kế họach, tổ chức thực hiện ,

kiểm tra đánh giá.

- Phải tạo ra bầu khơng khí sư phạm thoải mái trong nhà trường trong các

bước kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn về giờ dạy trên lớp của giáo viên.

Tránh việc kiểm tra tập trung vào một thời điểm và tránh tạo ra căng thẳng trong

việc kiểm tra.

- Trong mỗi tiết dự giờ, Ban giám hiệu phải là người phát hiện ra nhiều

nhất những cố gắng và những ý tưởng sáng tạo của giáo viên tìm ra những mặt

yếu, những mặt còn hạn chế trong quá trình giảng dạy, ghi nhận những mặt mạnh

và nhân rộng phổ biến trong Hội đồng sư phạm nhà trường để học tập bồi dưỡng

năng lực sư phạm của giáo viên. Làm như thế thì việc đánh giá xếp loại giờ dạy

mới mang tính thuyết phục giúp cho giáo viên hồn thiện dần chất lượng giờ dạy

Người thực hiện:BÙI THỊ HẬU

15 PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG TH LÊ LISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớpĐỀ TÀI: Một số biện phápcủa mình. Tạo tiền đề cho sự chuyển hoá từ được kiểm tra đến tự kiểm tra trong

đội ngũ giáo viên của đơn vị.

- Nhà trường tăng cường bổ sung các phương tiện dạy học, đồng thời động

viên đội ngũ giáo viên làm tốt công tác tự làm đồ dùng dạy học, cải tiến trang

thiết bị cho phù hợp với đặc điểm, tình hình nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả

giờ dạy trên lớp của giáo viên theo tinh thần đổi mới phương pháp chương trình

nội dung trong giảng dạy.

- Động viên giáo viên học tập để nâng cao trình độ chun mơn và kĩ năng

sư phạm, học phương pháp sử dụng máy móc để tổ chức được nhiều tiết dạy bằng

công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy.

2. Lời kết:

Quản lí để nâng cao chất lượng giờ dạy của giáo viên là cơng việc hết sức

quan trọng nó chiếm tỉ lệ thời gian khá lớn của người làm quản lí trường học.

Làm tốt công tác này sẽ giúp cho lãnh đạo nhà trường tiếp cận trực tiếp hàng

ngày với giáo viên, góp phần ngăn chặn và chấn chỉnh tiêu cực xảy ra trong q

trình giảng dạy của giáo viên từ đó nâng cao được hiệu quả giáo dục trong nhà

trường.

Với kinh nghiệm quản lí còn ít ỏi nên bài viết của tơi sẽ khơng tránh khỏi

những thiếu sót, rất mong q lãnh đạo có những nhận xét, điều chỉnh và hướng

dẫn để bản thân tơi có thêm nhiều kinh nghiêm trong cơng tác quản lí đáp ứng

được nhu cầu của cơng tác giáo dục hiện nay.

Vũng Tàu, ngày tháng 1 năm 2009

Người viếtBùi Thị HậuXÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊNgười thực hiện:BÙI THỊ HẬU16PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG TH LÊ LISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớpĐỀ TÀI: Một số biện phápĐề tài “Một số biện pháp quản lí giờ dạy trên lớp ở trường tiểu học” của tác giả

Bùi Thị Hậu được xếp loại ………………….cấp trường

Điểm nội dung: …………… / 16 đ

Điểm hình thức: …………… / 4 đ

Tổng số điểm : ……………… / 20 đ

Người chấmNgàytháng 1 năm 2009CHỦ TỊCH HĐKH

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP VŨNG TÀU

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................Người thực hiện:BÙI THỊ HẬU17PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG TH LÊ LITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả xếp loại NVSP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×