Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN THỨ HAI : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

PHẦN THỨ HAI : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớpĐỀ TÀI: Một số biện pháp- Lãnh đạo nhà trường hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch dạy học, phải dựa trên

cơ sở kế hoạch nhà trường giúp giáo viên xác định mục tiêu đúng đắn và phải

tìm, lựa chọn biện pháp thực hiện được mục tiêu đề ra.

- Để kế hoạch dạy học GV khơng phải là hình thức, HT phải có nhiều biện pháp

khác nhau để giúp GV hoàn thành kế hoạch.

2.3 Quản lý việc thực hiện chương trình dạy học

- Chương trình dạy học là văn bản mang tính pháp lệnh của nhà nước do Bộ GD &

ĐT ban hành quy định nội dung, thời gian, số tiết cho từng mơn học.

- Quản lý chương trình dạy học theo đúng quy định của Bộ GD & ĐT là nhiệm vụ

của CBQL. Hoạt động dạy học phải được thực hiện theo đúng yêu cầu tiến độ

chương trình. Vì thế người lãnh đạo chịu trách nhiệm cao nhất về chun mơn

trong nhà trường phải nắm vững chương trình và hướng dẫn cho GV nắm vững,

có ý thức cao trong việc thực hiện chương trình.

2.4Quản lý việc soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp

Chuẩn bị và soạn bài cho giờ lên lớp quyết định chất lượng giờ dạy. Việc chuẩn

bị cho giờ lên lớp gồm chuẩn bị dài hạn cho cả năm học và chuẩn bị cho từng tiết

dạy cụ thể.

- Thực chất cơng việc quản lí khâu chuẩn bị bài của GV là yêu cầu, tư vấn, giúp đỡ

họ xây dựng cho được kế hoạch dạy học cho từng môn học trong cả năm. Kế

hoạch này phải thể hiện cụ thể dựa trên cơ sở sách giáo khoa, tài liệu tham khảo,

điều kiện, phương tiện phục vụ cho giảng dạy. Từ đó giúp giáo viên lựa chọn

phương pháp, hình thức dạy học cho phù hợp.

- Kiểm tra sự chuẩn bị cho từng tiết dạy là kiểm tra việc soạn giáo án và phương

tiện phục vụ cho tiết dạy. Soạn bài là việc chuẩn bị quan trọng nhất của GV cho

giờ lên lớp. Bài soạn là bản thiết kế cụ thể cho giờ lên lớp và ấn định thời gian,

đồng thời dự đốn tình huống và phương thức giải quyết. Cấu trúc chương trình

của mơn học có nhiều loại bài như bài học kiến thức mới, bài tập, bài ôn tập, bài

tổng kết, bài kiểm tra; mỗi loại bài có đặc thù riêng. Cho nên bài soạn phải thể

hiện đúng tính đặc thù đó.

2.5Quản lý giờ lên lớp của giáo viên

Hoạt động dạy học ở trường được thực hiện chủ yếu qua giờ lên lớp của GV và

học tập trên lớp của học sinh. Giờ lên lớp là một khâu trong q trình dạy học được

thực hiện trong khn khổ nhất định về thời gian. Do đó trong mỗi giờ lên lớp hoạt

động dạy học của GV và hoạt động học của học sinh đều thực hiện dưới sự tác động

hỗ trợ, hợp tác giữa các yếu tố cơ bản của q trình dạy học, đó là mục đích, nội

dung, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học.

Người thực hiện:BÙI THỊ HẬU3PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG TH LÊ LISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớpĐỀ TÀI: Một số biện phápQua giờ lên lớp, GV bộc lộ được năng lực sư phạm và trình độ chun mơn, kiến

thức cuộc sống xã hội rõ nhất. Giờ lên lớp giữ vai trò quyết định chất lượng dạy học.

Người giữ vị trí, quan trọng nhất của giờ lên lớp là GV – người trực tiếp điều khiển

hoạt động dạy học, học tập để đạt kết quả. CBQL tuy khơng phải là người giữ vai trò

trực tiếp quyết định giờ lên lớp song với vai trò tác động gián tiếp tới hiệu quả giờ

lên lớp, phải tạo điều kiện phát huy khả năng và sự nhiệt tình của GV, đồng thời phải

có biện pháp tác động sâu sát tới giờ lên lớp của GV. Có thể sử dụng một số biện

pháp sau đây để quản lý giờ lên lớp:

- Xây dựng tiêu chuẩn giờ lên lớp:

Bộ GD & ĐT đã có văn bản về tiêu chuẩn để đánh giá giờ dạy của GV, trong đó bao

gồm các mặt: nội dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức, kết quả.

Tuy nhiên đây là tiêu chuẩn chung cho mọi loại học bài trên lớp. Mà trong thực tế có

bao nhiêu loại bài học trên lớp thì có bấy nhiêu hình thức tổ chức trên lớp tương

ứng. Chính vì thế, CBQL phải xây dựng tiêu chuẩn giờ lên lớp cho từng loại bài phải

dựa trên cơ sở lý luận dạy học.

- Xây dựng và sử dụng thời khoá biểu để quản lý giờ lên lớp. Thời khoá biểu là

lịch học ở trường. Việc xây dựng thời khoá biểu cho giờ lên lớp phải khoa học, phù

hợp thì mới có tác dụng tốt. Thời khố biểu có vai trò duy trì nề nếp dạy học, điều

khiển nhịp điệu dạy học trong tuần, trong ngày. Sử dụng thời khoá biểu là biện pháp

quản lý trực tiếp giờ lên lớp.

- Kiểm tra giờ lên lớp của GV thơng qua hình thức dự giờ là biện pháp trực tiếp tốt

nhất . Qua dự giờ, người quản lý sẽ thấy được trình độ tay nghề, nghệ thuật nghiệp

vụ sư phạm, khả năng tổ chức điều hành hoạt động của thầy và trò.

Việc phân tích sư phạm bài dạy phải giúp GV nhìn nhận điểm mạnh và điểm yếu về

cách tổ chức, điều khiển học sinh, về phương pháp giảng dạy, về kiến thức.

3. Tổ chức chuyên đề hội thảo khoa học và đổi mới phương pháp dạy học. Bồi

dưỡng, nâng cao trình độ giảng dạy của giáo viên.

Ở các trường tiểu học, bên cạnh việc tổ chức các giờ lên lớp theo khung

chương trình của Bộ GD & ĐT thì phải quan tâm chú ý tới hình thức thảo luận

chuyên đề về nội dung, phương pháp giảng dạy. Những hoạt động này có tác dụng

thiết thực đối với GV để nâng cao chất lượng giờ lên lớp, góp phần nâng cao trình

độ sư phạm cho giáo viên. Hoạt động này được tổ chức tốt sẽ gây nhiều hứng khởi

trong nhà trường.

GV là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục nên phải thực hiện bồi

dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuẩn hoá, nâng cao phẩm chất và năng lực cho đội

ngũ GV.

4. Quản lý phương tiện, điều kiện đảm bảo giờ dạy của giáo viên.

Người thực hiện:BÙI THỊ HẬU

4

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG TH LÊ LISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớpĐỀ TÀI: Một số biện pháp- Các yếu tố về điều kiện đảm bảo hoạt động dạy học tuy không trực tiếp làm thay

đổi quá trình dạy học của thầy và học tập của học sinh song nó hết sức quan trọng vì

chúng ta tạo điều kiện cho hoạt động dạy học đạt hiệu quả. Quản lý tốt các yếu tố

này sẽ có tác động tích cực đối với việc nâng cao chất lượng giờ dạy.

Nhiệm vụ chung là cung cấp đầy đủ các điều kiện về trường lớp, phương tiện phục

vụ cho hoạt động dạy học. Đồng thời tạo điều kiện tốt nhằm cải thiện đời sống vật

chất, tinh thần cho đội ngũ GV.

- Tổ chức công tác thi đua khen thưởng:

Thi đua là biện pháp có tác dụng kích thích động viên tinh thần làm việc tích cực

của cá nhân và tập thể. Qua thi đua, GV thấy rõ giá trị trong cơng việc mà mình

tham gia.

Tổ chức phong trào thi đua phải cơng khai, dân chủ, khi bình xét phải công bằng

khách quan hướng GV noi gương cá nhân tích cực, đồng thời đấu tranh phê bình với

những biểu hiện sai trái, tiêu cực.

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ DẠY Ở

TRƯỜNG TH LÊ LỢI

A. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Nhận thức của lãnh đạo về giờ dạy trên lớp :

Lãnh đạo nhà trường nhận thức được tầm quan trọng của giờ dạy trên lớp.

Đây là họat động chủ đạo của nhà tường, nó chi phối hầu hết các họat động còn

lại. Làm tốt cơng tác quản lí chất lượng giờ dạy trên lớp sẽ phát hiện kịp thời

những lệch lạc trong phương pháp và nội dung dạy học, từ đó có biện pháp điều

chỉnh nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp của giáo viên. Thông qua họat

động dự giờ, Ban giám hiệu nắm được việc thực hiện chương trình của giáo viên

cũng như việc sử dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học giúp Ban giám

hiệu quản lí tốt hoạt động giảng dạy trong nhà trường; đánh giá được khả năng

giảng dạy của từng giáo viên. Từ đó có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp

vụ để giúp họ giảng dạy ngày càng tốt hơn.

2. Thuận lợi và khó khăn trong cơng tác quản lí .

2.1. Thuận lợi:

- Các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Sở Giáo dục và

Đào tạo tương đối đầy đủ làm cơ sở để nghiên cứu và thực hiện.

- Được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Phòng Giáo dục về mặt tổ chức

tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí

chuyên mơn.

Người thực hiện:BÙI THỊ HẬU5PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG TH LÊ LISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớpĐỀ TÀI: Một số biện pháp- Nhiều giáo viên có trình độ tay nghề tương đối vững vàng. Năm học 20082009 trường có 8 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Thành

phố.

2.2. Khó khăn:

- Đội ngũ quản lí chun mơn nhà trường mới được bổ nhiệm, chưa có nhiều

kinh nghiệm trong quản lí, chỉ đạo, nhất là cơng tác quản lí giờ dạy trên lớp

của giáo viên.

- Trình độ giáo viên chưa đồng đều, còn một số hạn chế về năng lực và kĩ

năng sư phạm.

B. BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ DẠY TRÊN LỚP

CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Bồi dưỡng ý thức, nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên

HT đã cố gắng làm cho CB, GV nhận thức vai trò mang tính chất quyết định của

người thầy trong quá trình dạy học để nâng cao chất lượng dạy học. Đồng thời làm

cho họ ý thức được nhiệm vụ dạy học qua việc phổ biến cung cấp cho GV những

thông tin, những văn bản, quy chế chuyên môn.

CBQL nhà trường đều qua các lớp bồi dưỡng quản lý và ln cố gắng tìm tòi học

hỏi kinh nghiệm quản lí của đồng nghiệp.

2. Một số biện pháp cụ thể mà nhà trường thực hiện để nâng cao chất lượng

giờ dạy

2.1 Phân công giảng dạy cho giáo viên.

Trong các nội dung quản lý hoạt động dạy học được nhà trường tiến hành, HT

luôn coi trọng việc phân công lao động cho GV trên cơ sở cơ bản là năng lực của

từng người và phải phù hợp với nhiệm vụ của nhà trường.

Cuối năm học, Lãnh đạo nhà trường pháp phếu thăm dò để tìm hiểu nguyện

vọng của giáo viên và khi phân công lao động có chú ý tới hồn cảnh, nguyện

vọng của mỗi người. Việc làm này tạo cho bầu khơng khí của nhà trường cũng

như tư tưởng của giáo viên thoải mái khi thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ được

giao.

2.2. Quản lý chương trình dạy học.

Việc tổ chức cho GV nắm vững chương trình dạy học và u cầu GV, tổ

chun mơn lập kế hoạch dạy học, kiểm tra ký duyệt đã được nhà trường thường

xuyên thực hiện. Đặc biệt việc tổ chức theo dõi thực hiện chương trình là điều bắt

buộc đối với nhà trường, đối với mỗi GV. Vì thế việc tổ chức theo dõi thực hiện

chương trình đã được làm nghiêm ngặt bằng các biện pháp khác nhau như: Kiểm tra

kế hoạch bài dạy, Sổ thực hiện chương trình, Vở ghi của học sinh, dự giờ đột xuất.

Người thực hiện:BÙI THỊ HẬU

6

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG TH LÊ LISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớpĐỀ TÀI: Một số biện pháp- Để quản lý tốt việc thực hiện chương trình, Ban giám hiệu đã làm như sau :

+ Yêu cầu GV lập kế hoạch dạy học, phần chương trình dạy học phải thể hiện rõ

ở từng chương, từng loại bài.

+ Tạo điều kiện về mặt thời gian để cho GV thực hiện chương trình. Cho dù có

một tuần dự trữ song nếu các hoạt động khác mà tổ chức thiếu khoa học thì thời

gian cho hoạt động dạy học sẽ bị xâm phạm. Vì thế việc thực hiện chương trình

phải được giải quyết bằng một quỹ thời gian hợp lý.

+ Trong quá trình quản lý, Ban giám hiệu phải sử dụng các phương tiện để quản

lý chương trình như lịch báo giảng, sổ ghi đầu bài, dự giờ, kiểm tra học sinh, sử

dụng thời khóa biểu để kiểm sốt chương trình.

+ Việc kiểm tra thực hiện chương trình phải được làm thường xuyên kịp thời. Sau

kiểm tra phải có điều chỉnh, xử lý kịp thời.

2.3 Quản lý việc chuẩn bị bài lên lớp của giáo viên.

Nhà trường có quy định các yêu cầu đối với việc soạn bài và cung cấp sách

giáo khoa, tài liệu tham khảo cho GV, về mức độ và kết quả thực hiện đều đạt được

tối đa. Vấn đề cơ bản là phát huy hết năng lực của tổ trưởng, và các thành viên

trong tổ chuyên môn cho việc soạn, chuẩn bị bài lên lớp.

Để quản lý tốt việc soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp, Ban giám hiệu đã chú ý đến

một số công việc cụ thể như sau:

+ Hướng dẫn GV lập kế hoạch soạn bài.

+ Hướng dẫn GV định huớng việc sử dụng sách GV như một tài liệu tham khảo

chứ không phải là sao chép.

+ Hướng dẫn cho các tổ nhóm chun mơn thống nhất nội dung và hình thức

soạn bài. (Ở mức định hướng khơng thể là khuôn mẫu)

+ Tổ chức việc kiểm tra việc soạn bài của GV : Về việc kiểm tra và ký duyệt giáo

án định kỳ được Ban giám hiệu tiến hành nghiêm túc. Sau mỗi lần kiểm tra điều có

rút kinh nghiệm và yêu cầu giáo viên chỉnh sửa, bổ sung những thiếu sót.

2.4 Kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên.

Thực hiện các biện pháp quản lý giờ lên lớp của GV là cơng tác trọng tâm của

q trình quản lí giờ dạy trên lớp, việc làm này được thống nhất cao trong Ban giám

hiệu. CBQL thường xuyên đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và thực

hiện nề nếp giờ dạy lên lớp của GV như:

- Xây dựng chuẩn đánh giá giờ dạy trên lớp. Chuẩn này trước hết là cơ sở để

giáo viên tự đánh giá kết quả cơng việc của họ mà phần lớn khơng có người

chứng kiến ngoài học sinh, nhưng ý nghĩa và tác dụng đối với sự tiến bộ nghề

nghiệp, đối với chất lượng dạy học là rất lớn. Chuẩn này cũng dùng để đánh giá

giáo viên. Chuẩn giờ dạy trên lớp đã được phổ biến cho tất cả giáo viên nghiên

Người thực hiện:BÙI THỊ HẬU

7

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG TH LÊ LISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớpĐỀ TÀI: Một số biện phápcứu thảo luận. Bàn bạc đi đến thống nhất trong hội đồng sư phạm; khi thực hiện

giáo viên không lúng túng, băn khoăn biết đúng hay sai. Qua đó giáo viên nắm

vững tiêu chuẩn đánh giá tiết dạy.

- Lực lượng kiểm tra trong nhà trường đã được hiệu trưởng ra quyết định

thành lập ngay từ đầu năm học. Tuỳ vào tình hình nhân sự của nhà trường, lực

lượng này gồm: Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên mơn, giáo viên giỏi có trình độ

chun mơn vững vàng.

Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra dự giờ trên lớp, Hiệu trưởng chỉ đạo:

* Phó hiệu trưởng lên lịch kiểm tra chuyên môn nhà trường.

* Ban kiểm tra tổ chức thực hiện kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên theo kế

hoạch tuần, tháng, có đánh giá xếp loại giờ dạy. Tùy đối tượng dự giờ mà hiệu

trưởng chọn lực lượng kiểm tra phù hợp để từ đó phân cơng nhiệm vụ cho các

thành viên kiểm tra cho từng thời điểm.

Năm học 2007-2008, Nhà trường còn tập huấn cho các tổ trưởng chuyên

môn về nghiệp vụ tổ chức kiểm tra các thành viên trong tổ khối của mình nhằm

rút kinh nghiệm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Nhờ các tuyến trung gian này, Ban

giám hiệu đã giảm được thời gian kiểm tra trực tiếp nhưng vẫn nắm được tình

hình giảng dạy trên lớp qua tổ chuyên môn.

- Kế hoạch kiểm tra giờ dạy trên lớp được Hiệu trưởng phân công cho Phó

hiệu trưởng xây dựng trên cơ sở kế hoạch kiểm tra nội bộ. Kế hoạch này được

triển khai đến hội đồng sư phạm ngay từ đầu năm học và được cơng khai ở văn

phòng để giáo viên tiện theo dõi. Trong kế hoạch kiểm tra giờ dạy trên lớp có dự

kiến thời gian kiểm tra, mục đích u cầu, nội dung phương pháp tiến hành, hình

thức và đối tượng kiểm tra.

- Bên cạnh kế hoạch kiểm tra nội bộ nhằm đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ của

năm học, hiệu trưởng chỉ đạo cho các tổ trưởng chuyên môn lập kế hoạch dự giờ

các tiết chuyên đề khối và các kế hoạch kiểm tra.

- Hàng tháng các cá nhân đăng kí dạy tốt và đăng kí dạy triển khai chuyên

đề, các tiết dạy này có thể để khối tự dự giờ sau đó báo cáo kết quả cho ban giám

hiệu.

- Ban kiểm tra dự giờ ít nhất 3lần/năm/giáo viên, tổ trưởng chuyên môn dự

giờ giáo viên trong tổ ở các tiết dạy chun đề.

- Ngồi ra giáo viên còn dự giờ học hỏi đồng nghiệp mỗi tháng ít nhất 3 tiết

ở bất cứ khối lớp nào của trường. Do có kế hoạch cụ thể và sự phân công rõ ràng

nên tất cả giáo viên có sự cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ.

- Ban giám hiệu đã tổ chức thực hiện tốt chế độ kiểm tra, việc kiểm tra giờ

dạy trên lớp diễn ra thường xuyên không dồn nén tạo tâm trạng thoải mái cho

Người thực hiện:BÙI THỊ HẬU

8

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG TH LÊ LISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớpĐỀ TÀI: Một số biện phaùpngười được kiểm tra. Giáo viên được kiểm tra với nhiều hình thức khác nhau đột

xuất hay chuẩn bị trước đã thể hiện được năng lực giảng dạy cao nhất của mình.

Vai trò của tổ trưởng chun mơn được phát huy qua việc dự giờ, tham gia đánh

giá tiết dạy.

- Sau tiết dạy của giáo viên, Ban giám hiệu họp lại phân tích, đánh giá và

rút kinh nghiệm cho tiết dạy dựa trên cơ sở phân tích nội dung bài dạy, phương

pháp truyền thụ của giáo viên, kết quả trả lời của học sinh hoặc kết quả làm bài

của học sinh được thể hiện qua bài kiểm tra. Từng thành viên ban kiểm tra có ý

kiến trao đổi với nhau và sau đó thống nhất kết quả xếp loại tiết dạy ghi vào

phiếu đánh giá.

Đại diện ban giám hiệu và giáo viên trao đổi với nhau về ưu, nhược điểm và

hiệu quả của giờ dạy.

Hồ sơ kiểm tra được lưu vào sổ theo từng năm học để làm căn cứ cho việc

đánh giá xếp loại tay nghề giáo viên hàng năm đồng thời là cơ sở cho việc đánh

giá xếp loại thi đua cho từng cá nhân.

Bước dự giờ của các thành viên có sự chuẩn bị chu đáo ở nhiều khâu như

nghiên cứu hồ sơ, nội dung bài dạy, tình hình học sinh, sự quan quan sát khá tinh

tế ghi chép lại cụ thể các sự việc nên khi trao đổi với giáo viên có khá nhiều

thuận lợi, tạo được được tâm lí thoải mái để giáo viên nêu ý kiến, từ đó họ dễ

dàng tiếp thu ý kiến nhận xét của người kiểm tra. Các thành viên trong ban kiểm

tra có sự thống nhất cao và ln chú ý đến nhiệm vụ tư vấn thúc đẩy vì vậy giáo

viên có nhiều tiến bộ trong giờ dạy.

Việc đánh giá giờ dạy của giáo viên luôn chú ý đến việc tạo sự cố gắng

vươn lên của mỗi cá nhân.

Lãnh đạo nhà trường luôn tổ chức bồi dưỡng cho các tổ chuyên môn, các

thành viên ban kiểm tra giờ dạy trên lớp về nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện tốt

nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá, tư vấn thúc đẩy có hiệu quả.

Yêu cầu các thành viên trong ban kiểm tra thực hiện quan sát ghi chép cụ

thể, trung thực để có cơ sở đánh giá và cần đưa ra phương pháp bàn bạc thống

nhất để việc đánh giá được khách quan công bằng trong các lần kiểm tra và các

đối tượng kiểm tra.

Lãnh đạo nhà trường luôn dự giờ cùng với tổ chun mơn để tránh tình

trạng góp ý qua loa lấy lệ, ghi nhận những kinh nghiệm của giáo viên và đề nghị

phổ biến những kinh nghiệm đó trong nhà trường, ghi nhận những mong muốn và

sự tiến bộ mà giáo viên cần đạt tới, đề ra các mục tiêu để giáo viên phấn đấu.

Sau mỗi tháng, sau mỗi học kỳ và cuối năm học, Ban giám hiệu tổng hợp

thông tin của các tổ chuyên môn gởi lên về kết quả kiểm tra giờ dạy trên lớp của

Người thực hiện:BÙI THỊ HẬU

9

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG TH LÊ LISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớpĐỀ TÀI: Một số biện phápgiáo viên, cùng với các hồ sơ (Phiếu dự, phiếu đánh giá tiết dạy…). Kết hợp với

phần điều tra của hiệu trưởng để lập bản tổng hợp về kết quả xếp loại tay nghề

giáo viên, hiệu trưởng sơ kết, rút kinh nghiệm và lưu trữ hồ sơ của giáo viên để

theo dõi trong suốt năm học.

Kết quả xếp loại nghiệp vụ sư phạm giáo viên trong các năm học 2006-2007;

2007-2008; 2008-2009 như sau:

Kết quả xếp loại NVSP

NĂM HỌC2006-2007

2007-2008

2008-2009

(HKI)Số giáo viên36

39

43GiỏiKháĐYC26

2910

090139(Tiết)4(Tiết)Ghi chú

Chưa

ĐYC08 GV đạt

giáo viên dạy

giỏi cấp TP2. 5 Quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn

Ban giám hiệu chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn cụ thể cả về cách thức và nội

dung, kiểm tra thường xuyên việc sinh họat tổ chuyên môn. Ban giám hiệu trực tiếp

tham gia sinh họat chuyên môn với các tổ nên kết quả sinh hoạt tổ chun mơn

mang tính hiệu quả đích thực chứ khơng phải là hoạt động hành chính.

- Hàng tháng, tổ chun mơn cho giáo viên đăng kí dạy tốt hoặc dạy

chuyên đề, tổ trưởng tổ chức dự giờ và đánh giá rút kinh nghiệm và thống nhất

phương pháp dạy cho từng loại bài, từng phân môn. Lãnh đạo nhà trường tổ chức

kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để làm cơ sở cho việc đánh giá tình hình giảng dạy

của giáo viên trên lớp trong tháng. Ban kiểm tra dự giờ giáo viên đăng ký giáo

viên dạy giỏi cấp trường, cấp thành phố để hoàn tất hồ sơ và công nhận giáo viên

dạy giỏi cấp trường trong năm và chuẩn bị tốt cho giáo viên tham gia giáo viên

giỏi cấp cơ sở. Kết quả thi GVG cấp TP năm học 2008-2009 nhà trường đoạt giải

Nhất toàn Thành phố .

2.6. Quản lý đổi mới phương pháp dạy học & bồi dưỡng giáo viên.

Nhà trường tạo điều kiện cho GV tiếp cận với phương pháp dạy học mới như

cho GV tham gia các lớp tập huấn hàng năm vào dịp hè và một số lớp ở từng bộ

môn tổ chức trong năm học hoặc qua tài liệu sách báo, đi thực tế để rút kinh nghiệm

về phương pháp dạy học.Người thực hiện:BÙI THỊ HẬU10PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG TH LÊ LISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớpĐỀ TÀI: Một số biện phápTổ chức trao đổi phương pháp dạy học, cho thấy việc đánh giá của CBQL và

đánh giá của tổ trường và GV là thống nhất. Giáo viên luôn được tạo điều kiện để dự

giờ đồng nghiệp.

Tổ chức các chuyên đề về các môn học để định hướng cho giáo viên về

phương pháp, hình thức tổ chức các họat động học tập đồng thời bồi dưỡng cho giáo

viên đi thi GVG do Phòng GD- ĐT tổ chức.

Để quản lý tốt hoạt động này, Ban giam hiệu đã tổ chúc thực hiện nhu sau:

- Có kế hoạch chuyên đề từ đầu năm học.

- Chọn lọc chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của trường về đội ngũ GV, về

cơ sở vật chất phương tiện phụ vụ cho hoạt động dạy học.

- Chuẩn bị chu đáo, phân cơng nhiệm vụ cụ thể, tránh phơ trương, hình thức kém

hiệu quả.

Cơng tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ GV có ý nghĩa

hết sức quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học. Quản lý công tác bồi dưỡng GV

được nhà trường tập trung ở nội dung sau:

- Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp, kiểm tra hướng dẫn soạn bài.

- Tổ chức phổ biến, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.

- Tổ chức hội thi, thao giảng.

- Phân công GV giỏi giúp đỡ GV yếu kém và GV mới.

- Tổ chức bồi dưỡng GV giỏi.

- Tạo điều kiện về tinh thần và cơ sở vật chất, tài chính do GV tự học, tự bồi

dưỡng, dự các lớp bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên đề chuẩn hoá và trên

chuẩn cho đội ngũ GV.

Đổi mới phương pháp dạy học là yêu cầu bức thiết để nâng cao chất lượng

dạy học. Vì thế bằng nhiều hình thức và các biện pháp khác nhau, HT đã chỉ đạo

chặt chẽ đổi mới phương pháp dạy học theo hướng kích thích tích cực, chủ động của

học sinh.

Tổ chức cho giáo viên dự giờ của đồng nghiệp ở các khối lớp giúp giáo

viên có điều kiện tìm hiểu nội dung phương pháp giảng dạy toàn cấp để học hỏi

kinh nghiệm, giúp giờ dạy của họ đạt kết quả tốt hơn.

Nhà trường có nhiều hình thức dự giờ ở tổ chun môn nhất là tăng cường

đột xuất theo kế hoạch riêng của Ban giám hiệu và làm công tác tư tưởng đối với

giáo viên để họ hiểu được vai trò ý nghĩa của việc kiểm tra, mục đích chính của

kiểm tra là nhằm xây dựng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao tay nghề

cho giáo viên.

Kiểm tra đánh giá năng lực của GV được thực hiện thường xuyên nên kết quả

thực hiện đạt ở mức khá tốt .

Người thực hiện:BÙI THỊ HẬU

11 PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG TH LÊ LITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN THỨ HAI : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×