Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 10.5 Kết quả giá trị các biến và giá trị hàm mục tiêu

Hình 10.5 Kết quả giá trị các biến và giá trị hàm mục tiêu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mơ Hình Tài ChínhGVHD: ThS. Trần Thanh NhânLượng sản phẩm vận chuyển từ sản phẩm C đến phân xưởng I là 2 ngàn đồng/

sản phẩm.

Bài tập 13

Công ty xăng dầu Vĩnh Long có 3 kho xăng đặt tại địa bàn thành phố Vĩnh

Long:

Phường 9, Phường 4 và Xã Trường An. Lượng xăng có trong các kho tương

ứng lần lượt là: 400.000 lít, 300.000 lít, 300.000 lít. Cơng ty cần phân phối xăng

đến 4 cây xăng: Tiến Thịnh, số 9, số 2, số 6. Biết chi phí chuyên chở từ các kho đến

các cây xăng là:

Đơn vị:

đồng/ngàn lít

Kho Phường 9

Kho Phường 4Tiến Thịnh

100.000

200.000Số 9Số 2Số 6200.000

350.000120.000

150.000300.000

500.000Kho Trường An

400.000

300.000

300.000

400.000

Nhu cầu tiêu thụ

200.000 lít

90.000 lít

150.000 lít

320.000 lít

Hãy lập kế hoạch vận chuyển xăng từ các kho đến các cây xăng sao cho tổng

chi phí vận chuyển là thấp nhất?

13.1 Đọc và phân tích đề (tóm tắt đề);

Chi phí vận chuyển từ Kho xăng phường 9 đến lần lượt 4 cây xăng Tiến

Thịnh, Số 9, Số 2, Số 6 là 100.000 đồng/ngàn lít, 200.000 đồng/ngàn lít, 120.000

đồng/ngàn lít, 300.000 đồng/ngàn lít. Kho xăng phường 9 cung cấp xăng khơng

vượt q 400 ngàn lít;

Chi phí vận chuyển từ Kho xăng phường 4 đến lần lượt 4 cây xăng Tiến

Thịnh, Số 9, Số 2, Số 6 là 200.000 đồng/ngàn lít, 350.000 đồng/ngàn lít, 150.000

đồng/ngàn lít, 500.000 đồng/ngàn lít. Kho xăng phường 4 cung cấp xăng khơng

vượt quá 300 ngàn lít;

Chi phí vận chuyển từ Kho xăng Trường An đến lần lượt 4 cây xăng Tiến

Thịnh, Số 9, Số 2, Số 6 là 400.000 đồng/ngàn lít, 300.000 đồng/ngàn lít, 300.000

đồng/ngàn lít, 400.000 đồng/ngàn lít. Kho xăng Trường An cung cấp xăng khơng

vượt q 300 ngàn lít;SVTH: Nguyễn Thiện TâmTrang 42Mơ Hình Tài ChínhGVHD: ThS. Trần Thanh NhânNhu cầu tiêu thụ của 4 cây xăng Tiến Thịnh, Số 9, Số 2, Số 6 lần lượt là 200

ngàn lít, 90 ngàn lít, 150 ngàn lít, 320 ngàn lít.

13.2 Xác định hàm mục tiêu

Trường hợp này, phương án vận chuyển chính là số lượng xăng vận chuyển từ

kho xăng đến cây xăng. Mục tiêu là vận chuyển xăng từ các kho đến các cây xăng

sao cho tổng chi phí vận chuyển là thấp nhất.

Do vậy phương án vận chuyển là:

X = (X11, X12, X13, X14, X21, X22, X23, X24 , X31, X32, X33, X34)

Trong đó Xij là số lượng xăng cần vận chuyển từ kho xăng đến cây xăng (i =; j=);

Ta có hàm mục tiêu:

13.3 Xác định các biến, và giá trị của biến;

Phương án vận chuyển đạt chi phí thấp nhất khi:

- Khi các kho xăng đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của các cây xăng nên ta có

ràng buộc:

- Lượng xăng khi vận chuyển đến các cây xăng không được vượt quá lượng

xăng tồn ở trong kho nên ta có thêm các ràng buộc:

- Cuối cùng, do lượng xăng vận chuyển đi phải không âm và khơng lẽ, ta

được ràng buộc về dấu:

13.4 Giải bài tốn trên Excel

Với bài tốn quy hoạch tuyến tính xuất phát từ bài tốn vận tải nêu trên:

Tìm X = (X11, X12, X13, X14, X21, X22, X23, X24 , X31, X32, X33, X34)

Trong đó Xij là số lượng xăng cần vận chuyển từ kho xăng đến cây xăng (i =;

j=;).

Ta có hàm mục tiêu:

Thỏa các ràng buộc:SVTH: Nguyễn Thiện TâmTrang 43Mô Hình Tài ChínhGVHD: ThS. Trần Thanh NhânTa nhập dữ liệu vào bảng tính ExcelHình 13.1 Nhập số liệu vào Excel

- Dòng 1 khai báo tên các biến xuất hiện trong bài toán, trường hợp này là 12

biến xij, với i =; j=;).

- Dòng 2 khởi tạo giá trị cho các biến bằng 0.

- Các hệ số các biến trong các ràng buộc, giá trị vế trái và vế phải tương ứng

được khai báo trong các hàng 5:11.

- Các giá trị vế trái hàm mục tiêu và giá trị hàm mục tiêu được tính bằng hàm

SumProduct trong Excel.

Ta được màng hìnhHình 13.2 Nhập công thức trên Excel

Dùng chức năng Solver của Excel và nhập các tham số cần thiết như hình sau:SVTH: Nguyễn Thiện TâmTrang 44Mơ Hình Tài ChínhGVHD: ThS. Trần Thanh NhânHình 13.3 Nhập các tham số cần thiết vào Excel bằng hộp thoại Solver

Chọn hộp thoại Solve, ta được kết quả như hình sau:Hình 13.4 Hộp thoại Solver Results

SVTH: Nguyễn Thiện TâmTrang 45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 10.5 Kết quả giá trị các biến và giá trị hàm mục tiêu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x