Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ LIÊN KẾT GIỮA KHOA HỌC VÀ SẢN XUẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH NÔNG DÂN

SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ LIÊN KẾT GIỮA KHOA HỌC VÀ SẢN XUẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH NÔNG DÂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiểu luận Kinh tế các ngành sản xuất kinh

doanh

dụng và thực hiện các cam kết trong hợp đồng kỹ thuật với các nhà khoa học.

Bên cạnh đó hộ gia đình nông dân phải thực hiện các qui định về sản xuất,

chế biến và tiêu thụ cũng như các cam kết tín dụng với ngân hàng. Hộ gia

đình nơng dân là đơn vị kinh tế tự chủ trong nền kinh tế thị trường, là đơn vị

kinh tế cơ sở trong nền kinh tế hàng hoá và là đơn vị sản xuất quy mơ nhỏ có

hiệu quả.

1.1.2 Thực chất của quan hệ liên kết kinh tế

Tiền đề của quá trình liên kết là sự phát triển của q trình phân cơng lao

động xã hội, chun mơn hố sản xuất kinh doanh. Q trình liên kết kinh tế

xuất hiện trong nền sản xuất hàng hố, nền kinh tế thị trường, khởi thuỷ của

nó là quan hệ kinh tế, quan hệ trao đổi, mua - bán sản phẩm, hàng hoá trên thị

trường, vận động phát triển qua nhiều nấc thang trình độ cố kết bền vững của

các quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp. Quá trình liên kết kinh tế giữa các

doanh nghiệp diễn ra trước hết trong lưu thông, trao đổi sản phẩm. Nó được

đánh dấu bởi sự hợp tác trao đổi sản phẩm giữa các doanh nghiệp. Sự mua bán trao đổi hàng hố khơng phải diễn ra một cách ngẫu nhiên, nhất thời giữa

các doanh nghiệp mà đã trở nên thường xuyên liên tục, có hợp đồng kế hoạch

từ trước và ổn định bạn hàng trong một thời gian tương đối dài .Như vậy ,quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp đã chuyển biến về chất,

nâng quan hệ lên một trình độ cao hơn ,thường xuyên, ổn định và cố kết hơn,

có sự thoả thuận hợp tác lâu dài và bền vững hơn.Q trình đó được phát triển lên một giai đoạn cao hơn ,tức là sự hợp tác

diễn ra ngay trong quá trình sản xuất. Giai đoạn này cũng được phát triển qua

nhiều nấc thang của nó. Bắt đầu chỉ là thoả thuận phân cơng chun mơn hố

sản xuất sản phẩm, chi tiết, bán thành phẩm hoặc kinh doanh tiêu thụ sảnNguyễn Minh Đức K39.11.084Tiểu luận Kinh tế các ngành sản xuất kinh

doanh

phẩm cung ứng vật tư thiết bị giữa các doanh nghiệp với nhau hoặc là cùng

góp vốn để thực hiện một dự án, một nhiệm vụ chung cho các doanh nghiệp

như đầu tư vào nghiên cứu khoa học, công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ

thuật, tìm nguồn nguyên liệu mới, sản xuất sản phẩm mới, khai thác thị

trường, nguồn tài nguyên và lao động dồi dào ...Qúa trình liên kết kinh tế

ngày càng phát triển lên những giai đoạn cao hơn .

Tronghoạt động liên kết kinh tế có thể thiết lập mối quan hệ liên kết ở tất

cả các khâu của quá trình tái sản xuất mở rộng, từ khâu chuẩn bị các yếu tố

sản xuất đến sản xuất và phục vụ sản xuất, nghiên cứu ứng dụng khoa học

công nghệ, đào tạo, bảo vệ tài nguyên môi trường, khai thác thị trường ,thúc

đẩy quá trình lưu thơng tiêu thụ sản phẩm... Hoạt động liên kết kinh tế có thể

diễn ra ở phạm vi khơng gian hẹp như trong một địa phương, một vùng và

cũng có thể diễn ra ở phạm vi khơng gian rộng như thơng qua hình thức hợp

đồng liên kết giữa các chủ thể kinh tế độc lập cũng có thể thực hiện thơng qua

việc hình thành một loại hình tổ chức mới, làm nhiệm vụ điều phối hoạt động

của các bên tham gia. Khi quá trình liên kết đạt tới việc sát nhập hình thành

nên một tổ chức, một doanh nghiệp mới lớn hơn đó là sự biểu hiện của tập

trung sản xuất. Có thể nói thực chất của q trình liên kết kinh tế là q trình

xã hội hố về phương diện kinh tế nền sản xuất xã hội. Sự phát triển của liên

kết kinh tế làm cho lực lượng sản xuất ngày càng cao, làm cho các khu vực

kinh tế ngày càng xích lại gần nhau, gắn bó, cấu kết với nhau hơn.

Động cơ và mục đích chủ yếu của liên kết kinh tế là nhằm đạt tới lợi

nhuận tối đa và ổn định, là nhằm tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường,

ngày càng mở rộng phạm vi. Lợi ích kinh tế là sợi dây ,là chất nhưạ làm gắn

bó các doanh nghiệp, các chủ thể liên kết lại với nhau. Cạnh tranh là nhân tố

khách quan thúc đẩy các chủ thể "tự nguyện bắt buộc" liên kết lại với nhau

trên cơ sở đảm bảo lợi ích sống còn trên thị trường .Để đạt tới lợi nhuận tối đa

và ổn định giữa các thành viên, hoạt động liên kết kinh tế là nhằm phát triển,Nguyễn Minh Đức K39.11.085Tiểu luận Kinh tế các ngành sản xuất kinh

doanh

tìm kiếm khai thác ngày càng nhiều nguồn nguyên liệu cho sản xuất, đa dạng

hoá mặt hàng, tăng nhanh khối lượng và chất lượng sản phẩm , rút ngắn và

đẩy nhanh quá trình lưu thông, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng phát triển thị

trường, tức là nâng cao năng suất lao động, tồn tại , phát triển và mang lại

hiệu quả kinh tế ngày càng cao.Liên kết kinh tế là một quá trình vận động phát triển tự nhiên, tuỳ thuộc

trình độ phạm vi của phân cơng lao động và chun mơn hóa sản xuất kinh

doanh, tuỳ thuộc vào quá trình vận động phát triển của các quan hệ kinh tế

giữa các doanh nghiệp, vào lợi ích của các bên tham gia liên kết, vào mơi

trường cạnh tranh. Liên kết kinh tế còn phụ thuộc vào mối quan hệ nội tại

giữa các doanh nghiệp cũng như giữa các bộ phận,các khâu của quá trình tái

sản xuất xã hội, phụ thuộc vào sự "thử thách" của q trình quan hệ, vào trình

độ cơng nghệ quản lý, cũng như năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ quản

lý. Không thể áp dụng về phương diện tổ chức từ bên ngoài, hoặc từ bên trên

bất kỳ một hình thức tổ chức liên kết kinh tế theo ý muốn chủ quan .Như vậy, về bản chất hay thực chất các mối quan hệ liên kết kinh tế đều là

những quan hệ kinh tế. Nhưng những quan hệ kinh tế đó phải phản ánh sự

phối hợp mang tính cộng đồng trách nhiệm của các chủ thể kinh tế liên quan.

Liên kết kinh tế bắt đầu được hình thành trong q trình lưu thơng hàng hố

,trao đổi sản phẩm của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế hàng hố phát triển,

đòi hỏi q trình liên kết ở phạm vi rộng hơn, không chỉ diễn ra trong một

doanh nghiệp, trong một lĩnh vực, trong một ngành mà diễn ra ở tất cả các

lĩnh vực và có sự liên kết giữa các ngành với nhau. Trong nông nghiệp cũng

vậy, muốn tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường đòi hỏi phải có

sự liên kết giữa khoa học và sản xuất .Nguyễn Minh Đức K39.11.086Tiểu luận Kinh tế các ngành sản xuất kinh

doanh

Từ những lý luận trên có thể khẳng định rằng: thực chất quan hệ liên kết

giữa khoa học và sản xuất của hộ gia đình nơng dân là gắn bó khoa học với

sản xuất, gắn nghiên cứu với ứng dụng. Trong điều kiện chuyển nông nghiệp,

nông thơn sang phát triển hàng hố thì việc ứng dụng các tiến bộ khoa học

công nghệ vào sản xuất sẽ tạo khả năng cho các đơn vị sản xuất ra những sản

phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc

tế. Mặt khác, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất sẽ đảm bảo

sử dụng triệt để, tiết kiệm các nguồn lực trong nông nghiệp, nông thôn.1.2. Sự cần thiết phải tăng cường quan hệ liên kết giữa khoa học và sản

xuất của hộ gia đình nơng dân

Liên kết kinh tế trong các ngành sản xuất kinh doanh là một tất yếu khách

quan :

-Do yêu cầu bảo đảm tính thống nhất của quá trình sản xuất xã hội .

Tái sản xuất xã hội mở rộng là một quá trình thống nhất, nhưng do tácđộng của sự phát triển phân công lao động xã hội và lực lượng sản xuất làm

cho quá trình đó bị phân chia làm nhiều khâu độc lập tách rời nhau. Để đảm

bảo tính thống nhất của quá trình tái sản xuất xã hội đòi hỏi phải kết hợp các

khâu. Có nhiều cách để thực hiện sự kết hợp trên, nhưng sự kết hợp thông qua

quan hệ liên kết kinh tế thường mang tính chặt chẽ và đảm bảo hiệu quả kinh

tế cao hơn .

- Do tác động của quy luật cạnh tranh và quy luật tối đa hoá lợi nhuận.

Cạnh tranh để dành ưu thế trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là qui luật vốn

có của các doanh nghiệp trong nền kinh tế phát triển theo cơ chế thị trường.

Liên kết kinh tế là hoạt động có quan hệ mật thiết, gắn bó với cạnh tranh .Các

doanh nghiệp phát triển quan hệ liên kết kinh tế để tăng cường sức mạnh

trong cạnh tranh với các đối thủ. Cạnh tranh thúc đẩy liên kết kinh tế. TrongNguyễn Minh Đức K39.11.087Tiểu luận Kinh tế các ngành sản xuất kinh

doanh

sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp đều mong đạt được tối đa lợi nhuận

trong khả năng vốn có của mình. Hoạt động liên kết kinh tế có thể cho phép

doanh nghiệp bù đắp chỗ yếu. Khai thác điểm mạnh lẫn nhau để thực hiện

những hợp đồng kinh doanh mà tự mình khơng thể thực hiện được, hoặc thực

hiện nhanh chóng và có hiệu quả hơn.

- Do tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

Trong mấy thập kỷ gần đây, cuộc cách mạng khoa học và cơng nghệ có

bước phát triển mới sâu rộng chưa từng có, trực tiếp tác động vào mỗi ngành

kinh tế và đời sống xã hội của các quốc gia trên thế giới. Các doanh nghiệp

phải tăng cường liên kết kinh tế để nắm bắt ứng dụng nhanh các thành tựu

mới của tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm tăng cường khả năng sản xuất

sản phẩm mới đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu kinh tế xã hội.

Thực tiễn phát triển kinh tế nói chung và nơng nghiệp nơng thơn nói riêng

của các nước, đặc biệt là những nước có nền kinh tế hiện đại đều khẳng định

vai trò quan trọng của tiến bộ khoa học công nghệ. Các cuộc cách mạng khoa

học công nghệ đã làm thay đổi vai trò bốn yếu truyền thống của lợi thế cạnh

tranh. Hiện nay, yếu tố trí tuệ (kỹ năng, cơng nghệ) có tính quyết định nhất

còn các yếu tố tài ngun, vốn, sức lao động thì ngày càng giảm vai trò, trở

thành thứ yếu. Kinh nghiệm cho thấy có những nước giầu tài ngun nhưng

khơng phát triển vì khơng có nguồn năng lực, khơng có năng lực nội sinh về

khoa học cơng nghệ. Trái lại, có những nước khơng có tài nguyên nhưng biết

phát huy nguồn nhân lực, vận dụng tốt các thành tựu khoa học công nghệ thế

giới đã phát triển rất nhanh.

Trong điều kiện nước ta, khoa học công nghệ là nội dung then chốt trong

mọi hoạt động của tất cả các ngành, là nhân tố chủ yếu trúc đẩy tăng trưởng

nền kinh tế. Ngày nay khoa học công nghệ dã xâm nhập vào tất cả các lĩnh

vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân. Trong nông nghiệp nông thôn nộiNguyễn Minh Đức K39.11.088Tiểu luận Kinh tế các ngành sản xuất kinh

doanh

dung khoa học công nghệ cũng rất phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, nhiệm

vụ chủ yếu phát triển khoa học công nghệ là nhằm thực hiện cơng nghiệp hố

và hiện đại hố nơng nghiệp nơng thơn.

Khi khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và ngày

càng tiến bộ khơng ngừng, thì sự liên kết giữa khoa học và sản xuất là một

trong những điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế. Cuộc cạnh tranh trên

thương trường hiện nay đặc biệt ở thị trường quốc tế đòi hỏi chỉ có những sản

phẩm có hàm lượng khoa học cao mới tiêu thụ được và mới thu được hiệu

quả. Trong nông nghiệp, muốn sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường thế

giới, đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực của quá trình liên kết giữa khoa học và sản

xuất nhằm nâng cao chất lượng, chủng loại, năng suất cây trồng, mỗi sản

phẩm làm ra đều chứa đựng hàm lượng khoa học ngày càng cao trong đó. Ở

tất cả các cơng đoạn của q trình sản xuất và tiêu thụ đều có sự liên kết giữa

cơ quan khoa học với người sản xuất kinh doanh. Bắt đầu từ khâu tuyển trọn

lai tạo, nhân giống, đến quy trình kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch,

chế biến, vận chuyển, bảo quản, tiêu thụ,... tất cả đều có sự liên kết chặt chẽ

với cơ quan khoa học, các nhà khoa học. Nếu khơng sẽ khơng có bất kỳ một

kg sản phẩm nào tiêu thụ được trên thị trường thế giới.

Mặt khác, do năng suất lao động trong nông nghiệp phụ thuộc rất lớn vào

việc áp dụng những kỹ thuật mới, tiên tiến nhưng vì nhiều lý do như thiếu

vốn, thiếu tri thức ... Mà kinh tế hộ rất hạn chế trong việc tiếp nhận kỹ thuật

mới. Điều này có nghĩa là , sự phát triển của kinh tế hộ đến một chừng mực

nào đó thì tự nó sẽ có nhu cầu hợp tác, xuất phát từ đòi hỏi tất yếu của việc

phát triển lực lượng sản xuất. Với vai trò là đơn vị kinh tế cơ sở tiếp nhận

khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, nâng cao sản xuất và hiệu quả kinh tế,

điều đó buộc các hộ gia đình tìm mọi biện pháp để tăng năng suất lao động và

cạnh tranh thắng lợi. Để đạt được điều này, một mặt các chủ hộ phải sử dụng

hiệu quả những kinh nghiệm sản xuất lâu đời, cha truyền con nối, mặt khácNguyễn Minh Đức K39.11.089Tiểu luận Kinh tế các ngành sản xuất kinh

doanh

phải áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất

kinh doanh. Ở đây động cơ lợi nhuận và lợi ích kinh tế là động lực thúc đẩy

hộ gia đình áp dụng tiến bộ khoa học cơng nghệ vào sản xuất. Nó là một q

trình tự giác gắn với lợi ích thiết thực từng hộ gia đình, khác với việc áp dụng

kỹ thuật, công nghệ trong chế độ kinh tế của hợp tác xã trước đây. Thông qua

việc áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh ở

từng hộ cũng đồng thời diễn ra quá trình sàng lọc và cải tiến kỹ thuật làm cho

nó thực sự thích ứng và mang lại hiệu quả cao .Như vậy, kinh tế hộ gia đình

vừa là nơi lưu giữ những kinh nghiệm truyền thống, vừa là nơi tiếp nhận, phát

triển hồn thiện thêm những cơng nghệ mới _ là điều kiện vững chắc đảm bảo

cho việc nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của hộ gia đình

nơng dân .

Cần phải tăng cường quan hệ liên kết giữa khoa học và sản xuất bởi vì có

liên kết chặt chẽ mới nâng cao khả năng cạnh tranh nông sản, làm cho kết quả

nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn. Nhà khoa học cần liên kết với nông

dân trong việc xác định các nghiên cứu ưu tiên , chuyển giao các kỹ thuật tiên

tiến vào sản xuất. Các nhà khoa học sẽ hỗ trợ nông dân nâng cao năng suất và

chất lượng sản phẩm. Ngược lại, họ sẽ có thị trường để bán các sản phẩm

khoa học, công nghệ của họ và áp dụng các cơng trình nghiên cứu ấy vào sản

xuất. Các hộ gia đình nơng dân cần nhà khoa học cung cấp giống, kỹ thuật

quy trình sản xuất bảo quản chế biến đảm bảo sản xuất ra được nơng sản có

chất lượng, có sức cạch tranh trên thị trường. Như vậy, Nhà nông là người

làm ra sản phẩm, song để nâng cao chất lượng, số lượng, chủng loại các sản

phẩm phải dựa vào các nhà khoa học .Nhà khoa học cung cấp giống, kỹ thuật, quy trình sản xuất, bảo quản, chế

biến đảm bảo cho nhà nông sản xuất ra được nơng sản có chất lượng các nhà

khoa học có vai trò rất lớn trong việc giúp nơng dân kỹ thuật tiên tiến để nângNguyễn Minh Đức K39.11.0810Tiểu luận Kinh tế các ngành sản xuất kinh

doanh

cao năng suất chất lượng nông sản, tăng giá bán và tăng sức cạnh tranh của

nông sản hàng hố, giảm chi phí sản xuất. Mặt khác do xuất phát từ thực tiễn

ở nước ta hiện nay, q trình nghiên cứu và ứng dụng khơng gắn kết với nhau,

có khi còn có khoảng cách rất lớn, nhiều kết quả nghiên cứu đã không ứng

dụng được trong thực tiễn hoặc được ứng dụng nhưng không mang lại kết quả

cao. Do đó đòi hỏi phải tăng cường quan hệ liên kết.Nguyễn Minh Đức K39.11.0811Tiểu luận Kinh tế các ngành sản xuất kinh

doanh

CHƯƠNG II

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN LIÊN KẾT GIỮA KHOA HỌC VÀ SẢN

XUẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH NƠNG DÂN

2.1 Chủ trương ,quan điểm định hướng

Nghị quết hội nghị Trung ương II (khoá VIII) khẳng định :"cùng với giáo

dục đào tạo, khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu là động lực phát triển

kinh tế -xã hội" là "nội dung then chốt trong mọi hoạt động của tất cả các

ngành, các cấp, là nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, củng cố quốc

phòng - an ninh ".

Trong thời đại ngày nay, muốn phát triển khoa học công nghệ phải biết

phát huy năng lực nội sinh kết hợp tiếp thu thành tựu khoa học thế giới. Tuy

nhiên, đối với nước ta là nước đi sau về phát triển kinh tế thì một mặt phải

nhanh chóng phát triển năng lực nội sinh, mặt khác phải tranh thủ những

thành tựu mới nhất của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại .

Phát triển khoa học công nghệ phải phục vụ cho sự nghiệp cơng nghiệp

hố, hiện đại hố nông nghiệp nông thôn, phải thay đổi phong tục tập quán lạc

hậu, phải nhanh chóng ứng dụng những thành tựu mới nhất về khoa học công

nghệ, làm dịch chuyển cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản

xuất hàng hố có hiệu quả.

Trong điều kiện nơng nghiệp , nông thôn nước ta hiện nay phương hướng

phát triển khoa học công nghệ cần kết hợp bước đi tuần tự với đi thẳng vào

hiện đại (sử dụng công nghệ tiên tiến). Kết hợp giữa việc áp dụng những

thành tựu của cách mạnh khoa học công nghệ thế giới với kinh nghiệm sản

xuất của nông dân. Tăng cường đầu tư xây dựng các cơ sở nghiên cứu thử

nghiệm và sản xuất giống mới .Nguyễn Minh Đức K39.11.0812Tiểu luận Kinh tế các ngành sản xuất kinh

doanh

Bên cạnh đó cần xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa các nhà doanh

nghiệp, nông dân, khoa học, nhà nước. Đây là mối quan hệ tạo nên sức mạnh

của sản xuất nơng nghiệp hàng hố: có đủ vốn để sản xuất, có cơng nghệ cao,

có chất lượng sản phẩm tốt giá thành hạ và có cơ chế pháp lý bảo đảm. Mối

quan hệ này phải nâng lên bằng các hợp đồng kinh tế và mọi hành vi vi phạm

phải được sử lý bằng pháp luật .

Để thực hiện tốt hơn nữa và phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của khoa học

cơng nghệ thì cần phải chú ý tập trung vào các vấn đề sau:

Khai thác triệt để các nguồn của đổi mới công nghệ nông nghiệp có liên

quan, tất cả các khâu của q trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đến mọi

loại cây trồng vật nuôi, mọi ngành nghề ở nông thôn. Viện nghiên cứu ứng

dụng tiến bộ kỹ thuật phải đặc biệt chú trọng đến sản phẩm nhiệt đới ngoài

lúa gạo như là chè, cà phê, cao su... Đặc biệt là khâu chế biến, bảo quản sau

thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên

thị trường quốc tế.

Đồng thời, cần tập trung phát triển công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông

nghiệp như chọn tạo giống và công nghệ sản xuất giống cây trồng vật nuôi.

Giống là tư liệu sản xuất có hàm lượng chất xám cao nhất trong nông nghiệp,

do vậy quan tâm tuyển chọn giống từ nguồn gốc bản địa, tiếp tục nghiên cứu

chọn tạo ra các giống cây trồng có nhiều đặc tính di truyền tốt cũng như nhập

nội giống cây trồng vật nuôi quý của thế giới. Việc lai tạo, chọn lọc giống cây

trồng theo ba hướng: giống năng suất cao chất lượng tốt, giống chống chịu

sâu bệnh, giống cho các vùng khó khăn. Nghiên cứu kỹ thuật chăn ni tiên

tiến nhất là kỹ thuật về sinh sản, các công nghệ chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế

cao. Để hạn chế tổn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị nông sản, tăng khả

năng cạnh tranh cần phải có cơng nghệ bảo quản rau quả tươi, tăng tỉ lệ nông

sản được chế biến...Nguyễn Minh Đức K39.11.0813Tiểu luận Kinh tế các ngành sản xuất kinh

doanh

2.2 Đánh giá kết quả quá trình thực hiện liên kết giữa khoa học và sản

xuất

2.2.1.Hình thức liên kết và cách thức thực hiện

Các nhà khoa học và các tổ chức có vai trò rất lớn trong việc giúp nông dân

kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, tăng giá bán

và tăng sức cạnh tranh của nơng sản hàng hố, giảm chi phí sản xuất .

Hình thức liên kết :

Có nhiều hình thức tham gia liên kết của lực lượng khoa học với nông

dân :

Bộ khoa học trực thuộc doanh nghiệp hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân

sản xuất theo hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp (những doanh nghiệp như:

tổng công ty bơng Việt Nam, cơng ty mía đường Lam Sơn, nông trường Sông

Hậu...).

Các đơn vị khoa học tại địa phương (sở nông nghiệp, trung tâm khuyến

nông, chi cục bảo vệ thực vật ,chi cục thú Y ) và các cơ quan khoa học Trung

ương (các viện,trường,trung tâm khuyến nông của bộ...) chuyển giao kỹ thuật

tiên tiến cho nông dân .

Các cơ quan khoa học kết hợp ký kết hợp đồng tay ba với doanh nghiệp và

nông dân, chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân sản xuất theo

hợp đồng...

Các hộ nơng dân có thể hợp tác với các trung tâm viện nghiên cứu, các

công ty dịch vụ, chế biến kinh doanh nơng sản. Hình thức hợp tác này có thể

thực hiện thơng qua các hợp đồng kinh tế hoặc dưới dạng công ty cổ phần...

Các cách thức thực hiện :

Để sử dụng có hiệu quả giống cây, con và các vật tư kỹ thuật nơng nghiệp,

khoa học có ý nghĩa hết sức quan trọng. Liên kết giữa khoa học và sản xuấtNguyễn Minh Đức K39.11.0814Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ LIÊN KẾT GIỮA KHOA HỌC VÀ SẢN XUẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH NÔNG DÂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×