Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích biến động VA ngành CN (1995 - 2002) theo khu vùc kinh tế do tác động của 3 nhân tố NSLĐ, Số lượng LĐ và Kết cấu lao động

Phân tích biến động VA ngành CN (1995 - 2002) theo khu vùc kinh tế do tác động của 3 nhân tố NSLĐ, Số lượng LĐ và Kết cấu lao động

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1. Năm 1998 so với năm 1995:546075460792615,19=x37691

1,4488 =92615,19

0,5896

x39529,96

x39529,96

2,3429x37691

1,0488Biến động tương đối:

∆I vA =1,4488-1 = 0,4488hay 44,88%∆I vA(w) = 0,5896-1 = -0,4101 hay -41,01%

∆I vA(d) = 2,3429-1 = 1,3429

∆I vA() = 1,0488-1 = 0,0488hay 134,29%

hay 4,88%Biến động tuyệt đối

∆VA= 54607-37691=16916∆VA (W) = 54607-92615,19tỷ đồng=-38008,19 tỷ đồng∆VA (d) = 92615,19-39529,96 =53085,23 tỷ đồng

∆VA (ΣT) = 39529,96-37691

∆VA=∆VA (W)=1838,96

+∆VA (d)tỷ đồng

+∆VA (T)16916 tỷđ =-38008,19 tỷ đ+ 53085,23 tỷ đ + 1838,96 tỷ đ

Nhận xét:

VA của ngành CN năm 1998 so với năm 1995 tăng 44,88% tức là tăng

16916 tỷ đồng là do tác động của 3 nhân tố:

-Do bản thân năng suất lao động của các khu vực giảm 41,01%

làm cho VA giảm 38088,19 tỷ đồng-Do kết cấu lao động tăng 134,29% làm cho VA tăng thêm

53085,23 tỷ đồng.-Do số lượng lao động tăng 4,88% làm cho VA tăng thêm

1838,96 tỷ đồng.1.2. Năm 2000 so với năm 1998.7086670866

=69582,95x

69582,95 65899,29

1,0184 x 1,055954607

1,2977=65899,29

x

x54607

1,2068Bíên động tương đối:

∆I VA=1,2977-1 = 0,2977hay 29,77%∆I VA(W) =1,0184-1 = 0,0184hay 1,84%∆I VA(d) =1,0559-1 = 0,0559hay 5,59%∆I VA(ψT) =1,2068-1 = 0,2068hay 20,68%Biến động tuyệt đối:

∆VA=70866-54607=16259∆VA (W) =70866-69582,95tỷđồng=1283,05 tỷ đồng∆VA (d) =69582,95-65899,29 =3683,66

∆VA (ψT) =65899,29-54607

∆VA=∆VA (W)tỷ đồng=11292,29 tỷ đồng+ ∆VA (d)+ ∆VA (ψT)16259tỷ đ = 1283,05 tỷ đ+ 3683,66 tỷ đ + 11292,29tỷ đ

Nhận xét:

VA của ngành CN năm 2000 so với năm 1998 tăng 29,77% tức là

tăng 16259 tỷ do tác động của 3 nhân tố:

- Do bản thân năng suất lao động theo các khu vực tăng 1,84%

làm cho VA tăng 1283,05 tỷ

- Do kết cấu lao động tăng 5,59% làm cho VA tăng 3683,66 tỷ- Do số lượng lao động tăng 20,68% làm cho VA tăng 11292,29

tỷ.1.3. Năm 2002 so với năm 20008190681906

=9550,8288496,81x708669550,821,1558 =0,8576x

88496,81x708661,1079x1,2488Biến động tương đối:

∆I VA=1,1558-1=0,1558hay 15,58%∆I VA(W)=0,8576-1=-0,1424hay -14,24%∆I VA(d)=1,1079-1=-0,1079hay -10,79%∆I VA(ΣT)=1,2488-1=0,2488hay 24,88%Biến động tuyệt đối:

∆VA=81906-70866=11040tỷ đồng∆VA (W)=18906-95508,82=-13602,82tỷ đồng∆VA (d)=95508,82-88496,81=7012,01tỷ đồng∆VA (ΣT)=88496,81-70866=17630,81tỷ đồng∆VA= ∆VA (W)∆VA (d)++∆VA (ΣT)11040 tỷ đ = -13602,82 tỷ đ + 7012,01 tỷ đ + 17630,81 tỷ đ

Nhận xét:

VA của ngành CN năm 2002 so với năm 2000 tăng 15,58% tức là

tăng 11040 tỷ là do tác động của 3 nhân tố:-Do bản thân năng suất lao động của các khu vực kinh tế giảm

14,24% làm cho VA giảm 13602,82 tỷ-Do kết cấu lao động tăng 10,79% làm cho VA tăng 7012,07 tỷ-Do số lượng lao động tăng 10,79% làm cho VA tăng

17630,81tỷ2. Phân tích biến động VA theo vùng kinh tế (1995 - 2002)

Bảng 18: Giá trị giá tăng, số lao động, năng suất lao động ngành CN theo phân vùng kinh tế (1995 - 2002)

NămNăm 1995Giá trị

gia

tăng

Phân vùng KT

(tỷ

đồng)

1. Đồng bằng

sông Hồng

2. Đông Bắc và

Trung du Bắc bộ

3. Tây Bắc

4. Khu Bốn cũ

5. Duyên hải

miền Trung

6. Tây Nguyên

7. Đông Nam bộ

8. Đồng bằng

sông Cửu Long

9. Khơng phân

vùng

Tồn ngành CNSố

người

lao

động

(người

)64088388992440289977114200191301255571191817782442049187190726049264104330452218433346379612633201998

Năng

suất

lao

động

(Tỷ

đ

/người

0,00763

9

0,00841

4

0,00571

0

0,00509

2

0,01078

5

0,00854

0

0,03152

8

0,01241

9

0,03291

7

0,01441Giá trị

gia

tăng

(tỷ

đồng)Số

người

lao

động

(người

)9450792080351926648717323472165824675027492108045365242127784746934529835585034414729154607274208Năm 2000

Năng

suất

lao

động

(Tỷ

đ

/người

0,01193

1

0,01320

6

0,00735

4

0,00671

8

0,01304

2

0,01023

4

0,03719

7

0,01488

7

0,07476

6

0,01991Giá trị

gia

tăng

(tỷ

đồng)Số

người

lao

động

(người

)12235912984526128714718626172244226621636272484146617245536135105279

9628785315140325602970866330736Năm 2002

Năng

suất

lao

động

(Tỷ

đ

/người

0,01340

1

0,01832

1

0,00711

2

0,00917

1

0,01460

2

0,00912

1

0,03432

3

0,00736

9

0,07197

0

0,02142Giá trị

gia

tăng

(tỷ

đồng)Số

người

lao

động

(người

)Năng

suất lao

động

(Tỷ đ

/người16186419512

30,001254

367153321070,020218306323170,09947732483167730,01025548262979100,016199733798250,09918944119736448

90,03233478884497850,0175375085618250,082250891064130150,0215751695774Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích biến động VA ngành CN (1995 - 2002) theo khu vùc kinh tế do tác động của 3 nhân tố NSLĐ, Số lượng LĐ và Kết cấu lao động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×