Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích biến động GO ngành CN (1995-2002) do tác động của ba nhân tố Hiệu suất sử dụng vốn cố định, Mức trang thiết bị-vốn sản xuất cho lao động và Tổng số lao động

Phân tích biến động GO ngành CN (1995-2002) do tác động của ba nhân tố Hiệu suất sử dụng vốn cố định, Mức trang thiết bị-vốn sản xuất cho lao động và Tổng số lao động

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 16. Hiệu suất sử dụng vốn, mức trang bị vốn sản xuất

bình quân, tổng số lao động ngành CN (1995 - 2002)

GO



H (Tỷđ/tỷđ)



TR(Tỷđ/ng)



ΣT (người)



1995



103374



0,811636



0,048369



2633201



1998



150684



0,594122



0,092493



2742089



2000



198326



0,547299



0,109565



3307367



2002



260203



0,520779



0,120974



4130154



Chỉ tiêu



2.1. Năm 1998 so vơi năm 1995

150684



150684

=



205850,4



107648,99



x



103374



205850,4



1,4577 =



0,7320



x

107648,99



x



1,9122



103374

x



1,0414



Biến động tương đối:

∆I GO



= 1,4577 - 1 = 0,4577 hay 45,77%



∆I GO( H )



= 0,7320 - 1 = -0,260 hay - 26,8%



∆I GO(



= 1,9122 - 1 = 0,9122 hay 91,22%



TR)



∆I GO(ΣT)



= 1,0414 - 1 = 0,0416 hay 4,16%



Biến động tuyệt đối:

∆I GO



= 150684 – 103374



= 47310



tỷ đồng



∆I GO(H)



= 150684 - 205840,4



= - 55166,4



tỷ đồng



∆I GO



= 205850,4 - 107648,99 = 91,22%



tỷ đồng



= 107648,99 - 103374



tỷ đồng



∆I GO

∆GO



(TR)

(ΣT)



=



∆GO (H)



+



= 106615,25



∆GO (TR)



+



∆GO (ΣT)



47310 tỷ đ = -55166,4 tỷ đ + 98201,41 tỷ đ + 1066615,25 tỷ đ



 Nhận xét

GO năm 1998 so với năm 1995 của ngành CN tăng 45 ,77% tức là

tăng thêm 47310 tỷ đồng là do tác động của 3 nhân tố:

-



Do hiệu suất sử dụng vốn giảm 26,8% làm cho GO giảm

55166,4 tỷ đồng.



-



Do số lượng lao động tăng 4,16% làm cho GO tăng thêm

106615,25 tỷ đồng.



-



Do mức trang thiết bị vốn sản xuất bình quân một lao động

tăng 91,22% làm cho GO tăng 98201 tỷ đồng.



2.2. Năm 2000 so với năm 1998

198326



198326

=



150684

1,3162 =



215292,98

x



215292,98

0,9212

x



181746,85

x



181746,85

1,1846



Biến động tương đối:

∆I GO = 1,3162 - 1 = 0,3162



x



150684

1,2061



hay 31,62%



∆I GO(H) = 0,9212 -1 = - 0,0788



hay - 7,88%



∆I GO(TR) = 1,1864 - 1 = 0,1864



hay 18,46%



∆I GO(∑T) = 1,2061 - 1 = 0,2061



hay 20,61%



Biến động tuyệt đối:

∆GO



= 198326 - 150684



∆GO (H) = 198326 - 215292,98



= 47642



tỷ đồng



= - 16966,98 tỷ đồng



∆GO (TR) = 215292,98 - 181746,85 = 33546,13 tỷ đồng

∆GO (∑T) = 181746,85 - 150684



= 31062,85



tỷ đồng



∆GO



=



∆GO (H)



+



∆GO (TR)



+ ∆GO (∑T)



47642 tỷ đ = - 16966,98tỷ đ + 33546,13tỷ đ + 31062,85tỷ đ



 Nhận xét:

GO của ngành CN năm 2000 so với năm 1998 tăng 31,62%

tức là tăng thêm 47642 tỷ đồng là do tác động của 3 nhân tố:

-



Do hiệu suất sử dụng vốn giảm 7,88% làm cho GO giảm đi

16966,98 tỷ đồng



-



Do mức trang thiết bị vốn sản xuất bình quân 1 lao động

tăng 18,46% làm cho GO tăng thêm 33546,13 tỷ đồng



-



Do số lượng lao động tăng 20,61% làm cho GO tăng

31062,85 tỷ đồng.



2.3. Năm 2002 so với năm 2000

260203

198326

1,3119



260203



273453,16



=



x



=



273453,16 247663,92

0,9515

x

1,1041



247663,92

x

x



198326

1,2488



Biến động tương đối:

∆I GO



= 1,3119 – 1 = 0,3119



∆I GO(H)



= 0,9515 - 1 = - 0,0485 hay - 4,85%



hay 31,19%



∆I GO(TR) = 1,1041 - 1 = 0,1041



hay 10,41%



∆I GO(C∑T) = 1,2488 - 1 = 0,2488



hay 24,88%



Biến động tuyệt đối:

∆GO



= 260203 - 198326



∆GO (H) = 260203 - 273453,16



= 61877



tỷ đồng



= - 13250,16 tỷ đồng



∆GO (TR) = 273453,16 - 247663,92 = 25789,24



tỷ đồng



∆GO (∑T) = 247663,92 - 198326

∆GO



=



∆GO (H)



+



= 49337,92

∆GO (TR)



tỷ đồng



+ ∆GO (∑T)



61877 tỷ đ = - 13250,16 tỷđ + 25789,24 tỷđ + 49337,92 tỷđ

Nhận xét

GO ngành CN năm 2002 so với năm 2000 tămg 31,19% tức là

tăng 61877 tỷ đồng là do tác động của 3 nhân tố:

-



Do hiệu suất sử dụng vốn giảm 4,85% làm cho GO giảm đi

13250,16 tỷ đồng



-



Do mức trang thiết bị vốn sản xuất bình quân một lao động

tăng 10,41% làm cho GO tăng 25789,24 tỷ đồng.



-



Do số lượng lao động tăng 24,88% làm cho GO tăng thêm

49337,92 tỷ đồng.



Kết luận

Sự phát triển của GO ngành CN trong thời kỳ 1995-2002 là

do ảnh hưởng chủ yếu tác động của 2 nhân tố mức trang bị vốn sản

xuất bình quân một lao động và tổng số lao động, còn nhân tố hiệu

suất sử dụng vốn hầu như đều giảm. Điều này cũng có nghĩa, phát

triển của GO do các nhân tố chiều rộng đem lại  phù hợp với

phân tích khi sử dụng mơ hình trên.

III. Phân tích biến động VA ngành CN (1995-2002) do ảnh

hưởng của các nhân tố

- Tổng số lao động ΣT

- Năng xuất lao động bình quân

- Kết cấu lao động d



Hệ thống chỉ số:



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích biến động GO ngành CN (1995-2002) do tác động của ba nhân tố Hiệu suất sử dụng vốn cố định, Mức trang thiết bị-vốn sản xuất cho lao động và Tổng số lao động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×