Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Phân tích biến động GO trong ngành CN (1995-2002) do tác động của 3 nhân tố Tổng số lao động, Năng suất lao động bình quân và Kết cấu lao động theo khu vực kinh tế

1 Phân tích biến động GO trong ngành CN (1995-2002) do tác động của 3 nhân tố Tổng số lao động, Năng suất lao động bình quân và Kết cấu lao động theo khu vực kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1.1. Năm 1998 so với năm 1995Kết quả tính tốn mơ hình:

150684

150684

=

103374

139044,06139044,06

X1,4577 = 1,0857 .

Biến động tương

∆I GO

∆I GO(w)

∆I GO(d)

∆I GO(Σt)

Biến động tuyệt

∆ GO

∆I GO(w)

∆I GO(d)

∆I GO(Σt)đối:

= 1,4577

= 1,0837

= 1,2916

= 1,0414

1

1

1

1=

=

=

=107648,93

X107648,931033741,2916 .1,04140,4577

0,0837

0,2916

0,0414đối:

= 150684 – 103374

= 150684 - 139044,06

= 139044,06 – 107648,93

= 107648 – 103374hay

hay

hay

hay45,77%

8,37%

29,16%

4,14%=

=

=

=47310

tỷ đồng

11639,94 tỷ đồng

31395,13 tỷ đồng

4274

tỷ đồng Nhận xét:

Giá trị sản xuất ngành CN theo khu vực kinh tế của năm 1998 so

với năm 1995 tăng 45,77% tức là tăng thêm 47310 tỷ đồng là do

ảnh hưởng của 3 nhân tố:

-Do NSLĐ của các khu vực kinh tế tăng 8,37% làm cho GO

tăng thêm 11639,94 tỷ đồng

Do lượng lao động của các khu vực kinh tế tăng 4,14% làm

cho GO tăng thêm 4274,0 tỷ đồng

Do kết cấu lao động tăng 29,16 % làm cho GO tăng thêm

31395,13 tỷ đồng1.1.2. Năm 2000 so với năm 1998Kết quả tính tốn theo mơ hình:198326198326

=150684190289,93

X190289,931,3162 = 1,0422181746,43

X181746,43

.1,0470150684

.1,2061Biến động tương đối:

∆I GO

= 1,3162 – 1 = 0,3162 hay 31,62%

∆I GO(w)

= 1,0422 – 1 = 0,0422 hay 4,22%

∆I GO(d)

= 1,0470 – 1 = 0,0470 hay 4,70%

∆I GO(ΣT)

= 1,2061 – 1 = 0,2061 hay 20,61%

Biến động tuyệt đối:

∆ GO

= 198326 – 150684

= 47642

tỷ đồng

∆I GO(w)

= 198326 – 190289,93

= 8036,07 tỷ đồng

∆I GO(d)

= 181746,43 – 150684

= 31062,43 tỷ đồng

∆I GO(Σt)

= 190289,93 – 181746,43

= 8543,5

tỷ đồng

∆I GO

=

∆I GO (w) +

∆ GO(ΣT)

+

∆ GO(d)

47642 tỷ đ

= 8036,07 tỷ đ +31062,43 tỷ đ + 7543,5 tỷ đ Nhận xét:

-Giá trị sản xuất ngành CN theo khu vực kinh tế năm 2000 so

với năm 1998 tăng 31,62% tức là tăng thêm 47642 tỷ đồng

là do tác động của ba nhân tố:

Do năng suất lao động các khu vực CN tăng 4,22% làm cho

GO tăng thêm 8036,07 tỷ đồng

Do lượng lao động theo các khu vực CN tăng 20,61% làm

cho GO tăng 31062,43 tỷ đồng

Do kết cấu lao động tăng 4,7% làm cho GO tăng 8543,5 tỷ

đồng.1.1.3. Năm 2002 so với năm 2000Kết quả tính tốn theo mơ hình:

260203

260203

=

198326

269250,25269250,25

X247664,68

X247664,681983261,3119= 0,9664 xBiến động tương đối:

∆I GO

= 1,3119 – 11,0872x1,2488= 0,3119 hay 31,19%∆I GO(w)= 0,9664- 1= - 0,0336 hay -3,36%∆I GO(d)= 1,0872 – 1= 0,0872 hay 8,72%∆I GO(Σt)= 1,2488 – 1= 0,2488 hay 24,88%Biến động tuyệt đối:

∆ GO

= 260203 – 198326= 61877tỷ đồng∆I GO(w)= 260203 – 269250,25= -9047,25 tỷ đồng∆I GO(d)= 269250,25 – 247664,68= 21585,57 tỷ đồng∆I GO(Σt)= 247664,68 – 198326= 19338,68 tỷ đồng∆I GO=∆I GO (w)+∆ GO(ΣT)+∆ GO(d)61877tỷ đ = -9047,25 tỷ đ + 21585,57 tỷ đ + 49338,68 tỷ đ Nhận xét:

Giá trị sản xuất ngành CN theo khu vực kinh tế năm 2002 so với

năm 2000 tăng 31,19% tức là tăng thêm 61877 tỷ đ ồng do tác động

của ba nhân tố.

-Do năng suất lao động theo khu vực kinh tế giảm 3,36% làm

cho GO của ngành CN theo vùng kinh tế năm 2002 so với

năm 2000 giảm 9047,25 tỷ đồng.-Do số lượng lao động theo khu vực kinh tế tăng 24,88% làm

cho GO của ngành CN theo vùng kinh tế năm 2002 so với

năm 2000 tăng 49338,68 tỷ đồng.-Do kết cấu lao động tăng 8,72% làm cho GO tăng thêm

21585,57 tỷ đồng.1.2. Phân tích biến động GO trong ngành CN (1995-2002) do tác

động của 3 nhân tố Tổng số lao động, Năng suất lao động

bình quân và Kết cấu lao động theo phân vùng kinh tếBảng 15: Giá trị sản xuất, số lượng LĐ, NSLĐ ngành CN năm 1995,1998, 2000, 2002

Năm

Khu vực

kinh tế

1. Đồng Bằng

sông hồng

2. Đông Bắc

và trung du BB

3. Tây Bắc

4. Khu Bố n Cũ

5. Duyên hải

Miền Trung

6. Tây Nguyên

7. Đông Nam

Bộ

8. Đồng Bằng

sông cửu long

9. Không phân

vùngNăm 1995

GO

(tỷ đ)Năm 1998T

W

GO

(người) (tỷ đ/ng) (tỷ đồng)Năm 2000Năm 2002T

W

(người) (tỷ đ/ng)GO

(tỷ đ)T

W

(người) (tỷ đ/ng)GO

(tỷ đ)T

W

(người) (tỷ đ/ng)17457838899 0,20280926369792080 0,033291315889129840,038542556541195123 0,04665607149289977 0,02465410569266487 0,039660158312871470,055132143273321070,04314032020019 0,01598549428472 0,021046541261720,020671625323170,0193403662255571 0,0143294794246750 0,01942911581662160,02688899143167730,0312975478177824 0,0308068091210804 0,038382108342484140,043613135622979100,045524118049187 0,023990153552421 0,0292821916724550,0264442218798250,02778650846604926 0,08405375050746934 0,1004779851410527990,09357312676813644890,09290511958330452 0,03618715508355850 0,043580184808531510,021661241804497850,053759532466346 0,08024687447291 0,1749599864560290,17605212964618250,02968910. Toàn ngành

CN103374 2633201 0,0392581506842742089 0,05495219832633073670,05996526020341301540,0630011.2.1. Năm 1998 so với năm 1995Kết quả tính tốn theo mơ hình:

150684

150684

=

X

103374

258327,51

1,4577 =0,5833Biến động tương

∆I GO

∆I GO(w)

∆I GO(d)

∆I GO(ΣT)

Biến động tuyệt

∆GO

∆GO (w)

∆GO(d)

∆GO (ΣT)

ΣGO

47310 tỷ đđối

= 1,4577

= 0,5833

= 2,3997

= 1,0414258327,51

X258327,51

2,3997X-1

1

1

1=

=

=

=107648,930,4577

-0,4167

1,3997

0,0414hay

hay

hay

hay258327,51

X1,041445,77%

-41,67%

139,97%

4,14%đối

= 150684 - 103374

= 47310

tỷ đồng

= 150684 - 258327,51

= -107643,51 tỷ đồng

= 258327,51 - 107648,63

= 150678,88 tỷ đồng

= 107648,63 - 103374

= 4274,63

tỷ đồng

=

ΣGO (w) +

ΣGO (d) + ΣGO (ΣT)

= -107643,51 tỷ đ + 150678,88 tỷ đ + 4274,63 tỷ đ Nhận xét

Giá trị sản xuất ngành CN theo vùng kinh tế năm 1998 so với năm 1995

tăng 45,77% tức là tăng thêm 47310 tỷ đồng là do tác động của 3 nhân tố:

-Do năng suất lao động các vùng kinh tế giảm 41,67% làm cho GO

giảm đi 107643,57 Tỷ đồng-Do kết cấu lao động tăng 139,97% làm cho GO tăng

150678,88 tỷ đồng-Do số lượng lao động tăng 4,14% làm cho GO tăng 4274,63

tỷ đồng.1.2.2. Năm 2000 so với năm 1998:Kết quả tính theo mơ hình:

198326198326211926,96=

150684

1,3162 =x

211926,96

0,9358181746,43

x181746,43

x1,1661150684

x1,2061Biến động tương đối:

∆I GO= 1,3162 – 1= 0,3162∆I GO(w)= 0,9358 – 1= - 0,0642 hay - 6,42 %∆I GO(d)= 1,1661 – 1= 0,1661hay 16,61%∆I GO(∑T)= 1,2061 – 1= 0,2061hay 20,61%hay 31,62 %Biến động tuyệt đối:

∆GO= 198326 – 150684= 47642∆GO (w)= 198326 – 211926,96= - 13600,96 tỷ đồng∆GO (d)= 211926,96 – 181746,73= 30180,23 tỷ đồng∆GO (∑T)= 181746,73 – 150684= 31062,73 tỷ đồng∆GO=∆GO (w) +∆GO (d) +tỷ đồng∆GO (∑T)47642 tỷ đ = - 13600,96 tỷ đ + 30180,23 tỷ đ + 31062,73 tỷ đ->Nhận xét:

GO của ngành CN năm 2000 so với năm 1998 tăng 47642 tỷ

đồng là do tác động của 3 nhân tố:

-Do NSLĐ của các vùng kinh tế giảm 6,42% làm cho GO giảm đi

13600,96 tỷ đồng.-Do kết cấu lao động tăng 16,61% làm cho GO tăng thêm 31080,23

tỷ đồng.-Do số lượng lao động tăng 20,61% làm cho GO tăng thêm

31062,73 tỷ đồng.1.2.3. Năm 2002 so với năm 2000260203260203236967,749=

198326

1,3119 =

Biến động tương

∆I GO

∆I GO(w)

∆I GO(d)

∆I GO(ΣT)x

236967,749

1,0981

đối

= 1,3119

= 1,0981

= 0,9568

= 1,2488x

247664,68x

-1=

-1=

-1=

-1=247664,680,9568198326

x 1,24880,3119 hay 31,19%

0,0981 hay 9,81%

-0,0432 hay - 4,32%

0,2488 hay 24,88%Biến động tuyệt đối

∆GO

= 260203 - 198326

= 61877

tỷ đồng

∆GO (w)

= 260203 - 236967,749

= 23235,251 tỷ đồng

∆GO (d)

= 236967,749 - 247664,68 = -10696,931 tỷ đồng

∆GO (ΣT)

= 247664,68 - 198326

= 49338,68 tỷ đồng

∆GO

= ∆GO (w)

+ ∆GO (d)

+

∆GO (ΣT)

61877 tỷ đ = 23235,25 tỷ đ + (-10696,931)tỷ đ + 49338,68 tỷ đ Nhận xét:

GO của ngành CN năm 2002 so với năm 2000 tăng 31,19% tức là

tăng 61877 tỷ đồng là do tác động của 3 nhân tố:

Do bản thân NSLĐ theo các phân vùng kinh tế tăng 9,81%

làm cho GO tăng thêm 23235,251 tỷ đồng

Do kết cấu lao động giảm 4,32% làm GO giảm 10696,931 tỷ

đồng

Do số lượng lao động tăng 24,88% làm cho GO tăng thêm

49338,68 tỷ đồng.

 Kết luận:

Xem xét biến động của GO qua các giai đoạn (1995 - 2002)

tác động bởi 3 nhân tố:+ Năng suất lao động

+Tổng số lao động

+ Kết cấu lao động

Nhìn chung sự tăng trưởng của GO mới chỉ theo chiều rộng

bởi phần lớn sự tăng trưởng này chủ yếu dựa vào sự gia tăng đó

lượng lao động cũng thay đổi trong kết cấu lao động. Sự phát triển

GO này chủ yếu phụ thuộc vào các nhân tố chiều rộng. Sự phát

triển của năng suất lao động hầu như là khơng có; có những thời kỳ,

NSLĐ còn bị giảm đi. Một ngành kinh tế muốn phát triển mạnh

phải dựa vào sự đóng góp của các nhân tố chiều sâu. Điều này cũng

khẳng định lại một lần nữa, sự phát triển ngành CN của Việt Nam

còn mang yếu tố phát triển về số lượng, chưa đi sâu vào chất lượng.

2. Phân tích biến động GO ngành CN (1995-2002) do tác động của ba

nhân tố Hiệu suất sử dụng vốn cố định, Mức trang thiết bị-vốn

sản xuất cho lao động và Tổng số lao động+ Hiệu suất sử dụng vốn cố định: H

+ Mức trang bị với sản xuất cho lao động: TR

+ Tổng số lao động: ΣT

Mơ hình

H 1 TR 1 ΣT 1

H 1 TR 1 ΣT 1 H 0 TR 1 ΣT 1

Ipq =

=

x

H 0 TR 0 ΣT 0

Trong đó:H 0 TR 1 ΣT 1TR 1 =ΣT 1V

;TR 0 =ΣT 0xH 0 TR 0 ΣT 1 H 0 TR 0 ΣTH 1 .TR 1 .ΣT 1 = GO 1 (GO 1 : GO kỳ nghiên cứu)

H 0 . TR o .ΣT 0 = GO 0 (GO 0 : GO kỳ gốc)

Σ GO 1

Σ GO 0

H1 =

;

H0 =

V

V

VH 0 TR 0 ΣT 1Bảng 16. Hiệu suất sử dụng vốn, mức trang bị vốn sản xuất

bình quân, tổng số lao động ngành CN (1995 - 2002)

GOH (Tỷđ/tỷđ)TR(Tỷđ/ng)ΣT (người)19951033740,8116360,048369263320119981506840,5941220,092493274208920001983260,5472990,109565330736720022602030,5207790,1209744130154Chỉ tiêu2.1. Năm 1998 so vơi năm 1995

150684150684

=205850,4107648,99x103374205850,41,4577 =0,7320x

107648,99x1,9122103374

x1,0414Biến động tương đối:

∆I GO= 1,4577 - 1 = 0,4577 hay 45,77%∆I GO( H )= 0,7320 - 1 = -0,260 hay - 26,8%∆I GO(= 1,9122 - 1 = 0,9122 hay 91,22%TR)∆I GO(ΣT)= 1,0414 - 1 = 0,0416 hay 4,16%Biến động tuyệt đối:

∆I GO= 150684 – 103374= 47310tỷ đồng∆I GO(H)= 150684 - 205840,4= - 55166,4tỷ đồng∆I GO= 205850,4 - 107648,99 = 91,22%tỷ đồng= 107648,99 - 103374tỷ đồng∆I GO

∆GO(TR)

(ΣT)=∆GO (H)+= 106615,25∆GO (TR)+∆GO (ΣT)47310 tỷ đ = -55166,4 tỷ đ + 98201,41 tỷ đ + 1066615,25 tỷ đTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Phân tích biến động GO trong ngành CN (1995-2002) do tác động của 3 nhân tố Tổng số lao động, Năng suất lao động bình quân và Kết cấu lao động theo khu vực kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×