Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Nhận xét về phần mềm Ecodial

3 Nhận xét về phần mềm Ecodial

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 6: Ứng dụng ecodial trong thiết kế mạng điện hạ áp

Nhược điểm

 Mỗi lần chạy chương trình để thử các thông số Ecodial tự động lưu lại vào hồ sơ

khơng có nút back lại, chỉ có thể trở về giá trị đã tính tốn gần nhất bằng nút mở

khóa đỏ.

 Không in được từng phần của sơ đồ.

 Khi chạy chương trình chọn thiết bị lần đầu chưa tối ưu chưa đáp ứng được hết chỉ

tiêu kỹ thuật như tổn thất điện áp.

 Trong khi xây dựng sơ đồ đơn tuyến, nếu kéo thả thêm một khối có các thông số

khác, Ecodial sẽ tự động thay thế thông số các phần tử khác trong mạch dẫn đến

phải chỉnh định lại nhiều khối.69Tài liệu tham khảoTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 9206: 2012.

[2] Trần Quang Khánh, Bài tập cung cấp điện, NXB khoa học và kỹ thuật, Hà Nội,

2006.

[3] Ngô Hồng Quang, Sổ tay tra cứu thiết bị điện từ 0,4 – 500kV, Hà Nội, 2002.

[4] Catalog lựa chọn cáp của hãng CADIVI.

[5] Trần Quang Khánh, Phụ Lục trong giáo trình cung cấp điện theo tiêu chuẩn IEC,

Hà Nội: 1, 2008.

[6] Quy phạm trang bị điện phần I,11 TCN-18-2006.

[7] Catalog thiết bị đóng cắt dạng khối của ABB.70Phụ lụcPHỤ LỤC

PL1: Bản vẽ 01. Sơ đồ mặt bằng tầng hầm.

PL2: Bản vẽ 02. Sơ đồ mặt bằng tầng 1.

PL3: Bản vẽ 03. Sơ đồ mặt bằng tầng 2 – 12.

PL4: Bản vẽ 04. Sơ đồ mặt bằng tầng tum.

PL5: Bản vẽ 05. Sơ đồ nguyên lý cung cấp điện toàn chung cư.

PL6: Bản vẽ 06. Sơ đồ mặt bằng đi dây bóng đèn căn hộ A.

PL7: Bản vẽ 07. Sơ đồ mặt bằng đi dây ổ cắm căn hộ A.

PL8: Bản vẽ 08. Sơ đồ nguyên lý cấp điện cho căn hộ A.

PL9: Chú thích thiết bị sơ bộ căn hộ A.71Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Nhận xét về phần mềm Ecodial

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×