Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.13: Hiệu giá kháng thể ở trâu sau khi tiêm vắc xin Aftopor lần 2, lần 3

Bảng 3.13: Hiệu giá kháng thể ở trâu sau khi tiêm vắc xin Aftopor lần 2, lần 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

78Hình 3.10: Đồ thị hàm lượng kháng thể LMLM ở trâu của các huyện miền

núi tỉnh Thanh Hóa (khi tiêm vắc xin Aftopor lần 2, lần 3)

Qua bảng 3.13 chúng tơi có nhận xét:

- Tại thời điểm 21 ngày sau khi tiêm vắc xin Aftopor lần 2 và 3, toàn bộ số

trâu đều có kháng thể (100% ) trong đó có 14 con có kháng thể bảo hộ, chiếm

93,33%. Số con có hiệu giá kháng thể đạt 1/128 là 3 con, chiếm tỷ lệ 20%. Số con

đạt hiệu giá kháng thể cao > 1/256 là 11 con, chiếm tỷ lệ 73,33%, có 1 con đạt hiệu

giá kháng thể 1/64, chiếm tỷ lệ 6,66%.

- Tại thời điểm 60 ngày sau tiêm vắc xin Aftopor lần 2 và 3, 100% số trâu có

kháng thể, số con có hiệu giá kháng thể bảo hộ là 13 con chiếm tỷ lệ 86,66%. Số

con có hiệu giá kháng thể đạt 1/128 là 7 con, chiếm tỷ lệ 46,66%. Số con đạt hiệu

giá kháng thể cao > 1/256 là 6 con, chiếm tỷ lệ 40,00%. Có 2 con đạt hiệu giá

kháng thể 1/64, chiếm tỷ lệ 13,33%.

- Tại thời điểm 90 ngày sau tiêm vắc xin Aftopor lần 2 và 3, 100% số trâu có

kháng thể, số con có hiệu giá kháng thể bảo hộ là 12 con, chiếm tỷ lệ 80%. Số con

có hiệu giá kháng thể đạt 1/128 là 9 con, chiếm tỷ lệ 60%. Số con đạt hiệu giá

kháng thể cao > 1/256 là 3 con chiếm tỷ lệ 20%.Có 2 con đạt hiệu giá kháng thể

1/64, chiếm tỷ lệ 13,33%, chỉ có 1 con hiệu giá chỉ đạt 1/32, chiếm 6,66%.

- Tại thời điểm 120 ngày sau tiêm vắc xin Aftopor lần 2 và 3, tỷ lệ trâu có kháng

thể vẫn là 100%, số con có hiệu giá kháng thể bảo hộ là 9 con chiếm tỷ lệ 60,00%. Số

con có hiệu giá kháng thể đạt 1/128 là 9 con, chiếm tỷ lệ 60,00%. Khơng có con nào

đạt hiệu giá kháng thể cao > 1/256. Có 3 con đạt hiệu giá kháng thể 1/64 chiếm

tỷ lệ 20,00%% và có 3 con hiệu giá chỉ đạt 1/32, chiếm 20,00%.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTNhttp://www.lrc.tnu.edu.vn79Bảng 3.14: Hiệu giá kháng thể ở bò sau khi tiêm vắc xin Aftopor lần 2,

lần 3Thời đểm

lấy

mẫu

Trước khi

tiêm vắc xin

21 ngày sau

tiêm vắc xin

60 ngày sau

tiêm vắc xin

90 ngày sau

tiêm vắc xin

120 ngày sau

tiêm vắc xinSố

mẫu

kiểm

traCó kháng

thể

Số

Tỷ lệ

mẫu

(%)1212100121212Hiệu giá

1/32

Số

Tỷ lệ

mẫu

(%)

1191,66Hiệu giá

1/64

Số

Tỷ lệ

mẫu

(%)Hiệu giá

1/128

Số

Tỷ lệ

mẫu

(%)Hiệu giá

≥ 1/256

Số

Tỷ lệ

mẫu

(%)Tỷ lệ

bảo

hộ18,3400,0000,000,0010018,34433,33758,3391,6612100216,66650433,3383,33121210018,34216,66758,33216,6675,00121210032532565000,0050,00Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTNhttp://www.lrc.tnu.edu.vnHình 3.11: Đồ thị hàm lượng kháng thể LMLM ở bò của các huyện miền núi

tỉnh Thanh Hóa (khi tiêm vắc xin Aftopor lần 2, lần 3)

Qua bảng 3.14 chúng tôi có nhận xét:

- Tại thời điểm 21 ngày sau khi tiêm vắc xin Aftopor lần 2 và 3, toàn bộ số bò

đều có kháng thể (100% ). Trong đó có 11 con có kháng thể bảo hộ, chiếm 91,66%.

Số con có hiệu giá kháng thể đạt 1/128 là 4 con, chiếm tỷ lệ 33,33%. Số con đạt

hiệu giá kháng thể cao > 1/256 là 7 con, chiếm tỷ lệ 58,33%. Có 1 con đạt hiệu giá

kháng thể 1/64, chiếm tỷ lệ 8,34%.

- Tại thời điểm 60 ngày sau tiêm vắc xin Aftopor lần 2 và 3, 100% số bò có

kháng thể, số con có hiệu giá kháng thể bảo hộ là 10 con chiếm tỷ lệ 83,33%. Số

con có hiệu giá kháng thể đạt 1/128 là 6 con, chiếm tỷ lệ 50,00%. Số con đạt hiệu

giá kháng thể cao > 1/256 là 4 con chiếm tỷ lệ 33,33%. Có 2 con đạt hiệu giá kháng

thể 1/64, chiếm tỷ lệ 16,66%.

- Tại thời điểm 90 ngày sau tiêm vắc xin Aftopor lần 2 và 3, 100% số bò có

kháng thể. Số con có hiệu giá kháng thể bảo hộ là 9 con chiếm tỷ lệ 75,00%. Số con

có hiệu giá kháng thể đạt 1/128 là 7 con, chiếm tỷ lệ 58,33%. Số con đạt hiệu giá

kháng thể cao > 1/256 là 2 con chiếm tỷ lệ 16,66%, có 2 con đạt hiệu giá kháng thể

1/64, chiếm tỷ lệ 16,66% và chỉ có 1 con hiệu giá chỉ đạt 1/32, chiếm 8,34%.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTNhttp://www.lrc.tnu.edu.vn- Tại thời điểm 120 ngày sau tiêm vắc xin Aftopor lần 2 và 3, tỷ lệ bò có

kháng thể vẫn là 100%. Số con có hiệu giá kháng thể bảo hộ là 6 con, chiếm tỷ lệ

50,00%. Số con có hiệu giá kháng thể đạt 1/128 là 6 con, chiếm tỷ lệ 60,00%.

Khơng có con nào đạt hiệu giá kháng thể cao > 1/256. Có 3 con đạt hiệu giá kháng

thể 1/64, chiếm tỷ lệ 25,00%% và 3 con có hiệu giá chỉ đạt 1/32, chiếm 25,00%.

Như vậy, trâu và bò có kháng thể trước khi tiêm vắc xin lần 2 và lần 3 có đáp

ứng miễn dịch tốt. Tuy nhiên sau 120 ngày thì tỷ lệ bảo hộ đã giảm mạnh, chỉ còn

55,00%. Vì vậy, theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì định kỳ 6 tháng 1 lần tiêm

vắc xin LMLM nhắc lại là hợp lý.

Từ kết quả ở bảng 3.11, bảng 3.12, bảng 3.13 và bảng 3.14, chúng tôi có kết

luận: trâu, bò có và khơng có kháng thể trước khi tiêm vắc xin đều có đáp ứng miễn

dịch tương đối tốt, tỷ lệ bảo hộ trung bình đạt 93,46% sau khi tiêm 21 ngày và

38,61% sau khi tiêm vắc xin 120 ngày.

Theo kết quả nghiên cứu của Alex Eggen (2002) [39] trên trâu, bò sau khi

tiêm vắc xin 21 ngày, tỷ lệ bảo hộ đạt 97,5% và 92,5% . Kết quả ở Thái Bình cao

hơn kết quả của chúng tơi khơng nhiều và có thể được giải thích là do bảo quản vắc

xin ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa chưa được tốt. Tuy nhiên, sau khi tiêm

vắc xin lần 2 được 120 ngày thì tỷ lệ bảo hộ ở Phú Thọ đạt 90%, kết quả này cao

hơn rất nhiều so với tỷ lệ bảo hộ sau khi tiêm vắc xin được 120 ngày của chúng tôi

(38,61%). Từ đó chúng tơi có một số nhận xét:

+ Tiêm phòng nhắc lại (sau 30 ngày) là cực kỳ quan trọng nhằm kích hoạt hệ

thống miễn dịch và duy trì khả năng bảo hộ ở mức cao.

+ Chương trình phòng bệnh bằng vắc xin có hiệu quả, cần gây miễn dịch cho

động vật mẫn cảm với bệnh LMLM lần đầu bằng 2 liều tiêm với khoảng cách 28 –

30 ngày. Liều bổ sung sau đó nên theo một lịch trình thường là 6 tháng 1 lần.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTNhttp://www.lrc.tnu.edu.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.13: Hiệu giá kháng thể ở trâu sau khi tiêm vắc xin Aftopor lần 2, lần 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×