Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

tiêu thụ mới thông qua công tác tiếp xúc với khách hàng, mở rộng thị trường

hiện có, giữ mối quan hệ tốt với khách hàng cũ thơng qua chính sách ưu đãi.

Cơng ty nên áp dụng chính sách giảm giá hàng bán, chiết khấu thương

mại, chiết khấu thanh toán cho khách hàng. Để từ đó cơng ty có thể duy trì

được khách hàng hiện tại và tìm kiếm được nhiều khách hàng tìm năng mới,

mang lại lợi nhuận mới cho công ty.

Đặt ra mục tiêu kinh doanh (mục tiêu doanh thu, mục tiêu lợi nhuận)

theo từng giai đoạn, vì sản phẩm làm ra bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

5.3.2 Giải pháp về giảm chi phí

Giảm các khoản chi phí khơng cần thiết như: Các chi phí về cước điện

thoại, cước internet, chi phí trả lương cho nhân viên làm thời vụ…

Kiểm sốt giá vốn hàng bán thơng qua việc tìm kiếm nhiều nguồn cung

cấp hàng mua đầu vào để có nhiều sự lựa chọn hợp lý. Ngồi ra còn cẩn thận

trong việc vận chuyển hàng hóa để tránh hư hao hàng hóa.12CHƯƠNG 6

KẾT LUẬN

6.1 KẾT LUẬN

Trong điều kiện phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường hiện

nay, thông tin kinh tế giữ một vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự thành

công hay thất bại của hoạt động sản xuất kinh doanh. Kế tốn có vai trò rất

quan trọng đối với công tác quản lý kinh tế, bao gồm cả quản lý vĩ mô và vi

mô. Kế toán bán hàng và xác định kết quả là một bộ phận khơng thể thiếu

trong cơng tác kế tốn tại doanh nghiệp. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

cung cấp số liệu kịp thời cho các nhà quản lý về tình hình kinh doanh cũng

như phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình kinh doanh bán hàng và kết quả cuối

cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ đắc lực cho việc quản lý

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể nói những đóng góp bộ máy

kế tốn nói chung, kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng

giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được khả năng hoạt động từ đó giúp ban lãnh

đạo có những định hướng phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Petrolimex,

em thấy rằng cơng tác kế tốn đang tổ chức tại cơng ty đã đáp ứng được yêu

cầu thực tiễn của đơn vị, tuy nhiên bên cạnh đó việc phân tích kết quả hoạt

động kinh doanh cho thấy lợi của cơng ty có nhiều biến động và có chiều

hướng giảm mạnh và hiện đang bị lỗ qua nhiều kỳ. Tuy nhiên công ty đã rất cố

gắng và đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng kinh doanh đang khó

khăn như hiện nay. Trong thời gian tới, Cơng ty cần phải hồn thiện hơn nữa

cơng tác kế tốn nhằm đáp ứng kịp thời những thay đổi về việc quản lý và

hoạt động của Công ty. Đồng thời nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ đối với

nhà nước, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Petrolimex là công ty kinh doanh

chuyên kinh doanh thương mại và dịch vụ vận tải trong và ngoài nước. Tuy

vấn đề vận chuyển hàng hóa còn gặp nhiều khó khăn nhưng cơng ty đã tạo

được uy tín cho khách hàng và cũng đã đạt được những thành tựu nhất định

trong ngành.13TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Tài chính, 2014. Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12

năm 2014 về việc hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp.

2. Trần Quốc Dũng, 2009. Bài giảng tổ chức thực hiện cơng tác kế tốn.

Trường Đại học Cần Thơ.

3. Võ Văn Nhị, 2009. Kế tốn tài chính. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế

Thành phố Hồ Chí Minh.

4. TS.Trần Ái Kết và ThS. Nguyễn Thanh Nguyệt, 2013. Căn bản về

quản trị tài chính. Trường Đại học Cần Thơ.14PHỤ LỤC

Phụ lục 1.1: Hóa đơn GTGT số 0000803

Phụ lục 1.2: Hóa đơn GTGT số 0000814

Phụ lục 1.3: Hóa đơn GTGT số 0000818

Phụ lục 1.4: Hóa đơn GTGT số 0000825

Phụ lục 1.5: Hóa đơn GTGT số 0000831

Phụ lục 1.6: Hóa đơn GTGT số 0000834

Phụ lục 1.7: Hóa đơn GTGT số 0000844

Phụ lục 1.8: Hóa đơn GTGT số 0000855

Phụ lục 1.9: Hóa đơn GTGT số 0000861

Phụ lục 1.10: Hóa đơn GTGT số 0000870

Phụ lục 2.1: giấy báo lãi Vietcombank

Phụ lục 2.2: giấy báo lãi Vietcombank

Phụ lục 3.1: phiếu xuất kho số PXK803

Phụ lục 3.2: phiếu xuất kho số PXK814

Phụ lục 3.3: phiếu xuất kho số PXK818

Phụ lục 3.4: phiếu xuất kho số PXK825

Phụ lục 3.5: phiếu xuất kho số PXK831

Phụ lục 3.6: phiếu xuất kho số PXK834

Phụ lục 3.7: phiếu xuất kho số PXK844

Phụ lục 3.8: phiếu xuất kho số PXK855

Phụ lục 3.9: phiếu xuất kho số PXK861

Phụ lục 3.10: phiếu xuất kho số PXK870

Phụ lục 4.1: giấy báo nợ Vietcombank 50.441.0051/2018

Phụ lục 4.2: giấy báo nợ Vietcombank 51.441.0051/2018

Phụ lục 4.3: giấy báo nợ Vietcombank 53.441.0051/2018

Phụ lục 5.1: hóa đơn số 0042468

Phụ lục 5.2: hóa đơn số 0042490

Phụ lục 5.3: hóa đơn số 000343515Phụ lục 5.4: hóa đơn số 0043431

Phụ lục 5.5: hóa đơn số 0043505

Phụ lục 5.6: Bảng phân bổ lương tháng 11/2018

Phụ lục 5.7: Phiếu kế toán số PKT12

Phụ lục 6.1: phiếu báo nợ Vietcombank

Phụ lục 6.2: phiếu báo nợ Vietcombank

Phụ lục 6.3: Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ T11/2018

Phụ lục 6.4: Phiếu kế toán số KH11

Phụ lục 7.1: phiếu hạch toán số KC01

Phụ lục 7.2: phiếu hạch toán số KC02

Phụ lục 7.3: phiếu hạch toán số KC03

Phụ lục 8: Sổ nhật ký chung

Phụ lục 9.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

Phụ lục 9.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Phụ lục 9.3: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 201716Phụ lục 1.1: Hóa đơn GTGT số 000080317Phụ lục 1.2: Hóa đơn GTGT số 000081418Phụ lục 1.3: Hóa đơn GTGT số 000081819Phụ lục 1.4: Hóa đơn GTGT số 000082520Phụ lục 1.5: Hóa đơn GTGT số 000083121Phụ lục 1.6: Hóa đơn GTGT số 000083422Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x