Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế tại phòng kế toán-tài vụ.

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế tại phòng kế toán-tài vụ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Xuân Quang Minh- Tính tốn tiền lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ nhân viên, tiến hành

phân bổ các khoản chi phí lương, chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ theo đúng chế dộ

kế toán hiện hành.

 Kế toán thanh tốn:

- Có chức năng hạch tốn, quản lý các khoản thu chi, theo dõi các khoản tạm ứng và

theo dõi các quỹ tiền mặt, đối chiếu ngân hàng.

- Tiếp nhận các chứng từ thanh tốn và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ.

Thông qua các chứng từ mà các bộ phận khác chuyển qua để ghi sổ chứng từ các phiếu

thu, chi và ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi.

- Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách, các cơng văn, quy định có liên quan vào hồ sơ

nghiệp vụ.

 Thủ quỹ: Thực hiện công tác thu chi tiền mặt tại công ty theo các chứng từ bộ

phận kế toán chuyển qua, đảm nhận các nghiệp vụ, thủ tục giữa công ty và ngân hàng.

Thực hiện việc ghi sổ quỹ tiền mặt hàng ngày, bảng kê thu chia tiền mặt, cuối tháng kiểm

tra đối chiếu với kế toán thanh tốn.

2.1.3. Chế độ và hình thức kế tốn tại cơng ty

2.1.3.1. Chế độ kế tốnCơng ty Cổ phần In và dịch vụ Thừa Thiên Huế là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ

01/01/2015 công ty áp dụng chế độ kế tốn doanh nghiệp theo Thơng tư số 200/2014/TTBTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Chính sách kế tốn được áp dụng:

- Năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

- Đơn vị tiền tệ sử dụng là đồng Việt Nam.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ theo đường thẳng

- Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Phương pháp tính giá xuất kho là phương pháp bình qn gia quyền.

- Phương pháp kê khai và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Hình thức trả lương: Lương khốn, trả lương theo sản phẩmSVTH: Phạm Thị Ngọc AnhChuyên đề tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Xuân Quang Minh2.1.3.2. Hình thức kế tốnHiện nay, cơng ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế sử dụng hình thức “Nhật ký chứng từ” trên máy vi tính với phần mềm BRAVO vào cơng tác kế tốn. Việc này giúp giảm

bớt khối lượng cơng việc cho nhân viên kế tốn, đáp ứng nhu cầu hạch tốn của cơng ty.SỔ KẾ TỐN

( Sổ tổng hợp,

Sổ chi tiết )CHỨNG TỪ

KẾ TỐN

(Bảng chấm

cơng, bảng thanh

tốn lương)PHẦN MỀM

KẾ TỐN

(BRAVO)MÁY VI TÍNHBẢNG TỔNG

HỢP CHỨNG

TỪ KẾ TỐN

CÙNG LOẠIGhi chú:

Nhập số liệu hàng ngày

In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm

Kiểm tra đối chiếuSVTH: Phạm Thị Ngọc AnhBÁO CÁO TÀI

CHÍNH- BÁO

CÁO QUẢN

TRỊChuyên đề tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Xuân Quang MinhSơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn trên máy vi tínhTrình tự ghi sổ:

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán của các nghiệp vụ phát sinh, kế toán

tiến hành phân loại chứng từ theo phần hành kế tốn. Sau đó kế toán các phần hành kiểm tra

chứng từ rồi tiến hành định khoản, cập nhật vào máy tính theo bảng, biếu được thiết kế trên

phần mềm kế toán.

Cuối tháng, kế tốn thực hiện các thao tác khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Việc đối

chiếu số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được tiến hành tự động và kế tốn có thể kiểm

tra, đối chiếu sau khi các sổ kế toán đã được in ra và sau đó tiến hành in báo cáo tài chính

theo quy định.

Cuối kỳ, các sổ kế tốn và báo cáo tài chính được in và đóng thành quyển rồi tiền

hành các thủ tục pháp lý theo quy định.

2.1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản, hệ thống chứng từ và sổ kế toán, hệ thống báo cáoa. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản

Việc vận dụng sử dụng hệ thống tài khoản được Công ty tuân thủ theo quy định của

hệ thống tài khoản Việt Nam được ban hành ở thơng tư 200/2014/TT –BTC của Bộ tài

chính.

b. Hệ thống chứng từ và sổ kế toán

Chứng từ kế toán áp dụng cho Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế thực

hiện theo đúng quy định của Luật kế tốn, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày

31/05/2004 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi.

Cơng ty sử dụng hình thức Nhật ký – chứng từ gồm các loại sổ sau:

-Sổ kế toán tổng hợp bao gồm: Sổ Nhật ký – chứng từ, Sổ cái.

-Sổ kế toán chi tiết bao gồm: Sổ doanh thu, Sổ giá vốn hàng bán, Sổ chi tiết các tài

khoản…

c. Hệ thống báo cáo:

Hệ thống báo cáo tài chính của cơng ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế gồm:

1.Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01 – DN)

2.Báo cáo kết quả kinh doanh (Mẫu B02 – DN)

SVTH: Phạm Thị Ngọc AnhChuyên đề tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Xuân Quang Minh3.Bảng thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu B09 – DN)

4.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B03 – DN)

Báo cáo quản trị: Hệ thống báo cáo này cung cấp thông tin nội bộ cho doanh nghiệp,

được công ty tự thiết kế và lập sẵn trong phần mềm kế toán.

2.1.5. Tổng quan nguồn lực kinh doanh của doanh nghiệp qua 3 năm

2.1.5.1. Tình hình lao động của doanh nghiệp qua 3 nămLao động là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và có ý nghĩa vơ

cùng quan trọng quyết định trong mọi hoạt động của doanh nghiệp với việc sử dụng các

yếu tố khác của q trình sản xuất. Lao động có vai trò quyết định đối với việc nâng cao

hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh và thực hiện các mục tiêu của

doanh nghiệp. Sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động, khai thác tối đa tiềm năng lao

động của mọi người là một yêu cầu đối với cơng tác quản trị lao động. Vì vậy, bất kỳ

doanh nghiệp nào muốn duy trì và phát triển thì đòi hỏi phải có sự phân cơng lao động

hợp lý và hiệu quả nhất.SVTH: Phạm Thị Ngọc AnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế tại phòng kế toán-tài vụ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x