Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC

Phụ lục 1.1: Hóa đơn GTGT số 0000803

Phụ lục 1.2: Hóa đơn GTGT số 0000814

Phụ lục 1.3: Hóa đơn GTGT số 0000818

Phụ lục 1.4: Hóa đơn GTGT số 0000825

Phụ lục 1.5: Hóa đơn GTGT số 0000831

Phụ lục 1.6: Hóa đơn GTGT số 0000834

Phụ lục 1.7: Hóa đơn GTGT số 0000844

Phụ lục 1.8: Hóa đơn GTGT số 0000855

Phụ lục 1.9: Hóa đơn GTGT số 0000861

Phụ lục 1.10: Hóa đơn GTGT số 0000870

Phụ lục 2.1: giấy báo lãi Vietcombank

Phụ lục 2.2: giấy báo lãi Vietcombank

Phụ lục 3.1: phiếu xuất kho số PXK803

Phụ lục 3.2: phiếu xuất kho số PXK814

Phụ lục 3.3: phiếu xuất kho số PXK818

Phụ lục 3.4: phiếu xuất kho số PXK825

Phụ lục 3.5: phiếu xuất kho số PXK831

Phụ lục 3.6: phiếu xuất kho số PXK834

Phụ lục 3.7: phiếu xuất kho số PXK844

Phụ lục 3.8: phiếu xuất kho số PXK855

Phụ lục 3.9: phiếu xuất kho số PXK861

Phụ lục 3.10: phiếu xuất kho số PXK870

Phụ lục 4.1: giấy báo nợ Vietcombank 50.441.0051/2018

Phụ lục 4.2: giấy báo nợ Vietcombank 51.441.0051/2018

Phụ lục 4.3: giấy báo nợ Vietcombank 53.441.0051/2018

Phụ lục 5.1: hóa đơn số 0042468

Phụ lục 5.2: hóa đơn số 0042490

Phụ lục 5.3: hóa đơn số 000343515Phụ lục 5.4: hóa đơn số 0043431

Phụ lục 5.5: hóa đơn số 0043505

Phụ lục 5.6: Bảng phân bổ lương tháng 11/2018

Phụ lục 5.7: Phiếu kế toán số PKT12

Phụ lục 6.1: phiếu báo nợ Vietcombank

Phụ lục 6.2: phiếu báo nợ Vietcombank

Phụ lục 6.3: Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ T11/2018

Phụ lục 6.4: Phiếu kế toán số KH11

Phụ lục 7.1: phiếu hạch toán số KC01

Phụ lục 7.2: phiếu hạch toán số KC02

Phụ lục 7.3: phiếu hạch toán số KC03

Phụ lục 8: Sổ nhật ký chung

Phụ lục 9.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

Phụ lục 9.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Phụ lục 9.3: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 201716Phụ lục 1.1: Hóa đơn GTGT số 000080317Phụ lục 1.2: Hóa đơn GTGT số 000081418Phụ lục 1.3: Hóa đơn GTGT số 000081819Phụ lục 1.4: Hóa đơn GTGT số 000082520Phụ lục 1.5: Hóa đơn GTGT số 000083121Phụ lục 1.6: Hóa đơn GTGT số 000083422Phụ lục 1.7: Hóa đơn GTGT số 000084423Phụ lục 1.8: Hóa đơn GTGT số 000085524Phụ lục 1.9: Hóa đơn GTGT số 000086125Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×