Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN II:PHÂN TÍCH THIẾT KẾ TRANG WEB

PHẦN II:PHÂN TÍCH THIẾT KẾ TRANG WEB

Tải bản đầy đủ - 0trang

answerCâu phản hồi của nhóm tư

vấnlongtextb)Tập thực thể quanli

Mơ tả: Thông tin về nhân sự và khách hàng. Bao gồm id, tài khoản, mật

khẩu, giới tính, chức vụ.

FilenameDescriptionTypeidMã của người dùnginttaikhoanTên tài khoản của nguời

dùngVarchar(50)matkhauMật khẩu của tài khoản

người dùngVarchar(50)gioitinhGiới tính của người dùngVarchar(30)chucvuChức vụ của người dùngVarchar(30)2.Phân tích chức năng của trang web

* Chức năng đăng kí:

- Khách hàng đăng kí trở thành thành viên của trang web để được tư vấn.

4- Khách hàng chọn chức năng đăng kí trên giao diện và thực hiện điền đầy

đủ thông tin yêu cầu.

* Chức năng đăng nhập:

- Người dùng chọn chức năng đăng nhập trên giao diện và điền chính xác

thơng tin tài khoản và mật khẩu đã đăng kí.

- Khách hàng thực hiện các công việc mong muốn.

*Chức năng Quản lý:

- Lưu thông tin cần thiết người dùng.

- Lưu trữ thông tin admin, khách hàng.

- Bổ sung, cập nhật tin tức trong trang web.

- Xóa dữ liệu về khách hàng, tin tức, bài viết.

*Chức năng đăng bài

- Đăng bài viết về chủ đề sức khỏe, dinh dưỡng.

* Chức năng gửi câu hỏi của khách hàng:

- Yêu cầu: Khách hàng đã đăng kí thành vên của trang web.

- Khách hàng đăng nhập và chọn chức năng gửi câu hỏi cho nhóm tư vấn.

* Chức năng phản hồi các câu hỏi đã được gửi đến nhóm tư vấn:

- Nhóm tư vấn xem và phân tích các câu hỏi.

- Thực hiện trả lời và gửi phản hồi lại cho khách hàng.

*Chức năng tìm kiếm:5PHẦN III:KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Đã xây dựng được một website tư vấn sức khỏe như sau:

Với các chức năng chính:

− Đăng kí

− Đăng nhập

− Quản lí

− Gửi câu hỏi

− Gửi phản hồi

− Tìm kiếm

2.Giao diện:3.Chức năng:Đăng kí

Đăng nhập

Quản lí

Gửi câu hỏi

Gửi phản hồi

Tìm kiếm

6*Giao diện của một số chức năng của trang web:

− Đăng kí− Đăng nhập:− Gửi câu hỏi

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II:PHÂN TÍCH THIẾT KẾ TRANG WEB

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×