Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phép thử của biến cố và xác xuất của biến cố

Phép thử của biến cố và xác xuất của biến cố

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Bảng mục tiêu đánh giá

Nội dung cầnTrọnMục tiêu đánh giáDự kiếnđánh giág sốloại(%)hình/

tiểu mục

để đánh

giá

TrắcND1: Quy tắc đếmBậc 2: Thông hiểu (Hiểu)ND1.1: Quy tắc+ Học sinh áp dụng quy tắc ngiệmcộng và Quy tắc10nhâncộng và quy tắc nhân để khách

làm bài tậpquan

nhiềuND2: Hoán vị,Bậc 1: Nhận biết (Nhớ)lựa chọn

Trắcchỉnh hợp, tổ hợp+ Học sinh xác định đượcngiệmND2.1: Hoán vịcác trường hợp sử dụng vàkháchND2.2: Chỉnh hợpsử dụng công thức tính củaquanvà tổ hợpgiai thừa, hốn vị, tổ hợp vànhiềuchỉnh hợp.lựa chọnBậc 2: Thơng hiểu (Hiểu)

+ Sử dụng chính xác cơng

thức hốn vị, tổ hợp, chỉnh

40họp để giải bài tốn đếm.

+ Giải các phương trinh, hệ

phương trình liên quan đến,

hốn vị, tổ hợp, chỉnh hợp

bằng cách vận dụng các

công thức.

Bậc 3: Vận dụng thấp

(Vận dụng)

+Học sinh vận dụng các

công thức chinhr hợp, tổ

5hợp, hoán vị để giải các bài

toán thực tế

Bâc 4: Vận dụng cao

(Phân tích- Đánh giáSáng tạo)

+Học sinh Tính tốn được

những cơng thức phức tạp

liên quan đến chỉnh hợp tổ

hợp hoán vị

ND3: Nhị ThứcBậc 1: Nhận biết (Nhớ)TrắcNiu- Tơn+ Học sinh nhớ được côngngiệmND3.1: Công thứcthức khai triển nhị thứckháchnhị thức Niu TơnNewton.quan+ Sử dụng công thức khainhiềutriển nhị thức Newton đểlựa chọnkhai triển một số đa thức

bậc 1, bâcj 2, bài tốn tính

tổng

Bậc 2: Thơng hiểu (Hiểu)

+ Áp dụng được cơng thức

20khai triển nhị thức Newton

để tìmh hệ số trong khai

triển

Bậc 3: Vận dụng thấp

(Vận dụng):

+ Học sinh kết hợp sử dụng

khai triển niu tơn và công

thức tính tổ hợp chỉnh hợp

hốn vị trong các bài học

6trước để tính tổng chuỗiCnkvới k chẵn hoặc k lẻ.

- Bậc 4: Vận dụng cao

(Phân tích- Đánh giáSáng tạo)

+Học sinh vận dụng khai

triển nhị thức Newton cùng

cơng thức hốn vị, tổ hợp,

chỉnh hợp kết hợp những

phép biến đổiTính tổng

chuỗiCnkvới các hệ số đặcbiệt.

ND4: Phép thửBậc 1: Nhận biết (Nhớ)Trắccủa biến cố và+ Học sinh xác định đượcngiệmxác xuất của biếncác phép thử ngẫu nhiên,kháchcốkhơng gian mẫu của bàiquanND4.1: Phép thử,tốn và các biến cốnhiềukhông gian mẫu- Bậc 2:Thông hiểulựa chọnND4.2: Biến cố và(Hiểu):Phép Toán trên các+Học sinh xác định đượcbiến cốbiến cố đốiND4.3: Các biến cố+Học sinh sử dụng chínhđộc lập, quy tắcxác các cơng thức về hốnnhân xác suấyvị, tổ hợp và chỉnh hợp để

30tìm khơng gian mẫu của

biến cố và một số dạng bài

liên quan tới bài toán lập

số, bài toán chia đồ vật,...

+Học sinh thực hiện được

các phép tốn trên biến cố

7+Học sinh sử dụng cơng

thức tim phần bù để tính

xác suất

+ Sử dụng chính xác các

quy tắc, tìm phần bù, kết

hợp với hốn vị, tổ hợp,

chỉnh hợp để tính xác suất

+ Áp dụng quy tắc cộng và

quy tắc nhân nhiều lần để

tính xác suất của biến cố

- Bậc 3: Vận dụng thấp

(Vận dụng):

+Học sinh vận dụng các

công thức tính xác suất để

giải quyết những bài tốn

thực tế đơn giản

+Học sinh lí giải được mối

quan hệ giữa các biến cố

- Bậc 4: Vận dụng cao

(Phân tích- Đánh giáSáng tạo)

+ Với bài toán xác suất cho

rất nhiều dữ kiện khác

nhau, học sinh phân tích,

xác định được dữ kiến

thừa/thiếu để sử dụng làm

bài5. Bảng ma trận trọng số nội dung và năng lực

8Năng lực cần đánh giá/ Cấp

Trọng

Nội dung/Chủsố (%)đềND1: QuyND1.1: Quytắc đếmtắc cộng vàND1.1: Quyquy tắctắc cộng vànhânđộ nhận thức

Bậc 1: Bậc 2: BậcBậcNhậnThơng 3:4:biếthiểuVậnVậndụngdụngthấpcao30/3

30/3quy tắc

nhân

ND2: Hốn ND2.1: Hốn

vị, chỉnh20/310/3

10/3vịhợp, tổ

hợp

ND2.1:ND2.2:Hoán vịChỉnh hợpND2.2:và tổ hợp100/320/340/330/310/3Chỉnh hợp

và tổ hợp9ND3: Nhị

Thức Niu-ND3.1: CôngTơnthức nhịND3.1:thức Niu Tơn 60/310/320/310/330/320/310/3140/370/31020/3Công thức

nhị thức Niu

TơnND4: Phép ND4.1: Phép

thử củathử, khôngbiến cố vàgian mẫuxác xuất

20/3của biến10/3

10/3cố

ND4.1:

Phép thử

không gian

mẫu

ND4.2: Biến

cố và các

phép Toán

trên các

biến cố

ND4.3: Các

biến cố độc

lập, quy tắc

nhân xácND4.2: Biến

cố

và các phép10/310/3toán trên

các biến cố

ND4.3: Các

biến cố độc

lập, quy tắc60/3nhân xác

suấtsuất

Tổng20Em xây dựng để ma trận đề thi theo tỉ lệ (20-140/3-70/3-10) để

phân loại học sinh

10-Học sinh đạt ở mức độ nhớ có thể đạt được 2 điểm

-Học sinh đạt ở mức độ thơng hiểu có thể đạt được từ 6-6.5

-Học sử đạt ở mức độ vận dụng thấp có thể đạt 6.5-9

-Học sinh ở mức vận dụng cao có thể đạt từ 9-10 điểm6. Bảng cấu trúc đề thi

Năng lực cần đánh

giáNội dung/

Chủ đềTrBậc 1:

(Loại câuBậc 2:

(Loại câuọnhỏi: trắchỏi: trắcgnghiệmnghiệmsố

(%nhiềunhiềuphươngphươngán lựaán lựachọn)chọn))SL TG ĐS

LTG ĐBậc 3:

(LoạiBậc 4:

(Loại câucâu hỏi:

trắchỏi:

trắcnghiệmnghiệmnhiềunhiềuphươngphươngán lựaán lựachọn)

chọn)

S

S

TG Đ

TG Đ

L

L11ND1.1:

ND1:QuyQuytắctắccộngđếmvà quy1034.

51tắc

nhânND2:

Hoán

vị,ND2.1:

Hoán

vị20

/311.

51

/131.

51

/

3chỉnh

hợp,ND2.2:tổChỉnhhợphợp và 0/

tổ hợp10

32

23/

34

46/

334.

5111.1/5312ND3.1:

ND3:CơngNhịthứcThứcnhịNiu-thứcTơnNiu60

/321.

5Tơn

ND4:ND4.1:PhépPhépthửthử ,củakhơngbiếngiancố vàmẫu20

/311.

52

/131

/131.

51.

51

/2

233/131.1/531

/

3xác

xuất

của

biến

cốND4.2:

Biến

cố

Và các

phép10tốn/311.

5trên1

/

3các

biến cố

ND4.3: 60

Các

biến cố/334.

51232

/11.1/533độc

lập,

quy

13tắc

nhân

xác

suất

Tổng

Tổng (%)10

0

10160320140/370/31092110.54.5Tổng thời

gian (phút)7445Bộ câu hỏi đề kiểm tra

Câu 1: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ cố lập từ các số 0,2,4,6,8

A. 60B.50 C.48 D.10Đáp án: C

Giải

Gọi số tự nhiên cần tìm làabc , a�0A có 4 cách chọn

B có 4 cách chọn

C có 3 cách chọn

Vây có 4.4.3=48 cách chọn

 Mục tiêu: Học sinh vận dụng được quy tắc nhân để giải bài tốn

(1.1.B2)

Bài Tốn: Hơm nay là ngày của mẹ, Bạn Mai muốn đi từ nhà ra cửa

hàng hoa để mua hoa cho mẹ, Bạn Mai được bà cho bản chỉ dẫn đi đến

cửa hàng hoa. Nhà của Bạn Mai ở vị trí điểm A còn cửa hàng hoa ở

điểm F.14.

Câu 2. Với Lộ trình đi từ từ nhà qua B, D rồi đến cửa hàng hoa thì bạn

Hoa có mấy cách di chuyển

A.6 B.5C.4D.3Đáp án: C

Giải

A->B->D->F

Có một cách đi từ A tới B, 2 cách đi từ B tới D và 2 cách đi từ D tới F

Theo quy tắc nhân ta có 1.2.2=4 con đường

 Mục tiêu: Học sinh áp dụng được quy tắc nhân để giải quyết tình

huống (1.1.B2)

Câu 3: Bạn Mai có tất cả bao nhiêu cách di chuyển từ nhà đến cửa

hàng hoa?

A.8B.6C.2D.9Đáp án: B

Giải:

Để đi từ nhà tới cửa hàng hoa thì có thể đi 2 con đường:

1.A->B->D->F

Có một cách đi từ A tới B, 2 cách đi từ B tới D và 2 cách đi từ D tới F

Theo quy tắc nhân ta có 1.2.2=4 con đường

2.A->C->E->F

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phép thử của biến cố và xác xuất của biến cố

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×