Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thanh toán nội bộ; Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân

hàng (TTĐTLNH) với NHNN; Hệ thống thanh tốn song phương

(TTSP) với các ngân hàng thương mại (NHTM).• Tổ chức, kiểm soát, xử lý các lệnh thanh toán, điện nghiệp vụ đi/đến;

đối chiếu các lệnh thanh toán trong hệ thống NHPT và giữa NHPT với

các hệ thống thanh tốn khác.

- Tổ chức cơng tác theo dõi, giám sát về TTTN tồn hệ thống, bao gồm:

• Việc tổ chức và vận hành hệ thống thanh toán tại các đơn vị trong hệ

thống NHPT.

• Thực hiện cơng tác mã khóa bảo mật (MKBM) đối với thanh toán

trong nước. Phối hợp với Ban TCKT, Trung tâm CNTT xây dựng, cấp

phát, đỉnh chỉ và hủy bỏ MKBM cho các KSKT của hệ thống thanh

tốn nội bộ.

• Đầu mối tập hợp, theo dõi, quản lý việc cấp, hủy bỏ, đình chỉ và sử

dụng “chứng thư số” sử dụng trong TTĐTLNH của Kiểm soát liên

hàng trong hệ thống NHPT.

3. Giới thiệu về lãnh đạo phòng Thanh tốn trong nước

Trước tơi vốn cơng tác ở vài bộ phận khác thuộc Ngân hàng phát triển.

Tôi cũng đã biết anh Nguyễn Duy Khánh từ trước – tại thời điểm đó anh mới

giữ chức phó phòng Thanh tốn trong nước. Từ đầu năm 2011, tôi được phân

công làm việc tại phòng Thanh tốn trong nước. Lúc này anh đã giữ chức

trưởng phòng được 1 năm. Q trình làm việc từ đầu năm 2011 đến nay, được

làm việc với anh và hiểu thêm về con người anh. Dưới đây là một số thơng tin

cơ bản về anh:

- Trình độ học vấn:

• 1995: tốt nghiệp trường ĐHTM Khoa Tài chính Kế tốn

• 1999: Tốt nghiệp ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội khoa Tiếng Anh

• 2004: Tốt nghiệp Thạc sỹ Tại ĐH Thương Mại khoa Tài chính Kế tốn

5• 2009 – nay: Đang làm nghiên cứu sinh để làm luận án Tiến sỹ

- Kinh nghiệm làm việc:

• 1996-2002: Cơng tác tại Ngân hàng Đơng Á Chi nhánh Hà Nội

 1996-1997: Phòng ke toan.

 1998-2009: Phòng Kinh doanh

• 2002-2003: Phó phòng Tài chính Kết tốn Cơng ty Đầu tư Thương Mại

của NH Nơng nghiệp và Phát triển Nơng thơn Việt Nam

• 2004 - nay: Trưởng phòng thanh tốn trong nước tại NH Phát triển Việt

Nam (VDB)6PHẦN II: PHÂN TÍCH TỐ CHẤT VÀ KỸ NĂNG

CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

1. Cơ sở lý thuyết:

1.1. Bản chất của lãnh đạo:

Lãnh đạo là một thuật ngữ phức tạp, chưa có sự nhất trí cao và được hiểu

rất khác nhau và được hiểu rất khác nhau ở những người khác nhau. Tuy nhiên

các định nghĩa về lãnh đạo đều thống nhất quan điểm:

Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng đến hoạt động của cá nhân hoặc

một nhóm nhằm thực hiện một mục tiêu chung của tổ chức trong những

điều kiện nhất định3.

Trên thực tế chủ thể lãnh đạo có thể tác động gây ảnh hưởng trong các

trường hợp sau :

- Cần sự giúp đỡ của người khác

- Giao việc cho người khác

- Đòi hỏi người khác phải đạt điều gì hoặc hồn thành nhiệm vụ nào đó.

- Cần khởi xướng hoặc muốn tạo ra những thay đổi nhất định trong tổ

chức.

Với cách hiểu như trên thì người lãnh đạo thành công là người biết cách

gây những ảnh hưởng đến nhóm người mà anh ta mong muốn, để đạt được mục

tiêu của anh ta nói riêng và của tổ chức nói chung. một nhà lãnh đạo thành cơng

Anh ta phải là một cá nhân gắn bó chặt chẽ với cộng đồng chung quanh. Nói

cách khác anh ta phải nắm bắt mọi chiến lược phát triển chung giữa yếu tố cá

nhân với yếu tố nhân sự.

Vậy thì, muốn thành cơng, rõ ràng khác với những người khác, người

lãnh đạo phải hội tụ một số phẩm chất và kỹ năng nhất định khiến anh ta vượt

trội hơn các cá nhân khác

1.2. Tố chất và kỹ năng:

a. Tố chất:

3TS. Nguyễn Thanh Hội – Nghệ thuật lãnh đạo nhân viên – Trang 47Tố chất nói đến các đặc điểm cá nhân khác nhau, bao gồm các đặc điểm

về cá tinh, tính khí, nhu cầu và các giá trị4.

- Cá tính là những đặc điểm về tính khí khi thực hiện cách cư xử, ví dụ sự

tự tin, sự hướng ngoại, sự chín chắn, và mức độ nhiệt tình5.

- Một nhu cầu (hoặc một động cơ) là một mong muốn có được một sự

khuyến khích hoặc một sự trải nghiệm cụ thể nào đó.

- Các giá trị là thái độ của cá nhân đối với việc cái gì là đúng, cái gì là

sai, cái gì là có đạo đức và cái gì là khơng có đạo dức, cái gì là đúng với lương

tâm và cái gì là trái với lương tâm.

Đã có rất nhiều nghiên cứu về tố chất lãnh đạo như nghiên cứu của

Stogdill (1948, 1974), nghiên cứu của McClelland về động cơ quản lý, nghiên

của Miner về động cơ quản lý, nghiên cứu các biến cố quan trọng về tố chất,

nghiên cứu theo chiều dọc với các trung tâm đánh giá, nghiên cứu những người

quản lý thất bại… Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu rất nhiều tố chất khác nhau

liên quan đến hiệu quả và sự thăng tiến của người quản lý. Sự lựa chọn tố chất

và tên gọi các tố chất đó khác nhau tùy vào mỗi nghiên cứu. Tuy nhiên có thể

tổng hợp các tố chất sau6:

TT

1

2

3

4

5

6

7

8Các tố chất dự báo hiệu quả quản lý

Mức độ sinh lực và sức chịu đựng căng thẳng cao

Tự tin

Luôn chú trọng vào vấn đề

Ổn định và vững vàng về mặt tâm lý

Tính liêm chính

Có động cơ quyền lực hòa nhập xã hội

Định hướng thành thích ở mức độ hợp lý

Nhu cầu phụ thuộc thấp

b. Kỹ năng:

Kỹ năng là khả năng làm một việc gì đó theo một cách có hiệu quả. Kỹnăng có thể được định nghĩa ở nhiều cấp độ trừu tượng khác nhau, từ rất tổng

4Slide bài giảng phát triển khả năng lãnh đạo – Chương 7 – Trang 2

Giáo trình phát triển khả năng lãnh đạo – Chương 7 – Trang 145

6

Giáo trình phát triển khả năng lãnh đạo – Chương 7 – Trang 157

58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×