Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT-TT ĐẾN NĂM 2013, TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2020

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT-TT ĐẾN NĂM 2013, TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2020

Tải bản đầy đủ - 0trang

các yêu cầu từ thực tiễn kinh tế xã hội của Việt Nam, tập trung nhiều vào tương

tác người – máy tính (giao diện người dùng tự nhiên), xử lý ngôn ngữ tự nhiên,

công nghệ tri thức, công nghệ Internet thế hệ mới, dịch vụ đa phương tiện, dịch

vụ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học cũng như các dịch vụ

thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng, tính tốn khoa học

phục vụ quản lý tài nguyên, dự báo và phòng ngừa thiên tai,…

Đến năm 2013, khẳng định vị trí trong số những cơ sở nghiên cứu khoa học

hàng đầu về CNTT-TT của quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đạt

chuẩn quốc tế, và vào sự phát triển của ngành công nghiệp CNTT.

Đến năm 2020, phấn đấu trở thành trung tâm về nghiên cứu khoa học và

chuyển giao CNTT-TT hàng đầu của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu thị trường

CNTT-TT trong và ngồi nước. Đạt tiêu chí mỗi năm có 50% số tiến sĩ CNTTTT có ít nhất 1 cơng bố trên tạp chí quốc tế hoặc/và hội nghị quốc tế uy tín về

CNTT-TT.

Ứng dụng CNTT-TT trong cơng tác quản lý hành chính, đào tạo và

nghiên cứu ở ĐHDLHP

Từng bước khắc phục những khiếm khuyết về ứng dụng CNTT-TT của

ĐHDLHP để tiếp cận nhanh những ứng dụng và cung cấp dịch vụ hưởng lợi

đến người dùng trong ĐHDLHP về những thành tựu mới của CNTT-TT.

Các ứng dụng CNTT-TT cần được tích hợp hữu cơ, theo các giải pháp và

chuẩn hóa được quy định, thơng suốt trên VNUnet, định hướng sử dụng phát

triển các hệ thống mã nguồn mở và khai tác hiệu quả các đầu tư lớn về CNTTTT.

Đến năm 2013, 100% cán bộ và sinh viên có tài khoản VNUnet với không8gian làm việc trên mạng đủ lớn, có thể truy cập được trong tồn phạm vi làm

việc và ký túc xá sinh viên, đáp ứng nhu cầu sử dụng các các dịch vụ trao đổi

thông tin, tính tốn xử lý thơng tin, khai thác tài ngun học tập nghiên cứu

của VNUnet, VinaREN và Internet; Phấn đấu để tất cả các giảng viên đều giới

thiệu giáo án và tài liệu tham khảo trên VNUnet trước khi giảng bài. 100%

giảng viên ĐHDLHP có trang web riêng phục vụ cơng tác giảng dạy theo hình

thức tín chỉ; Triển khai cổng thơng tin ĐHDLHP, tích hợp các cổng thơng tin

của các đơn vị thông qua CSDL dùng chung tại Trung tâm dữ liệu của

ĐHDLHP.

Đến năm 2020, tiếp tục hoàn thiện và hiện đại hóa cơng tác quản lý tại

ĐHDLHP và các đơn vị thành viên, tiến tới đại học số hóa với việc tin học hóa

cơng tác quản lý - đào tạo – nghiên cứu - ứng dụng được sự hỗ trợ cao của các

hệ thống tin học, có cổng giao tiếp điện tử ở trong và ngoài đơn vị, v.v. Chi tiết

hơn về một đại học số hóa được nêu trong phần Phụ lục.

Cơ sở hạ tầng CNTT-TT

Cơ sở hạ tầng CNTT-TT phải được xây dựng đồng bộ, hiện đại hóa để đáp

ứng được việc thực hiện các mục tiêu đã nêu; định hướng phát triển các hệ

thống mã nguồn mở, theo các tiêu chuẩn hệ thống mở, cho phép dễ dàng mở

rộng về quy mô, nâng cấp về công nghệ.

Công tác xây dựng hạ tầng CNTT-TT cần đi trước một bước để thúc đẩy sự

phát triển các dịch vụ và ứng dụng CNTT theo định hướng phát triển hạ tầng

CNTT-TT phải đi đôi với việc triển khai các ứng dụng để khai thác có hiệu

quả.

Tìm thêm những hình thức kết nối và nâng cấp kịp thời các đường truyền9sẵn VinaREN, VINASAT-1 (kết nối Internet qua vệ tinh), AI3/SOI, ...

Đến năm 2013, hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT-TT phải được hồn thiện ở mức

cơ bản, sử dụng cơng nghệ hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo theo tín

chỉ ở ĐHDLHP, cung cấp được dịch vụ thông suốt cho 30.000 người sử dụng;

Triển khai trọng điểm giải pháp sử dụng các hệ thống mã nguồn mở cho hệ thống

máy tính của người dùng cuối, các dịch vụ cơ bản của mạng như LDAP, Portal,

CMS, Mail, eLearning, tính tốn xử lý thơng tin từ xa cũng như các giải pháp

đảm bảo an ninh và giám sát mạng và hướng dẫn triển khai đồng bộ trong toàn

ĐHDLHP; Các đơn vị đều có đầy đủ hệ thống máy tính, kết nối intranet với tốc

độ đường truyền cao, đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ và sinh viên ĐHDLHP

trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Đến năm 2020, ĐHDLHP là trung tâm nghiên cứu và đào tạo với hệ thống

cơ sở hạ tầng CNTT-TT hiện đại, đồng bộ, ngang tầm với các trường đại học

lớn trong khu vực Châu Á, đáp ứng cơ bản nhu cầu kết nối con người, đảm bảo

môi trường CNTT-TT hiện đại; cung cấp được dịch vụ thông suốt cho 10.000

người sử dụng.10Hết11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT-TT ĐẾN NĂM 2013, TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2020

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×