Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ch.2 - Ethics and Public Speaking

Ch.2 - Ethics and Public Speaking

Tải bản đầy đủ - 0trang

0YGEW8LI%VXSJ4YFPMG

7TIEOMRK8IRXL)HMXMSR7TIEOMRKMR4YFPMG8I\X8LI1G+VE[n,MPP

'SQTERMIWTYVTSWISJLMWWTIIGL[EWXSI\TPEMRXLISVMKMRWTLMPSWSTL]ERHEGXMZMXMIWSJ,EFMXEXJSV

,YQERMX]

%W.IWWIWTSOIMXFIGEQIGPIEVXLEXLI[EWIRXLYWMEWXMGEFSYXLMWWYFNIGXERHKIRY

MRIP][ERXIHLMWGPEWWQEXIWXSWLEVILMWIRXLYWMEWQ&IGEYWILI[EWMRXIRXSRGSQQYRM

GEXMRK[MXLLMWEYHMIRGILIJSVKSXXSFIRIVZSYW,IWTSOIGPIEVP]JPYIRXP]ERHH]REQM

GEPP]7SSRXLIIRXMVIGPEWW[EWIRKVSWWIHMRLMWWTIIGL

%JXIV[EVH.IWWIEHQMXXIH XLEX LILEH WYVTVMWIH IZIR LMQWIPJq-X[EW EQE^MRKrLI

WEMHq3RGI-TEWWIHXLIJMVWXQMRYXISVWSEPP-XLSYKLXEFSYX[IVIXLSWITISTPISYXXLIVI

PMWXIRMRK-GSYPHXIPPXLEX-[EWVIEPP]KIXXMRKXLVSYKLXSXLIQr,S[QYGLXMQIWLSYPH]SYHIZSXIXSTVITEVMRK]SYVWTIIGLIW#%WXERHEVH

VYPISJXLYQFMWXLEXIEGLQMRYXISJWTIEOMRKXMQIVIUYMVIWSRIXSX[SLSYVW

SJ TVITEVEXMSR XMQIhTIVLETW QSVI HITIRHMRK SR XLI EQSYRX SJ VIWIEVGL

RIIHIH JSVXLI WTIIGL 8LMW QE] WIIQ PMOI EPSX SJ XMQI FYX XLI VI[EVHW EVI

[IPP[SVXLMX3RITVSJIWWMSREPWTIIGLGSRWYPXERXIWXMQEXIWXLEXTVSTIVTVITE

VEXMSRGERVIHYGIWXEKIJVMKLXF]YTXSTIVGIRX

-J]SYJSPPS[XLIXIGLRMUYIWWYKKIWXIHF]]SYVXIEGLIVERHMRXLIVIWXSJ

XLMWFSSO]SY[MPPWXERHYTJSVIZIV]WTIIGLJYPP]TVITEVIH-QEKMRIXLEXXLI

HE] JSV ]SYV JMVWX WTIIGL LEW EVVMZIH =SY LEZI WXYHMIH ]SYV EYHMIRGI ERH

WIPIGXIHEXSTMG]SYORS[[MPPMRXIVIWXXLIQ=SYLEZIVIWIEVGLIHXLIWTIIGL

XLSVSYKLP]ERHTVEGXMGIHMXWIZIVEPXMQIWYRXMPMXJIIPWEFWSPYXIP]GSQJSVXEFPI

=SY LEZI IZIR XVMIH MX SYX FIJSVI X[S SV XLVII XVYWXIH JVMIRHW ,S[ GER ]SY

LIPTFYXFIGSRJMHIRXSJWYGGIWW#8LMRO4SWMXMZIP]

'SRJMHIRGI MW QSWXP] XLI [IPPORS[R TS[IV SJ TSWMXMZI XLMROMRK -J ]SY

XLMRO]SYGERHSMX]SYYWYEPP]GER3RXLISXLIVLERHMJ]SYTVIHMGXHMWEW

XIVERHHSSQXLEXMWEPQSWXEP[E]W[LEX]SY[MPPKIX8LMWMWIWTIGMEPP]XVYI

[LIR MX GSQIW XS TYFPMG WTIEOMRK 7TIEOIVW [LS XLMRO RIKEXMZIP] EFSYX

XLIQWIPZIWERHXLIWTIIGLI\TIVMIRGIEVIQYGLQSVIPMOIP]XSFISZIVGSQI

F]WXEKIJVMKLXXLEREVIWTIEOIVW[LSXLMROTSWMXMZIP],IVIEVIWSQI[E]W

]SYGERXVERWJSVQRIKEXMZIXLSYKLXWMRXSTSWMXMZISRIWEW]SY[SVOSR]SYV

WTIIGLIW

2IKEXMZI8LSYKLX4SWMXMZI8LSYKLX-[MWL-HMHRtXLEZIXSKMZI

XLMWWTIIGL8LMWWTIIGLMWEGLERGIJSVQIXS

WLEVIQ]MHIEWERHKEMRI\TIVMIRGI

EWEWTIEOIV-tQRSXEKVIEXTYFPMGWTIEOIV2SSRItWTIVJIGXFYX-tQKIXXMRK

FIXXIV[MXLIEGLWTIIGL-KMZI-tQEP[E]WRIVZSYW[LIR-KMZI

EWTIIGL)ZIV]SRItWRIVZSYW-JSXLIVTISTPI

GERLERHPIMX-GERXSS2SSRI[MPPFIMRXIVIWXIHMR

[LEX-LEZIXSWE]-LEZIEKSSHXSTMGERH-tQJYPP]

TVITEVIH3JGSYVWIXLI]tPPFI

MRXIVIWXIH1ER]TW]GLSPSKMWXWFIPMIZIXLEXXLIVEXMSSJTSWMXMZIXSRIKEXMZIXLSYKLXW

MRVIKEVHXSWXVIWWJYPEGXMZMXMIWWYGLEWWTIIGLQEOMRKWLSYPHFIEXPIEWXJMZIXS

SRI8LEXMWJSVIEGLRIKEXMZIXLSYKLX]SYWLSYPHGSYRXIV[MXLEQMRMQYQ

SJJMZITSWMXMZISRIW(SMRKWS[MPPRSXQEOI]SYVRIVZIWKSE[E]GSQTPIXIP]

',%48)6 74)%/-2+-249&0-'0YGEW8LI%VXSJ4YFPMG

7TIEOMRK8IRXL)HMXMSR7TIEOMRKMR4YFPMG8I\X8LI1G+VE[n,MPP

'SQTERMIWFYXMX[MPPLIPTOIITXLIQYRHIVGSRXVSPWS]SYGERGSRGIRXVEXISRGSQQY

RMGEXMRK]SYVMHIEWVEXLIVXLERSRFVSSHMRKEFSYX]SYVJIEVWERHER\MIXMIW9WIXLI4S[IVSJ:MWYEPM^EXMSR

ZMWYEPM^EXMSR

1IRXEPMQEKMRKMR[LMGLE

WTIEOIVZMZMHP]TMGXYVIWLMQWIPJ

SVLIVWIPJKMZMRKEWYGGIWWJYP

6MKLXFIJSVIEFMKVEGI-tPPTMGXYVIQ]WIPJVYRRMRKERH-[MPPXV]ERHTYXEPPSJXLISXLIV TVIWIRXEXMSR:MWYEPM^EXMSRMWGPSWIP]VIPEXIHXSTSWMXMZIXLMROMRK-XMWYWIHF]EXLPIXIWQYWM

GMERW EGXSVW WTIEOIVW ERH SXLIVW XS IRLERGI XLIMV TIVJSVQERGI MR WXVIWWJYP

WMXYEXMSRW,S[HSIWMX[SVO#0MWXIRXSPSRKHMWXERGIVYRRIV:MGOM,YFIVGSQTIXMXSVWMRXLIVEGIMRXSQ]QMRH8LIR-[MPPXV]ERHMQEKMRIIZIV]TSWWMFPIWMXYEXMSR-

QMKLXJMRHQ]WIPJMRFILMRHWSQISRIFIMRKFS\IHMRTYWLIHWLSZIHSVGENSPIHHMJ

JIVIRX TSWMXMSRW SR XLI XVEGO PETW XS KS ERH SJ GSYVWI XLI JMREP WXVIXGL %RH - EP[E]W

TMGXYVIQ]WIPJ[MRRMRKXLIVEGIRSQEXXIV[LEXLETTIRWHYVMRKXLIIZIRX3JGSYVWI,YFIVHSIWRtX[MRIZIV]VEGIWLIVYRWFYXVIWIEVGLLEWWLS[R

XLEX XLI OMRH SJ QIRXEP MQEKMRKWLI HIWGVMFIW GERWMKRMJMGERXP] MRGVIEWI EXL

PIXMG TIVJSVQERGI -X LEW EPWS WLS[R XLEX ZMWYEPM^EXMSR GER LIPT WTIEOIVW

GSRXVSPXLIMVWXEKIJVMKLX

8LIOI]XSZMWYEPM^EXMSRMWGVIEXMRKEZMZMHQIRXEPFPYITVMRXMR[LMGL]SY

WII ]SYVWIPJ WYGGIIHMRK MR ]SYV WTIIGL 4MGXYVI ]SYVWIPJ MR ]SYV GPEWWVSSQ

VMWMRKXSWTIEO7II]SYVWIPJEXXLIPIGXIVRTSMWIHERHWIPJEWWYVIHQEOMRKI]I

GSRXEGX[MXL ]SYVEYHMIRGI ERH HIPMZIVMRK]SYV MRXVSHYGXMSR MREJMVQ GPIEV

ZSMGI *IIP ]SYV GSRJMHIRGI KVS[MRK EW ]SYV PMWXIRIVW KIX QSVI ERH QSVI

GEYKLXYTMR[LEX]SYEVIWE]MRK-QEKMRI]SYVWIRWISJEGLMIZIQIRXEW]SY

GSRGPYHIXLIWTIIGLORS[MRK]SYLEZIHSRI]SYVZIV]FIWX%W]SYGVIEXIXLIWIMQEKIWMR]SYVQMRHtWI]IFIVIEPMWXMGFYXWXE]JSGYWIH

SRXLITSWMXMZIEWTIGXWSJ]SYVWTIIGL(SRtXEPPS[RIKEXMZIMQEKIWXSIGPMTWI

XLI TSWMXMZI SRIW %GORS[PIHKI ]SYV RIVZSYWRIWW FYX TMGXYVI ]SYVWIPJ SZIV

GSQMRK MX XSKMZI EZMFVERX EVXMGYPEXI TVIWIRXEXMSR -JSRITEVXSJ XLI WTIIGL

EP[E]WWIIQWXSKMZI]SYXVSYFPIZMWYEPM^I]SYVWIPJKIXXMRKXLVSYKLMX[MXLSYX

ER] LMXGLIW %RH FIWTIGMJMG8LI QSVI PYGMH]SYV QIRXEPTMGXYVIWXLI QSVI

WYGGIWWJYP]SYEVIPMOIP]XSFI%W[MXL]SYVTL]WMGEPVILIEVWEPSJXLIWTIIGLXLMWOMRHSJQIRXEPVILIEVWEP

SJXLIWTIIGLWLSYPHFIVITIEXIHWIZIVEPXMQIWMRXLIHE]WFIJSVI]SYWTIEO-X

HSIWRtXKYEVERXIIXLEXIZIV]WTIIGL[MPPXYVRSYXI\EGXP]XLI[E]]SYIRZMWMSR

MXhERHMXGIVXEMRP]MWRSWYFWXMXYXIJSVXLSVSYKLTVITEVEXMSR&YXYWIHMRGSR

NYRGXMSR[MXLXLISXLIVQIXLSHWSJGSQFEXMRKWXEKIJVMKLXMXMWETVSZIR[E]

XSLIPTGSRXVSP]SYVRIVZIWERHXSGVEJXEWYGGIWWJYPTVIWIRXEXMSR/RS[8LEX1SWX2IVZSYWRIWW-W2SX:MWMFPI

1ER]RSZMGIWTIEOIVWEVI[SVVMIHEFSYXETTIEVMRKRIVZSYWXSXLIEYHMIRGI-XtW

LEVHXSWTIEO[MXLTSMWIERHEWWYVERGIMJ]SYXLMRO]SYPSSOXIRWIERHMRWI

GYVI3RISJXLIQSWXZEPYEFPIPIWWSRW]SY[MPPPIEVREW]SYVWTIIGLGPEWWTVS

GIIHW MW XLEX SRP] E JVEGXMSR SJ XLI XYVQSMP ]SY JIIP MRWMHI MW ZMWMFPI SR XLI

SYXWMHIq=SYVRIVZSYWW]WXIQQE]FIKMZMRK]SYEXLSYWERHWLSGOWrWE]WSRI

I\TIVMIRGIHWTIEOIVqFYXXLIZMI[IVGERWIISRP]EJI[SJXLIQr)ZIRXLSYKL]SYVTEPQWEVIW[IEXMRKERH]SYVLIEVXMWTSYRHMRK]SYV

PMWXIRIVW TVSFEFP] [SRtX VIEPM^I LS[ XIRWI ]SY EVIhIWTIGMEPP] MJ ]SY HS

]SYVFIWXXSEGXGSSPERHGSRJMHIRXSRXLISYXWMHI1SWXSJXLIXMQI[LIR

WXYHIRXWGSRJIWWEJXIVEWTIIGLq-[EWWSRIVZSYW-XLSYKLX-[EWKSMRKXS

(IZIPSTMRK'SRJMHIRGI=SYV7TIIGL'PEWW0YGEW8LI%VXSJ4YFPMG

7TIEOMRK8IRXL)HMXMSR7TIEOMRKMR4YFPMG8I\X8LI1G+VE[n,MPP

'SQTERMIWHMIr XLIMV GPEWWQEXIW EVI WYVTVMWIH 8S XLIQ XLI WTIEOIV PSSOIH GEPQ ERH

EWWYVIH

/RS[MRKXLMWWLSYPHQEOIMXIEWMIVJSV]SYXSJEGI]SYVPMWXIRIVW[MXLGSR

JMHIRGI%WSRIWXYHIRXWXEXIHEJXIV[EXGLMRKEZMHISXETISJLIVJMVWXGPEWWVSSQ

WTIIGLq-[EWEQE^IHEXLS[GEPQ-PSSOIH-EWWYQIHIZIV]SRI[SYPHFIEFPI

XSWIILS[WGEVIH-[EWFYXRS[XLEX-ORS[XLI]GERtX-[SRtXFIRIEVP]WS

RIVZSYW MR XLI JYXYVI -X VIEPP] LIPTW XS ORS[ XLEX ]SY PSSO MR GSRXVSP IZIR

XLSYKL]SYQE]RSXJIIPXLEX[E]r(SRtX)\TIGX4IVJIGXMSR

-XQE]EPWSLIPTXSORS[ XLEXXLIVIMWRSWYGLXLMRKEW ETIVJIGXWTIIGL%X

WSQITSMRXMRIZIV]TVIWIRXEXMSRIZIV]WTIEOIVWE]WSVHSIWWSQIXLMRKXLEX

HSIW RSX GSQI EGVSWW I\EGXP] EW LI SV WLI LEH TPERRIH *SVXYREXIP] WYGL

QSQIRXWEVIYWYEPP]RSXIZMHIRXXSXLIEYHMIRGI;L]#&IGEYWIXLIEYHMIRGI

HSIWRSXORS[[LEXXLIWTIEOIVTPERWXSWE]-XLIEVWSRP][LEXXLIWTIEOIV

HSIW WE] -J ]SY QSQIRXEVMP] PSWI ]SYV TPEGI VIZIVWI XLI SVHIV SJ E GSYTPI

WXEXIQIRXW SV JSVKIX XS TEYWI EX E GIVXEMR WTSX RS SRI RIIH FI XLI [MWIV

;LIRWYGLQSQIRXWSGGYVNYWXTVSGIIHEWMJRSXLMRKLETTIRIH

3RISJXLIFMKKIWXVIEWSRWTISTPIEVIGSRGIVRIHEFSYXQEOMRKEQMWXEOI

MREWTIIGLMWXLEXXLI]ZMI[WTIIGLQEOMRKEWETIVJSVQERGIVEXLIVXLERER

EGXSJGSQQYRMGEXMSR8LI]JIIPXLIEYHMIRGIMWNYHKMRKXLIQEKEMRWXEWGEPI

SJ EFWSPYXI TIVJIGXMSR MR [LMGL IZIV] QMWWXEXIH [SVH SV E[O[EVH KIWXYVI

[MPPGSYRXEKEMRWXXLIQ&YXWTIIGLEYHMIRGIWEVIRSXPMOINYHKIWMREZMSPMR

VIGMXEPSVERMGIWOEXMRKGSRXIWX8LI]EVIRSXPSSOMRKJSVEZMVXYSWSTIVJSV

QERGIFYXJSVE[IPPXLSYKLXSYXEHHVIWWXLEXGSQQYRMGEXIWXLIWTIEOIVtW

MHIEWGPIEVP]ERHHMVIGXP]7SQIXMQIWERIVVSVSVX[SGEREGXYEPP]IRLERGIE

WTIEOIVtWETTIEPF]QEOMRKLIVSVLMQWIIQQSVILYQER

%W]SY[SVOSR]SYVWTIIGLIWQEOIWYVI]SYTVITEVIXLSVSYKLP]ERHHS

EPP]SYGERXSKIX]SYVQIWWEKIEGVSWWXS]SYVPMWXIRIVW&YXHSRtXTERMGEFSYX

FIMRKTIVJIGXSVEFSYX[LEX[MPPLETTIRMJ]SYQEOIEQMWXEOI3RGI]SYJVII

]SYV QMRH SJ XLIWI FYVHIRW ]SY [MPP JMRH MX QYGL IEWMIV XS ETTVSEGL ]SYV

WTIIGLIW[MXLGSRJMHIRGIERHIZIR[MXLIRXLYWMEWQ

&IWMHIWWXVIWWMRKXLIWM\TSMRXWNYWXHMWGYWWIH]SYVXIEGLIV[MPPTVSFEFP]KMZI

]SYWIZIVEPXMTWJSVHIEPMRK[MXLRIVZSYWRIWWMR]SYVJMVWXWTIIGLIW8LI]QE]

MRGPYHI

&IEX]SYVFIWXTL]WMGEPP]ERHQIRXEPP]-XtWRSXEKSSHMHIEXSWXE]YTYRXMP

%1 TEVX]MRK[MXLJVMIRHWSVGVEQQMRKJSVERI\EQXLIRMKLXFIJSVI

]SYVWTIIGL%KSSHRMKLXtWWPIIT[MPPWIVZI]SYFIXXIV

%W]SYEVI[EMXMRKXSWTIEOUYMIXP]XMKLXIRERHVIPE\]SYVPIKQYWGPIWSV

WUYII^I ]SYV LERHW XSKIXLIV ERH XLIR VIPIEWI XLIQ 7YGL EGXMSRW LIPT

VIHYGIXIRWMSRF]TVSZMHMRKERSYXPIXJSV]SYVI\XVEEHVIREPMRI

 8EOI E GSYTPI WPS[ HIIT FVIEXLW FIJSVI ]SY WXEVX XS WTIEO 1SWX TISTPI

[LIR XLI] EVI XIRWI XEOI WLSVX WLEPPS[ FVIEXLW [LMGL SRP] VIMRJSVGIW

XLIMVER\MIX](IITFVIEXLMRKFVIEOWXLMWG]GPISJXIRWMSRERHLIPTWGEPQ

]SYVRIVZIW

 ;SVO IWTIGMEPP] LEVH SR ]SYV MRXVSHYGXMSR 6IWIEVGL LEW WLS[R XLEX E

WTIEOIVtWER\MIX]PIZIPFIKMRWXSHVSTWMKRMJMGERXP]EJXIVXLIJMVWXXS',%48)6 74)%/-2+-249&0-'0YGEW8LI%VXSJ4YFPMG

7TIEOMRK8IRXL)HMXMSR7TIEOMRKMR4YFPMG8I\X8LI1G+VE[n,MPP

'SQTERMIW8IVVMJMIHIEVP]MRLMWGEVIIVF]

XLITVSWTIGXSJKMZMRKETYF

PMGWTIIGLXSHE]0ISREVHS

(M'ETVMSMWEREGGSQTPMWLIH

WTIEOIV[LSGSRJMHIRXP]

EHHVIWWIWEYHMIRGIWEVSYRH

XLIKPSFIWIGSRHW SJ E TVIWIRXEXMSR 3RGI ]SY KIX XLVSYKL XLIMRXVSHYGXMSR ]SY

WLSYPHJMRHWQSSXLIVWEMPMRKXLIVIWXSJXLI[E]

1EOII]IGSRXEGX[MXLQIQFIVWSJ]SYVEYHMIRGI6IQIQFIVXLEXXLI]EVI

MRHMZMHYEPTISTPIRSXEFPYVSJJEGIW%RHXLI]EVI]SYVJVMIRHW

 'SRGIRXVEXISRGSQQYRMGEXMRK[MXL]SYVEYHMIRGIVEXLIVXLERSR[SVV]

MRKEFSYX]SYVWXEKIJVMKLX-J]SYKIXGEYKLXYTMR]SYVWTIIGL]SYVEYHM

IRGI[MPPXSS

 9WI ZMWYEP EMHW 8LI] GVIEXI MRXIVIWX HVE[ EXXIRXMSR E[E] JVSQ ]SY ERH

QEOI]SYJIIPPIWWWIPJGSRWGMSYW-J]SYEVIPMOIQSWXWXYHIRXW]SY[MPPJMRH]SYVWTIIGLGPEWWXSFIEZIV]

TSWMXMZII\TIVMIRGI%WSRIWXYHIRX[VSXISRLIVGSYVWIIZEPYEXMSREXXLIIRH

SJXLIGPEWW

-[EWVIEPP]HVIEHMRKXLMWGPEWW8LIMHIESJKMZMRKEPPXLSWIWTIIGLIWWGEVIHQILEPJXS

HIEXL&YX-tQKPEHRS[XLEX-WXYGO[MXLMX-XtWEWQEPPGPEWWERH-KSXXSORS[EPSXSJXLI

WXYHIRXW&IWMHIWXLMWMWSRIGPEWWMR[LMGL-KSXXSI\TVIWWQ]MHIEWMRWXIEHSJWTIRHMRK

XLI[LSPIXMQIPMWXIRMRKXSXLIXIEGLIVXEPO-IZIRGEQIXSIRNS]KMZMRKXLIWTIIGLIW-

GSYPHXIPPEXXMQIWXLEXXLIEYHMIRGI[EWVIEPP][MXLQIERHXLEXtWEKVIEXJIIPMRK

3ZIVXLI]IEVWXLSYWERHWSJWXYHIRXWLEZIHIZIPSTIHGSRJMHIRGIMRXLIMV

WTIIGLQEOMRK EFMPMXMIW %W ]SYV GSRJMHIRGI KVS[W ]SY [MPP FI FIXXIV EFPI XS

WXERHFIJSVISXLIVTISTPIERHXIPPXLIQ[LEX]SYXLMROERHJIIPERHORS[h

ERHXSQEOIXLIQXLMROERHJIIPERHORS[XLSWIWEQIXLMRKW8LIFIWXTEVX

EFSYXGSRJMHIRGIMWXLEXMXRYVXYVIWMXWIPJ %JXIV]SYWGSVI]SYVJMVWXXVMYQTL

]SY [MPP FI XLEX QYGL QSVI GSRJMHIRX XLI RI\X XMQI %RH EW ]SY FIGSQI E

QSVIGSRJMHIRXTYFPMGWTIEOIV]SY[MPPPMOIP]FIGSQIQSVIGSRJMHIRXMRSXLIV

EVIEWSJ]SYVPMJIEW[IPP(IZIPSTMRK'SRJMHIRGI=SYV7TIIGL'PEWW0YGEW8LI%VXSJ4YFPMG

7TIEOMRK8IRXL)HMXMSR7TIEOMRKMR4YFPMG'LIGOPMWX

=)78I\X8LI1G+VE[n,MPP

'SQTERMIW7TIEOMRK[MXL'SRJMHIRGI23  %Q-IRXLYWMEWXMGEFSYXQ]WTIIGLXSTMG#

  ,EZI-XLSVSYKLP]HIZIPSTIHXLIGSRXIRXSJQ]WTIIGL#

  ,EZI-[SVOIHSRXLIMRXVSHYGXMSRWSQ]WTIIGL[MPPKIX

SJJXSEKSSHWXEVX#

  ,EZI-[SVOIHSR XLIGSRGPYWMSRWSQ]WTIIGL [MPPIRH

SREWXVSRKRSXI#GSRRIGXPYGEWGSQ

8LMWGLIGOPMWXMWEPWSEZEMPEFPI

MRXLISRPMRI7TIIGL8SSPWJSV

XLMWGLETXIV  ,EZI - VILIEVWIH Q] WTIIGL SVEPP] YRXMP - EQ GSRJMHIRX

EFSYXMXWHIPMZIV]#

  ,EZI - [SVOIH SR XYVRMRK RIKEXMZI XLSYKLXW EFSYX Q]

WTIIGLMRXSTSWMXMZISRIW#

  (S - VIEPM^I XLEX RIVZSYWRIWW MW RSVQEP IZIR EQSRK

I\TIVMIRGIHWTIEOIVW#

  (S-YRHIVWXERH XLEX QSWX RIVZSYWRIWW MW RSXZMWMFPI XS

XLIEYHMIRGI#

  %Q - JSGYWIH SR GSQQYRMGEXMRK [MXL Q] EYHMIRGI

VEXLIVXLERSR[SVV]MRKEFSYXQ]RIVZIW#

 ,EZI-ZMWYEPM^IHQ]WIPJWTIEOMRKGSRJMHIRXP]ERHKIXXMRK

ETSWMXMZIVIWTSRWIJVSQXLIEYHMIRGI#4YFPMG7TIEOMRKERH'VMXMGEP8LMROMRK

8LEXKY]EXXLITEVX]PEWXRMKLXVIEPP]S[RIHQI[LIR[I[IVIXEPOMRKEFSYXXLI

IGSRSQ]-ORS[Q]MRJSVQEXMSRMWVMKLXERH-tQWYVILMWEVKYQIRXHMHRtXQEOIWIRWI

FYX-GERtXTYXQ]JMRKIVSRXLITVSFPIQ

-[SVOIHVIEPP]LEVHSRQ]XIVQTETIVFYXMXtWNYWXRSXVMKLX-XHSIWRtXWIIQXSLERK

XSKIXLIVERH-GERtXJMKYVISYX[LEXtW[VSRK

4SPMXMGEPWTIIGLIWEVIWSSRIWMHIH8LIGERHMHEXIWWSYRHKSSHFYXXLI]EPPXEPOMRWPSKERW

ERHKIRIVEPMXMIW-XtWVIEPP]LEVHXSHIGMHI[LSLEWXLIFIWXWXERHWSRXLIMWWYIWGVMXMGEPXLMROMRK

*SGYWIHSVKERM^IHXLMROMRK

EFSYXWYGLXLMRKWEWXLIPSKMGEP

VIPEXMSRWLMTWEQSRKMHIEWXLI

WSYRHRIWWSJIZMHIRGIERHXLI

HMJJIVIRGIWFIX[IIRJEGXERH

STMRMSR,EZI]SYIZIVJSYRH]SYVWIPJMRWMQMPEVWMXYEXMSRW#-JWS]SYQE]JMRHLIPT

MR]SYVWTIIGLGPEWW&IWMHIWFYMPHMRKGSRJMHIRGIEGSYVWIMRTYFPMGWTIEOMRK

GERHIZIPST]SYVWOMPPWEWEGVMXMGEPXLMROIV8LSWIWOMPPWGERQEOIXLIHMJJIVIRGI

FIX[IIRXLIEVXMGYPEXIHIFEXIVERHXLITYWLSZIVXLI%WXYHIRXERHXLI'WXY

HIRXXLIXLSYKLXJYPZSXIVERHXLIGSMRXSWWIV

;LEXMWGVMXMGEPXLMROMRK#8SWSQII\XIRXMXtWEQEXXIVSJPSKMGhSJFIMRK

EFPIXSWTSX[IEORIWWIWMRSXLIVTISTPItWEVKYQIRXWERHXSEZSMHXLIQMR]SYV

S[R -X EPWS MRZSPZIW VIPEXIH WOMPPW WYGL EW HMWXMRKYMWLMRK JEGX JVSQ STMRMSR

NYHKMRKXLIGVIHMFMPMX]SJWXEXIQIRXWERHEWWIWWMRKXLIWSYRHRIWWSJIZMHIRGI

-RXLIFVSEHIWXWIRWIGVMXMGEPXLMROMRKMWJSGYWIHSVKERM^IHXLMROMRKhXLIEFMP

MX]XSWIIGPIEVP]XLIVIPEXMSRWLMTWEQSRKMHIEW',%48)6 74)%/-2+-249&0-'0YGEW8LI%VXSJ4YFPMG

7TIEOMRK8IRXL)HMXMSR7TIEOMRKMR4YFPMG8I\X8LI1G+VE[n,MPP

'SQTERMIW

-J]SYEVI[SRHIVMRK[LEXXLMWLEWXSHS[MXL]SYVTYFPMGWTIEOMRKGPEWW

XLIERW[IVMWUYMXIEPSX%WXLIGPEWWTVSGIIHW]SY[MPPTVSFEFP]WTIRHEKSSH

HIEP SJ XMQI SVKERM^MRK ]SYV WTIIGLIW ;LMPI XLMW QE] WIIQ PMOI E TYVIP]

QIGLERMGEPI\IVGMWIMXMWGPSWIP]MRXIV[SZIR[MXLGVMXMGEPXLMROMRK-JXLIWXVYG

XYVISJ]SYVWTIIGLMWHMWNSMRXIHERHGSRJYWIHSHHWEVIXLEX]SYVXLMROMRKMW

EPWSHMWNSMRXIHERHGSRJYWIH-JSRXLISXLIVLERHXLIWXVYGXYVIMWGPIEVERH

GSLIWMZIXLIVIMWEKSSHGLERGI]SYVXLMROMRKMWXSS3VKERM^MRKEWTIIGLMW

RSXNYWXEQEXXIVSJEVVERKMRKXLIMHIEW]SYEPVIEH]LEZI6EXLIVMXMWERMQTSV

XERXTEVXSJWLETMRKXLIMHIEWXLIQWIPZIW;LEXMWXVYISJSVKERM^EXMSRMWXVYISJQER]EWTIGXWSJTYFPMGWTIEOMRK8LI

WOMPPW ]SY PIEVR MR ]SYV WTIIGL GPEWW GER LIPT ]SY FIGSQI E QSVI IJJIGXMZI

XLMROIVMRERYQFIV SJ[E]W %W]SY [SVOSRI\TVIWWMRK]SYVMHIEWMRGPIEV

EGGYVEXI PERKYEKI ]SY [MPP IRLERGI ]SYV EFMPMX] XS XLMRO GPIEVP] ERH EGGY

VEXIP]%W]SYWXYH]XLIVSPISJIZMHIRGIERHVIEWSRMRKMRWTIIGLQEOMRK]SY

[MPPWIILS[XLI]GERFIYWIHMRSXLIVJSVQWSJGSQQYRMGEXMSREW[IPP%W]SY

PIEVRXSPMWXIRGVMXMGEPP]XSWTIIGLIWMRGPEWW]SY[MPPFIFIXXIVEFPIXSEWWIWWXLI

MHIEWSJWTIEOIVW ERH[VMXIVW
MREZEVMIX]SJWMXYEXMSRW8SVIXYVRXSXLII\EQTPIWEXXLIFIKMRRMRKSJXLMWWIGXMSR

8LIKY]EXXLITEVX]PEWXRMKLXh[SYPH[IPPLSRIHGVMXMGEPXLMROMRKWOMPPWLIPT]SYJMRH

XLILSPIWMRLMWEVKYQIRX#

8LIXIVQTETIVh[SYPHFIXXIVSVKERM^EXMSRERHEGPIEVSYXPMRILIPTTYPPMXXSKIXLIV#

4SPMXMGEPWTIIGLIWhSRGI]SYKIXTEWXXLIWPSKERWEVIXLIGERHMHEXIWHVE[MRKZEPMH

GSRGPYWMSRWJVSQWSYRHIZMHIRGI#

-J]SYXEOIJYPPEHZERXEKISJ]SYVWTIIGLGPEWW]SY[MPPFIEFPIXSIRLERGI

]SYVWOMPPWEWEGVMXMGEPXLMROIVMRQER]GMVGYQWXERGIW8LMWMWSRIVIEWSRTYF

PMG WTIEOMRK LEW FIIR VIKEVHIH EW E ZMXEP TEVX SJ IHYGEXMSR WMRGI XLI HE]W SJ

ERGMIRX+VIIGI8LI7TIIGL'SQQYRMGEXMSR4VSGIWW%W]SYFIKMR]SYVJMVWXWTIIGLIW]SYQE]JMRHMXLIPTJYPXSYRHIVWXERH[LEX

KSIW SR [LIR SRI TIVWSR XEPOW XS ERSXLIV 6IKEVHPIWW SJ XLI OMRH SJ WTIIGL

GSQQYRMGEXMSR MRZSPZIH XLIVI EVI WIZIR IPIQIRXWhWTIEOIV QIWWEKI GLER

RIPPMWXIRIVJIIHFEGOMRXIVJIVIRGIERHWMXYEXMSR,IVI[IWLEPPJSGYWSRLS[

XLIWIIPIQIRXWMRXIVEGX[LIRETYFPMGWTIEOIVEHHVIWWIWEREYHMIRGI74)%/)6

7TIIGLGSQQYRMGEXMSRFIKMRW[MXLEWTIEOIV-J]SYTMGOYTXLIXIPITLSRIERH WTIEOIV

GEPPEJVMIRH]SYEVIEGXMRKEWEWTIEOIV 3JGSYVWI]SY[MPPEPWSEGXEWEPMW 8LITIVWSR[LSMWTVIWIRXMRK

XIRIV[LIR]SYVJVMIRHMWXEPOMRK
-RTYFPMGWTIEOMRK]SY[MPPYWYEPP]TVIWIRX ERSVEPQIWWEKIXSEPMWXIRIV

]SYVIRXMVIWTIIGL[MXLSYXMRXIVVYTXMSR=SYV WYGGIWW EW E WTIEOIV HITIRHW SR ]SYhSR ]SYV TIVWSREP GVIHMFMPMX]

]SYVORS[PIHKISJXLIWYFNIGX]SYVTVITEVEXMSRSJXLIWTIIGL]SYVQERRIVSJ

WTIEOMRK ]SYV WIRWMXMZMX] XS XLI EYHMIRGI ERH XLI SGGEWMSR &YX WYGGIWWJYP

WTIEOMRKEPWSVIUYMVIWIRXLYWMEWQ=SYGERtXI\TIGXTISTPIXSFIMRXIVIWXIHMR

[LEX]SYWE]YRPIWW]SYEVIMRXIVIWXIH]SYVWIPJ-J]SYEVIXVYP]I\GMXIHEFSYX

8LI7TIIGL'SQQYRMGEXMSR4VSGIWW0YGEW8LI%VXSJ4YFPMG

7TIEOMRK8IRXL)HMXMSR7TIEOMRKMR4YFPMG8I\X8LI1G+VE[n,MPP

'SQTERMIW]SYVWYFNIGX]SYVEYHMIRGIMWEPQSWXWYVIXSKIXI\GMXIHEPSRK[MXL]SY=SY

GERPIEVREPPXLIXIGLRMUYIWSJIJJIGXMZIWTIIGLQEOMRKFYXFIJSVIXLI]GERFI

SJ QYGL YWI ]SY QYWX JMVWX LEZI WSQIXLMRK XS WE]hWSQIXLMRK XLEX WTEVOW

]SYVS[RIRXLYWMEWQ1)77%+)

QIWWEKI

;LEXIZIVEWTIEOIV

GSQQYRMGEXIWXSWSQISRIIPWI8LIQIWWEKIMW[LEXIZIVEWTIEOIVGSQQYRMGEXIWXSWSQISRIIPWI-J]SYEVI

GEPPMRK E JVMIRH ]SY QMKLX WE] q-tPP FI E PMXXPI PEXI TMGOMRK ]SY YT XSRMKLXr

8LEX MW XLI QIWWEKI &YX MX QE] RSX FI XLI SRP] QIWWEKI 4IVLETW XLIVI MW E

GIVXEMRXSRIMR]SYVZSMGIXLEXWYKKIWXWVIPYGXERGILIWMXEXMSR8LIYRHIVP]MRK

QIWWEKIQMKLXFIq-VIEPP]HSRtX[ERXXSKSXSXLEXTEVX]=SYXEPOIHQIMRXS

MXFYX-tQKSMRKXSTYXMXSJJEWPSRKEW-GERr

=SYVKSEPMRTYFPMGWTIEOMRKMWXSLEZI]SYVMRXIRHIHQIWWEKIFIXLIQIW

WEKIXLEXMWEGXYEPP]GSQQYRMGEXIH%GLMIZMRKXLMWHITIRHWFSXLSR[LEX]SY

WE] XLIZIVFEPQIWWEKI
ERHSRLS[]SYWE]MX XLIRSRZIVFEPQIWWEKI


+IXXMRKXLIZIVFEPQIWWEKINYWXVMKLXVIUYMVIW[SVO=SYQYWXREVVS[]SYV

XSTMGHS[RXSWSQIXLMRK]SYGERHMWGYWWEHIUYEXIP]MRXLIXMQIEPPS[IHJSV

XLIWTIIGL=SYQYWXHSVIWIEVGLERHGLSSWIWYTTSVXMRKHIXEMPWXSQEOI]SYV

MHIEWGPIEVERHGSRZMRGMRK=SYQYWXSVKERM^I]SYVMHIEWWSPMWXIRIVWGERJSP

PS[XLIQ[MXLSYXKIXXMRKPSWX%RH]SYQYWXI\TVIWW]SYVQIWWEKIMR[SVHW

XLEXEVIEGGYVEXIGPIEVZMZMHERHETTVSTVMEXI

&IWMHIWXLIQIWWEKI]SYWIRH[MXL[SVHW]SYWIRHEQIWWEKI[MXL]SYV

XSRISJZSMGIETTIEVERGIKIWXYVIWJEGMEPI\TVIWWMSRERHI]IGSRXEGX-QEKMRI

XLEXSRISJ]SYVGPEWWQEXIWKIXWYTXSWTIEOEFSYXWXYHIRXPSERW8LVSYKLSYX

LIVWTIIGLWLIWPYQTWFILMRHXLIPIGXIVRXEOIWPSRKTEYWIWXSVIQIQFIV[LEX

WLI [ERXW XS WE] WXEVIW EX XLI GIMPMRK ERH JYQFPIW [MXL LIV ZMWYEP EMHW ,IV

MRXIRHIHQIWWEKIMWq;IQYWXQEOIQSVIQSRI]EZEMPEFPIJSVWXYHIRXPSERWr

&YXXLIQIWWEKIWLIEGXYEPP]GSQQYRMGEXIWMWq-LEZIRtXTVITEVIHZIV][IPPJSV

XLMWWTIIGLr3RISJ]SYVNSFWEWEWTIEOIVMWXSQEOIWYVI]SYVRSRZIVFEPQIW

WEKIHSIWRSXHMWXVEGXJVSQ]SYVZIVFEPQIWWEKI',%22)0GLERRIP

8LIQIERWF][LMGLEQIWWEKI

MWGSQQYRMGEXIH8LI GLERRIP MW XLI QIERW F] [LMGL E QIWWEKI MW GSQQYRMGEXIH ;LIR ]SY

TMGOYTXLITLSRIXSGEPPEJVMIRHXLIXIPITLSRIMWXLIGLERRIP4YFPMGWTIEOIVW

QE]YWISRISVQSVISJWIZIVEPGLERRIPWIEGLSJ[LMGL[MPPEJJIGXXLIQIWWEKI

VIGIMZIHF]XLIEYHMIRGI

'SRWMHIVEWTIIGLXS'SRKVIWWF]XLI4VIWMHIRXSJXLI9RMXIH7XEXIW8LI

WTIIGLMWGEVVMIHXSXLIREXMSRF]XLIGLERRIPWSJVEHMSERHXIPIZMWMSR*SVXLI

VEHMSEYHMIRGIXLIQIWWEKIMWGSRZI]IHIRXMVIP]F]XLI4VIWMHIRXtWZSMGI*SV

XLIXIPIZMWMSREYHMIRGIXLIQIWWEKIMWGSRZI]IHF]FSXLXLI4VIWMHIRXtWZSMGI

ERHXLIXIPIZMWIHMQEKI8LITISTPIMR'SRKVIWWLEZIEQSVIHMVIGXGLERRIP

8LI]RSXSRP]LIEVXLI4VIWMHIRXtWZSMGIEWEQTPMJMIHXLVSYKLEQMGVSTLSRI

FYXXLI]EPWSWIILMQERHXLIWIXXMRKJMVWXLERH

-RETYFPMGWTIEOMRKGPEWW]SYVGLERRIPMWXLIQSWXHMVIGXSJEPP=SYVGPEWW

QEXIW[MPPWII]SYERHLIEV]SY[MXLSYXER]IPIGXVSRMGMRXIVZIRXMSR0-78)2)6

PMWXIRIV

8LITIVWSR[LSVIGIMZIWXLI

WTIEOIVtWQIWWEKI

8LIPMWXIRIVMWXLITIVWSR[LSVIGIMZIWXLIGSQQYRMGEXIHQIWWEKI;MXLSYXE

PMWXIRIVXLIVIMWRSGSQQYRMGEXMSR;LIR]SYXEPOXSEJVMIRHSRXLITLSRI

]SYLEZISRIPMWXIRIV-RTYFPMGWTIEOMRK]SY[MPPLEZIQER]PMWXIRIVW',%48)6 74)%/-2+-249&0-'Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ch.2 - Ethics and Public Speaking

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×