Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

233.4.1.2.lịch sử ở trường THPT tỉnh Nghệ An, do PGS. Bùi Văn Hào (CB), nghiệm thu ngày

29/09/2014.

Tham gia đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu điện

tử về LSVN phục vụ dạy học lịch sử ở trường phổ thông, viết 02 chuyên đề, do

PGS.Trần Viết Thụ chủ trì, nghiệm thu 13/12/2015.

Đề tài khoa học cấp trường: Sử dụng di tích lịch sử cách mạng ở Đô Lương trong dạy

học lịch sử ở trường THPT, nghiệm thu 6/12/2014.

B. Tham gia viết sách, giáo trình

1. Chủ biên: Sách Phong tục tập quán Việt Nam, NXB Lao động, 2016.

2. Thành viên tham gia (PGS.TS. Trần Viết Thụ chủ biên): Giáo trình Đại cương lí

luận dạy học Lịch sử, NXB Đại học Vinh, 2017.

C. Các bài báo

Sử dụng câu hỏi nêu vấn đề trong dạy học lịch sử ở trường THCS nhằm tích cực hóa

hoạt động nhận thức cho học sinh (viết chung với Trần Viết Thụ), Tạp chí Giáo dục số

149 (kì I, II/2006)

Tổ chức trò chơi trong dạy học lịch sử ở trường Trung học cơ sở, Tạp chí Giáo dục,

4/2006.3. Tổ chức bài học lịch sử tại di tích LS -VH Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, Kỷ yếu Hội thảo

khoa học Quốc gia kỉ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm quê, 2007.4. Tổ chức một số hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử Việt Nam 1954 -1975 ở

trường Trung học phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo khoa học: Những giải pháp chủ yếu

nâng cao chất lượng dạy học lịch sử Việt Nam ở trường phổ thông hiện nay, ĐHSP Hà

Nội, 2008.

5. Rèn luyện kĩ năng sử dụng phương pháp trình bày miệng cho sinh viên ngành Sư phạm

Lịch sử, Tạp chí Đại học Vinh, số 2 B năm 2009.

6. Sử dụng câu hỏi nhằm tổ chức hoạt động tự học cho học sinh trong dạy học lịch sử

Việt Nam 1930 -1945 ở lớp 12 (Ban cơ bản). Kỉ yếu Hội thảo khoa học: Nghiên cứu,

giảng dạy lịch sử trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kĩ năng tự học cho học

sinh, ĐHSP Hà Nội, 2011.

7. Tìm hiểu tín ngưỡng thờ anh hùng dân tộc qua di tích đền thờ Mai Hắc Đế, Nam Đàn,

Nghệ An, Kỉ yếu hội thảo khoa học: Nghiên cứu, giảng dạy lịch sử, văn hóa - xã hội,

NXB Khoa học xã hội, 2014.

8. Tổ chức bài học tại thực địa ở khu di tích Chiến thắng Điện Biên Phủ trong dạy học

lịch sử cho HS lớp 12 THPT, kỉ yếu hội thảo khoa học, NXB Khoa học xã hội, 2014.

9. Sử dụng di tích lịch sử cách mạng ở Đơ Lương trong dạy học lịch sử ở trường

THPT, Tạp chí Giáo dục, 3/2015.

10. Giáo dục học sinh THPT qua việc tổ chức bài học lịch sử tại di tích Kim Liên, Nam

Đàn - Nghệ An, Tạp chí Giáo dục, 3/2015.

11. Tổ chức dạy học tại di tích cách mạng Trng Bồn, Mĩ sơn, Đô Lương, Nghệ An cho

học sinh THPT, số 55, Tạp chí khoa học Đại học Vinh.

12. Hướng dẫn sinh viên sư phạm sử dụng di tích lịch sử ở Nghệ An trong dạy học bộ

môn ở trường THPT, tr.44-47, Kỷ yếu hội nghị: Cơng đồn trường Đại học Vinh với

việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện24

giáo dục và đào tạo, Vinh, 2016.

13. “Tiến hành bài học lịch sử địa phương với di tích lịch sử cách mạng cho học sinh lớp

12 ở Nghệ An theo tinh thần của dạy học dự án”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nghiên

cứu và giảng dạy Lịch sử trong bối cảnh hiện nay”, Khoa Lịch sử, ĐH Sư phạm Hà

Nội, NXB Lý luận chính trị, 09/2016, tr.281 - 292.

14. Tổ chức bài học lịch sử địa phương tại di tích lịch sử cho học sinh lớp 12 các trường

Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hội thảo Khoa học Quốc tế: Đào tạo

và bồi dưỡng giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, Sách giáo

khoa”, NXB CTQG, 2017; tr.125- 132.

15. Tìm hiểu về đền Hoàng Mười, Hội thảo: Giá trị lịch sử - văn hóa của di tích đền ơng

Hồng Mười, huyện Hưng Ngun, tỉnh Nghệ An.25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×