Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Module nhận dạng vân tay R305:

Module nhận dạng vân tay R305:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án môn học Vi Điều KhiểnGVHD :TS.Đặng Phước Vinhthống sẽ so sánh dấu vân tay cần tìm với tồn bộ thư vện của module,sau đó sẽ trả về kết quả tìm

thấy hoặc khơng tìm thấy mẫu vân tay đó.

1.4.Cấu trúc lệnh điều khiển module R305:

1.4.1:Lệnh quét vân tay:

o Dữ liệu gửi đi:

2 bytes

Header4bytes

Module1 byte

Package2 bytes

Package length1 byte

Instruction2 bytes

Checksum0xEF01address

Xxxxidentifier

01H03Hcode

01H05Ho Dữ liệu nhận về:

2 bytes

Header4bytes

Module1 byte

Package2 bytes

Package length1 byte

Confirmation2 bytes

Checksum0xEF01address

Xxxxidentifier

01H03Hcode

xxHSum Ghi chú:

 Confirmation code=00H: hoàn thành thu thập vân tay;

 Confirmation code=01H: lỗi khi nhận gói;

 Confirmation code=02H: khơng thể phát hiện dấu vân tay;

 Confirmation code=03H: thu thập vân tay thất bại;

1.4.2.Lệnh đưa ảnh vào biến tạm:

o Dữ liệu gửi đi:

2 bytes

Header4bytes

Module1 byte

Package2 bytes

Package1 byte

Instruction1 byte

Buffer2 bytes

Checksum0xEF01address

xxxxidentifier

01Hlength

04Hcode

02Hnumber

BufferIDsum Ghi chú: BufferID của bộ đệm 1 và bộ đệm 2 lần lượt là 01h,02h.Nếu khác 2 giá trị

trên thì xem như bộ đệm 2.

o Dữ liệu trả về:

2 bytes4bytes1 byte2 bytesSVTH: Lê Tấn Vinh_Nguyễn Viết Long – Lớp 15CDT11 byte2 bytesTrang 7Đồ án môn học Vi Điều KhiểnGVHD :TS.Đặng Phước VinhHeaderModulePackage0xEF01address

xxxxidentifier

07HPackage lengthConfirmationChecksum03Hcode

XxHsum Ghi chú:

Confirmation code=00H: hoàn thành việc tạo file;

Confirmation code=01H: lỗi khi nhận gói;Confirmation code=06H: khơng tạo được file do hình ảnh vân tay quá loạn;Confirmation code=07H: không tạo dược tệp do thiếu điểm hoặc hình ảnh

q nhỏ;Confirmation code=15H: khơng tạo được hình ảnh;1.4.3.Lệnh tổng hợp thơng tin 2 dấu vân tay:

o Dữ liệu gửi đi:

2 bytes

Header4bytes

Module1 byte

Package2 bytes

Package1 byte

Instruction2 bytes

Checksum0xEF01address

xxxxidentifier

01Hlength

03Hcode

05H09Ho Dữ liệu trả về:

2 bytes

Header4bytes

Module1 byte

Package2 bytes

Package1 byte

Confirmation2 bytes

Checksum0xEF01address

xxxxidentifier

07Hlength

03Hcode

xxHsum Ghi chú:

 Confirmation code=00H: tổng hợp thành công;

 Confirmation code=01H: lỗi khi nhận gói;

 Confirmation code=0aH: lỗi khi kết hợp vân tay,vân tay khơng cùng một ngón;

1.4.4.Lệnh so sánh 2 dấu vân tay:

o Dữ liệu gửi đi:

2 bytes4bytes1 byte2 bytesSVTH: Lê Tấn Vinh_Nguyễn Viết Long – Lớp 15CDT11 byte2 bytesTrang 8Đồ án môn học Vi Điều KhiểnGVHD :TS.Đặng Phước VinhHeaderModulePackagePackage lengthInstruction codeChecksum0xEF01address

Xxxxidentifier

01H03H03H07Ho Dữ liệu trả về:

2 bytes

Header4bytes

Module1 byte

Package2 bytes

Package1 byte

Confirmation2 bytes

Matching2 bytes

Checksum0xEF01address

Xxxxidentifier

07Hlength

05Hcode

XxHscore

XxHsum Ghi chú:

 Confirmation code=00H: các mẫu của hai bộ đệm là phù hợp;

 Confirmation code=01H: lỗi khi nhận gói;

 Confirmation code=08H: các mẫu của hai bộ đệm là không phù hợp;1.4.5.Lệnh lưu vân tay:

o Dữ liệu gửi đi:

2 bytes

Header4bytes

Module1 byte

Package2 bytes

Package1 byte

Instruction1 byte

buffer2 bytes

Location2 bytes

Checksum0xEF01address

xxxxidentifier

01Hlength

06Hcode

06Hnumber

BufferIDnumber

PageIDsumo Dữ liệu trả về:

2 bytes

Header4bytes

Module1 byte

Package2 bytes

Package1 byte

Confirmation2 bytes

Checksum0xEF01address

Xxxxidentifier

07Hlength

03Hcode

xxHsumConfirmation code=00H: lưu thành công;Confirmation code=01H: lỗi khi nhận gói;Confirmation code=0bH: địa chỉ PageID vượt ra ngồi thư viện ngón tay;Confirmation code=18H: lỗi khi ghi lên bộ nhớ Flash;SVTH: Lê Tấn Vinh_Nguyễn Viết Long – Lớp 15CDT1Trang 9Đồ án môn học Vi Điều KhiểnGVHD :TS.Đặng Phước Vinh1.4.6.Lệnh tìm dấu vân tay:

o Dữ liệu gửi đi:

2 bytes4bytes1 byte2 bytes1 byte1 byte2 bytes2 bytes2 bytesHeaderModulePackagePackagInstructiobufferParameterParameterChecksaddressidentifien codenumber04HBufferID0xEF01xxxxer

01Hlength

08Hum

StartPagePageNumsumo Dữ liệu trả về:

2 bytes

Header4bytes

Module1 byte

Package2 bytes

Package1 byte

Confirmation2 bytes

页页2 bytes

页页2 bytes

Checksum0xEF01address

xxxxidentifier

07Hlength

7code

xxHPageIDMatchScoresum Ghi chú:

StartPage: địa chỉ bắt đầu tìm kiếm;PageNum: số ID cần tìm kiếm;Confirmation code=00H: đã tìm được;Confirmation code=01H: lỗi khi nhận gói;Confirmation code=09H: khơng tìm thấy trong thư viện;1.4.7.Lệnh xóa từng vân tay:

o Dữ liệu gửi đi:

2 bytes

Header0xEF014bytes

Module1 byte

Package2 bytes

Package1 byte

Instruction2 bytes

Page2bytes

number ofaddressidentifierlengthcodenumbertemplates to01H07H0cHPageIDbe deleted

NXxxx2 bytes

Checksumsumo Dữ liệu trả về:

2 bytes

Header4bytes

Module0xEF01address

Xxxx1 byte

Package identifier2 bytes

Package1 byte

Confirmation2 bytes

Checksum07Hlength

03Hcode

xxHsumSVTH: Lê Tấn Vinh_Nguyễn Viết Long – Lớp 15CDT1Trang 10Đồ án môn học Vi Điều KhiểnGVHD :TS.Đặng Phước Vinh Ghi chú:

Confirmation code=00H: xóa thành cơng;Confirmation code=01H: lỗi khi nhận gói;Confirmation code=10H: khơng xóa được mẫu;1.4.8.Lệnh xóa toàn bộ vân tay:

o Dữ liệu gửi đi:

2 bytes

Header4bytes

Module1 byte

Package2 bytes

Package1 byte

Instruction2 bytes

Checksum0xEF01address

Xxxxidentifier

01Hlength

03Hcode

0dH0011Ho Dữ liệu trả về:

2 bytes

Header4bytes

Module1 byte

Package2 bytes

Package1 byte

Confirmation2 bytes

Checksum0xEF01address

Xxxxidentifier

07Hlength

03Hcode

xxHsum Ghi chú:

Confirmation code=00H: xóa thành cơng;Confirmation code=01H: lỗi khi nhận gói;Confirmation code=11H: lỗi khi xóa vân tay trong thư viện;1.5.Kết nối với module R305:

 Thứ tự các chân kết nối với module R305:

Chân số

1

2

3

4Tên

Vin

GND

TD

RDLoại

inin

outChức năng

Nguồn cung cấp

Chân nối đất

Truyền dữ liệu

Nhận dữ liệu Phương thức truyền dữ liệu: Truyền dữ liệu nối tiếp.Tốc độ baud mặc định là 57600 bps.

Có thể thiết lập tốc độ baud trong khoảng 9600 – 115200 bps.Định dạng khung truyền là 10 bit,bit

khởi đầu là bit thấp,theo sau là 8 bit dữ liệu,cuối cùng là bit kết thúc.SVTH: Lê Tấn Vinh_Nguyễn Viết Long – Lớp 15CDT1Trang 11Đồ án môn học Vi Điều KhiểnGVHD :TS.Đặng Phước Vinh2.Tổng quan arduino:

2.1.Giới thiệu arduino :

 Arduino là bo mạch vi điều khiển mạch đơn được sử dụng để làm thiết bị điện tử cho các dự

án đa lĩnh vực theo cách tiếp cận dễ dàng đối với người sử dụng. Phần cứng bao gồm một

bảng mạch điện tử phần cứng dạng nguồn mở được thiết từ bộ vi xử lý 8-bit Atmel AVR ,

hoặc 32-bit Atmel ARM. Phần mềm cho phần cứng này bao gồm một trình biên dịch ngơn

ngữ lập trình chuẩn và một bộ nạp khởi động, để có thể thực hiện các lệnh trên bộ vi điều

khiển.

 Arduino được khởi đầu vào năm 2005 từ một dự án cho sinh viên tại Viện Thiết kế Tương

tác Ivrea tại Ivrea, Italia. Tại thời điểm của chương trình đó sinh viên thường sử dụng bo

mạch "BASIC Stamp" có chi phí tới 100$, xem ra là đắt đôi với sinh viên. Một trong những

người sáng lập, Massimo Banzi, hiện đang là giảng viên tại Ivrea.

 Một đồ án về phần cứng đã đóng góp vào một thiết kế hệ thống kết nối điện dẫn của sinh

viên người Colombia tên là Hernando Barragan. Sau khi các nền tảng hệ thống điện dẫn đã

được hoàn tất, các nhà nghiên cứu làm việc để làm cho hệ thống đó gọn nhẹ hơn, rẻ hơn, và

có sẵn cho cộng đồng nguồn mở. Trường này cuối cùng đã đóng cửa, do đó, các nhà nghiên

cứu, trong số họ là David Cuartielles, đã thúc đẩy ý tưởng phát triển về Arduino.

2.2.Kit arduino nano:

2.2.1.Giới thiệu arduino nano:

Arduino Nano là phiên bản nhỏ gọn của Arduino Uno R3 sử dụng MCU ATmega328P-AU dán, vì

cùng MCU nên mọi tính năng hay chương trình chạy trên Arduino Uno đều có thể sử dụng trên

Arduino Nano, một ưu điểm của Arduino Nano là vì sử dụng phiên bản IC dán nên sẽ có thêm 2

chân Analog A6, A7 so với Arduino Uno.SVTH: Lê Tấn Vinh_Nguyễn Viết Long – Lớp 15CDT1Trang 12Đồ án môn học Vi Điều KhiểnGVHD :TS.Đặng Phước VinhHình a.1: Arduino nano2.2.2Thơng số kỹ thuật:

oIC chính: ATmega328P-AU.oIC nạp và giao tiếp UART: CH340.oĐiện áp cấp: 5VDC cổng USB hoặc 6-9VDC chân Raw.oMức điện áp giao tiếp GPIO: TTL 5VDC.oDòng GPIO: 40mA.oSố chân Digital: 14 chân, trong đó có 6 chân PWM.oSố chân Analog: 8 chân .oFlash Memory: 32KB (2KB Bootloader).oSRAM: 2KBoEEPROM: 1KBoClock Speed: 16Mhz.oKích thước: 18.542 x 43.18mm3. Phần mềm visual studio:

3.1.Giới thiệu phần mềm visual studio :

Microsoft Visual Studio là một mơi trường phát triển tích hợp (IDE) từ Microsoft. Nó được sử dụng

để phát triển chương trình máy tính cho Microsoft Windows, cũng như các trang web, các ứng dụng

web và các dịch vụ web. Visual Studio sử dụng nền tảng phát triển phần mềm của MicrosoftSVTH: Lê Tấn Vinh_Nguyễn Viết Long – Lớp 15CDT1Trang 13Đồ án môn học Vi Điều KhiểnGVHD :TS.Đặng Phước Vinhnhư Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Fundation, Windows

store và Microsoft Silverlight. Nó có thể sản xuất cả hai ngơn ngữ máy và mã số quản lý.

Visual Studio bao gồm một trình soạn thảo mã hỗ trợ IntelliSense cũng như cải tiến mã nguồn.

Trình gỡ lỗi tích hợp hoạt động cả về trình gỡ lỗi mức độ mã nguồn và gỡ lỗi mức độ máy. Cơng cụ

tích hợp khác bao gồm một mẫu thiết kế các hình thức xây dựng giao diện ứng dụng, thiết kế web,

thiết kế lớp và thiết kế giản đồ cơ sở dữ liệu. Nó chấp nhận các plug-in nâng cao các chức năng ở

hầu hết các cấp bao gồm thêm hỗ trợ cho các hệ thống quản lý phiên bản (như Subversion) và bổ

sung thêm bộ công cụ mới như biên tập và thiết kế trực quan cho các miền ngôn ngữ cụ thể hoặc bộ

công cụ dành cho các khía cạnh khác trong quy trình phát triển phần mềm.

Visual Studio hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau và cho phép trình biên tập mã và gỡ lỗi để

hỗ trợ (mức độ khác nhau) hầu như mọi ngơn ngữ lập trình. Các ngơn ngữ tích hợp gồm có C, C+

+ và C++/CLI (thơng qua Visual C++), VB.NET (thông qua Visual Basic.NET), C# (thông

qua Visual C#) và F# (như của Visual Studio 2010). Hỗ trợ cho các ngôn ngữ khác như J+

+/J#, Python và Ruby thơng qua dịch vụ cài đặt riêng rẽ. Nó cũng hỗ

trợ XML/XSLT, HTML/XHTML, JavaScript và CSS.

Microsoft cung cấp phiên bản "Express" (đối với phiên bản Visual Studio 2013 trở về trước) và

"Community" (đối với bản Visual Studio 2015) là phiên bản miễn phí của Visual Studio.

3.2. Giơí thiệu ngơn ngữ C#:

C# là một ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho

kế hoạch .NET của họ. Tên của ngôn ngữ bao gồm ký tự thăng theo Microsoft nhưng

theo ECMA là C#, chỉ bao gồm dấu số thường. Microsoft phát triển C# dựa trên C++ và Java. C#

được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

C# được thiết kế chủ yếu bởi Anders Hejlsberg kiến trúc sư phần mềm nổi tiếng với các sản

phẩm Turbo Pascal, Delphi, J++, WFC.

 Mục tiêu của việc phát triển C#:

• Ngơn ngữ được dự định là một ngơn ngữ lập trình đơn giản, hiện đại, hướng đến nhiều mục

đích sử dụng, và là một ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng.

• Ngơn ngữ và việc triển khai đáp ứng các nguyên tắc của ngành kỹ thuật phần mềm như kiểm

tra chặt chẽ kiểu dữ liệu, kiểm tra giới hạn mảng, phát hiện các trường hợp sử dụng các biến

chưa có dữ liệu, và tự động thu gom rác. Tính mạnh mẽ, sự bền bỉ, và năng suất của việc lập

trình là rất quan trọng đối với ngơn ngữ này.SVTH: Lê Tấn Vinh_Nguyễn Viết Long – Lớp 15CDT1Trang 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Module nhận dạng vân tay R305:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×