Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp 6: Số gia hàm số qua tích phân-khảo sát nguyên hàm

Phương pháp 6: Số gia hàm số qua tích phân-khảo sát nguyên hàm

Tải bản đầy đủ - 0trang

73−ϕ (x)1

Một nguyên hàm của (ϕ(x))2 là f (x) = ϕ(x)

.

Ta thấy f (x) khả vi hai lần trên [0; +∞); f (x) > 0,ϕ (x)

< 0, ∀x ≥ 0.

(ϕ(x))2

ϕ (x)ϕ(x) + 2ϕ 2 (x)

f (x) =

≥ 0.

ϕ 3 (x)

f (x) = −Vậy f (x) tăng. Từ đó tồn tại c = lim f (x) ≤ 0. Ta chứng minh c = 0

x→+∞Giả sử, ngược lại c < 0; f (x) ≤ c < 0.

xf (t)dt + f (0) ≤ cx + f (0).Suy ra f (x) =

0Vậy f (x) < 0 với x đủ lớn, mâu thuẫn.

Bài 2: Giả sử f (x) có đạo hàm liên tục trên [0; 1]. Chứng minh rằng

11f (x) dx ≤ max01

0f (x) dx;0f (x) dx .Giải:

* Nếu f (x) không đổi dấu trên [0; 1], khẳng định là rõ ràng.

* Nếu f (x) đổi dấu trên [0; 1], từ tính liên tục của f (x) và f (x) suy ra tồn tại

x1 ∈ (0; 1), x2 ∈ (0; 1) để f (x1 ) = 0; f (x2 ) = max f (x) .

x∈[0;1]f (x) ≤ f (x2 ) = f (x2 ) − f (x1 )

=

x2

x1

x2

x1f (x)dx

2f (x)dx .2f (x)dx ≤

112f (x) dx ≤xdx =

13

2Lấy tích phân hai vế trên [0; 1] ta được đpcm.

Bài 3: Cho f (x) là hàm số xác định và liên tục trên đoạn [1; 2] và thỏa mãn

điều kiện

x2x23 − x13

f (x)dx ≤

, ∀x1 , x2 ∈ [1; 2], x1 ≤ x2

3

2x12f (x)dx ≤Chứng minh rằng

13

2Giải:(∗)74Nhìn vế phải bất đẳng thức (*) dưới dạng

sau:x1x1x1x1x2 dx, (*) đưỡ viết lại nhưf 2 (x) − x2 dx ≤ 0.x2 dx ⇔f 2 (x)dx ≤x2x2x2x2x 3 x2

3 |x1 =Từ tính dương của tích phân suy ra tồn tại c ∈ [x1 , x2 ] để f 2 (c) − c2 ≤ 0.

Do hàm h(x) = f 2 (x)−x2 liên tục trên [1; 2] nên f 2 (x)−x2 ≤ 0, ∀x ∈ [1; 2](chứng

minh bằng phản chứng).

Từ đó f 2 (x) ≤ x2 hay f (x) ≤ x, ∀x ∈ [1; 2]

222f (x)dx ≤

11f (x) dx ≤xdx =3

21.

Bài 4: Cho f, g : [0; +∞) → [0; +∞) là hai hàm liên tục, không âm. Giả sử

tồn tại C > 0 sao cho

xf (x) ≤ C + f (t)g(t)dt, ∀x > 0. (1)

0

xChứng minh rằng f (x) ≤ Ce0g(t)dt, ∀x > 0. (2)Giải:

xxTừ (1), ta chỉ việc chứng minh C + f (t)g(t)dt ≤ Ce0g(t)dt(3)0x⇔ ln C +xf (t)g(t)dt  − lnC ≤

00y⇔ ln C +f (u)g(u)

u0y=xf (t)g(t)dt ≤∈x0 g(t)dty=00

xg(t)dtxdu ≤C + f (t)g(t)dt

0Kể đến g(x) ≤ 0, (4) được suy ra từ (1).g(u)du

0Chương 5Một số bài toán tổng hợp

5.1Những bài toán đầu tiênBài 1: Dãy xi và dãy yi được xác định như sau x1 = 0.8; x2 = 0.6; xn+1 =

(xn (yn ))( yn sin(yn )); (yn+1 ) = xn sin(yn )+yn cos(yn ) (n1). Tìm lim xn và lim yn

n→∞

n→∞

Giải:

liên hệ đến công thức sin, cosin của tổng ta làm như sau:

Đặt y0 = arcsin0.6; y1 = sin y0 ; x1 = cos y0 . Dễ chứng minh theo quy nạp rằng

xn+1 = cos(y0 + y1 + y2 + ... + yn ); yn+1 = sin(y0 + y1 + y2 + ... + yn ). Ta biết

rằng với x > 0, (sin x) < x. Vậy với 0 < x < π ta có sin x = sin(πx ) < πx . Từ

đó nếu 0 < y0 + ... + yn < π thì 0 < yn+1 = sin(y0 + ... + yn ) < π( y0 + ... + yn )

hay 0 < (y0 + ... + (yn+1 )) < π. Vậy y0 > 0 và 0 < y0 + ... + yn < π, ∀n Suy

nra ∑ yi tăng và bị chặn trên, nó sẽ hội tụ. Lại suy ra yn → 0 (n → 0). Thế

i=0thì sin(y0 + ... + yn ) → 0 (n → ∞) ; hơn nữa, π2 < y0 + y1 + y2 = 1.8938 nên

(y0 + ... + yn ) → π (n → ∞). Từ đó xn → (−1) (n → ∞). Đáp số lim xn = −1;

n→∞

lim yn = 0

n→∞Bài 2: Tìm giơi hạn A = lim

n→∞

Giải:

xn

(

n→∞ x n+2)+1f (x) = lim

+∞n00

1

0xn dx ++∞

1(n → ∞)f (x)dx =Vậy A =+∞Từ đó ta có 0 ≤ |x

( x12 − x( n+2)+1

dx ≤1

1

1

n+1 + n+3 → 0

+∞+∞

xn

dx

(

0

x n+2)+1+∞ 1

dx = 1

1

x2xn

dx −

n+2

x +11

dx

x2 (x( n+2)+1)+∞1f (x)|dx =

0

1

0xn dx +0

+∞

1xn

xn+2 +1dx+1

dx

x( n+2)=76+∞Bài 3: Tìm giới hạn A = limn→∞ 0Giải:

0≤

0xn

+∞ x2 n+1

dx1=

0xn

x2 n+1dx+∞ xn

xn

dx

+

dx

1

x2 n+1

x2 n+11xn dx +0+∞

11

xn dx=1

n+1+1

n−1→ 0 (n → ∞). Suy ra A = 0

Bài 4: Tìm hai số a, b thuộc R sao cho 01 (1 + x2 )( 1n )dx = a + nb + o n12

(n → ∞)

Giải:

1

2

2

fn x = (1 + x2 )( n1 ) = e n ln(1+x ) Một mặt ta có 0 ≤ 1n ln 1 + x2 ≤ xn ≤ 1: với

mọi x thuộc [0;1]. Mặt khác, tồn tại M > 0 sao cho với mọi t thuộc [0;1],

|| et − (1 + t) ≤ Mt 2 Suy ra với mọi n thuộc N* ta có |1

01

01

2

| e n ln(1+x )| − (1 + n1 ln 1 + x2 dx ≤ M11

0 n ln(1 + x2 )( n1 |)dx −

121 + x2 dx ≤ M01

1

0 1 + n ln1+x1

x2 2

n dx = O( n2 ).1Ta thu được a = 1,b = ln 1 + x2 dx = ln2 + π2 − 2.

0Bài 5: cho f:(0; +∞) đến R là hàm khả vi và thỏa mãn hai điều kiệna) f (x) = −3 f (x) + 6 f (2x), x > 2. b)|| f (x) ≤ e( − x), x ≡ 0.

ĐặtUn = xn f (x)dx, với n thuộc N. 1) Hãy biểu diễn un qua u0 . 2) Chứng

0nminh rằng dãy un 3n! hội tụ đến đến giới hạn hữu hạn A nào đó. Hơn nữaA = 0

nếu u0 = 0.

Giải:1

Tích phân từng phần ta được un = 1+n01 (

f (x)d(x( n+1)) = n+1

x n+1) f (x)01

− 1+n

x( n

0Từ giả thiết b) số hạng thứ nhất bằng 0. Đối với số hạng thứ hai dùng a) và sau

−1

−1

đó đổi biến 2x= t ta được un = n+1

x( n + 1) f (x)dx = n+1

03

6

n+1 un+1 − n+1Suy ra un =

un =n!

3nnn!

3nu0∏ 1− 21i

0

n∞ (

0 x n + 1)(−3 f (x) + 6 f (2x

(n+1)un3

1

x( n + 1) f (2x)dx = n+1

(1− 2( n+1)

)un+1 hay un+1 = 3(1−

u0∏ 1− 21i

i=1Tích vơ hạn ∏

i=11 − 21ihội tụ vì chuỗi ∑

i=11

2i1

)

2( n+1)hội tụ. Vậythuộc R (n → ∞). Rõ ràngA = 0 nếu uo = 0.i=1Bài 6: Gỉa sửbn là dãy các số thực cho bởi b0 = 1, bn = 2 +bn−1 −N2 1+bn−1 , n=1,2,... Tính tổng SN = ∑ bn 2n . Từ đó tìm S = lim SN .

n=1Giải:N→∞.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp 6: Số gia hàm số qua tích phân-khảo sát nguyên hàm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×