Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Phương pháp: thực nghiệm

c. Phương pháp: thực nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Việc xétsự cân bằng của vật rắn- Nhận thức vấn đề bài họcI. Cân bằng lực của một vật chịumang lại những kết quả có ý nghĩa thực- Quan sát thí nghiệm rời trả lời các câutác dụng của 2 lực.tiễn to lớn.hỏi. Thảo luận theo từng bàn để đưa ra1. Thí nghiệm.- Chúng ta nghiên cứu TN hình 17.1phương án.- Mục đích TN là xét sự cân bằng của- Lực F và F của 2 sợi dây. Hai lực

1

2

có đợ lớn bằng trọng lượng của 2 vậtvật rắn dưới tác dụng của 2 lực.

- Vật rắn là một miếng bìa cứng, nhẹ đểr

F1r

P1r

F2r

P2Nhận xét: Hai lực F và F có cùng

1

2

giá, cùng đợ lớn và ngược chiềubỏ qua trọng lực tác dụng lên vật.P và P

1

2

- Phương của 2 dây nằm trên một- GV biểu diễn TN.đường thẳng.Muốn cho mợt vật chịu tác dụng của 2+ Có những lực nào tác dụng lên vật?lực ở trạng thái cân bằng thì 2 lực đóĐợ lớn của lực đó?- Hai lực F và F có cùng giá, cùng đợ

1

2

lớn và ngược chiều.+ Dây có vai trò truyền lực và cụ thể- Ḿn cho mợt vật chịu tác dụng củachiều.hóa đường thẳng chứa vectơ lực hay giá2 lực ở trạng thái cân bằng thì 2 lực đócủa lực.phải cùng giá, cùng đợ lớn và ngược+ Có nhận xét gì về phương của 2 dâychiều.2. Điều kiện cân bằngphải cùng giá, cùng độ lớn và ngượcr

r

F1   F2r

r

F1   F2khi vật đứng yên?

+ Nhận xét gì về các đặc trưng của các

lực F và F tác dụng lên vật, khi vật

1

2

đứng yên?

- Từ đó phát biểu điều kiện cân bằng

của vật rắn chịu tác dụng của 2 lực?2. Hoạt động 2:

Xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệma. Mục đích/mục tiêu:

Biết được cách xác định trọng tâm của vật mỏng, phẳng bằng phương pháp thực nghiệm.b. Thời gian (20 phút)

c. Phương pháp: thực nghiệm

d. Đồ dùng/phương tiện dạy học:

Các tấm mỏng, phẳng theo hình 17.5e. Hoạt động của thày và trò

Hoạt động của GVHoạt động của HSNội dung- Phát cho mỡi nhóm 1 vật mỏng, phẳng- Làm việc theo nhóm (nhận dụng cụ3. Cách xác định trọng tâm của mộtcó trọng lượng, có lỡ sẵn, dây và giá đểTN), tiến hành TN để trả lời các câuvật phẳng, mỏng bằng phươngtreo.hỏi của GVpháp thực nghiệm- Trọng tâm của vật là gì?- Trọng tâm là điểm đặt của trọng lực.- Làm thế nào để xác định được trọng- Các nhóm thảo luận đưa ra phương ántâm của vật?xác định trọng tâm của vật rắn.+ Gợi ý: Khi treo vật trên giá bởi dây+ Trọng lực và lực căng của dây treo.treo, vật cân bằng do tác dụng của+ 2 lực cùng giá:r

r

P  TA

D

CB- Trọng tâm G của các vật phẳng,

mỏng có dạng hình học đới xứng nằmnhững lực nào?+ Các nhóm tìm cách xác định trọng+ 2 lực đó có liên hệ như thế nào?tâm của vật mỏng.+ Trọng tâm phải nằm trên đường kéo- Đại diện nhóm nêu phương án.dài của dây treo.- Trọng tâm nằm ở tâm đối xứng của- Yêu cầu mợt vài nhóm nêu phương án,vật.ở tâm đới xứng của vật.và các nhóm khác kiểm tra tính đúng

đắn của phương án.

- GV đưa ra phương án chung, tiến hành

với vật có hình dạng hình học khơng đới

xứng.

- Các nhóm xác định trọng tâm của vật

phẳng, mỏng có dạng hình học đới xứng

nhận xét vị trí của trọng tâm.3. Hoạt động 3: Củng cớ, giao nhiệm vụ về nhà

a. Mục đích/mục tiêu: Hs nắm được khái quát kiến thức của bài học, logic của

bài học, khắc lại các nd cơ bản mà hs cần nắm được

b. Thời gian (8 phút)

c. Phương pháp: Phát vấn

d. Đồ dùng/phương tiện dạy học: Bảng đen

e. Hoạt động của thày và tròHoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã

Tóm tắt lại những kiến thức đã học

học trong bài.

trong bài.

Yêu cầu học sinh về nhà đọc trước mục II,

bài 17 SGK.

Ghi các yêu cầu về nhà.

VII. Tài liệu tham khảo: SGK, sách bài tập, sách hướng dẫn GV.

VIII. Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………IX. Học liệu:Ngày soạn: 11 tháng 11 năm 2011

Ngày dạy: 14 tháng 11 năm 2011

Tiết 28Bài 17: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC

KHÔNG SONG SONG (tt)I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

+ Phát biểu được quy tắc hợp lực đồng quy.

+ Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song.

+ Vận dụng được các điều kiện cân bằng và quy tắc tởng hợp hai lực có giá đờng quy để giải các bài tập

đơn giản.2. Kỹ năng

+ Rèn luyện kỹ năng quan sát, sử dụng thiết bị thí nghiệm

3. Thái độ

+ Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành

mạnh và có tính tập thể.

II. Câu hỏi quan trọng

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song là gì?

Làm thế nào để tởng hợp hai lực có giá đồng quy?

III. Chuẩn bị giờ giảng

1.Giáo viên: Chuẩn bị dụng cụ TN hình 17.6; bảng nhỏ vẽ sẵn hình 17.8 SGK

2. Học sinh: Ơn lại quy tắc hình bình hành, điều kiện cân bằng của một chất điểm.IV. Đánh giá

Thông qua việc giải quyết được các câu hỏi trong SGK

V. Đồ dùng dạy học

TN hình 17.6; bảng nhỏ vẽ sẵn hình 17.8 SGKVI. Các hoạt động dạy và học

1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.a. Mục đích/mục tiêu: Kiểm tra việc hs thực hiện nhiệm vụ học tập ở nhà, kiến

thức hs nắm được thông qua bài học trước

b. Thời gian: 7 phút

c. Phương pháp: phát vấn, qui nạp

d. Đồ dùng/phương tiện dạy học: bảng đen

e. Hoạt động của thày và trò

Phát biểu điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của 2 lực? Cho biết trọng tâm của mợt sớ vật

đờng chất và có dạng hình học đới xứng.

2.Hoạt động 2: Tìm hiểu thí nghiệm cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của 3 lực khơng song

song.a. Mục đích/mục tiêu: Hs hiểu được ba lực không song song tác dụng lên vật rắn

cân bằng có giá đờng phẳng và đờng quy.

b. Thời gian: 10 phút

c. Phương pháp: thực nghiệm

d. Đồ dùng/phương tiện dạy học: dụng cụ thí nghiệm 17.6 sgk

e. Hoạt động của thày và tròHoạt động của GVHoạt động của HSNội dung- Các em hãy xác định trọng lượng P- Quan sát TN rồi trả lời các câu hỏiII. Cân bằng của một vật chịu táccủa vật và trọng tâm của vật.của gv.dụng của ba lực khơng song song- Có những lực nào tác dụng lên vật?- Lực F và F và trọng lực r

P

1

2

- Giá của 3 lực cùng nằm trong một- Có nhận xét gì về giá của 3 lực?mặt phẳng, đờng quy tại mợt điểm O.- Treo hình (vẽ 3 đường thẳng biểu- Thảo luận nhóm để đưa ra câu trả lời.diễn giá của 3 lực). Ta nhận thấy kết(3 lực khơng song song tác dụng lên vậtquả gì?rắn cân bằng có giá đờng phẳng và- Đánh dấu điểm đặt của các lực, rờiđờng quy)- Bớ trí TN như hình 17.5 SGK1. Thí nghiệmr

F1r

F2

r

Pr

r

F  P

r

F1r

Pr

F2Gbiểu diễn các lực theo đúng tỉ lệ xích.

- Ta được hệ 3 lực khơng song song

tác dụng lên vật rắn mà vật vẫn đứng

yên, đó là hệ 3 lực cân bằng.

- Các em có nhận xét gì về đặc điểm

của hệ 3 lực này?

3. Hoạt động 3: Tìm hiểu quy tắc hợp lực đồng quy.a. Mục đích/mục tiêu: Phát biểu được quy tắc hợp lực đồng quy.

b. Thời gian: 8 phút

c. Phương pháp: phát vấn, quy nạp

d. Đồ dùng/phương tiện dạy học: sgk, bảng đen.

e. Hoạt động của thày và trò

Hoạt động của GVHoạt động của HS- Vì vật rắn có kích thước, các lực tác- Quan sát các bước tiến hành tìm hợp2. Quy tắc tổng hợp 2 lực có giádụng lên vật có thể đặt tại các điểmlực mà GV tiến hành.đồng quy.khác nhau, với 2 lực có giá đờng quy ta- Thảo luận để đưa ra các bước thựcMuốn tổng hợp 2 lực có giá đờnglà cách nào để tìm hợp lực. Xét 2 lực Fhiện. (Chúng ta phải trượt 2 lực trênquy tác dụng lên một vật rắn, trướcvà F ; tìm hợp lực

2

- Trượt các vectơ trên giá của chúng đếngiá của chúng đến điểm đồng quy, rồihết ta phải trượt 2 vectơ lực đó trênáp dụng quy tắc hình bình hành để tìmgiá của chúng đến điểm đờng quy, rờiđiểm đờng quy O. Tìm hợp lực theo quyhợp lực)áp dụng quy tắc hình bình hành để tìmr r r

F  F1  F21tắc hình bình hành.Nội dunghợp lực- Chúng ta tiến hành tổng hợp 2 lực

đồng quy, hãy nêu các bước thực hiện?

- Gọi HS đọc quy tắc tởng hợp 2 lực có

giá đờng quy.4. Hoạt động 4: Tìm hiểu điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của 3 lực khôngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Phương pháp: thực nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×