Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Các phương pháp xác lập ngân sách quảng cáo

2 Các phương pháp xác lập ngân sách quảng cáo

Tải bản đầy đủ - 0trang

12.2.2 Xác lập ngân sách quảng cáo theo phương pháp cânbằng cạnh tranh:

 Tùy theo mức ngân sách quảng cáo của các đối thủ cạnh tranh để xáclập mức ngân sách quảng cáo của doanh nghiệp

N > = < N đtctTrong đó: N là ngân sách quảng cáo của doanh nghiệp

N đtct là ngân sách quảng cáo của đối thủ cạnh tranh

 Điều kiện áp dụng: phải có những dữ liệu đầy đủ và chính xác về ngânsách quảng cáo của đối thủ cạnh tranh (thường thông qua hệ thống tình

báo marketing trong MIS) 12.2.3 Xác lập ngân sách quảng cáo theo mục tiêu và nhiệm vụ quảng cáoCăn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ của quảng cáo để đưa ramức ngân sách quảng cáo dự kiến

Cần phải lượng hóa các mục tiêu và nhiệm vụ thành các con

số cụ thể 12.2.4 Xác lập ngân sách quảng cáo theo khả năng tài chính của doanhnghiệpTùy theo khả năng tài chính của doanh nghiệp để đưa ramức ngân sách quảng cáo phù hợp

Lưu ý: những quy định của pháp luật liên quan tới chi phí

quảng cáo của doanh nghiệp (ví dụ: theo quy định của luật

pháp Việt Nam, chi phí quảng cáo và xúc tiến bán của

doanh nghiệp không được vượt quá 15% tổng chi phí kinh

doanh hợp lý)12.2.5 Xác lập ngân sách quảng cáo theo mức chi phí quảngcáo tuyệt đối tính cho một đơn vị sản phẩm tiêu thụ

N=cxQ

Trong đó: N là mức ngân sách quảng cáo dự kiến của doanh nghiệp

c là mức chi phí quảng cáo tuyệt đối tính trên một sản phẩm

tiêu thụ

Q là số lượng sản phẩm tiêu thụ

 Điều kiện áp dụng: phải có dữ liệu chính xác về mức chi phí quảng cáo

tuyệt đối trên một đơn vị sản phẩm tiêu thụ cũng như khối lượng sản

phẩm tiêu thụ12.3 Các quan điểm đánh giá hiệu

quả

hoạt

động

quảng

cáo

Quan điểm 1: Quảng cáo là một hoạt động mang đậm tính nghệ thuật. Hoạt

động này lại rất khó đánh giá hiệu quả  Việc đánh giá hiệu quả hoạt động

quảng cáo là không cần thiết và không thể thực hiện được Quan điểm 2: Quảng cáo là hoạt động đòi hỏi chủ thể truyền thông phải chitiền (thậm chí chi rất nhiều tiền). Đã là nhà kinh doanh, khi đã chi tiền thì

phải đánh giá hiệu quả  Việc đánh giá hiệu quả hoạt động quảng cáo là

cực kỳ cần thiết12.3 Các quan điểm đánh giá hiệu

quả hoạt động quảng cáo

 Quan điểm 3:  Trong bất cứ trường hợp nào, việc đánh giá hiệu quả hoạtđộng quảng cáo cũng đều hết sức cần thiếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các phương pháp xác lập ngân sách quảng cáo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×