Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Các yếu tố minh họa thông điệp quảng cáo:

3 Các yếu tố minh họa thông điệp quảng cáo:

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.3 Các yếu tố minh họa thông điệp quảng

cáo:

Âm thanh trong thông điệp quảng cáo:

Sử dụng âm thanh trong TĐQC

Vai trò đặc biệt của âm thanh trong TĐQC.

Nguyên tắc lựa chọn âm thanh4.3 Các yếu tố minh họa thông điệp quảng

cáo:

Hình ảnh trong thông điệp quảng cáo.

Vai trò đặc biệt của hình ảnh trong TĐQC.

Nguyên tắc xây dựng và lựa chọn hình ảnh trong quảng cáo.4.3 Các yếu tố minh họa TĐQC:

Vai trò của việc sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệutrong TĐQC.Danh mục tài liệu tham khảo

 Chương 4&5 “Advertising and Promotion”, George Belch, Mc Graw-HillEducation, Fifth Edition 2008

 Chương 4&5 “Integrated Marketing Communications Management”,

George Belchs, SDSU, America, 2011

 Chương 3 “Effective Advertising and Promotion”, David Snyder, University

of Canisius, New York, Amerca, 2010

 Chương 5 “Nghiệp vụ vụ quảng cáo và marketing”, Lê Hoàng Quân, NXB

Khoa học & Kỹ thuật

 Khoảng cách, Sáng tạo, Đảo chieeuff, Marty Neumeier, NXB Lao động xã

hội, 2009

 Thiết kế quảng cáo, Ngô Thanh Phượng, NXB Văn hóa Sài Gòn, 2006

 “Nghệ thuật quảng cáo bí ẩn của sự thành công” Joe Grimaldi, Nguyễn Việt

biên dịch, NXB Lao động – xã hội, 2005

 “Đầu tư cho chiến lược hình ảnh thương hiệu” Richard Moore, NXB Văn

hóa, 2008Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Các yếu tố minh họa thông điệp quảng cáo:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×