Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tâm lý học trong truyền thông:

2 Tâm lý học trong truyền thông:

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2 Tâm lý học trong truyền thông:

Các xu hướng bất lợi:Phản ứng chống lại sự nhồi nhét của truyền thông

 Tâm lý tự lập

 Hiện tượng tràn ứ thông điệp truyền thông

Quá trình diễn biến tâm lý của công chúng mục tiêu trongtruyền thông:Mô hình AIDAAttention: chú ý

 Interest: quan tâm

 Desire: ham muốn

 Action: hành động

102.2 Tâm lý học trong truyền thông:

Mô hình hiệu ứng cấp bậc: ba giai đoạn (nhận thức, cảmxúc, hành vi); sáu trạng thái (biết, hiêu, thích, ưa chuộng,

thuyết phục, mua)

Giai đoạn nhận thức: Biết (nhận thức)/Awareness 

Hiêu/Knowledg

 Giai đoạn cảm xúc: Thích/Liking  Ưa chuộng/Preference 

Thuyết phục/Conviction

 Giai đoạn hành vi: Mua/Purchase

112.2 Tâm lý học trong truyền thông:

 Biết:làm cho công chúng mục tiêu biết đến sản phẩm hay doanh

nghiệp

 Hiêu: làm cho công chúng hiêu được doanh nghiệp và sản phẩm

 Thích: nhằm xây dựng thiện cảm của công chúng mục tiêu đối với

sản phẩm và doanh nghiệp

 Ưa chuộng: khuếch trương những đặc tính nổi bật của sản phẩm và

thương hiệu đê làm cho công chúng ưa chuộng

 Thuyết phục: làm cho công chúng tin và thuyết phục họ mua sản

phẩm

 Mua: hành động mua trên thực tế122.2 Tâm lý học trong truyền thông:

Mô hình thông qua:Giai đoạn nhận thức: Nhận thức/Awareness

 Giai đoạn cảm xúc: Quan tâm/Interest  Đánh giá/Evaluation

 Giai đoạn hành vi: Thông qua/Decision

132.3 Xã hội học trong truyền thông:

Xã hội học truyền thông nghiên cứu quan hệ giữa truyềnthông với xã hội

Chức năng xã hội của truyền thông

Chức năng chung

Chức năng cụ thê

Chức năng công khaiĐặc trưng tổng quát của định chế truyền thông trong xãhội hiện đại: truyền thông từ phát minh kỹ thuật đi đến

định chế xã hội

142.3 Xã hội học trong truyền thông:

Những đặc điêm ảnh hưởng tới cách thức ứng xử truyềnthông của công chúng mục tiêu:

Đặc điêm nhân khẩu

Đặc điêm xã hộiMột số kết luận trong xã hội học liên quan đến truyềnthông

Các nhóm ảnh hưởng

Các cá thê trong nhóm

Các cá thê tḥc giai tầng khác nhau trong xã hội15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tâm lý học trong truyền thông:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×