Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Quyết định về địa điểm

3 Quyết định về địa điểm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quyết định phân phối dịch vụ qua nhiều địa điểm

khác nhau

 Tạo ra những điểm sản xuất và cung ứng dịch vụ với quy mơ nhỏ để tối đa

hóa việc bao phủ thị trường về mặt địa lí

 Bán dịch vụ qua mạng

 Tách biệt khâu sản xuất và cung ứng dịch vụ bằng cách duy trì một trung

tâm sản xuất và phát triển mạng lưới các điểm cung ứng dịch vụ đặt tại

những địa điểm thuận lợi cho sự tiếp cận của khách hàng mục tiêu.

 Lựa chọn đặt địa điểm ở những nơi có tổ hợp dịch vụ (tập trung nhiều

khách hàng sử dụng các dịch vụ khác nhau)7.4. Quyết định về thời gian cung ứng dịch vụ

 Đặc điểm của dịch vụ và hành vi tiêu dùng dịch vụ của khách

hàng, đặc biệt là thời gian khách hàng tiêu dùng dịch vụ

 Lợi ích và lợi thế của doanh nghiệp có được từ việc tận dụng

nguồn lực cung ứng dịch vụ

 Điều kiện thực hiện kéo dài thời gian phục vụ: quy định của pháp

luật, sự sẵn sàng làm việc ngoài giờ của người lao động, sự sẵn

sàng đáp ứng của các nhà cung ứng, trang thiết bị và hệ thống…

 Đặc điểm và giải pháp cân bằng cung cầu:7.5. Sử dụng trung gian trong phân phối

dịch vụNhượng quyền dịch vụ

 Nhược điểm:

 doanh nghiệp dịch vụ sẽ mất quyền kiểm soát đối với hệ thống phân phối và do vậy

mất đi quyền kiểm soát sự trải nghiệm của khách hàng với dịch vụ.

 khi người nhận quyền có kinh nghiệm, họ có xu hướng suy nghĩ rằng có thể thực hiện

kinh doanh dịch vụ tốt hơn mà không bị hạn chế bởi các điều khoản trong hợp đồng

nhượng quyền  vấn đề pháp lý giữa hai bên Mức độ nhượng quyền cũng tương đối đa dạng từ việc để trung gian thực

hiện các dịch vụ bổ sung hoặc hỗ trợ đến thực hiện cả các dịch vụ cốt lõi

cho doanh nghiệp tùy theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.

 Cấp phép: cấp phép cho một nhà cung cấp khác hành động thay mặt cho

nhà sản xuất để phân phối những sản phẩm cốt lõi.7.6. Vai trò của cơng nghệ trong phân

phối dịch vụ

 ảnh hưởng đến thời gian, địa điểm, cách thức

 thay đổi bản chất trong phân phối dịch vụ

 thay đổi bản chất của dịch vụ

 giảm chi phí cho việc phân phối dịch vụ cả từ góc độ nhà cung

ứng dịch vụ và giảm chi phí cả từ góc độ khách hàngTóm tắt và thuật ngữ chương 7

 Phương thức phân phối dịch vụ

 Địa điểm và thời gian trong phân phối dịch vụ

 Nhượng quyền dịch vụ

 Vai trò của cơng nghệ trong phân phối dịch vụTài liệu tham khảo của chương

 Lovelock C, Patterson P, Walker R, Services Marketing: An

Asia-Pacific and Australian perspective, NXB Person Education

Australia, 2004, chương 9

 Palmer A, Principles of service marketing, NXB McGraw-Hill,

2001, chương 11.

 Lovelock, C và cộng sự, Services Marketing in Asia, NXB

Pretice Hall, 2005, chương 7..Chương 8:

QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤMục tiêu học tập của chương

 Nắm được vai trò của truyền thơng marketing dịch vụ

 Trình bày các cơng cụ truyền thông marketing dịch vụ và ứng

dụng trong bối cảnh cụ thểNội dung học tập

Khái quát về truyền thông trong kinh doanh phối dịch vụ

Kế hoạch truyền thông dịch vụ

Thách thức trong truyền thông dịch vụ8.1. Khái quát về truyền thông Marketing

trong kinh doanh dịch vụ

 8.1.1. Vai trò của truyền thông marketing trong kinh doanh dịch

vụ

 8.1.2. Các công cụ truyền thông dịch vụ

 8.1.3. Chức năng của truyền thông dịch vụTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Quyết định về địa điểm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×