Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quyết định phân phối dịch vụ qua nhiều địa điểm khác nhau

Quyết định phân phối dịch vụ qua nhiều địa điểm khác nhau

Tải bản đầy đủ - 0trang

7.4. Quyết định về thời gian cung ứng dịch vụ

 Đặc điểm của dịch vụ và hành vi tiêu dùng dịch vụ của khách

hàng, đặc biệt là thời gian khách hàng tiêu dùng dịch vụ

 Lợi ích và lợi thế của doanh nghiệp có được từ việc tận dụng

nguồn lực cung ứng dịch vụ

 Điều kiện thực hiện kéo dài thời gian phục vụ: quy định của pháp

luật, sự sẵn sàng làm việc ngoài giờ của người lao động, sự sẵn

sàng đáp ứng của các nhà cung ứng, trang thiết bị và hệ thống…

 Đặc điểm và giải pháp cân bằng cung cầu:7.5. Sử dụng trung gian trong phân phối

dịch vụNhượng quyền dịch vụ

 Nhược điểm:

 doanh nghiệp dịch vụ sẽ mất quyền kiểm soát đối với hệ thống phân phối và do vậy

mất đi quyền kiểm soát sự trải nghiệm của khách hàng với dịch vụ.

 khi người nhận quyền có kinh nghiệm, họ có xu hướng suy nghĩ rằng có thể thực hiện

kinh doanh dịch vụ tốt hơn mà không bị hạn chế bởi các điều khoản trong hợp đồng

nhượng quyền  vấn đề pháp lý giữa hai bên Mức độ nhượng quyền cũng tương đối đa dạng từ việc để trung gian thực

hiện các dịch vụ bổ sung hoặc hỗ trợ đến thực hiện cả các dịch vụ cốt lõi

cho doanh nghiệp tùy theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.

 Cấp phép: cấp phép cho một nhà cung cấp khác hành động thay mặt cho

nhà sản xuất để phân phối những sản phẩm cốt lõi.7.6. Vai trò của cơng nghệ trong phân

phối dịch vụ

 ảnh hưởng đến thời gian, địa điểm, cách thức

 thay đổi bản chất trong phân phối dịch vụ

 thay đổi bản chất của dịch vụ

 giảm chi phí cho việc phân phối dịch vụ cả từ góc độ nhà cung

ứng dịch vụ và giảm chi phí cả từ góc độ khách hàngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quyết định phân phối dịch vụ qua nhiều địa điểm khác nhau

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×