Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 6: QUYẾT ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ

Chương 6: QUYẾT ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mục tiêu học tập của chương

 So sánh được sự khác biệt giữa định giá dịch vụ và định giá

sản phẩm vật chất

 Hiểu quy trình định giá; mối quan hệ giữa giá cả và giá trị cảm

nhận của khách hàng; quản trị giá dịch vụNội dung học tập

Đặc điểm định giá dịch vụ

Phương pháp xác định giá dịch vụ

Mối quan hệ giữa giá cả và giá trị cảm nhận

Quản trị giá dịch vụ6.1 Đặc điểm định giá dịch vụ

 6.1.1. Tính phức tạp trong xác định chi phí sản xuất dịch vụ

 6.1.2. Ảnh hưởng của tính vơ hình của dịch vụ đến quyết định

về giá

 6.1.3. Khách hàng khó so sánh và đánh giá giá dịch vụ

 6.1.4. Mối quan hệ giữa tương quan cung-cầu về dịch vụ

và quyết định giá6.2. Phương pháp xác định giá dịch vụ

 6.2.1. Định giá dựa trên chi phí

 6.2.2. Định giá dựa trên giá trị cảm nhận

 6.2.3. Định giá dựa trên giá cạnh tranhĐịnh giá dựa vào chi phí

 Xác định giá dựa vào các chi phí tài chính

 Chi phí cố định: thuê nhà, khấu hao, thuế, bảo hiểm, lương cán bộ quản lý và nhân

viên dài hạn

 Chi phí biến đổi: chi phí liên quan đến việc phục vụ thêm 1 khách hàng

 phương thức tính chi phí theo hoạt động (ABC analysis - Activity-based costing

analysis).Phân tích chi phí phục vụ định giá

Cơ cấu chi phí và xu hướng thay đổi cơ cấu chi phíxác định mức sản lượng hoà vốn tương ứng với mức giá dịch vụ trên thị trường

hoặc dự kiến và tình trạng chi phíĐịnh giá dựa vào chi phí

 Lựa chọn phương pháp định giá

 Định giá cộng tới

 Định giá theo lợi nhuận mục tiêu và sản lượng hòa vốnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 6: QUYẾT ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×