Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phát triển dịch vụ mới xuất phát từ phương thức sử dụng hàng hóa hữu hình

Phát triển dịch vụ mới xuất phát từ phương thức sử dụng hàng hóa hữu hình

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.5 Quyết định thương hiệu dịch vụ

 5.5.1 Quyết định sự khác biệt thương hiệu dịch vụ

 5.5.2 Quyết định về thương hiệu với danh mục sản phẩm

 5.5.3 Mối quan hệ giữa thương hiệu dịch vụ và thương hiệu

công ty Sự khác biệt hóa thương hiệu dịch vụ thường nằm ở yếu tố vơ

hình

 Các doanh nghiệp dịch vụ thường đưa ra danh mục dịch vụ và

thường có thương hiệu riêng cho từng dịch vụ kèm theo chiến

lược định vị riêng biệt

 Nhiều công ty thực hiện chiến lược gắn kết chặt chẽ giữa thương

hiệu công ty với thương hiệu dịch vụ riêng (thương hiệu con).

Trong trường hợp đó, thương hiệu con được kế thừa và đảm bảo

bởi uy tín của thương hiệu mẹ đồng thời cũng phải phản ánh giá

trị của thương hiệu cơng ty mẹ.Tóm tắt và thuật ngữ chương 5

 Các cấp độ cấu thành nên dịch vụ

 Dịch vụ cốt lõi và dịch vụ bổ trợ

 Bông hoa dịch vụ

 Cấu thành chất lượng dịch vụ

 Khoảng cách chất lượng dịch vụ

 Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ Servqual

 Phát triển dịch vụ mới

 Quyết định thương hiệu dịch vụTài liệu tham khảo của chương

 Lovelock, C & Wright,L (2002), Principle of Service

Marketingand Management 2e., NXB Prentice Hall.

 Lovelock, C & cộng sự (2005), Services Marketing in Asia 2e,

NXB Prentice Hall.

 Doug Hoffman & John Bateson (2010), Service Marketing.

 Raymond P.Risk, Stephen J. Grove, Joby John(2008),

Interactive Services Marketing 3e., Houghton Mifflin Company..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phát triển dịch vụ mới xuất phát từ phương thức sử dụng hàng hóa hữu hình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×