Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự thay đổi cấu trúc việc làm

Sự thay đổi cấu trúc việc làm

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2 Khái niệm, đặc tính và phân loại dịch vụ

1.2.1 Khái niệm dịch vụ

1.2.2 Các đặc tính của dịch vụ

1.2.3 Phân loại dịch vụ Dịch vụ là những hoạt động kinh tế được một bên chào bán cho bên kia đem

lại những kết quả mong muốn cho bản thân người nhận hoặc cho những vật,

những tài sản của chủ sử dụng. Các khách hàng mua dịch vụ mong muốn đạt

được lợi ích/giá trị từ việc tiếp cận với lao động, những kỹ năng chuyên

nghiệp, cơ sở vật chất, mạng lưới, hệ thống và các vật dụng, nhưng thường

không nắm quyền sở hữu với bất cứ thành phần vật chất nào có liên quan

 Dịch vụ là các hoạt động kinh tế tạo ra giá trị và cung ứng lợi ích cho các

khách hàng tại một thời gian và địa điểm xác định và kết quả là đem lại những

thay đổi mong muốn cho người thụ hưởng dịch vụ. (Lovelock, C & Wright,

2001)Khái niệm và đặc tính của dịch vụ

 Dịch vụ là bất cứ một hoạt động hoặc một sự thực hiện hoặc sự trải nghiệm mà một

bên có thể cung ứng cho bên kia, mang tính chất vơ hình và thường là không dẫn đến

sự sở hữu bất cứ yếu tố nào của quá trình tạo ra hoạt động/ sự trải nghiệm/việc thực

hiện đó.

(Christopher Lovelock, 2005)Phân loại dịch vụ

 Phân loại theo nội dung

 Phân loại theo mức độ vơ hình

 Phân loại dựa trên bản chất của q trình tạo ra dịch vụ

 Phân loại theo quá trình tái sản xuất xã hội

 Phân loại dựa trên phương thức thực hiệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự thay đổi cấu trúc việc làm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×