Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. TỔNG QUAN Nguyên nhân

I. TỔNG QUAN Nguyên nhân

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Các hình

thức Định giá các yếu tố đầu

vào cao hơn thị trườngchuyển giá Định giá các yếu tố đầu

ra thấp hơn thị trường

 Thông qua các hoạt động

tài trợ

 Thông qua chênh lệch

thuế suất

 Chuyển giá lãi TÁC ĐỘNG CỦA

CHUYỂN GIÁ• Đối với nền kinh tế

xuất khẩu đầu tư

• Đối với nền kinh tế

nhận đầu tư2. CHUYỂN GIÁ

TẠI VIỆT NAM

• Báo cáo phòng thương

mại và cơng thương

Việt Nam (VCCI), mỗi

năm có 40-50% DN

FDI kê khai lỗ

• Một tình huống kê khai

lỗ điển hình là CocaCola Việt Nam- Báo lỗ từ 1992 đến 2012

- 12/2012 tổng số lỗ lũy

kế của Coca-cola là

3.768 tỷ dồng.

 Coca-cola phải phá sản

- Khi đó DS bán vẫn tăng

25% và đầu tư 250 triệu

USD để mở rộng KDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. TỔNG QUAN Nguyên nhân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×