Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yenka là một phần mềm nhỏ, đơn giản nhưng rất hữu ích khi mới làm quen với các hình không gian như hình chóp, hình nón, hình trụ. Ngoài việc tạo ra các hình này, em còn có thể thay đổi kích thước, màu, di chuyển và sắp xếp chúng. Từ những hình không gian

Yenka là một phần mềm nhỏ, đơn giản nhưng rất hữu ích khi mới làm quen với các hình không gian như hình chóp, hình nón, hình trụ. Ngoài việc tạo ra các hình này, em còn có thể thay đổi kích thước, màu, di chuyển và sắp xếp chúng. Từ những hình không gian

Tải bản đầy đủ - 0trang

ÁO ÁN TỰ CHỌN TIN LỚP 8

không gian cơ bản em còn có thể sáng kiến thức

tạo ra các mơ hình hồn chỉnh như

cơng trình xây dựng, kiến trúc theo ý

mình.

Hoạt động 2:

Tìm hiểu về các thành phần trên màn hình làm việc của phần mềm Yenka

a) Mục tiêu: Học sinh nắm được các thành phần trên màn hình làm việc của phần

mềm Yenka.

b) Nhiệm vụ: Nghiên cứu sách giáo khoa và trả lời các vấn đề mà giáo viên yêu cầu

thực hiện

c) Phương thức thực hiện

HS hoạt động cá nhân => Trình bày phương án của cá nhân

d) Phương án kiểm tra đánh giá

- GV đưa ra yêu cầu

- HS hoạt động

- HS trình bầy

e) Tiến trình hoạt động

Hoạt động của thầyHoạt động của tròCho học sinh đọc thơng tin phần 2

- Để khởi động phần mềm ta làm như thế - Nháy đúp vào biểu tượngđể khởiđộng phần mềm, khi đó sẽ xuất hiện cửanàosổ sau đây:- Hãy cho biết màm hình chính củ phần - Hộp cơng cụ dùng để tạo ra các hình

mềm có nhữ gì?khơng gian. Các hình sẽ được tạo ra tại

khung chính giữa màn hình.

- Thanh cơng cụ chứa các nút lệnh dùng

để điều khiển và làm việc với các đối====================================================== 93

Lê Bảo Trung - Giáo viên trường THCS Duy MinhÁO ÁN TỰ CHỌN TIN LỚP 8

tượng.

- Muốn thoát khỏi phần mềm, nháy nút

Close trên thanh cơng cụ.- Hãy nêu cách thốt khỏi phần mềm.

Cho học sinh đọc thông tin phần

IV. Củng cố

- Màn hình làm việc chính của phần mềm gồm những thành phần nào?

V. Dặn dò

- Về nhà học bài, kết hợp SGK

D. Rút kinh nghiệmĐã duyệt ngày 29 tháng 3 năm 2018Soạn: 03/ 4/ 18

Dạy: 12/ 4 – 8B

TIẾT 61, 62 - QUAN SÁT HÌNH HOC KHƠNG GIAN VỚI PHẦN MỀM

94YENKA (TIẾP)

======================================================

Lê Bảo Trung - Giáo viên trường THCS Duy MinhÁO ÁN TỰ CHỌN TIN LỚP 8

A. Mục tiêu

- Kiến thức:

+ Học sinh nghe giới thiệu về phần mềm Yenka.

+ Nắm được khung hình làm việc chính và tạo một số mơ hình làm việc

- Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng khởi động và tìm hiểu màn hình làm việc chính của

phần mềm

- Thái độ: Học tập nghiêm túc, yêu thích mơn học.

- Những năng lực chủ yếu cần hình thành:

+ Năng lực chung: Phát triển năng lực tự học tập, nghiên cứu, hợp tác

+ Năng lực môn học: Phát triển năng lực cẩn thận, chính xác

B. Chuẩn bị

- GV: SGK, SGV, tài liệu, giáo án

- HS: Đọc trước bài, SGK.

C. Tiến trình lên lớp

I. Ổn định lớp

…………………………………………………………………………………………

II. Kiểm tra bài cũ

III. Bài mới

Hoạt động:

Tìm hiểu cách tạo hình khơng gian

a) Mục tiêu: Học sinh nắm được cách tạo hình không gian bằng phần mềm Yenka

b) Nhiệm vụ: Nghiên cứu sách giáo khoa và trả lời các vấn đề mà giáo viên yêu cầu

thực hiện

c) Phương thức thực hiện

HS hoạt động cá nhân => Trình bày phương án của cá nhân

d) Phương án kiểm tra đánh giá

- GV đưa ra yêu cầu

- HS hoạt động

====================================================== 95

Lê Bảo Trung - Giáo viên trường THCS Duy MinhÁO ÁN TỰ CHỌN TIN LỚP 8

- HS trình bầy

e) Tiến trình hoạt động

Hoạt động của thầyHoạt động của trò

3. Cách tạo hình khơng gian.- Để thiết lập đối tượng hình đầu, em phải

Giáo viên giới thiệu bảng tạo mơ hình làm việc với hộp cơng cụ: Objects

của hình học khơng gian.- Các cơng cụ dùng để tạo hình khơng

gian thường gặp gồm hình trụ (), hìnhnón (), hình chóp () và hình lăngtrụ (). Khi kéo thả các đối tượng nàyvào giữa màn hình, em sẽ nhận được mơ

hình có dạng sau:

- Ta có thể sử dụng các công cụ đặc biệt

của phần mềm để quan sát tốt hơn mơ

hình vừa tạo ra.

• GV giới thiệu một số chức năng.

Nháy vào biểu tượngtrên thanh côngcụ. Khi đó con trỏ sẽ trở thành dạng.Đưa con trỏ chuột lên mơ hình, nhấn giữ

và di chuyển chuột, em sẽ thấy mơ hình

quay trong khơng gian 3D. Lệnh hết tác

dụng khi em thả chuột.

Phóng to, thu nhỏ

Nháy chuột vào biểu tượngtrên - Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ

thanh cơng cụ. Khi đó con trỏ sẽ trở kiến thức.

thành dạng

96.======================================================

Lê Bảo Trung - Giáo viên trường THCS Duy MinhÁO ÁN TỰ CHỌN TIN LỚP 8

Nhấn giữ và di chuyển chuột em sẽ thấy

mơ hình sẽ được phóng to, thu nhỏ tuỳ

thuộc vào sự di chuyển của chuột. Lệnh

hết tác dụng khi em thả chuột.

Dịch chuyển khung mô hình

Nháy chuột vào biểu tượngtrên thanhcơng cụ. Khi đó con trỏ sẽ trở thành

dạng.Nhấn giữ và di chuyển chuột em sẽ thấy

mơ hình chuyển động theo hướng di

chuyển của chuột. Lệnh hết tác dụng khi

em thả chuột.

- Giáo viên giới thiệu Menu File.+ Học sinh chú ý lắng nghe và quan sát.

=> Nêu cách tạo mới, lưu và mở tệp mô + Để tạo mới ta chọn Menu File => New

hình.

+ Để lưu ta chọn Menu File => Save

(Save as)

+ Để mở tệp mơ hình ta chọn Menu File

=> Open.

IV. Củng cố

- Nêu cách thay đổi, di chuyển một hình không gian?

====================================================== 97

Lê Bảo Trung - Giáo viên trường THCS Duy MinhÁO ÁN TỰ CHỌN TIN LỚP 8

V. Dặn dò

- Về nhà học bài, kết hợp SGK

D. Rút kinh nghiệmĐã duyệt ngày 05 tháng 4 năm 2018Soạn: 10/ 4/ 18

Dạy: 19/ 4 - 8B

TIẾT 63, 64 - QUAN SÁT HÌNH HOC KHÔNG GIAN VỚI PHẦN MỀM

YENKA (TIẾP)

A. Mục tiêu

- Kiến thức:

+ Học sinh nghe giới thiệu về phần mềm Yenka.

+ Nắm được khung hình làm việc chính và tạo một số mơ hình làm việc

- Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng khởi động và tìm hiểu màn hình làm việc chính của

phần mềm

98======================================================

Lê Bảo Trung - Giáo viên trường THCS Duy MinhÁO ÁN TỰ CHỌN TIN LỚP 8

- Thái độ: Học tập nghiêm túc, u thích mơn học.

- Những năng lực chủ yếu cần hình thành:

+ Năng lực chung: Phát triển năng lực tự học tập, nghiên cứu, hợp tác

+ Năng lực môn học: Phát triển năng lực cẩn thận, chính xác

B. Chuẩn bị

- GV: SGK, SGV, tài liệu, giáo án

- HS: Đọc trước bài, SGK.

C. Tiến trình lên lớp

I. Ổn định lớp

…………………………………………………………………………………………

II. Kiểm tra bài cũ

? Màn hình làm việc chính của phần mềm gồm những thành phần nào?

III. Bài mới

Hoạt động:

Tìm hiểu cách tạo hình khơng gian

a) Mục tiêu: Học sinh nắm được cách điều khiển hình khơng gian bằng phần mềm

Yenka

b) Nhiệm vụ: Nghiên cứu sách giáo khoa và trả lời các vấn đề mà giáo viên yêu cầu

thực hiện

c) Phương thức thực hiện

HS hoạt động cá nhân => Trình bày phương án của cá nhân

d) Phương án kiểm tra đánh giá

- GV đưa ra yêu cầu

- HS hoạt động

- HS trình bầy

e) Tiến trình hoạt động

Hoạt động của thầy

- Để thay đổi hoặc di chuyển được mộtHoạt động của trò

Cách điều khiển các hình khơng gian

- Muốn di chuyển một hình khơng gian,====================================================== 99

Lê Bảo Trung - Giáo viên trường THCS Duy MinhÁO ÁN TỰ CHỌN TIN LỚP 8

ta kéo thả đối tượng đó.

đối tượng hình học ta làm như thế nào?

- Để thay đổi kích thước của một đối

? Nêu các cách để thay đổi kích thước.

tượng trước tiên cần chọn hình. Khi đó sẽ

xuất hiện các đường viền và các nút nhỏ

trên đối tượng, cho phép tương tác để

thay đổi kích thước. Tuỳ vào từng đối

tượng mà các nút, đường viền có dạng

khác nhau.- Giáo viên giới thiệu cách thay đổi màu

cho các hình.

Muốn tơ màu, thay đổi màu cho các hình,

em dùng cơng cụ. Khi nháychuột vào công cụ này em sẽ thấy một

danh sách các màu như sau:

Các bước thực hiện tô màu:Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớKéo thả một màu ra mơ hình. Khi đó trên kiến thức

các hình xuất hiện các chấm đen cho biết

hình đó có thể thay đổi màu. Kéo thả

màu vào các chấm đen để tơ màu.

Ví dụ, ta có thể tơ màu các mặt của hình

lăng trụ tam giác với các màu khác nhau.

IV. Củng cố

- Nêu cách thay đổi, di chuyển một hình khơng gian?

V. Dặn dò

- Về nhà học bài, kết hợp SGK

D. Rút kinh nghiệm100 ======================================================

Lê Bảo Trung - Giáo viên trường THCS Duy MinhÁO ÁN TỰ CHỌN TIN LỚP 8

Đã duyệt ngày 12 tháng 4 năm 2018Soạn: 17/ 4/ 18;Dạy: 26/ 4 – 8B

TIẾT 65 - KIỂM TRA THỰC HÀNHA. Mục tiêu

- Biết được các tình huống sử dụng từng loại lệnh lặp.

- Biết được khái niệm mảng 1 chiều kiểu dữ liệu số, cách khai báo mảng, truy

cập các phần tử của mảng.

- Viết đúng lệnh lặp với số lần biết trước.

- Thực hiện được khai báo mảng kiểu dữ liệu số, truy cập phần tử mảng, sử

dụng các phần tử của mảng trong biểu thức tính tốn.

- Nghiêm túc làm bài kiểm tra.

B. Chuẩn bị

- GV: SGK, SGV, tài liệu, giáo án, đề kiểm tra

- HS: Ôn tập

C. Tiến trình lên lớp

I. Ổn định lớp

====================================================== 101

Lê Bảo Trung - Giáo viên trường THCS Duy MinhÁO ÁN TỰ CHỌN TIN LỚP 8

…………………………………………………………………………………………

II. Kiểm tra bài cũ

III. Bài mới

Câu 1: (4đ)

a) Gõ chương trình sau:b) Sửa lỗi và chạy chương trình trên.

Câu 2: (2đ)

Hãy viết các câu lệnh Pascal yêu cầu người sử dụng nhập một số nguyên nằm

trong khoảng từ 1 đến 100 và yêu cầu nhập lại nếu số khơng thoả mãn.

Câu 3: (4đ)

Viết chương trình tính tổng sau với n là số tự nhiên được nhập từ bàn phím:

S = 1+1 1 1

1

+ + + .... +

2 3 4

nĐÁP ÁN

Câu 1: (4đ)

a/ Gõ đúng nội dung 2 điểm

b/ Sửa lỗi 2 điểm

- Lỗi khai báo đặt sai vị trí (1đ)

-Lỗi thiếu từ khố do (1đ)Câu 2: (2đ)

Program CT;

102 ======================================================

Lê Bảo Trung - Giáo viên trường THCS Duy MinhÁO ÁN TỰ CHỌN TIN LỚP 8

Var a: Integer;

Begin

Write(‘ Hay nhap gia tri cua a = ‘); Readln(a);

While (a < 1) or (a > 100) do

Begin

Write(‘Hay nhap lai a’); Readln (a);

End;

Readln

End.

Câu 3: (4đ)

Khai báo (0.5đ)

Viết câu lệnh nhập dữ liệu (0.5đ)

Dùng câu lệnh gán (0.5đ)

Sử dụng câu lệnh lặp (1.5đ)

Xuất kết quả đúng (1đ)IV. Củng cố

Nhận xét giờ kiểm tra

V. Dặn dò

Ơn tập

D. Rút kinh nghiệmĐã duyệt ngày 19 tháng 4 năm 2018====================================================== 103

Lê Bảo Trung - Giáo viên trường THCS Duy MinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yenka là một phần mềm nhỏ, đơn giản nhưng rất hữu ích khi mới làm quen với các hình không gian như hình chóp, hình nón, hình trụ. Ngoài việc tạo ra các hình này, em còn có thể thay đổi kích thước, màu, di chuyển và sắp xếp chúng. Từ những hình không gian

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×