Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lean production (LEAN): là bộ phận tạo ra giá trị trong sản xuất bằng cách giảm bớt các công việc, quy trình… không hiệu quả và lãng phí, có trách nhiệm tối ưu hóa các quy trình làm việc, môi trường sản xuất, thói quen công việc…để mang lại hiệu suất cao

Lean production (LEAN): là bộ phận tạo ra giá trị trong sản xuất bằng cách giảm bớt các công việc, quy trình… không hiệu quả và lãng phí, có trách nhiệm tối ưu hóa các quy trình làm việc, môi trường sản xuất, thói quen công việc…để mang lại hiệu suất cao

Tải bản đầy đủ - 0trang

CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN NIKE-- Cơ cấu tổ chức của Nike Việt Nam sử dụng kết hợp giữa ba mơ hình địa lý, sản

phẩm và trực tuyến trức năng.

 Ưu điểm:

Khai khác được ưu thế trong các hoạt động của địa phương.

Sử dụng được nhiều chuyên gia giỏi, khơng đòi hỏi các nhà quản lý có kiến thức

tồn diện.

Sử dụng nguồn lực giỏi về chuyên môn phù hợp với mục tiêu phát triển của tập

đồn Nike.

Các phòng ban khơng chỉ đạo và quản lý lẫn nhau, vì nhân viên được giao quyển

và trách nhiệm rõ ràng trong lĩnh vực mà mình phụ trách.

 Nhược điểm:

Chi phí quản lý cao do thuê nhiều người để giám sát quy trình sản xuất và thành

phẩm của các cơng ty gia cơng.

Tính cục bộ giữa các bộ phận, làm cho việc cung cấp thông tin mất nhiều thời

gian, ảnh hưởng đến kế hoạch của các phòng ban khác.

Chưa tuân thủ được nguyên tắc linh hoạt.

Đòi hỏi phải có một cơ chế kiểm sốt phức tạp để quản lý các cơng ty gia công.

Phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức hạn chế.PHẦN 3:

NHẬN XÉT VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NIKE

BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

I.NHẬN XÉT VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NIKE

1. Ưu điểm:NHÓM 6Page 18CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN NIKE

---Sử dụng được nguồn lực có sẵn ở các cơng ty gia cơng, và địa phương  tập đồn

Nike khơng tốn tiền đầu tư vào máy móc thiết bị, chi phí sản xuất cho một sản

phẩm rẻ mà sản phẩm đầu ra vẫn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của Nike.

Tinh giản bộ máy tổ chức do sản phẩm sản xuất đều thuê gia cơng, làm cho chi phí

giảm và lợi nhuận tăng.

Có Phòng ban chuẩn hóa chất lượng, làm cho chất lượng sản phẩm thống nhất

tồn cầu.

Sử dụng mơ hình trực tuyến theo nguyên tắc thống nhất chỉ huy làm cho trách

nhiệm giữa các bộ phận, khu vực rõ ràng.

Tuyển dụng nhân lực có trình độ cao, hầu hết là bậc Đại học trở lên và năng động

nên hiệu quả hoạt động của tổ chức cao.

Chế độ đãi ngộ, lương bổng tốt, do đó thu hút được nhiều nhân tài.

2. Nhược điểm:

Thời gian phản ứng sự cố, vấn đề chậm do phụ thuộc thơng tin vào trụ sở chính.

Phụ thuộc một phần vào các công ty gia công trong vấn đề nguyên vật liệu đầu

vào, và quá trình cung ứng hàng đúng hạn.

Tất cả các bộ phận độc lập với nhau, do đó các bộ phận gặp nhiều khó khăn trong

việc hỗ trợ cho nhau.

Có sự đùng đẩy trách nhiệm cho nhau trong những nhiệm vụ phát sinh khơng phụ

thuộc phòng ban nào.

Chi phí quản lý cao do thuê nhiều người để giám sát quy trình sản xuất và thành

phẩm của các cơng ty gia cơng.II.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC CƠNG TY VIỆT NAM

- Đa số các công ty may mặc lớn của Việt Nam đã áp dụng mơ hình th gia cơng

để tận dụng nguồn lực có sẵn ở các cơng ty gia cơng  giảm chi phí làm tăng lợi

nhuận. Ví dụ: Cơng ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư Dệt May Thành Công, Công

ty TNHH Phạm Tường, Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, ...

- Các công ty Việt Nam chưa đầu tư nhiều cho các bộ phận kiểm tra chất lượng đầu

vào của nguồn nguyên vật liệu cung cấp cho các công ty Gia công nên chất lượng

sản phẩm chưa đồng điều. Tập đồn Nike thì bộ phận kiểm tra chất lượng này thì

hoạt động rất tốt và hữu hiệu.

- Các công ty Việt Nam chưa thu hút được nhân tài có trình độ chun mơn cao, do

lương thấp.

NHĨM 6Page 19CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐỒN NIKE

-Thơng tin nội bộ của công ty Việt Nam là công bố rộng rãi đến các phòng ban 

thời gian phản ứng trước sự cố và vấn đề nhanh.NHÓM 6Page 20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lean production (LEAN): là bộ phận tạo ra giá trị trong sản xuất bằng cách giảm bớt các công việc, quy trình… không hiệu quả và lãng phí, có trách nhiệm tối ưu hóa các quy trình làm việc, môi trường sản xuất, thói quen công việc…để mang lại hiệu suất cao

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×