Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
E. Hướng dẫn về nhà (3)

E. Hướng dẫn về nhà (3)

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo án tin họcNgày duyệt: / /

201

TTTô Thị Ngọc OanhNgày soạn: ....../....../20...

Ngày giảng:....../....../20...Tuần:

Tiết:Bài Tập

(tiết 59 + 60)

A. Mục tiêu bài học

1. Kin thc:

- Vit chng trình Pascal sử dụng biến mảng.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện khả năng đọc chương trình, tìm hiểu tác dụng và kt hp cỏc cõu lnh.

3. Thỏi :Soạn giảng: Nguyễn Thanh Bằng57TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo án tin học- Thỏi học tập nghiêm túc, u thích mơn học.

B. Chn bÞ

- GV: Máy chiếu, máy tính, câu hỏi, bài tập.

- HS: Bảng nhóm, bút dạ, phiếu học tập.

C. Các bớc lên lớp

1. Tổ chức ổn định lớp

2. KTBC: Mảng là gì? Nêu cách khai báo biến mảng?

3. Bài mới:

a) Phng phỏp:

b)Cỏc bước của hoạt động

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦYHOẠT ĐỘNG CỦA TRÒNỘI DUNGHoạt động 1: Ơn tập lí thuyết

GV: u cầu học sinh nhớ lại - HS Suy nghĩ và trả lời

kiến thức và trả lời các câu câu hỏi

hỏi.

a) Nêu lại cú pháp khai báo

biến mảng.

b) Nêu lợi ích của việc sử

dụng biến mảng.

Hoạt động 2: Bài tập.

? Viết chương trình nhập

vào một dãy số nguyênProgramn phần tử. In ra màn hìnhMAX_MIphần tử nhỏ nhất, phần tử lớnN_AVG;nhất và giá trị trung bình của

danh sách ra màn hình

- Yêu cầu hs suy nghĩ và viết- Hs Suy nghĩ và viết

chương trìnhUses crt;

Var a:array[1..20]of

integer;i,n,max,min,sum:intechương trình.ger; BeginProgramClrscr;MAX_MIWriteln('TIM MAX, MIN,N_AVG;AVERAGE CUA MOT DAYUses crt;SO');Var a:array[1..20]ofSoạn giảng: Nguyễn Thanh Bằng58TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo án tin häcinteger;i,n,max,min,sum:integWriteln('-------------------------er; Begin------------');Clrscr;Write('Nhap so phan tu cuaWriteln('TIM MAX, MIN,day n=');AVERAGE CUA MOT DAYreadln(n);SO');For i:=1 to n doWriteln('--------------------------Begin-----------');Write('NhapWrite('Nhap so phan tu cuaa[',i,']=');readln(a[i]);day n=');End;readln(n);Min:=a[1]For i:=1 to n do;BeginMax:=a[1]

Write('Nhapa[',i,']=');readln(a[i]);; Sum:=0;

For i:=1 to n do

BeginEnd;

Min:=a[1];If (Min >Max:=a[1];a[i])Sum:=0;thenFor i:=1 to n do

Begin

If (Min >Min:=a[i

];

If (Max < a[i]) thena[i]) thenMax:=a[i];Min:=a[i]Sum:=

sum+a[i];;

If (Max < a[i]) then

Max:=a[i];

Sum:=s

um+a[i];

EndSoạn giảng: Nguyễn Thanh BằngEnd

Writeln('Day so vua

nhap la: ');

Writeln('------------------------');

59TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo ¸n tin häcWriteln('Day so vua

nhap la: ');

Writeln('------------------------');

FF

or

i:=1

tondoor i:=1Write(a[i]:4); Writeln;to n doWriteln('Gia tri lonWrite(a[i]:4); Writeln;nhat la:',Max);Writeln('Gia tri lon

nhat la:',Max);Writeln('gia tri nho

nhat la:',Min);Writeln('gia tri nho

nhat la:',Min);Writeln('gia tri trung

binh la:',Sum/n:6:2);Writeln('gia tri trung

binh la:',Sum/n:6:2);Readln;

End;Readln;

End;

D. Củng cố

- HS hoạt động nhóm vận dụng làm bài tập sau:

Viết chơng trình nhập giá trị cho mảng gồm 10 phần tử có kiểu

nguyên, thoả mãn các yêu cầu sau:

+ Khi thực hiện chơng trình xuất hiện dòng chữ:

Nhập giá trị cho mảng:

A[1] =

+ Sau khi nhập giá trị cho phần tử A[1] và Enter thì xuất hiện:

A[2]_

+ Lặp lại nh vậy cho đến khi nhập giá trị cho đến A[10].

+ In ra giá trị của các phần tử trong mảng trên một dòng, các giá trị

cách nhau ít nhất 5 kí tự trắng.

E. Hớng dẫn về nhà

- Học bài cũ.

- Làm bài tập 1 SGK/80.

- Chuẩn bị tiết sau thực hành.

________________________________________Soạn giảng: Nguyễn Thanh Bằng60TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo án tin họcNgày soạn: ....../....../20...

Ngày giảng:....../....../20...Tuần:

Tiết:Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chơng trình

(tiết 1/61)

A. Mục tiêu bµi häc

1. Kiến thức:

- Làm quen với việc khai báo và sử dụng biến mảng.

- Ôn luyện cách sử dụng câu lệnh lặp for..do

2. Kĩ năng:

- Củng cố các kĩ năng đọc hiểu và chỉnh sửa chương trình.

3. Thái độ:

- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực hiện một số

cơng việc.

B. Chn bÞ

- GV: Máy chiếu, phòng thực hành máy vi tính, phần mềm Pascal.

- HS: Bài tập thực hành.

C. Các bớc lên lớp

1. Tổ chức ổn định lớp

2. KTBC:

3. Thực hành

a) Phng phỏp:

b)Cỏc bước của hoạt động

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

Hoạt động 1: Bài 1HOT NG CA TRềSoạn giảng: Nguyễn Thanh BằngNI DUNG61TRƯờNG thcs đại phớc

8

Chng trỡnh tỡm giỏ tr nhgiáo án tin häc

Program P_Min;Chương trình tìm giá trịnhất trong dãy số nguyênVarnhỏ nhất trong dãy sốP_Min ?i, n, Min : integer;nguyên P_Min ?A: array[1..100] of integer;

Begin

write('Hay nhap do dai cua day so,

HS chia nhóm làm thực hành.N='); readln(n);

writeln('Nhap cac phan tu cua day

so:');

For i:=1 to n do

Begin

write('a[',i,']='); readln(a[i]);

End;

Min:=a[1];

for i:=2 to n do if Min>a[i]

then Min:=a[i];

write('So nho nhat la Min =

',Min);

readln;

End.

Hoạt động 2: Bài tập 2

Program Phan_loai;Viết chương trình nhậpViết chương trình nhập điểm uses crt;điểm của các bạn trongcủa các bạn trong lớp. Sau đó inVarlớp. Sau đó in ra mànra màn hình số bạn đạt kết quải, n, G, Kh, TB, K: integer;hình số bạn đạt kết quảhọc tập loại giỏi, khá, TB vàA: array[1..100] of real;học tập loại giỏi, khá, TBkém.

Tiêu chuẩn:

- Loại giỏi: 8.0 trở lên

- Loại khá: 6.5 đến 7.9

- Loại TB: 5.0 đến 6.4

- Loại kém: dưới 5.0Begin

clrscr;

write('nhap so HS trong lop, n= ');

readln(n);

writeln('Nhap diem :');và kém.

Tiêu chuẩn:

- Loại giỏi: 8.0 trở lên

- Loại khá: 6.5 đến 7.9

- Loại TB: 5.0 đến 6.4

- Loại kém: dưới 5.0For i:=1 to n do

BeginSoạn giảng: Nguyễn Thanh Bằng62TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo án tin học

write(i,' . '); readln(a[i]);

End;

G:=0; Kh:= 0; TB:= 0; K:= 0;HS chia nhóm làm thực hành.for i:=1 to n do

Begin

if a[i] >= 8.0 then G:= G + 1;GV gợi ý:if a[i] <5.0 then K:= K + 1;- Dùng câu lệnh if…then…if (a[i] <8.0 ) and (a[i] >=6.5)

then Kh:= Kh + 1;

if (a[i] >= 5 ) and (a[i] < 6.5)

then TB:= TB + 1;

end;

writeln(' Ket qua hoc tap: ');

writeln(G, ' ban hoc gioi ');

writeln(Kh, ' ban hoc kha ');

writeln(TB, ' ban hoc trung binh');

writeln(K, ' ban hoc kem ');

readln;

EndD. Củng cố

- HS nhắc lại cấu trúc khai báo biến mảng.

E. Hớng dẫn về nhà

- Học bài cũ.

- Làm bài tập 2 SGK/81 bài thực hành 7.

- Chuẩn bị tiết sau thực hành.

________________________________________Ngày soạn: ....../....../20...

Ngày giảng:....../....../20...Tuần:

Tiết:Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chơng trình

(tiết 1/62)Soạn giảng: Nguyễn Thanh Bằng63TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo án tin họcA. Mục tiêu bài học

1. Kin thc:

- Lm quen vi vic khai báo và sử dụng biến mảng.

- Ôn luyện cách sử dụng câu lệnh lặp for..do

2. Kĩ năng:

- Củng cố các kĩ năng đọc hiểu và chỉnh sửa chương trình.

3. Thái độ:

- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực hiện một số

cơng việc.

B. Chn bÞ

- GV: Máy chiếu, phòng thực hành máy vi tính, phần mềm Pascal.

- HS: Bài tập thực hành.

C. Các bớc lên lớp

1. Tổ chức ổn định lớp

2. KTBC:

3. Thực hành

a) Phng pháp:

b)Các bước của hoạt động

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung

Hoạt động 1: Bài 3

Bài 3:

Program P_Sum;

Chương trình tính tổngVarChương trình tínhdãy số, in ra màn hình dãyi, n, Sum : integer;tổng dãy số, in rasố vừa nhập.A: array[1..100] of integer;

Beginmàn hình dãy số

vừa nhập.write('Hay nhap do dai cua day so, N

= '); readln(n);

writeln('Nhap cac phan tu cua day

HS chia nhóm làm thực

hành.so:');

For i:=1 to n do

Begin

write('a[',i,']='); readln(a[i]);

End;

Sum:=0; So¹n giảng: Nguyễn Thanh Bằng64TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo án tin họcfor i:=1 to n do Sum:= Sum +

a[i];

write('Day so vua nhap la: ');

for i:=1 to n do write(a[i], ' ');

writeln;

write('Tong day so la = ',Sum);

readln;

End.

Bổ sung và chỉnh sửa Bài 4:Bổ sung và chỉnhchương trình trong BT2 Program Xep_loai;sửa chương trình(tiết 59 ) để nhập 2 loại uses crt;trongđiểm Toán và Ngữ vănVar59 ) để nhập 2 loạicủa các bạn. Sau đó in rai, n: integer;điểm Tốn và Ngữmàn hình :TBtoan, TBvan: real;văn của các bạn.a/ điểm TB của mỗi bạn

trong lớp theo cơng thức:

Điểm TB = (Điểm tốn +

điểm văn)/2

b/ Điểm TB của cả lớp

theo từng mơn Tốn và

Ngữ văndiemT, diemV: array[1..100] of real;

Begin

clrscr;

writeln('Diem TB : ');

For i:=1 to n doBT2(tiếtSau đó in ra màn

hình :

a/ điểm TB của

mỗi bạn trong lớp

theo cơng thức:

Điểm TB = (Điểmwrite(i,' . ',(diemT[i] +tốn + điểm văn)/2diemV[i])/2:3:1);b/ Điểm TB của cảTBtoan: =0; TBvan: =0;lớp theo từng mơnFor i:=1 to n doTốn và Ngữ vănBegin

TBtoan: = TBtoan +

HS chia nhóm làm thực

hành.diemT[i] ;

TBvan: = TBvan + diemV[i] ;

end;

TBtoan: = TBtoan /n;Soạn giảng: Nguyễn Thanh Bằng65TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo án tin họcTBvan: = TBvan /n;

writeln('Diem TB mon Toan : ',TBtoan

:3:2);

writeln('Diem TB mon Van: ',TBvan :

3:2);

readln;

End.

D. Củng cố

- HS nhắc lại cấu trúc khai báo biến mảng.

- GV lu ý cho HS tham chiếu tới phần tử của mảng đợc xác định bằng

cách: [chØ sè];

E. Híng dÉn vỊ nhµ

- Häc bµi cò.

- Lµm lại các bài tập thực hành 7.

- Tìm hiểu mục 1, 2 phần mềm "Quan sát hình không gian với phần

mềm Yenka".

________________________________________Ngày soạn: ....../....../20...

Ngày giảng:....../....../20...Tuần:

Tiết:Soạn giảng: Nguyễn Thanh Bằng66TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo án tin họcPHầN MềM HọC TậP

Quan Sát Hình Không Gian Với Phần Mềm Yenka

(tiết 1/63)

A. Mục tiêu bµi häc

1. Kiến thức:

- Học sinh nghe giới thiệu về phần mềm Yenka.

- Nắm được khung hình làm việc chính và tạo một số mơ hình làm việc

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng khởi động và tìm hiểu màn hình làm việc chính của phần mềm

3. Thái độ:

- Thái độ học tập nghiêm túc, u thích mơn học.

B. Chn bị

- GV: Máy chiếu, phòng thực hành máy vi tính, phần mềm Yenka.

- HS: Bài tập thực hành.

C. Các bớc lên lớp

1. Tổ chức ổn định lớp

2. KTBC: Viết cú pháp khai báo biến mảng? Lấy ví dụ?

3. Bài mới

a) Phương pháp:

b)Các bước của hoạt động

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung

Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm Yenka.

- Cho học sinh đọc thông tin ở + Học sinh thực hiện theo 1. Giới thiệu phần

yêu cầu của giáo viên.

mềm Yenka:

SGK.

Yenka là một phần mềm nhỏ,

đơn giản nhưng rất hữu ích khiYenka là một phầnmới làm quen với các hìnhmềm nhỏ, đơn giảnkhơng gian như hình chóp, hìnhnhưng rất hữu ích khinón, hình trụ. Ngồi việc tạo ra Học sinh chú ý lắng nghe mới làm quen với các

hình khơng gian như

các hình này, em còn có thể thay => ghi nhớ kiến thức

đổi kích thước, màu, di chuyểnhình chóp, hình nón,và sắp xếp chúng. Từ nhữnghình trụ.hình khơng gian cơ bản em còn

có thể sáng tạo ra các mơ hình

hồn chỉnh như cơng trình xây

dựng, kiến trúc theo ý mình.

Hoạt động 2: Tìm hiểu màn hình làm việc chớnh ca phn mmSoạn giảng: Nguyễn Thanh Bằng67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

E. Hướng dẫn về nhà (3)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x