Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
E. Hướng dẫn về nh (1)

E. Hướng dẫn về nh (1)

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo án tin họcNgày soạn: 23/2/2014

Tiết theo phân phối chơng trình: 56

Tuần dạy:28

A. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức: Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của học sinh về câu lệnh điều kiện , sử

dụng câu lệnh điều kiện, câu lệnh lặp, và cách sử dụng câu lệnh lặp để có phương pháp

điều chỉnh về việc học của học sinh cũng như việc dạy của giáo viên.

2. Kỹ năng: Có kỹ năng làm một bài kiểm tra.

3. Thái độ: Nghiêm túc, trung thực khi làm bài.

B. Chuẩn bị

- GV: Đề và đáp án kiểm tra.

- HS: Các kiến thức đã học, dụng cụ học tập.

C. Các bớc lên lớp

1. Tổ chức ổn định lớp

2. Kiểm tra

MA TRẬN ĐỀ

Mức độ

BiếtNội dung

Lặp với số lần biết trướcTNKQTLTNKQBiết đượcHiểucú phápcáchcâu lệnhthựclặpVận dụngHiểuThấp

TLTNKQTLTNKQTLhiện của

2lệnh lặp

10.5đBiết đượcHiểuNắmcú phápcáchđượccâu lệnhthựcSè c©u, sè ®iĨm,

tØ lƯTỉngCao3

1.5đ

(15%)Lặp với số lần chưa biết

trướclặphiện củapháp;lệnh lặpcách

thực

hiện

lệnh

lặpSè c©u, số điểm, tỉ

lệ211410.523.5

(35%)Soạn giảng: Nguyễn Thanh Bằng47TRƯờNG thcs đại phíc

8gi¸o ¸n tin häc

Biết vậnViết chương trìnhdụng câu

lệnh lặp vào

việc vit

chng trỡnh

2Số câu, số điểm, tỉ

lệ52

54222(50%)

102 (20%)1 (10%)2 (20%)5 đ (50%)10 đTỉng(100%)Nội dung đề

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu lệnh đúng (2.0 đ)

a,Cú pháp của câu lệnh For …. do là: (0.5 đ)

A. For := to do < câu lệnh>;

B. For := to; do ;

C. For = to do ;

b, Câu lệnh viết đúng cú pháp trong ngơn ngữ lập trình Pascal là:(0.5 đ)

A. While <điều kiện> to ;

B. While <điều kiện> do ;

C. While <điều kiện> to do ;

D. While <điều kiện>; do ;

c, Câu lệnh lặp với số lần biết trước:d, Câu lênh lặp với số lần chưa biết(0.5 đ)trước:(0.5 đ)A. For i:=1 to 10; do x:=x+1.A, x:=10; while x = 10 do; x:= x+5;B. For i:=1 to 10 do x:=x+1;B, x:=10; while x: = 10 do x:= x+5;C. For i=1 to 10 do x:=x+1.C, x:=10; while x = 10 do x= x+5;D. For i=1 to 10 do x:=x+1;D, x:=10; while x = 10 do x:= x+5;Câu 2: Sau khi thực hiện đoạn chương trình Pascal (0.5 đ)

For i:= 1 to m do

Beginy:=x;x:=y – 1;end;chúng ta sẽ nhận được kết quả nào dưới đây?

A. x=x – m;B. x= i – x;C. x= x – i;D. i = 0 và x = y – 1;Câu 3: Đoạn lệnh sau õy (0.5 )Soạn giảng: Nguyễn Thanh Bằng48TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo án tin họcSo:=1;

While so<10 do writeln (so);

So:=so+1;

S cho kết quả gì?

A. In ra các số từ 1 đến 9;B. In ra các số từ 1 đến 10;C. In ra vô hạn các số 1, mỗi số trên 1 dòng;D. Khơng phương án nào đúng.Câu 4: Hãy tìm hiểu đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình

thực hiện bao nhiêu vòng lặp? Giải thích ngắn gọn. (1đ)

S:= 0; n:=0;

While S <= 10 do

Begin n:=n+1; S:= S+n end;

Câu 5: Trong câu lệnh lặp

For i:= 1 to 10 do begin … end:

Câu lệnh ghép được thực hiện bao nhiêu lần (nói cách khác, bao nhiêu vòng lặp được thực

hiện)? (1đ)

Câu 6: Viết cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước. Nêu cách thực hiện câu

lệnh.(2đ)

Câu 7: Viết chương trình tính tổng N số tự nhiên đầu tiên, với N được nhập vào từ

bàn phím (3đ)

HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu 1:(2đ)

a- A;

Câu 2: (0.5đ) Ab- B;c –B;d – D;Câu 3: (0.5đ) CCâu 4: (1 đ)

5 vòng lặp; Vì khi n = 5 thì S = 15 khơng còn thỏa mãn điều kiện nên kết thúc vòng lặp.

Câu 5: ( 1 đ): 10 lần

Câu 6: (2đ)

Cú pháp: While <điều kiện> do ; (1đ)

Cách thực hiện:

Bước 1: Kim tra iu kin (0.5)Soạn giảng: Nguyễn Thanh Bằng49TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo án tin họcBc 2: Nu iu kin sai câu lệnh bị bỏ qua và vòng lặp kết thúc. Nếu điều kiện đúng

thực hiện câu lệnh và quay lại bước 1. (0.5đ)

Câu 7: (3đ)

Program Tinhtong;

Uses crt;

Var N,I: Integer;

S: longint;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap so N = ‘); Readln(N);

S:=0;

For i:=1 to N do S:=S+i;

Writeln(‘ Tong cua ‘, N, ‘ so tu nhien dau tien S =’, S:1:4);

Readln

End.

D- Củng cốNgµy dut: … / …… /

201…

TT- Thu bài , nhận xét giờ kiểm tra

E - Hướng dẫn về nhà

- Về nhà học, đọc bài: Làm việc với dãy số.Lớp

8/1

8/2

8/3

8/4TSHS KT0 - <3Thống kê điểm

3 - <5

5 - <7Tô Thị Ngọc Oanh

7 - <9

9 - 10Nhn Xột

V u im:V khuyt im:Soạn giảng: Nguyễn Thanh Bằng50TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo án tin họcHng khc phc:Tên bài soạn: Bài 9: Làm Việc Với Dãy Số .

Ngày soạn: 23/2/2014

Tiết theo phân phối chơng trình: 57

Tuần dạy:29

A. Mục tiêu bài häc

1. Kiến thức:

- Làm quen với việc khai báo và sử dụng các biến mảng.

- Tìm hiểu một số ví dụ về biến mảng.

2. Kĩ năng:

- Việc gán giá trị, nhập giá trị và tính tốn với các giá trị của một phần tử trong biến

mảng được thực hiện thông qua chỉ số tương ứng của phần tử đó. So¹n giảng: Nguyễn Thanh Bằng51TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo án tin học3. Thái độ:

- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích mụn hc.

B. Chuẩn bị

- GV: Máy chiếu, máy tính, câu hỏi, bài tập.

- HS: Bảng nhóm, bút dạ, phiếu học tập.

C. Các bớc lên lớp

1. Tổ chức ổn định lớp (1’)

2. KTBC

3. Bµi míi

a) Phương pháp:

b)Các bước của hoạt động

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Hoạt động : Tìm hiểu dãy số (34’)

và biến mảngNội dungPP: Quan sát, đàm thoại, đặt vấn đề, giải quyết vấn để, ...

1. Dãy số và biến- Yêu cầu HS đọc ví dụ 1+: Ví dụ 1. Giả sử chúng ta cần mảng:

viết chương trình nhập điểm kiểm

tra của các học sinh trong một lớp Dữ liệu kiểu mảng

và sau đó in ra màn hình điểm số là một tập hợp hữu

cao nhất. Vì mỗi biến chỉ có thể hạn các phần tử có

lưu một giá trị duy nhất, để có thể thứ tự, mọi phần tử

nhập điểm và so sánh chúng, ta đều có cùng một

cần sử dụng nhiều biến, mỗi biến kiểu dữ liệu, gọi là- Ví dụ như trong Pascal ta cần cho một học sinh.kiểu của phần tử.nhiều câu lệnh khai báo và nhập

dữ liệu dạng sau đây, mỗi câu

lệnh tương ứng với điểm của

một học sinh

? Dữ liệu mảng là gì.- Dữ liệu kiểu mảng là một tập hợp

hữu hạn các phần tử có thứ tự, mọi

phần tử đều có cùng một kiểu dữ

liệu, gọi là kiểu của phần tử. Việc

sắp thứ tự được thực hiện bằng

cách gán cho mỗi phn t mt chSoạn giảng: Nguyễn Thanh Bằng52TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo án tin họcs:Giỏ tr ca bin mng l một

mảng, tức một dãy số (số nguyên,

hoặc số thực) có thứ tự, mỗi số là

giá trị của biến thành phần tương

ứng.

+ Học sinh chú ý lắng nghe => ghi

nhớ kiến thức

D. Cđng cè (8’)

- HS sư dơng phiÕu häc tËp ghi lại cấu trúc của câu lệnh khai báo biến

mảng.

?Vận dơng lµm bµi tËp 1, 2 SGK/79.

E. Híng dÉn vỊ nhµ (2’)

- Häc bµi cò.

- Lµm bµi tËp 3, 4 SGK/79.

- Xem tríc néi dung mơc 3 bµi “Lµm viƯc với dãy số.Tên bài soạn: Bài 9: Làm Việc Với Dãy Số .

Ngày soạn: 23/2/2014

Tiết theo phân phối chơng trình: 58

Tuần dạy:29

A. Mục tiêu bài học

1. Kin thc:

- Lm quen với việc khai báo và sử dụng các biến mảng.

- Tìm hiểu một số ví dụ về biến mảng.

2. Kĩ năng:

- Việc gán giá trị, nhập giá trị và tính toán với các giá trị của một phần tử trong biến

mảng được thực hiện thông qua chỉ số tương ứng ca phn t ú.Soạn giảng: Nguyễn Thanh Bằng53TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo án tin học3. Thỏi :

- Thỏi hc tập nghiêm túc, u thích mơn học.

B. Chn bÞ

- GV: Máy chiếu, máy tính, câu hỏi, bài tập.

- HS: Bảng nhóm, bút dạ, phiếu học tập.

C. Các bớc lên lớp

1. Tổ chức ổn định lớp(1)

2. Bài cũ: (5)

Câu hỏi : Em hãy nêu cấu trúc khai báo biến mảng? Lấy ví

dụ minh hoạ?

3. Bài mới

a) Phng phỏp:

b)Cỏc bc ca hot động

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

NỘI DUNG

Hoạt động 1: Ví dụ về biến mảng.(15’)

PP: Thực tập, thảo luận, đàm thoại, giải quyết vấn đề, ...

- Để làm việc với các dãy số + Học sinh chú ý lắng nghe => 2. Ví dụ về biến

nguyên hay số thực, chúng ta phải ghi nhớ kiến thứcmảng:khai báo biến mảng có kiểu tương

ứng trong phần khai báo của

chương trình.Cách khai báo mảng- Yêu cầu học sinh nghiên cứu + Cách khai báo mảng trong trong Pascal như sau:

SGK => Nêu cách khai báo biến Pascal như sau:

mảng.Tênmảng:Tên mảng : array[..

đầu>.. ] of ] of

dữ liệu>- Trong đó chỉ số đầu và chỉ số

cuối là hai số nguyên hoặc

biểu thức nguyên thoả mãn chỉ

số đầu ≤ chỉ số cuối và kiểu dữ

- Cách khai báo đơn giản một liệu có thể là integer hoặc real.

biến mảng trong ngôn ngữ Pascal

như sau:

var Chieucao: array[1..50] of real;

var Tuoi: array[21..80] of integer;Soạn giảng: Nguyễn Thanh Bằng54TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo án tin họcHot ng 2: Tìm hiểu cách tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của dãy số.(16’)

PP:Đàm thoại, đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, …

Ví dụ 3. Viết chương trình nhập N + Học sinh đọc và tìm hiểu 3. Tìm giá trị lớn

số ngun từ bàn phím và in ra yêu cầu của bài toán.nhất và giá trị nhỏmàn hình số nhỏ nhất và số lớnnhất của dãy sốnhất. N cũng được nhập từ bàn

phím

- Giáo viên đưa ra ý tưởng để viết

chương trình

Trước hết ta khai báo biến N để - Học sinh chú ý lắng nghe =>

nhập số các số nguyên sẽ được ghi nhớ kiến thức.

nhập vào. Sau đó khai báo N biến

lưu các số được nhập vào như là

các phần tử của một biến mảng A.

Ngoài ra, cần khai báo một biến i

làm biến đếm cho các lệnh lặp và

biến Max để lưu số lớn nhất, Min + Học sinh thực hiện theo yêu

để lưu số nhỏ nhất.

cầu của giáo viên.

- Yêu cầu học sinh tìm hiểu ý program MaxMin;

nghĩa của từng câu lệnh trong uses crt;

chương trìnhVar

i, n, Max, Min: integer;

A: array[1..100] of integer;

Phần thân chương trình sẽ

tương tự dưới đây:Trong chương trình này, chúng ta Begin

hãy lưu ý một số điểm sau: Số tối clrscr;

đa các phần tử của mảng phải write('Hay nhap do dai cua day

được khai báo bằng một số cụ thể so, = '); readln(n);

(Ở đây là 100)writeln('Nhap cac phan tuSoạn giảng: Nguyễn Thanh Bằng55TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo ¸n tin häccua day so:');

For i:=1 to n do

Begin

write('a[',i,']=');

readln(a[i]);

End;

Max:=a[1]; Min:=a[1];

for i:=2 to n do

begin if Max
Max:=a[i];

if Min>a[i] then

Min:=a[i]

end;

write('So lon nhat la Max =

',Max);

write(';So nho nhat la Min= ',Min);

readln;

End.

+ Học sinh chú ý lắng nghe.

D. Cñng cè (5’)

- GV chiÕu máy - HS hoạt động nhóm vận dụng làm bài tập.

?Các lệnh khai báo biến mảng trong Pascal sau đây đúng hay sai? Hãy

giải thích và sửa lại cho đúng.

a. A: Array [1..100] of Integer;

b. B: Array [1..n] of Real;

c. C: Array [1: n] of Rael;

d. D: Array [-7..7] of Byte;

e. E: Array [100..1] of Real;

f. F: Array [-1..10] of Byte;

E. Híng dÉn vỊ nhµ (3’)

- Häc bµi cò.

- Lµm bµi tËp 5 SGK/79, bµi tËp 1 SGK/80 cđa bµi thực hành 7.

- Chuẩn bị tiết sau chữa bài tập.

______________________________________________Soạn giảng: Nguyễn Thanh Bằng56TRƯờNG thcs đại phớc

8giáo án tin họcNgày duyệt: / /

201

TTTô Thị Ngọc OanhNgày soạn: ....../....../20...

Ngày giảng:....../....../20...Tuần:

Tiết:Bài Tập

(tiết 59 + 60)

A. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức:

- Viết chương trình Pascal sử dụng biến mảng.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện khả năng đọc chương trình, tìm hiểu tác dụng và kết hợp các câu lệnh.

3. Thái :Soạn giảng: Nguyễn Thanh Bằng57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

E. Hướng dẫn về nh (1)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x