Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỤC TIÊU HỌC KỲ II NĂM HỌC 201...- 201...

MỤC TIÊU HỌC KỲ II NĂM HỌC 201...- 201...

Tải bản đầy đủ - 0trang

6. Kỹ năng xã hội

6.1.Kĩ năng giao tiếp: ..............................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

6.2.Kĩ năng tự phục vụ: ..........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

6.3.Kỹ năng hòa nhập xã hội: .................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

7. Kỹ năng đặc thù

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

từ ngày 19/ 01/ 2019 Đến ngày 20/03/2019

Mục tiêu

Biện pháp

7.

Kiến thức môn học/ HĐGD:

Tiếng Việt: ……………………… ……………………………………………..

…………………………………… ……………………………………………..

…………………………………… ……………………………………………..

.

Toán: …………………………….

……………………………………

.

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

.15Tự nhiên xã hội: ………………..... ……………………………………………..

…………………………………… ……………………………………………..

…………………………………… ……………………………………………..

.

Nghệ thuật: ………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………….Khác: ……………………………..

……………………………………

……………………………………

8. Kỹ năng xã hội:

Giao tiếp: ………………………..

……………………………………

.

……………………………………

.……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..Tự phục vụ: ………………………

……………………………………

……………………………………

.……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

.Hòa nhập xã hội: …………………

……………………………………

……………………………………

.

9. Kỹ năng đặc thù

……………………………….......

……………………………………

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

.……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

.……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

1-thực hiện được; 2- thực hiện được với sự hỗ trợ; 3- chưa thực hiện được

Két quả

Phương tiện hỗ trợ

Người thực hiện

Ghi chú

1 2 3…………………………

…………………………

………………………………………………

……………………

……………………

16……………

……………

………………………………………

…………………………

………………………………………………

……………………

…………………………………

……………

………………………………………

…………………………

………………………………………………

……………………

…………………………………

……………

………………………………………

…………………………

………………………………………………

……………………

…………………………………

……………

………………………………………

…………………………

………………………………………………

……………………

…………………………………

……………

………………………………………

…………………………

………………………………………………

……………………

…………………………………

……………

………………………………………

…………………………

………………………………………………

……………………

…………………………………

……………

………………………………………

…………………………

………………………………………………

…….………………

…………………………………

……………

………………………………………

…………………………

……………………………………………

…….………………

…………………………………

……………

……………NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH

Những tiến bộ của trẻ:

5. Kiến thức môn học/ hoạt động giáo dục

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

176. Kỹ năng xã hội............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Kỹ năng đăc thù

............................................................................................................................

............................................................................................................................

......................................................................................................................

b) Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện:

Về nội dung:

.......................................................................................................................

.

.......................................................................................................................

.

Về biện pháp, phương pháp và phương tiện thực hiện:

.......................................................................................................................

.

.......................................................................................................................

.

Về hình thức tổ chức:

.......................................................................................................................

.

.......................................................................................................................

.

Cẩm Sơn, ngày...... tháng...... năm 20….

Hiệu trưởng

(ký tên, đóng dấu)Giáo viên

(ký- ghi họ tên)18Cha mẹ HS

(ký- ghi họ tên)KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

từ ngày 21/03/2019 Đến ngày 20/05/2019

Mục tiêu

Biện pháp

10. Kiến thức môn học/ HĐGD:

Tiếng Việt: ……………………… ……………………………………………..

…………………………………… ……………………………………………..

…………………………………… ……………………………………………..

.

Toán: …………………………….

……………………………………

.

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

.Tự nhiên xã hội: ………………..... ……………………………………………..

…………………………………… ……………………………………………..

…………………………………… ……………………………………………..

.

Nghệ thuật: ………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………….Khác: ……………………………..

……………………………………

……………………………………

11. Kỹ năng xã hội:

Giao tiếp: ………………………..

……………………………………

.

……………………………………

.……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..Tự phục vụ: ………………………

……………………………………

……………………………………

.……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

.……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

.Hòa nhập xã hội: ………………… ……………………………………………..

…………………………………… ……………………………………………..

…………………………………… ……………………………………………..

19..

12. Kỹ năng đặc thù……………………………….......

……………………………………

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

1-thực hiện được; 2- thực hiện được với sự hỗ trợ; 3- chưa thực hiện được

Két quả

Phương tiện hỗ trợ

Người thực hiện

Ghi chú

1 2 3…………………………

…………………………

………………………………………………

……………………

…………………………………

……………

………………………………………

…………………………

………………………………………………

……………………

…………………………………

……………

………………………………………

…………………………

………………………………………………

……………………

…………………………………

……………

………………………………………

…………………………

………………………………………………

……………………

…………………………………

……………

………………………………………

…………………………

………………………………………………

……………………

…………………………………

……………

………………………………………

…………………………

………………………………………………

……………………

…………………………………

……………

………………………………………

…………………………

………………………………………………

……………………

…………………………………

……………

………………………………………

………………………………………………

…….……………………………

……………20………………………………………………………………………………………

…………………………

……………………………………………

…….………………

…………………………………

……………

……………NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH

Những tiến bộ của trẻ:

7. Kiến thức môn học/ hoạt động giáo dục

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

8. Kỹ năng xã hội............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Kỹ năng đăc thù

............................................................................................................................

............................................................................................................................

......................................................................................................................

b) Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện:

Về nội dung:

.......................................................................................................................

.

.......................................................................................................................

.

Về biện pháp, phương pháp và phương tiện thực hiện:

.......................................................................................................................

.

.......................................................................................................................

.

Về hình thức tổ chức:

.......................................................................................................................

.21.......................................................................................................................

.

Cẩm Sơn, ngày...... tháng...... năm 20….

Hiệu trưởng

(ký tên, đóng dấu)Giáo viên

(ký- ghi họ tên)Cha mẹ HS

(ký- ghi họ tên)BÀN GIAO LÊN LỚP, CHUYỂN TRƯỜNG, CUỐI CẤP, BÀN GIAO HÈ222311

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC TIÊU HỌC KỲ II NĂM HỌC 201...- 201...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×