Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Viết phương trình mp qua M chứa đường thẳng

Viết phương trình mp qua M chứa đường thẳng

Tải bản đầy đủ - 0trang

P

Từ đó viết phương trình mp  

Ví dụ: Cho

phẳng PM  2;3;1chứa r

n

qua M có VTCP là  :và đường thẳngx1 y 2 z

2

1 5 . Viết phương trình mặtvà đi qua M.

Lời giảir rP

n,u

Gọi

lần lượt là VTCP của   , VTCP của   .

Dễ thấyM 0  1;2;0  �   � M 0 �P\. Ta cór

MM 0  1; 1; 1 , u  2; 1;5 r r

r

r uuuuurn

� u

�  6; 3; 3

u,MM

�r uuuuur � n  �

0�n  MM 0P

Vì mp   qua M chứa   nên ��  P  : 6  x  2   3  y  3  3  z  1 � 2x  y  z  0

10. Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A, B�qua A

r �

r

r uuu

rVTCP

uPP: Gọi u là VTCP của   � u  AB . Từ đó viết pt

11. Phương trình đường thẳng giao tuyến của 2 mp P , QPP:

- P , Q

A x ; y ;z ,B x ; y ;z

Chọn 2 điểm  A A A   B B B  thỏa mãn hệ � A,B thuộc giao

Xét hệ gồm 2 phương trình của mp

tuyến-Viết phương trình đường thẳng   qua A, B.Ví dụ: Viết phương trình đường thẳng là giao tuyến của P  : 3x  y  z  5  0,  Q  : x  2y  z  4  0Lời giảiMọi điểm thuộc giao tuyến có tọa độ là nghiệm của hệ�3x  y  z  5  0x  2y  z  4  0

�y  z  5

�y  1

x 0��

��

� A  0;1;6  �

2yz4

z6

Cho

giao tuyến

�y  z  2

�y  1

x 1� �

��

� B  1;1;1

2y  z  3 �z  1Cho là giao tuyến�    đi qua AB

A  0;1;6 r uuur

�   : �

� PTTS  t �R 

VTCP u �AB  1;0; 5 12. Phương trình đường thẳng

PP:    mp  P r

VTCP u   đi qua M vng góc với mp  P 

r

VTPT ncủa mp P  . Từ đó viết pt�quaA

r �

VTCP

uVí dụ: Cho A  1; 2;3 và mp  P  : 3x  y  z  1  0 . Viết phương trình đường thẳngqua A vả vng góc với mp P .

Lời giảir rP

u,n

Gọi

lần lượt là VTCP của   và VTCP của   ,

r r

    mp  P  u n  3;1;1

�x  1  3t

�quaAr � PTTS    �y  2  t  t �R 

  �

VTCP

u�z  3  t13. Phương trình đường thẳng qua M  với 2 đường thẳng 1 ,  2 cho trướcr

uu

r uu

r

�  1r uu

r uu

r

�u �

u

,

u1

2�

2

PP: Gọi u,u1 ,u 2 lần lượt là VTCP của , 1 ,  2 . Vì �

từ đó viết

r

u

phương trình

qua A có VTCP .

Ví dụ: ChoM  2;3; 1và 2 đường thẳng�x  1  3t

x2 y z31 :

;  2 : �y  2  t

1

3

2

�z  1  5tViết phương trình đường thẳng qua M vng góc với 1 ,  2

Lời giảiuu

r

uu

r

r uu

r uur

u

1;3;2

,u

u,

u

,

u

2  3; 1;5 

1

2 lần lượt là VTCP của , 1 ,  2 có 1

Gọi

r uu

ruu

r uu

r

r

uu

1

1� �r uu

u

;uu

r�u���1 2 �  13;1;8 

  2 �

uu

2

Vì �

�x  2  13t

qua A

r

�   �

� PTTS    �y  3  t

VTCP

u13;1;8�z  1  8t

14. Viết phương trình đường thẳng  qua M cắt đường thẳng 1 và vng góc với2

PP: Chuyển đường thẳng 1 về dạng tham số (nếu 1 cho ở dạng chính tắc):�x  x1  at1 : �y  y1  at

r uu

r uu

r

�z  z  ct

u,u

,u

� 1

1

2 là VTCP của , 1 ,  2

. Gọi �1  H � H  x1  at; y1  bt;z1  ct 

uuuu

r uu

r

   qua M, H vng góc với   2  � MH.u 2  0 � tGiả sửTừ đó tìm được tọa độ điểm H.r uuuu

r

r

uMH

u

Ta có

viết PTTS

qua A có VTCP

Ví dụ: ChoM  3;2; 1 1  :x 1 y  3 z

x 3 y z3 ; 2  :

2

1

5

1 2

1Viết phương trình đường thẳng  đi qua M vng góc với 1 và cắt  2r uu

r uur

u,

u

1 , u 2 là VTCP của , 1 ,  2

Gọi

Giả sử

Lời giảiuuuu

r

 � 2  N � N  3  t; 2t; 3  t  � MN   t; 2t  2;t  2 uuuu

rr

  1 � MN.u  0 � 2   t   1 2t  2   5  t  2   09t  8 � t r �8 2 10 � r �8 2 10 �

8 uuuu

� MN � ; ;

�� u � ; ;9

�9 9 9 � �9 9 9 ��x  3  4t

ru  4;1;5  � PTTS    : �y  2  t  t �R z  1  5tTa chọn

Chú ý: Cách viết phương trình đường thẳng  qua M cắt 1 và vng góc với một véc tơ

r

a cho trước cũng tương tự.

15. Viết phương trình đường thẳng  qua M cắt hai đường thẳng 1 và 2 .

PP: Cách 1:r uu

r uu

r

u,u

,u

1

2 là VTCP của , 1 ,  2

- Gọi

- Giả sử  �1  A;  � 2  B � M, A, B thẳng hàng

�1;B � 2 là các điểm có tọa độ bằng tham số t, t '

- Lấy Auu

uu

r uuur

MA,MB

- Tính

uuuu

r

uuur

- M, A, B thẳng hàng � MA  kMBTìm t, t 'r

Viết phương trình  qua M có VTCP uPP: Cách 2:  qua M và cắt 1 ;  2�  là giao tuyến của hai mặt phẳng  P  ;  Q  . Trong đó  P  qua M chứa 1 ,  Q  quaQ

P

M chứa  2 , viết phương trình   là giao tuyến của   và   (dạng 2)

Chú ý: Trong 1 số dạng tốn thay vì viết  qua M cắt 1;  2 có thể viết là: Viết đường

uuuu

r

uuur;MAkMB.

1

2thẳng qua M cắt

tại A, B màM 1; 1;1 cắt cả hai đường thẳng

Ví dụ: Viết phương trình đường thẳng  qua 

�x  2  2t

�x  2  t '

1 : �y  1  t ;  2 �y  3  3t '

�z  2  t� z  t 'Lời giảiCách 1: Giả sử �1  A � A  2  2t; 1  t;2  t 

 � 2  B � B  2  t ';3  3t ';  t ' uuuu

r

uuur

MA  1  2t; t;1  t  ;MB  3  t ';4  3t '; 1  t ' 

Ta có

uuur

uuuu

rA,M,

BMBk.MAVì qua A, M, B

thẳng hàng

3  t '  k  1  2t 3  t '  k  2kt  1

� � 4  3t '  kt

� � 4  3t '  kt  2 

�1  t '  k  t  1

�1  t '  kt  k  3

Từ 2 319

53t'3kt'

� 3 2t'  k . Từ  1 và  3

4uuur �13 6 5 � r uuur �13 6 5 �

�MB� ; ; � u MB� ; ; �

�6 9 9�

�6 9 9 �Chọn�x  1 13t

ru 13;6;5 � PTTS   �

y  1 6t

�z  1 5t

,Q

là mp qua M chứa 1   là mặt phẳng qua M chứa  2

uu

r

uu

rM

2;1

;2

M2;3;0

u

2;1

;1

,u

 1  : qua 1 

 có VTCP 1 

 có VTCP 2  1;3;1

  2  qua 2 Cách 2: Gọi+ mp P P

qua MM 1 chứa  1 uur

uu

r uuuuurn

�  MM1 uur �

� � Puur uu

u1;MM 1 �

r � nP  �� nP  u1� mp P :1 x  1  3 y  1  1 z  1  0 � x  3y  z  3  0  1

+ mp Q : qua MM 2 chứauur uu

ruur uu

r uuuuur

� nQ  u21, 2 � �uur uuuuur � nQ �

u

�2;MM 2 �

nMM

�Q

2

uuuuur

uur

MM 2  3;4;1 � nQ  1;2;5mp Q :1 x  1  2 y  1  5 z  1  0 � x  2y  5z  4  0  2P

Q

+ Đường thẳng  là giao tuyến của   và  Mọi điểm thuộc  có tọa độ là nghiệm của hệ� x  3y  z  3x  2y  5z  4  0� 18

x

18 1 �

�x  3y  3 �z  0� �

� � 5 � A � ; ;0�

� P 

x2y4

1

5

5�y 

� 5Cho� 19

y19 18�

�3y  z  0 �3 � B�

x  0� �

��

0;

; �2y5z4

18

3

3�

�z 3Chor uuur �18 149 18�

u�AB� ;

; � PTTS

� 5 15 13�

 qua AB� 18 18

�x  5  5 t1 149

y

t

�5

1518� z  13t

Ví dụ 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng�x  3 t

x 2 y1 z 3d1 :

, d2 : �

y  7  2t

3

1

2

�z  1 t

M 3;10;1

Viết phương trình đường thẳng  cắt d1 và d2 đồng thời đi qua điểm 

Lời giải

Giả sử đường thẳng  cắt hai đường thẳng  cắt d1 và d2 lần lượt tại hai điểmA  2  3a;1 a;3 2aB 3 b;7  2b;1 buuuu

r

uuur

M

k

:

MAkMB

Ta cóTừ đó ta có hệ phương trình:

� 3a  1 kb

� 3a  kb  1

�a  1a  11  2kb  3k � �

a  3k  2kb  11� �

k2� 4  2a   kb

�b  1

� 2a  kb  4

�x  3 2t

uuuu

r� MA   2;10;2 �  : �

y  10  10t

�z  1 2tChú ý: Việc tìm ra  có 2 cách khác nhau về mặt hình thức nhưng bản chất đó là 1

phương trình. Bạn đọc tự suy nghĩ tại sao?

16. - Tìm hình chiếu vng góc của điểm M lên đường thẳng - Tìm điểm M1 đối xứng với M qua đường thẳng  .

PP:

- � H �   �

Gọi H là hình chiếu vng góc cúa M lên  

tọa độ H theo

uuuu

r

uuuu

rr

r

 MH     � MH.u  0 uphương trình tham số của   .

( là VTCP của   )

Từ đó giải phương trình tìm giá trị tham số � H .

Gọi M 1 là điểm đối xứng với M qua   � H là trung điểm của MM 1 .xM1  2xH  xM

��

yM1  2yH  yM ��zM1  2zH  zM

tọa độ M 1

M 1;0;2

Ví dụ: Tìm hình chiếu vng góc của 

lên đường thẳng

x  2 y 3 z1

:

1

2

2

Từ đó suy ra tọa độ điểm M 1 đối xứng với M qua  .

Lời giải

r

u

1;2;2

Đường thẳng  có VTPT 

đi qua

x  2  t

M 0  2;3;1 � PTTS   �y  3 2t

�z  1 2t.

Gọi H là hình chiếu vng góc của M lênuuu

u

r

� H �   � H  2  t;2t  3;1 2t � MH  t  3;2t  3;2t  1uuuu

r

uuuu

rr

MH   � MH.u  0 � 1 t  3  2 2t  3  2 2t  1  0-� t  1� H  1;5;1M 1 đối xứng với M qua  � H là trung điểm của MM1xM1  2xH  xM  3

� �yM1  2yH  yM  10 � M1  3;10;4�zM1  2zH  zM  4P

17. Viết phương trình hình chiếu vng góc của đường thẳng  lên mp   1 và mp  P . Nếu  1 � P  I ta làm như sau:Chọn 1 điểm M trên  1  (M không trùng với I)

P

Tìm hình chiếu vng góc của M lên mp   . Gọi là điểm HPP: Tìm giao điểm của

- cần tìm là đường thẳng đi qua I và H

 � P   � 1 / /  P  �

 Nếu    

đường thẳng  cần tìm là đường thẳng song

uuu

r uuur

U  U1

song với 1

Chọn 1 điểm M bất kì thuộc 1P

Tìm hình chiếu vng góc của M lên   là Hur

 cần tìm là đường thẳng đi qua H có VTCP U

  P

P

 Nếu 1   thì hình chiếu vng góc của 1 lên mp   là giao điểm I.

Ví dụ 1: Cho đường thẳng

:x 1 y z 2

2

3

1 và mp  P  : x  y  3z  3  0Viết phương trình hình chiếu vng góc của lên mp PLời giải

Giả sử 1 � P  I� I �  PTTS�x  1 2t

  �

�y  3t � I  1 2t;3t;2  tz  2  t

I � P � 1 2t   3t  3 2  t  3  0

� 4t  4 � t  1� I  3;3;1XétM  1;0;2 �  . Gọi H là hình chiếu vng góc của M lên P� H là giaoP

P

M 1;0;2

điểm của đường thẳng 1 (qua 

vng góc với mp   ) và mp  

uur r

P

u

Gọi 1;n là VTCP của đường thẳng 1 và VTPT của mp  �x  1 t'

uu

r r

 P � u1  n 1;1;3 � PPTS 1  �

� y  t' � H  1 t';t;2  3t'

�z  2  3t'H � P � 1 t' t  3 2  3t'  3  0 � 11t'  4 � t 4

11uu

r uur �26 29 1 �

�7 4 10 �

� H� ; ;VTCPu

; ; �

2

2  IH  �

11 11 11 �

�11 11 11�

Chọn�x  3 26t

uu

ru2  26;29;1 � PTTS  2  �

y  3 29t

� z  1 t

Ví dụ 2: Cho1 :x1 y z 2

 

2

1

2 và mp  P : x  4y  3z  1  0P

Viết phương trình đường thẳng  là hình chiếu vng góc của 1 lên  

Lời giảiPPTS�x  1 2t1 : � y  tz  2  2t

. Giả sử 1  � P  I � I � 1  � I  1 2t;t;2  2t

I � P � 1 2t  4t  3 2  2t  1 0 � 8  0

(vơ lí)�  1 khơng cắt P�  1  / /  P là hình chiếu vng góc của 1 lên  P  thì

r

 / / 1 � VTCP của  là u 2;1;2M  1;0;2 �1Xétcủa mp P. Gọi H là hình hiếu vng góc của M lên mp P� H là giao tuyếnP

và đường thẳng  2 (đi qua M và vng góc với   )M 1;0;2

Phương trình  2 : qua 

r

r

Pu

 1;4;3

Có VTCP u �VTPT của mp

�x  1 t'PPTS 2 : � y  4t'z  2  3t'

H � 2 � H  1  t ';4t '; 2  3t 'H � P  � 1  t ' 4.4t ' 3  2  3t '   1  0 � 26t '  8

� t' 4

�9 16 14 �

� H� ;

;13

13 13 13 �

9x� 13  2t� 16

� PTTS    : �y 

t

13� 14

z

 2t3Vì  cần tùm đi qua HP

18. Viết phương trình đường thẳng  đối xứng với đường thẳng 1 quan mp  

PP: Tìm giao điểm của 1  P Trường hợp 1:1 � P -Nếu=I-P

Xét 1 điểm M �1 . Tìm hình chiếu vng góc của M lên  Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Viết phương trình mp qua M chứa đường thẳng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×